In benauwdheid

Die mij ruimte maakt in benauwdheid (Psalm 4:2)

We krijgen allemaal te maken met kortere of langere periodes in ons leven waarin we benauwd kunnen zijn als er problemen en zorgen op ons afkomen. Het kan zelfs zo heftig zijn, dat we het (soms) niet meer zien zitten. Er kunnen allerlei vragen over het “waarom” in ons opkomen. Waarom overkomt mij dit, waarom treft de ene persoon zo veel leed en de andere nauwelijks, etc. We kennen allemaal wel de spreuk : God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Dat is wel een mooie spreuk, maar dat neemt de moeilijkheden nog niet weg. Maar waar het omgaat is niet de vraag of God ons moeilijkheden wil besparen, maar hoe gaan wij om met de moeilijkheden, dus de vraag  “Wat wilt u mij hierdoor leren Here?”.

Als we de bovenstaande tekst bekijken zien we dat David zegt: “In de benauwdheid hebt Gij mij ruimte gemaakt”. Uit de tekst lees ik dat David midden in de problemen zat, maar dat de Here, ondanks de moeilijkheden toch met hem was en zelfs midden in de problemen verlichting en rust gaf aan David. Het is goed om vast te houden, dat de Here met ons wil zijn, óók in verdrukking. In het NT staan de bekende verzen in Romeinen 8 vers35 e.v. dat we
“temidden van verdrukking of benauwdheid….. zelfs méér dan overwinnaar zijn, door Hem die ons heeft liefgehad”. Ook in 2 Cor. 7:4b vinden we hetzelfde: “ik ben vervuld van die troost, overstelpt van die blijdschap bij al onze druk”. Dat zijn dus beloften van de Here voor Zijn kinderen. Beloften waar wij op mogen vertrouwen en waar we in geloof op mogen gaan staan.

Als we problemen tegenkomen hebben we van nature de neiging deze te ontlopen of in eigen kracht op te lossen. Dit is niet de juiste houding, we moeten leren, om in alles te vertrouwen op God. We moeten beseffen dat we ons leven dienen te verliezen, zodat we het kunnen behouden. Niet op eigen inzicht te steunen, maar Hem te kennen in al onze wegen.

Een bekend voorbeeld in dit verband is Petrus die op het water liep, maar zijn blik van de Here Jezus afwendde op de golven zag en begon te zinken. Zo hebben wij ook de neiging om op de omstandigheden te zien ipv op God. Als over dit bijbelgedeelte over Petrus wordt gesproken is het vaak in negatieve zin, maar er zit ook een andere kant aan deze geschiedenis. De enige discipel, die op het water heeft gelopen is Petrus. Hij is in deze geschiedenis dan ook de enige geweest, die daadwerkelijk ervaren heeft dat God onmogelijke dingen mogelijk kan maken!  Verder kan Petrus ons als voorbeeld dienen, want durf ik net als Petrus in de moeilijkheden, als ik zelf geen uitkomst zie, tóch op God te vertrouwen? Het stormde om Petrus, toen hij op de golven zag hij kwam midden in de “verdrukking”. In zijn nood riep hij: “ Here red mij!” en de Here stak Zijn reddende hand naar Petrus uit. Dit is een belangrijke les voor ons, we moeten altijd onze nood bij de Here brengen en onze hulp van Hem verwachten. Door zo te leven zullen we steeds in meer afhankelijkheid van Hem gaan leven. We gaan dan door onze ervaringen met Hem leren, dat Hij volkomen betrouwbaar is. Dat is ook precies wat er staat in Psalm 50 vers 15 “ roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren”. Hoe kunnen we Hem beter eren, dan door te leven in echte afhankelijkheid, zodat het beeld van Christus in ons openbaar wordt. Onze (dagelijkse) moeilijkheden zijn lessen in vertrouwen op en afhankelijkheid van God!

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij. Het kan heel moeilijk zijn in het leven, heel zwaar. Als gevolg daarvan kunnen we God soms helemaal niet zien of ervaren. Toch mogen we net als David er op vertrouwen dat Hij met ons is. Een oudere broeder vertelde eens dat zijn vrouw, voordat ze was overleden, heel veel pijn had geleden. Ze had toen tegen haar man gezegd: “ik ga nu door een dal van diepe duisternis, maar ik hoor het tikken van de stok van de Herder” . Hij wil bij ons zijn temidden van alle moeilijkheden en pijn.

Hebr. 2:18  “Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hogepriester onzer belijdenis, Jezus”.

 


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.