Wolven in schaapskleding

Wolven in schaapskleding of:
In de bediening van het evangelie is veel geld te vergaren!

Inleiding.
In dit schrijven probeer ik duidelijk te maken dat de gemeente van de Here Jezus Christus ver van haar wortels is afgedwaald. Ze is verworden tot een groot aantal organisaties waarin veel geld in om gaat. Daarbij bezitten ze vele gebouwen, betaalde ambten en ’leken’, dit geldt niet alleen voor de roomse kerk maar gaat op voor alle kerken en groepen. Door deze structuren is het bijna onmogelijk om tot een levend geloof in Christus Jezus te komen en tevens lid van een georganiseerde kerk of groep te blijven. Zagen de kerkleden maar hoe ver we in de tijd gevorderd zijn en hóe diep de gemeente van Christus is gezonken, we leven in de tijd van Laodicea, de Here roept nog steeds en laten we om ons heils-wille tot inkeer en berouw komen voor dat het te laat is en de deur wordt gesloten.

Uw geld voert u ten verderve.
’Zij dan die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. Filippus nu daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En eendrachtig gaven de menigten acht op wat door Filippus werd gezegd, toen zij hem hoorden en de tekenen zagen die hij deed. Want velen van hen die onreine geesten hadden, -dezen gingen luidkeels schreeuwend uit; en vele verlamden en kreupelen werden genezen. En er kwam grote blijdschap in die stad. Een man nu, genaamd Simon, bedreef voor die tijd in de stad toverij en bracht het volk van Samaria buiten zichzelf en zei dat hij een groot man was; en allen, van groot tot klein, gaven acht op hem en zeiden: Deze is de kracht van God, die de grote kracht wordt genoemd. En zij gaven acht op hem, omdat hij hen geruime tijd met zijn toverijen buiten zichzelf had gebracht. Toen zij echter Filippus geloofden, die het evangelie aangaande het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. En ook Simon zelf geloofde, en na gedoopt te zijn bleef hij voortdurend bij Filippus; en toen hij tekenen en grote krachten zag gebeuren, was hij buiten zichzelf. Toen nu de apostelen in Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord van God had aangenomen, zonden zij Petrus en Johannes naar hen toe. Toen dezen tot hen waren afgedaald, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen; want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt tot  de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Toen nu Simon zag dat door de oplegging van de handen van de apostelen de Heilige Geest gegeven werd, bood hij hun geld aan en zei: Geeft ook mij deze macht, opdat ieder die ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Petrus zei echter tot hem: Moge uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u hebt gemeend de gave van God door geld te kunnen verkrijgen. U hebt part noch deel in deze zaak, want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u dan van deze boosheid van u en bid de Heer, of deze toeleg van uw hart u vergeven mag worden; want ik zie dat u in gal van bitterheid en een warnet van ongerechtigheid bent. Simon echter antwoordde en zei: Bidt u voor mij tot de Heer, opdat mij niets overkomt van wat u hebt gesproken.’
Handelingen 8:4-24 (Telos Vert.)

Simon bood geld aan om zijn eigen positie te versterken en waarschijnlijk weer terug te winnen, hij was tot geloof gekomen en daardoor zijn macht over de mensen in Samaria kwijt geraakt. Zijn inkomstenbron was uitgedroogd en wat zou er nu toch mooier zijn als hij op een ’christelijke wijze’ weer in goede doen zou komen. Over dit soort ’Simons’ gaat dit schrijven, persoonlijk heb ik er vele meegemaakt en daarnaast ook veel over hen gelezen en gehoord.

Frustratie.
Noem het een frustratie van mij maar ik ben er van overtuigd dat u na het lezen van deze studie toch enigszins anders over gaat denken over het geven van geld aan ’wonderbare sprekers of genezers’. Sinds zo’n 20 jaren doe ik mee aan vele vormen van evangelisatie en het weerbaar maken van christenen en in al die jaren heb ik nog nooit één cent aangenomen voor persoonlijk gewin, laat staan dat ik alle door mij gemaakte kosten zou kunnen of willen verhalen op welke organisatie dan ook. Sinds enkele jaren moet ik wel akkoord gaan om enige vergoeding in de gemaakte kosten te accepteren omdat het werk waar we momenteel mee bezig zijn geld verslindend is, maar van harte? Nee, ik had graag gezien dat ’Bijbel:Aktueel! met een eenmalige aanschaf van computers en randapparatuur klaar was geweest. De apostel Paulus, een verschrikkelijk moeilijk mens, is daar in mijn voorbeeld geweest en daarom heb ik het lef niet om een vergoeding te vragen.

