Licht

En God zeide: “Er zij licht”. (Genesis 1 vers 3)

Iemand heeft eens gezegd: “Waar God werkt ontstaat licht”. Dit zien we al op de eerste bladzijde van de bijbel. Maar eigenlijk is dit een refrein in alle bijbelboeken. Licht in de natuur, maar ook licht in levens van mensen.

Het eerste hoofdstuk van het boek Genesis gaat over de schepping. We kunnen de eerste verzen van hoofdstuk 1 van Genesis echter ook toepassen op ons eigen leven. Voordat we de Here leerden kennen was het woest en leeg in ons leven en er was duisternis. Maar toen ging God aan het werk, Zijn Heilige Geest zweefde a.h.w. over ons en werkte aan ons hart. Het gevolg was dat we ons hart openden voor Hem en dat er licht kwam in ons leven. Niet zo maar licht, maar licht in de vorm van een Persoon, de Here Jezus. Hij die gezegd heeft: “Ik ben het Licht der wereld” kwam in ons leven, we werden door Hem herschapen en opnieuw geboren.

Een eigenschap van licht is dat het openbaart. Als u thuis de zon door het raam ziet schijnen kunt u in de stralen vaak een ongelooflijke hoeveelheid stofdeeltjes zien (sorry zusters), die u niet zag voordat de zon scheen. Zo wil de Here ons leven “doorschijnen” met Zijn Heilige Geest. De Here wil graag alle verborgen plekken in ons leven beschijnen, ook die plekken waarvan misschien niemand anders weet. Ik weet niet hoe het u vergaat als u aan het Internetten bent, maar persoonlijk ben ik blij met een gefilterd Internet. Zo’n filter blokkeert het bezoeken van allerlei sites die zonder meer zeer schadelijk voor ons geestelijk leven zijn. Sites vol van duisterheid ipv licht! Onze geest kan wel gewillig zijn, maar ons vlees is vaak zwak. Zo’n hulpmiddel kan ons bewaren voor zonden. Of  misschien is er een verborgen plek van wrok, of zelfs haat in uw leven. Ook hier wil de Here inkomen en de wrok of haat veranderen in liefde. Roddelt u wel eens, bedenk dan dat er staat geschreven: “Laat uw woorden te allen tijde met zout besprengd zijn”. Zout heeft de eigenschap smaak te geven, dat is heel wat anders dan de wansmaak die we voortbrengen als we roddelen. Een ander kenmerk van zout is dat het dorstig maakt. Dat onze woorden de ander dorstig mogen maken naar de Here. Zo kunnen er allerlei zaken in ons leven zijn waarop de Here wil inkomen en waar Hij Zijn licht op wil laten schijnen.

Licht kan ook verwarmen. Het kan heerlijk zijn om in het zonnetje te zitten en je te laten verwarmen door de zonnestralen. God wil ons ook “verwarmen” we mogen ons koesteren aan de warme stralen van Zijn liefde. Deze ervaring hadden de Emmaüsgangers, toen ze ontdekten dat de Here Jezus met hen had gesproken. Ze zeiden toen: “Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften opende?” (Luk. 24: 32). Hun hart werd verwarmd door Hemzelf. Dit kan ook ons deel zijn, als we ons bewust openstellen voor Zijn warme lichtstralen.

Zonlicht voorziet ons van vitamine D en dat is weer goed voor onze gezondheid. Het Woord van God werkt ook als “vitamine” en zorgt ervoor dat we geestelijk gezond en sterk worden. Kolossensen 3:16 “Het woord van Christus wone rijkelijk in u. “Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten”, Jeremia 15:16.  Het is belangrijk regelmatig Gods Woord te lezen en teoverdenken. Door dit te doen leren gaan we groeien en vruchtdragen. We groeien dan van geestelijke baby’s naar volwassenen, omdat we gezond voedsel tot ons nemen.
 


Licht, maar ook regen, hebben we nodig om te groeien. Indertijd zongen Elly en Rikkert een liedje waar de zin  “geef me zon en regen, dat ik groeien mag” in voorkwam. We hebben voor- en tegenspoed nodig in ons leven om te groeien. God gebruikt alle omstandigheden in ons leven om ons te doen groeien. Het is heerlijk als we voorspoed hebben, maar er zit ook een gevaarlijke kant aan nl. dat we ons afwenden van God. We denken dat we het zelf wel kunnen en dat we Hem niet nodig hebben. God kan dan moeilijkheden op ons pad brengen, zoals ziekte en zorgen  waardoor we ons weer tot Hem gaan richten. Nood leert bidden zegt het spreekwoord! We leven in een van de rijkste landen ter wereld, laten we er op letten dat deze voorspoed niet tussen God en ons komt in te staan.

We veranderen als we ons aan het zonlicht blootstellen, we krijgen door de zon een bruine kleur. Gods Woord wil ons ook veranderen, maar dan van binnenuit.  “Als je geloof je niet verandert, dan moet je van geloof veranderen” heb ik eens horen zeggen. Dat is een rake uitspraak.  De vraag die zich dan aandient is: Ben ik veranderd door Gods Woord, of leef ik nog steeds als vroeger? Als het antwoord op die vraag is dat u nog leeft als vroeger, dan is het hoog tijd voor een zeer kritisch onderzoek naar de inhoud van uw geloof.

Psalm 84:11 “Want de Here God is een zon..” We moeten ons elke dag weer koesteren aan deze Zon. Zodat we onze zonden gaan belijden, ons verwarmen en geestelijke gezonde christenen worden die Zijn licht weerkaatsen.

 


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.