Abram

Toen leidde Hij hem naar buiten. (Genesis 15 vers 5)

Het gaat in de vers over Abram, die door de Here naar buiten wordt geleid. Wat opvalt in dit vers is dat het zo heel persoonlijk is. De Here was bij Abram (in een gezicht) en sprak met hem (vs. 1 t/m 4). Vervolgens leidde de Here Abram naar buiten, weg uit de drukte naar de stilte waar ze samen waren, de Here en Abram.

De Here graag heel persoonlijk contact met Zijn kinderen hebben. Hij kent iedere gelovige bij name. Hij was er al bij toen wij in de moederschoot werden gevormd en onze gedachten zijn bij Hem bekend voordat ze bij ons opkomen. Zó goed kent Hij ons, nog veel beter dan wij onszelf kennen. Hij verlangt ernaar om gemeenschap te hebben met Zijn kinderen. Is Hij wel eens bij u “in de tent geweest”, wordt Hij door u betrokken bij uw dagelijkse bezigheden? In het Johannes evangelie wordt geschreven over de bruiloft in Kana, de mensen die trouwden hadden de Here Jezus uitgenodigd. Hij ging op deze uitnodiging in, want Hij wil graag in de dingen van alle dag betrokken worden. We zien dit ook in het leven van Abram en in de levens van andere personen uit de Bijbel. Als we Hem betrekken in ons dagelijks leven zal Hij ons leven gaan omvormen, zodat Christus steeds meer gestalte in ons krijgt.

De Here leidde Abram naar buiten  Zijn wij ook bereid om ons door Hem te laten leiden? Wij hebben zo vaak onze eigen gedachten en plannen voor ons leven, maar waar het echt om gaat in het leven van christenen is: “Wat wilt Gij dat ik doen zal?” Dit is een vraag waar we elke dag mee te maken hebben. Wat wil de Here, waar wil Hij me heen leiden en zijn we bereid om Zíjn weg te gaan. Misschien denkt u dit is iets voor zendelingen, alles achterlaten en de weg gaan die de Here aanwijst. Maar dit geldt voor elke gelovige. “Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad” Psalm 119 vers 105. Gods Woord wil zijn als een (olie)lamp die vlak voor onze voeten schijnt en dat ons stap voor stap duidelijk wil maken wat Zijn weg voor ons is. Of denk eens aan de Herder uit Psalm 23, die vóór Zijn kudde uitgaat en al Zijn schapen wil leiden.

Heeft de Here u ook wel eens “naar buiten” geleid om met Hem alleen te zijn? Heeft Hij in uw hart het verlangen gewekt om Hem te zoeken in uw binnenkamer? Wie zoekt zal vinden staat er geschreven. Het is goed om telkens weer een tijd met de Here te hebben. Dit lezen we ook in het NT, voordat de Here Jezus Zijn discipelen iets opdraagt neemt Hij ze eerst apart om met hen te zijn en hen toe te rusten voor hun taak. Ditzelfde zien we ook bij de Here Jezus terug, Hij was veel in gebed met Zijn Vader. Denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis in de hof van Gethsémane. Zo is het ook voor ons van belang om regelmatig Hem te ontmoeten in en door Zijn Woord, de Bijbel. “Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen”, Psalm 25:14. Van Hudson Taylor staat geschreven, dat hij gedurende zijn verblijf in China elke dag in gebed was als de zon opkwam. Dat is nog eens trouw en toewijding aan de Here.

Tot slot, Abram was met de Here alleen en de Here sprak met Abram. Ook nu wil Hij met ons spreken, door Zijn Woord en door Zijn Heilige Geest. Het is belangrijk regelmatig Gods Woord biddend te lezen en te overdenken. “Het openen van Uw Woord verspreidt licht”, Psalm 119 vers 130. Dit moeten we dan wel doen, Zijn Woord openen en tot ons laten komen, zodat Hij tot ons kan spreken en Zijn wil duidelijk kan maken.


 


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.