’Want wij zijn niet als zovelen, die winst maken uit het woord van God, maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen, ja, op gezag van God en voor Gods aangezicht.’  2 Cor.2:7

U kent ze wel, die ’gezalfde predikers’.
Wie kent ze niet, die geweldige predikers die dag aan dag volle zalen trekken en royale collectes op eisen in de naam van de Here? Ze rijden in grote auto’s, wonen zeer luxe in prachtige huizen en gaan minimaal eenmaal op een verre vakantie, pardon.......; ’ze gaan naar het zendingsveld hoor!’ U merkt wel dat er enig sarcasme in mijn schrijven aanwezig is maar het zit me dan ook erg hoog wat deze mensen doen, ze ’vissen allemaal in de zelfde vijver’, de portemonnee van de eenvoudige gelovigen die wereldwijd miljarden opbrengen voor de weelderige levenspeil van deze wolven in schaapskleding. Als we deze miljarden DOLLARS (!) nu eens hadden gebruikt om de arme en behoeftige broeders en zusters te ondersteunen had u mij niet gehoord maar als ik op een morgen één van de ’gezalfde sprekers’ zie rijden in een splinternieuwe Peugeot van het grootste type wordt ik kotsmisselijk. De man ken ik al jaren, eens had hij het lef om in de ’Matinihal’ tijdens een grote manifestatie te zeggen dat elke christen zál genezen,........... áls deze genoeg geloof heeft! Dus met andere woorden; ’Als je niet geneest is je geloof te klein, eigen schuld, dikke bult!’ Ik ken een vader die kort daarvoor z’n dochtertje naar het graf had gebracht, voor dat kind was enorm veel gebeden en toch stierf het, was z’n geloof te klein? Deze vader zat tijdens die redevoering ook in de ’Martinihal’ en hij had het verschrikkelijk moeilijk met deze bewering en toen hij thuis kwam zocht hij in de bijbel om een bevestiging van dit verhaal. U raad het al, in de bijbel kom je zo’n uitspraak niet tegen, althans niet in deze vorm. Er staat wel ergens in de bijbel dat we geloof moeten hebben in Jezus Christus, met andere woorden dat Hij tot genezing in staat is, maar er staat niet dat het geloof van de patiënt de kracht tot genezing is! Ben je gek, een zieke moet wél geloven dat Jezus Christus tot genezen in staat is en wie gelooft dat nu niet? Laten we eens lezen wat de bijbel er van zegt:

’En toen zij bij de discipelen kwamen, zagen zij een grote schare om hen heen, en schriftgeleerden met hen aan het redetwisten. En terstond, toen de gehele schare Hem zag, waren zij zeer verbaasd, en zij liepen op Hem toe en begroetten Hem. En Hij vroeg hun: Waarom zijt gij met hen aan het redetwisten? En een uit de schare antwoordde Hem: Meester, ik heb mijn zoon tot U gebracht, die een stomme geest heeft. En waar hij hem aangrijpt, werpt hij hem op de grond; en hij heeft het schuim op de mond, en hij knerst met zijn tanden en verstijft. En ik heb uw discipelen gezegd, dat zij hem zouden uitdrijven, en zij hebben het niet gekund. En Hij antwoordde hun en zeide: O, ongelovig geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem tot Mij. En zij brachten hem tot Hem. En toen de geest Hem zag, deed hij hem terstond stuiptrekken en, op de grond gevallen, wentelde hij zich, al schuimende. En Hij vroeg zijn vader: Hoelang is het al, dat dit hem overkomt? Hij zeide: Van zijn kindsheid af; en dikwijls heeft hij hem ook in het vuur en in het water gedreven om hem een ongeluk te doen krijgen. Maar als Gij iets kunt doen, help ons en heb medelijden met ons! Jezus zeide tot hem: Als Gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Terstond riep de vader van de knaap uit en zeide: Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp! En toen Jezus zag, dat de schare samenstroomde, bestrafte Hij de onreine geest en zeide tot hem: Gij, stomme en dove geest, Ik beveel u: ga van hem uit en kom niet meer in hem. En hij ging uit onder geschreeuw en hevige stuiptrekkingen. En hij werd als een dode, zodat men algemeen zeide, dat hij gestorven was. Doch Jezus vatte zijn hand, richtte hem op, en hij stond op.’  Marcus 9:14-27.

De vader vertelde Jezus Christus hier dus dat de discipelen niet in staat waren de boze geest uit te drijven en een oppervlakkige lezer, die we heel veel vinden in een bepaalde evangelische stroming, kán uit dit bijbelgedeelte opmaken dat je een ’sterk geloof’ moet hebben als je genezen wilt worden. Maar hoe kon die bezeten zoon om genezing vragen want de satan had doormiddel van een demoon macht over hem! Daarom moest de vader als het ware plaatsvervangend optreden en om genezing vragen en daarmee komen we op de vaak misbruikte tekst die ’wondergenezers’ met veel bravoure en genoegen citeren:

’Hij zeide: Van zijn kindsheid af; en dikwijls heeft hij hem ook in het vuur en in het water gedreven om hem een ongeluk te doen krijgen. Maar als Gij iets kunt doen, help ons en heb medelijden met ons! Jezus zeide tot hem: Als Gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Terstond riep de vader van de knaap uit en zeide: Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!’  Marcus 9: 22-24

Op grond van Marcus 9:23 zeggen deze ’wondergenezers’ dat wie een sterk geloof heeft genezen zal worden maar de werkelijkheid ligt heel anders. De arme stakker vroeg na een enorme teleurstelling of Jezus Christus dan in staat was zijn zoon vrij te maken. Dit is heel wat anders, de Here sprak in vers 19 over een ongelovig geslacht en dit sloeg niet op de vader maar op.... de discipelen die niet tot genezing in staat waren! Jezus Christus vroeg in feite die man eenvoudig weg: ’Geloof je dat IK in staat ben het te doen?’.

