Wat meer is

Christus Jezus is de Gestorvene, wat meer is, de Opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit, Romeinen 8:34.

Binnenkort vieren we D.V. Goede Vrijdag en het Paasfeest. We mogen weer gedenken dat de Here Jezus voor ons is gestorven én, wat meer is, ook is opgewekt.

Het is goed om te denken aan Zijn peilloos lijden. Hij verliet voor ons de heerlijkheid, die Hij bij de Vader had om Mens te worden. Bij Zijn geboorte was er geen plaats voor Hem in de herberg. Daarna deed Herodes een poging om Hem in Bethlehem te doden. Toen Hij in zijn woonplaats Nazareth het evangelie, de blijde boodschap van verlossing, bracht, wilde men Hem van de berg afwerpen. Zijn handen die Hij uitnodigend uitstrekte naar zondaren werden geboeid en met spijkers aan het kruis geslagen, evenals Zijn voeten die bereid waren de verloren schapen te zoeken. Zijn rug, die Hij vrijwillig boog om de zonden der wereld te dragen werd gegeseld.

Gedurende Zijn leven op aarde werd Hij miskend, bespot, bespuwd, geslagen en uiteindelijk gedood aan het kruis van Golgotha. Hij de Rechtvaardige, die zonder zonde was, ging vrijwillig aan het kruis en leed en stierf voor u en mij.

Toen Hij aan het kruis hing werd Hij verlaten door iedereen, zelfs door de discipelen die ca. 3 jaren intensief met Hem hadden opgetrokken en zoveel met Hem hadden meegemaakt. Uiteindelijk werd Hij ook als Mens verlaten door God de Vader en volgden er 3 uren van duisternis op de hele aarde. Wat een eenzaamheid en wat een lijden ons te verlossen van de straf van de zonden. Op Golgotha offerde de Here Jezus, als Priester, Zichzelf in volkomen gehoorzaamheid aan Zijn Vader. Aan dit lijden denken we als het Goede Vrijdag is.

Maar de tekst boven dit artikel zegt dat Hij de Gestorvene is, maar wat meer is, Hij is ook opgewekt. Het kruis en het graf zijn leeg omdat Hij aan al Gods rechtvaardige eisen heeft voldaan. Zijn volmaakte offer heeft God de Vader volkomen behaagd. Daarom heeft Hij de dood overwonnen. Al onze zonden Zijn door Hem gedragen, waardoor wij nu vrijmoedig mogen naderen tot de troon der genade. In de tabernakel en in de tempel hing er een gordijn, de voorhang, tussen het heilige en het heilige der heilige. Deze voorhang is van boven naar beneden gescheurd, toen Hij aan het kruis stierf. Dat betekent voor ons, dat we nu vrijmoedig, op grond van Zijn volmaakte offer mogen naderen tot Gods troon, in de ware tabernakel (Hebr. 8:2).

Hiermee komen we bij het feit dat de Here Jezus nu onze Hogepriester is in de hemel. Hij is voor ons gestorven, als Priester, maar wat meer is, nu is Hij de Opgewekte, die aan de rechterhand van God is waar Hij voor ons bidt en pleit. Hij is als de Levende onze Voorspraak bij de Vader. Telkens weer pleit Hij op Zijn volbrachte werk op het kruis van Golgotha.

Zoals de hogepriester in het o.t. de namen van de twaalf stammen van het volk Israël op zijn borst droeg, zo draagt Hij als Hogepriester onze namen nu ook dicht op Zijn hart. Zijn hart stroomt elke dag weer over van liefde die Hij wil schenken aan u en mij.

We mogen ook vrijmoedig naderen tot onze Hogepriester om hulp te verkrijgen te juister tijd. Wie zou ons beter kunnen helpen dan de Here Jezus Zelf, die geleefd heeft op deze aarde en die in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht is geweest, doch zonder te zondigen?

Hij onderging het lijden en de dood, maar prijst de Here, Hij leeft. Dat mogen we ook dit jaar weer met elkaar vieren. We hebben een levende Heiland, die in het verleden voor ons heeft geleden, Die ons in het heden elke dag wil leiden en met Wie we de eeuwigheid zullen mogen doorbrengen.


Halleluja, lof zij het Lam, die onze zonden op Zich nam;
Wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is en
Hij leeft, die ’t volk dat Hij ontzondigd heeft,
In eeuwigheid beveiligt.


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.