Even later, dit lezen we (ook) in Mattheus 17: 19-20, vroegen de discipelen waarom zij er niet toe in staat waren en daar zegt de Here in onze ogen hele harde woorden want Hij spreekt over het kleingeloof van.....de discipelen!

’Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij met Hem alleen waren: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? Hij zeide tot hen: Vanwege uw kleingeloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn.’  Mattheus 17: 19-20

Dit wil dus zeggen dat wie ziek is en naar een ’wondergenezer’ gaat zal genezen indien....die ’genezer’ geloof genoeg heeft! De vader in de ’Martinihal’ had zich geen depressie moeten laten aanpraten door de ’gezalfde spreker’ want ondanks die moeilijke periode had hij door meer bijbelkennis zich heel wat problemen kunnen besparen, jammergenoeg wist ik toen niet beter en geloofde ik dergelijke charlatans nog op hun woord. We zijn nu ruim 13 jaren later en die zelfde ’wondergezer’ schijnt zelf ook niet zo veel geloof te hebben want toen enkele jaren geleden zijn hart kuren kreeg wist hij niet hoe vlug hij op de operatietafel moest kruipen. Natuurlijk had hij achteraf een prachtig verhaal want; ’De Here hield de hand van de chirurg vast’ schreef hij in z’n contactorgaan. Prachtig toch zo’n ’getuigenis’, je gaat voor de achterban niet af, uitspraken uit het verleden vergeet men gauw en het gironummer brengt hij zelf zijn domme schaapjes wel in herinnering. Als die schaapjes nu eens verder zouden lezen dan Marcus 9:23-24 en Mattheüs 17: 20 ook eens lazen in het licht van de ’wondergenezers’, ja dan zou hun geldbron wel enigszins inkrimpen ten gunste van de arme en misdeelde broeders en zusters die voedsel en onderdak nodig hebben en geen nieuwe, superluxe Peugeot. De ’maanzieke’, bezeten, jongen werd in één keer genezen want Jezus Christus doet niet aan afbetaling maar hoe vaak heb ik niet horen beweren dat mensen zich elke dag een beetje beter voelen na handoplegging van dit soort charlatans kan ik u niet vertellen. Een geval wil ik u wel noemen en dat gaat om het volgende:

Tijdens een ’genezingsdienst’ werd een oudste die diabeet is de handen opgelegd en werd er om genezing gebeden. De Zondag daarop ’getuigde’ deze man van genezing want bij controle bleek dat de ’suikerspiegel’ naar beneden was gegaan en dat het ’een heel stuk beter ging’. Ik zie het al voor mij; een melaatse komt bij Jezus Christus en vraagt om genezing. Daarna gaat de man naar de priesters en laat zich controleren door hen want één hand is genezen. Wat een kromme gedachte van die oudste, Jezus Christus geneest voor 100% of....Hij geneest niet! Hij doet niet aan genezing op afbetaling om een leuk kunstje uit te voeren voor de simpele en luie gelovigen die de bijbel niet willen lezen en controleren of dit alles wel zo is. Wát een voorganger ook beweerd, of ’Bijbel:Aktueel!’ ook publiceert, controleer het in uw bijbel zoals de Bereërs deden.

’Maar de broeders zonden terstond in de nacht Paulus en Silas naar Berea, die, daar aangekomen, naar de synagoge der Joden gingen; En dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid
aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren.’ 
Handelingen 17:10-11

Wie de Schriften nagaat zal zich heel wat ellende kunnen besparen en de charlatans kunnen ontmaskeren.

’Profeten’
De hedendaagse ’profeten’ zijn heel vaak niet beter dan in vroegere tijden, ze weten dat ze meer geld in het laadje krijgen als ze ’gunstige’ verhaaltjes ophangen ’in naam van de Here’. Ik schrijf ’here’ met kleine letters omdat er niet van overtuigd ben dat het werkelijk om de God van Abraham, Izaäk en Jacob gaat bij dit soort mensen. Neem nu eens een bekende Amerikaanse TV ’evangelist’ die beweerde dat de Here hem gezegd had dat hij de mensen een aantal miljoenen dollars moest vragen want anders zou de Here hem uit dit leven moest wegnemen! Er is wel geld binnengekomen maar of dat die miljoenen zijn gehaald? Het is treurig dat dit soort geldwolven ongestraft het werk van de Here kapot kunnen maken, zelfs reguliere dagbladen schreven over deze verderfelijke zaak.

Naast deze charlatan zijn er nog vele en het zou te ver gaan hen allen te behandelen want de ene rijdt in een Rolls Royce, omdat Jezus ook rijk geweest zou zijn, terwijl een ander gescheiden is en met een jongere vrouw leeft en als vervoersmiddel een privé-jet heeft van 4 miljoen gulden. Deze heren worden bijna aanbeden door hun volgelingen en elke ’profetie’ van deze mensen worden als woorden van God erkend! Toch zijn deze mensen roofzuchtige wolven die alleen voor hun eigen belang, roem en eer opkomen. De Here Jezus Christus waarschuwde al voor deze figuren, maar wie de bijbel oppervlakkig leest en de ’uitleg’ van deze heren als volle waarheid erkend zal nergens naar luisteren en slachtoffer blijven van hen, zelfs zullen ze niet luisteren naar de woorden van Jezus Christus die in de bijbel staan opgetekend want hun leiders claimen steeds weer ’aanvullende openbaringen’. Laten we eens lezen wat Jezus Christus zelf van dit soort mensen zegt:

’Past u op voor de valse profeten, die tot u komen in schapevachten, maar van binnen zijn zij roofzuchtige wolven. Aan hun vruchten zult u hen kennen. Men plukt toch geen druiven van dorens, of vijgen van distels? Zo brengt elke goede boom mooie vruchten voort, maar de bedorven boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een bedorven boom geen mooie vruchten voortbrengen. Elke boom die geen mooie vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. U zult hen dus aan hun vruchten kennen. Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen in die dag tot Mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet door uw naam geprofeteerd en door uw naam demonen uitgedreven en door uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik openlijk tot hen zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, werkers van de wetteloosheid!’  Matth. 7:15-23 (Telos-vert.)

Valse profeten.
De Here zegt hier in vers 23; ’Ik heb u nooit gekend, ga weg van mij’, dit is voor deze valse profeten vreselijk maar voor hun slachtoffers net zo erg, of nog erger want ze zijn door hen meegesleept. De gemeente van Christus Jezus beleeft zware tijden, zwaarder dan ooit het geval was, zelfs onder vervolging en verdrukking wist men wie de vijand was maar nu....? De grote vijand, satan, heeft vele predikers kunnen verleiden om achter geld, roem en eer te gaan en uit hun mond komt vrome taal die velen misleid. Het komt voor dat ’predikers’ in de naam van de Here profeteren of wonder doen en toch zegt de Here van hen: ’Ga weg van Mij, Ik heb u nooit gekend’.

Nu zullen er mensen zijn die denken dat het in hun groep of gemeente meevalt omdat daar geen wonderen worden verricht of omdat er geen ’profetieën’ worden uitgesproken, maar is dat wel zo? Ik bedoel groepen waar men graag sprekers laat komen die bekend staan om hun enorme bijbelkennis en hun goede uitleg. Zo ken ik een leraar die dit jaar tot twee maal toe een datum vaststelde waarop de gemeente van de aarde zou worden weggenomen. De beide data zijn verlopen en nog steeds is de gemeente op aarde. Nu zou je verwachten dat deze man met het schaamrood op de kaken zich terug zou trekken maar nee hoor, meneer had al weer wat nieuws want hij is kortgeleden naar Engeland geweest met een aantal volgelingen die in navolging van hem geloven dat ze tot de ’tien stammen’ behoren! Op deze wijze kan hij mensen vasthouden en zich in een inkomen voorzien. Een valse profeet kun je zo’n man niet noemen maar een bedenkelijke leraar is het wel.

Met een kluitje in het riet.
Christenen laten zich zó bezig houden dat ze hun toekomst te grabbel gooien, door toedoen van leraren met elke keer een nieuwe beleving, ervaring of leer dat ze zich met een kluitje in het riet laten sturen. Vele mensen besteden vele uren aan bijkomende zaken omdat hun leraren hen dat leren. Neem nu eens de ’sabbats-heiligers’, je vind ze in verschillende maten en soorten maar één ding hebben ze gemeen; een ongekend fanatisme wat betreft hun stokpaardje. Kortgelden las ik zelfs in het Reformatorisch Dagblad dat de ’sabbats-heiligers’ één miljoen gulden gaan besteden aan een folder die men in elk gezin in Nederland wil bezorgen! Ook deze stroming mogen we rekenen onder de valse profeten want niet de sabbat zal ons redden maar het Reddende en Verlossende Bloed van Christus Jezus is de Weg tot behoudenis. Wie zich druk maakt om zo’n discutabele zaak heeft geen tijd over om mensen de Weg, de Waarheid en het Leven te wijzen. Waarom dat collectegeld, die één miljoen, niet gebruiken voor een folder die naar Christus wijst? De gevers van het geld zullen apetrots zijn als er folder in hun brievenbus valt, maar zou onze Here er ook zo gelukkig mee zijn? Door deze folder zal niemand, maar dan ook niemand de weg naar Hem ontdekken. Deze schijnvromen sturen zoekende zondaren met een kluitje in het riet. De Here heeft ons als rentmeesters, ook over het door ons zelf verdiende geld, aangesteld en ik vraag me af of Hij het wel zo belangrijk vind op welke dag we samenkomen rond de bijbel. De apostel Paulus maakte zich er ook niet zo druk om en het wil er bij mij niet in dat we een miljoen gulden zouden moeten verkwisten om de Here ’gunstig’ te stemmen. We kunnen de Here niet gunstig stemmen door een bepaalde dag apart te zetten, we kunnen daardoor niets verdienen want alleen door genade zijn we behouden en niet werken.

’Wat nu de zwakke in het geloof betreft, neemt hem aan; niet om te beslissen over twijfelachtige vragen. De een gelooft alles te mogen eten, maar wie zwak is, eet alleen groenten. Laat hij die eet, niet hem minachten die niet eet; en laat hij die eet, niet hem oordelen die eet, want God heeft hem aangenomen. Wie bent u, dat u andermans huisknecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. En hij zal staande gehouden worden, want de Heer is machtig hem staande te houden. Want de een stelt de ene dag boven de andere dag, maar de ander stelt alle dagen gelijk. Ieder zij in zijn eigen denken ten volle verzekerd. Wie de dag in acht neemt, neemt hem in acht voor de Heer. En wie eet, eet voor de Heer, want hij dankt God; en wie niet eet, laat het na voor de Heer, en hij dankt God. Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; want hetzij wij leven, wij leven voor de Heer; hetzij wij sterven, wij sterven voor de Heer; hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn van de Heer. Want daartoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij zou heersen zowel over doden als over levenden. Maar u, waarom oordeelt u uw broeder? Of ook u, waarom minacht u uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van God gesteld worden; want er staat geschreven:` Zo waar Ik leef, zegt de Heer, voor Mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden`. Dus zal dan ieder van onsvoor zichzelf rekenschap geven aan God.’  Romeinen 14:1-12

Schijnbaar waren er in de dagen van Paulus ook al strubbelingen over dergelijke (bij) zaken en maakte de ene de andere het leven zuur. Hij spreekt zelfs over minachting van de ene t.o.v. de andere, en dat als broeders onderling! Och, waren de ’christenen’ maar wijzer en werd Christus ook geen aanfluiting in deze wereld.

Maar........de grote geldzucht zit niet alleen in de vrije groepen!
Leden van de ’kerken’ zouden kunnen denken dat dit soort dingen alleen maar voorkomen in de vrije-groepen en dat ze zelf ’vrij’ zijn van deze smetten. Maar niets is minder waar want juist de kerken hebben voor op gelopen in de wedloop naar geld en macht terwijl Jezus Christus geen aardse goederen bezat!

’Toen nu Jezus een grote menigte om Zich heen zag, beval Hij naar de overkant weg te varen. En een schriftgeleerde kwam en zei tot Hem: Meester, ik zal U volgen, waar U ook heengaat. En Jezus zei tot hem: De vossen hebben holen en de vogels van de hemel nesten; maar de Zoon des mensen heeft geen plaats waar Hij zijn hoofd kan neerleggen.’
Mattheus 8:18-20 (Telos Vert.)

Deze teksten zeggen duidelijk dat onze Here ’zwervende’ was en geen prachtige gebouwen bezat, geen riant salaris van een ton en een vrij pensioen! Hij leefde van de ’hand in de tand’ en sliep regelmatig buiten of at bij hen die Hem daartoe uitnodigden. Later toen de Here was opgevaren en de gemeente ontstond kende men ook (nog) geen betaalde predikers en prachtige gebouwen want een prediker leefde van wat men hem gaf of hij voorzag zich zelf in onderhoud zoals Paulus deed. Paulus wilde niemand tot last zijn en deze instelling vinden we gelukkig ook tegenwoordig nog wel eens hier en daar, er zijn evangelisten en voorgangers die een normale baan hebben en in hun vrije tijd werken in de gemeente. In die tijd kende men geen kerken en gebouwen maar kwam men bijelkaar ergens aan huis:

Romeinen 16:5; ’Groet insgelijks de gemeente bij hen aan huis...’

1 Cor. 16:19; ’U groeten de gemeenten van Asia. U groeten zeer in de Heer Aquila en Prisca, met de gemeente in hun huis.’

Je zou kunnen stellen dat nadat de gemeente gebouwen aanschafte de klad in het levende geloof kwam, het duurde hierna niet lang of de edelstenen, goud, purper, mijters en andere statussymbolen deden hun intrede. De kerk werd ingedeeld in ’leken’ en ’geestelijken’ en daardoor kwam de onverschilligheid binnen de kerk. Kerkleden gingen op gezette tijden naar de kerk om de religie te consumeren en tegenwoordig is dat nog precies zo! Zondags gaat men naar de kerk en in de week maakt men zich druk om geld en goed, voor het ’geestelijke werk’ huurt men een ’afgestudeerde’ in. Het kerkgebouw wordt onderhouden door een kerkeraad of in een ander geval door een kerkvoogd en er zijn kerken die sinds eeuwen bezitten kerken voor miljoenen guldens gebouwen, landerijen en andere bezittingen;

De vossen hebben holen.....
Onze Meester, Christus Jezus had geen vaste plek om Zijn hoofd neer te leggen terwijl dieren altijd nog een eigen hol hadden. De gemeente van Christus is heel, heel erg diep afgegleden en stelt zich torenhoog boven haar Meester op, maar hoe kan dat toch zo ver gekomen zijn?

’Een discipel is niet boven zijn meester, en een slaaf niet boven zijn heer. Het is de discipel genoeg dat hij wordt als zijn meester, en de slaaf als zijn heer.’  Mattheus 10:24-25a

Wij hebben ons bóven onze Meester gesteld en we zouden ons kunnen afvragen of Hij wel welkom is op het moment dat Hij Zijn gemeente wil wegnemen van de wereld. Is de gemeente niet verschrikkelijk ver afgegleden? Hoe zal het ons vergaan als de bazuin klinkt en Hij in de lucht verschijnt? Geld en macht wordt in Zijn Naam verworven, predikers laten zich niets meer gezeggen omdat ze hebben ’gestudeerd’ en wee de kerk die hen wil afzetten want dan gaan ze naar de (aardse) rechter met het aanstellingscontract in de hand en geloof maar dat ze hun ’gelijk’ zullen halen! En de voorgangers dan die wél oprecht zijn? Die mensen zijn te beklagen want ze hebben hun verplichtingen zoals de aflossing van hun studieschuld en het gezin en studerende kinderen moeten ook in hun onderhoud worden voorzien. Wanneer we ons deze vragen durven stellen komen we in de knel en begrijpen we waarom Paulus zich geen financiële verplichtingen op de hals wilde halen. Wás de kerk die heilloze weg maar niet opgegaan en waren we maar ’huisgemeente’ gebleven want in kleine groepjes is pastoraalwerk ook veel overzichtelijker. Het had ons theologische haarkloverijen bespaard en de afval in de gemeente was kleiner geweest want de sociale controle en de bijbelstudie was intensiever geweest.

Theologische haarkloverijen.
Sinds mijn vroegste jeugd heb ik de christelijke bladen onder ogen gehad, één daarvan ’Het Friesch Dagblad’ besteed altijd veel aandacht voor het kerknieuws met daarin de eeuwige haarkloverijen die pro- en contra de heren Kuitert en Wiersinga zijn. Het geklets van deze mannen heeft vele mensen van Jezus Christus afgetrokken en zijn hun holle en lege religie nagelopen. Kerken hebben weinig of niet geprotesteerd en het gevolg is dat er tegenwoordig studenten van deze heren als predikant op de kansel staan. De vormen en structuren blijven wel overeind staan maar het hart, Jezus Christus, is uit de kerkdiensten weggehaald. Er worden ’prachtige’ diensten georganiseerd en die noemen we heel trots ’vieringen’ maar als ik die armzalige voorstellingen bekijk stelt het niet veel voor. Een koor zingt een aantal klassieke stukken muziek, een predikant spreekt hooguit vijf of tien minuten en het kerkvolk jammert zo nu en dan ’erbarm u over ons’ als de dominee een paar teksten voor leest. Het is bedroevend dat men na al die eeuwen waarin we de bijbel persoonlijk kunnen lezen nog steeds ’erbarm u over ons’ jammeren terwijl Jezus Christus zei:

’Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht’.
Mattheus 11:28-30

En verder zei hij in Johannes 3:16-18;’

’Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld; maar wie niet gelooft is al geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.’
Johannes 3:16-18

De protestantse kerken hebben dat gejammer overgenomen van de roomse kerk, waarschijnlijk omdat de klassieke muziek die wordt gebruikt door cantorijen van rooms componisten is. Wie de bijbel serieus neemt gáát zondags geen klassieke muziek klakkeloos consumeren met een vroom sausje er over heen, die gaat de bijbel lezen en laten uitleggen desnoods en zal ontdekken dat de Here Zich bijna 2000 jaren geleden door erbarming was bewogen en vrijwillig Zijn leven voor de mensheid op gaf! De gemeente is heel, heel diep gezonken en wie dat hardop durft te zeggen zal weinig vrienden maken want men wil desnoods nog wel religieus zijn maar een persoonlijke keuze gaat te ver, dan moet je je eigen ik afleggen, dan zul je moeten erkennen dat vroomheid uit den boze is wanneer het hart niet verbroken is.

’Ik haat, Ik veracht uw feesten, en kan uw samenkomsten niet luchten. Ja, als gij Mij brandoffers brengt, en uw spijsoffers, heb Ik daaraan geen welgevallen, en uw vredeoffer van mestkalveren wil Ik niet aanzien. Doe van Mij weg het getier van uw liederen, het getokkel van uw harpen wil Ik niet horen.’  Amos 5:21-23

Amos moest profeteren tegen mensen die uiterlijk voldeden aan de religieuze normen, ze offerden en hielden de voorgeschreven feesten en toch haatte de Here hun schijnvroomheid. In onze dagen, de tijd van Laodicea, is het al niet anders. We vieren ’kerst’ heel erg sentimenteel, zingen vrome liedjes en zijn in die periode zachtmoedig van aard maar......heeft dit ook maar iets met een opdracht van de Here Jezus Christus te maken? Zijn we verplicht Zijn geboortedag te vieren en dan ook nog wel op de datum van een heidens feest? Natuurlijk hebben we daar geen opdracht voor want de gemeente ’vierde’ de eerste 300 jaar van haar bestaan geen kerstfeest en helemaal al niet met een groene boom met daarin gekleurde ballen (namaak vruchten) en lichtjes. Sinds Constantijn is dit ’feest’ in de mode gekomen, Constantijn was zowel hoofd van de kerk alsmede hoge priester van de romeinse cultus en pas op zijn sterfbed werd hij ’gedoopt’.

Toch was het Constantijn die belangrijke besluiten heeft genomen die tot op vandaag nog geldig zijn voor de roomse kerk en........de protestantse kerken. De romeinse cultus kende wel dit feest en het werd het ’midwinterfeest’ genoemd, met de groene boom symboliseerde men het komende voorjaar, de lichtjes stelden het komende zonnelicht voor en de vruchten waren een teken van het komende vruchtbare seizoen. Daarbij hield men ’vreetfestijnen’ om de goden te laten zien dat men zo veel vertrouwen in die goden had dat de laatste voorraad werd aangesproken en op geschranst. Ook bakte men broden met symbolen er in, zo kennen wij de gevulde ’kerststol’ die niets anders is dan een ode aan Venus! Bekijk de vorm en u zal ontdekken dat deze de vorm heeft van een vrouwelijk geslachtsdeel, men symboliseerde daarmee de vruchtbaarheid van de komende zaai, groei en oogst periode. Rome maakte van dit feest een ’christelijk’ feest maar de diepste betekenis is altijd gebleven. Als we de geboorte van Jezus Christus zouden moeten vieren zou dit in augustus/september moeten gebeuren want toen is Hij geboren en niet op het midwinterfeest dat rome van de Babyloniërs had overgenomen. De romeinse cultus was een kopie van de Babylonische en wat zo de roomse cultus zijn.....? Precies en exacte kopie van.....Babel! De ’moeder en kind verering’ komt uit Babel, de ’mijter’ is de ’vissekop’ van Dagon, de ’biecht’ komt uit Babel en ga zo maar door. Let eens op een roomse viering als deze op de TV komt, er komt altijd een stralende zon in voor, in een raam, als een ornament en zelfs in het ’altaar’, en waar komt onze ’Zondag’ vandaan, juist ja, uit Babel.

De gemeente is geïnfecteerd.
’Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid te voorschijn. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? Hij zeide tot hen: Dat heeft een vijandig mens gedaan. De slaven zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij het bijeenhalen? Hij zeide: Neen, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur.’  Mattheus 13:24-30

De gemeente is geïnfecteerd op een sluipende wijze door de duisternis. Ongeloof en onverschilligheid is duidelijk te herkennen maar valse leringen zijn als kanker, het begint klein en ongemerkt maar áls het zich openbaart is het onhoudbaar. Theologen beginnen met vragen als ’zou het niet zus of zo kunnen zijn’, de volgende stap is de gedachte dat het zo is en even later leren ze het de ’ongeletterden’ die dwalingen meestal accepteren omdat ze geen werkelijk kennis van de bijbel hebben. Zo is door de eeuwen heen de kerk een karikatuur van de oer-gemeente geworden die totaal geen zicht heeft op de komende dingen. Vele gelovigen weten niet wat er in de profetieën staat en zelfs hebben velen geen zicht op de naaste toekomst.

Door de kerkleer die zegt dat de kerk Israël is beseffen velen niet dat de gemeente, de kerk, van de aarde zal worden weggenomen. De gemeente zal hier vandaan gaan en het onkruid, zij die niets van Christus willen weten, zullen door de vuurgloed van de Grote Verdrukking (Openbaring 20) moeten gaan. Vóór die vreselijke tijd zal de ware gemeente worden weggenomen:

’Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere [mensen], die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. Vertroost elkander dus met deze woorden.’  1 Thess.4:13-18

Als we het bovenstaande uit 1 Thess. 4:13-18 lezen vragen we ons af hoe het mogelijk is dat allerlei ’predikers’ miljoenen guldens durven te gebruiken voor zich zelf, geld dat door goedgelovige mensen bijeen gebracht is. Ze lopen met de bijbel in de hand over het podium maar gebruiken deze meestal niet en als ze dit boek wel openslaan leggen ze de teksten zo uit dat het in hun straatje past. In de kerken spreken de predikanten meestal niet over de profetieën of het boek Openbaring omdat ze deze gedeelten niet kunnen plaatsen in de kerkleer. Het is de kerkleer die de gemiddelde gelovige van de toekomende dingen af houdt, ze spreken veel liever over ’samen op weg in het jaar 2000’ maar stel eens het geval dat de gemeente vóór het jaar 2000 wordt weggenomen, wat dan? De salarissen, gebouwen en de organisatie slokken het leeuwedeel van de inkomsten op en als de kerken nu eens huisgemeenten waren gebleven had al dit geld gebruikt kunnen worden voor evangelisatie en het onderhoud van de behoeftigen. De gemeente is van binnenuit kapot gegaan en de boze lacht want zou Christus Jezus nog geloof vinden op aarde als Hij komt?

Tot besluit.
Dit schrijven wijkt af van de normale dingen die we op het BBS van ’Bijbel:Aktueel!’ plaatsen en toch moest het eens gezegd worden want de tijd gaat dringen. Christus kan elk moment komen om Zijn gemeente weg te nemen en de gemiddelde gelovige heeft geen besef van dit grote moment. De kerken leren hun leden niet dat er een verschrikkelijke tijd over de aarde zal komen maar dat de gemeente wordt weggenomen. Het gaat zelfs zo ver dat de Christelijk Gereformeerde Keren in Nederland hun aanstaande predikanten een formulier laten ondertekenen waarin ze verklaren niet te spreken over een eventuele wegrukking van de gemeente op grond van 1 Thess. 4:13-18. Zélfs mogen ze niet leren dat er een duizendjarig rijk zal komen met als Hoofd der aarde Jezus Christus want.......’het is niet gereformeerd om dit te leren’ ! (Fotokopie in ons bezit) Hoe moet in vredesnaam een lid van deze, en andere kerken, ooit tot het inzicht komen dat de Heer der gemeente komt? Er is maar één mogelijkheid en dat is zelf intensief de bijbel bestuderen.

Zoals ik eerder ook al schreef bestaat en een andere groep die helemaal in de ban is van ’wonderpredikers’ en hen achterna lopen. Zelf bestuderen ze nauwelijks de bijbel en als er op een bijbelstudieavond van een studenten vereniging gevraagd wordt een aantal bijbelteksten te leren zijn ze daar fel op tegen want zeggen ze’ ’Je kunt veel beter in je eigen woorden zeggen wat er in de bijbel staat.’ Natuurlijk zijn dergelijke mensen grote voorstanders van ’Praise-avonden’ en van ’Lofprijzen’ (wat dat zonder kennis van de God van de bijbel ook mag inhouden) Wat kerken of groepen ook zeggen, of juist niet zeggen, doet er niet toe want de bijbel is duidelijk over de komende Here.

De tekenen van de tijd waarin we leven zijn duidelijk genoeg en het grote teken, het volk Israël, is tot volle wasdom gekomen. De onrust in de wereld wordt steeds heviger en de natuurrampen steeds groter en feller. In de rede over de laatste dingen spreekt de Here over natuurrampen, oorlogen en valse messiassen en al deze dingen volgen elkaar in steeds snellere golven achter elkaar op. ’Hooggeplaatsten’ vallen steeds vaker door de mand, bedrog, oplichting en zelfs moord is in regeringskringen aan de orde van de dag. Neem nu eens België waar zo veel schandalen geweest zijn en waar zelfs een hoge partijfunctionaris door een concurrent van het leven wordt beroofd schud op z’n grondvesten. De Nederlandse politie handelde notabene zelf in drugs (CRI-affaire), enkele kleinere ’goden’ kregen een straf overplaatsing maar de hoge heren werden zelfs bevorderd! Kortgeleden stond er een bericht in de krant dat al enkele jaren bij ons bekend was via Texe Marss uit Amerika, in dat bericht was te lezen dat de CIA samen met het Vaticaan via Polen het Oostblok omver had geworpen. Toen Marss dat bericht bekend maakte deed de CIA alsof haar neus bloedde en maakte het Marss moeilijk. Samen met het Vaticaan heeft de CIA 5 miljard dollar in de operatie gestoken!

Het lijkt wel of de wereld in een stroomversnelling is gekomen, schandaal op schandaal komt aan het licht, zelfs oud zeer uit de Koreaanse oorlog is aan het licht gekomen de laatste weken. Israël heeft zich weer eens de woede van de Filistijnen (Palestijnen) op de hals gehaald terwijl Israël alleen maar heeft ingeleverd terwijl de Arabieren alleen ontvangen heeft! De wereld staat totaal op z’n kop en voldoet helemaal aan de voorzegde dingen uit Mattheus 24!

’En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot Hem om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En Hij antwoordde en zeide tot hen: Ziet gij dit alles niet? Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns namen wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geven er acht op) laten dan wie in Judea zijn, Vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld is, Keer niet terug om zijn kleed mede te neme. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Bid, dat uw vlucht niet in de winter vale en niet op een sabbat. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere. Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging. En zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, een zal aangenomen worden en een achtergelaten worden; Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, een zal aangenomen worden, en een achtergelaten worden. (Zie ook 1 Thess. 4:13-18 ) Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen. Maar als die slaaf slecht was, en in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft uit, en hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan en met de dronkaards zou eten en drinken, Dan zal de heer van die slaaf komen op een dag, dat hij het niet verwacht, en op een uur, Dat hij het niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars.’ 
Mattheus 24: 1-51.

De voorzeggingen van Christus Jezus worden momenteel dagelijks vervuld en het ’christelijke volksdeel’ merkt er niets van, soms lijkt het erg veel op Mattheus 25:1-13 waar we lezen over tien meisjes die zijn uitgenodigd voor een bruiloftsfeest. Ze vielen alle tien in slaap maar toen de bruidegom kwam mochten vijf van hen mee naar binnen omdat ze olie, een actief geloof hadden, maar de andere vijf moesten buiten blijven ondanks het feit dat ze uitgenodigd waren. Uiterlijk leken ze op die andere vijf maar hun hart was er niet echt bij betrokken, ze wilden wel in de feestvreugde delen maar niet de consequenties van die vriendschap accepteren.

’Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs. Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie; Doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwaze zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordden en zeiden: Neen, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.’  Mattheus 25:1-13

In welke van deze twee groepen herkend u zich, in de wijze of in de dwaze maagden? In de laatste groep? Lees dan als afsluiting de onderstaande teksten eens mee en neem uw beslissing.

’En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods: Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, Raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.’  Openbaring 3:14-22

Christus Jezus roept hier geen ongelovigen tot inkeer maar hen die zich ’christen’ noemen en de Weg en de Waarheid kúnnen weten!

Werkgroep ’Bijbel:Aktueel!’

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.