Alle wegen leiden naar Rome!

Alle wegen leiden naar....  Rome !

Inleiding:
In dit schrijven willen we bekijken wáárom men met alle geweld Samen Op Weg wil gaan, een aantal protestantse kerken proberen krampachtig een formule te zoeken waardoor ze samen één kerk kunnen stichten en ondanks kleinere tegenslagen zal dit heel goed lukken. Maar.....de strebers naar éénheid beseffen meestal niet dat deze ‘eenheid’ ten kostte gaat van hun relatie met Christus Jezus en dat ze ongemerkt volgelingen worden van de ‘hoer’ uit Openbaring 17! De ‘wereldkerk’ van de New Age staat voor de deur en een ieder die bezeten is van S.O.W. zal vroeg of laat naadloos de New Age binnen glijden, bewust of onbewust. De ‘christenen’ zijn lange tijd geconditioneerd , klaar gemaakt, door hun afvallige leiders en op zéér korte termijn zal de eenheidsworst een feit zijn.

Wereldmacht.
Het Romeinserijk is eeuwen lang een wereldmacht geweest dat de ‘wetten’ in grote delen van de wereld vaststelde. Maar het verging ‘Rome’ net zo als vele andere wereldrijken en beschavingen, van binnen uit begon het verval. Constantijn, een Romeinse keizer, zag dat ook in en ondanks dat hij ‘hogepriester’ was en bleef van de Romeinse religie werd hij ook ‘christelijk’ en stelde christenen buiten vervolging. Er zijn natuurlijk prachtige verhalen beschreven over deze ‘bekering’ maar deze wassen de werkelijkheid niet schoon want Constantijn bleef ondanks zijn ‘bekering’ hoofd van de Romeinse afgoden cultus. Er zijn zelfs berichten van een zéér late ‘doop’, namelijk op zijn sterfbed werd hij alsnog besprenkeld met water terwijl door zijn toedoen er enorme belangrijke beslissingen zijn genomen om de ‘gelovigen’ in het ‘juiste’ spoor te krijgen.

Zoals gezegd bleef Constantijn Pontifex Maximes van de Romeinse ‘godsdienst’ en daarnaast werd hij ook hoofd van de toen ontstane kerk, men zou dus kunnen zeggen dat hij de eerste ‘paus’ was. Geschiedschrijvers zijn er van overtuigd, dat ondanks de prachtige verhalen, Constantijn een politieke beslissing nam door de christenen een zekere mate van vrijheid te geven én hen op een andere wijze te knechten en te gebruiken. Nu kunnen we Constantijn natuurlijk alles niet in de schoenen schuiven wat er mis ging want de gemeente was onderling behoorlijk verdeeld. Zo waren er mensen die meende ‘meer’ te zijn dan anderen en ze dichten zich zelf nog al wat macht toe, men was al zo diep gezonken dat alleen ‘bisschoppen’ mochten dopen en het ‘avondmaal’ bedienen. In plaats een echte gemeente te zijn met Christus aan het hoofd splitste men zich op in allerlei kleine strijdende groepjes en in de situatie greep Constantijn de macht.

De Romeinse ‘godsdienst’ was een kopie van de oude Babylonische ‘godsdienst’, inclusief de aanbidding van de zon en de ‘moeder en kind religie’ en de drie-éénheidsleer. Het kind werd nooit volwassen en de moeder werd ‘de koningin des hemels’ genoemd en ‘god’ bestond uit een ‘koppel’ van drie personen. Constantijn nu wist heel goed hoe hij z’n zaakjes moest aan pakken want door zijn toedoen is de Babylonisch / Egyptische drie-éénheidsleer de gemeente binnen gebracht die daardoor hoereerde met de afgoden en Christus haar Verlosser verliet.

In alle landen rondom de Middellandse zee was deze religie ingeburgerd, wel gebruikte men andere namen voor de ‘goden’ en de ‘moeder met het kind’. In Babel kende men ook de ‘biecht’ waardoor de priesters macht over het volk kregen want ze vertelden hun fouten en gebreken, daarnaast at men ‘het lichaam van god’ door een hostie te eten in een religieuze ceremonie. Uit ‘Ga uit van haar Mijn volk’, door D. Thomas heb ik het volgende overgenomen:

Hostie
Ook de hostie is nog een waarschuwing waard. Het was al duidelijk uit voorgaande dat er zgn. ’transubstantie’ aan te pas komt. Men gelooft dat de hostie ’Jezus’ is, net zoals de oude Egyptenaren geloofden dat hun ’wafel’ of ’hostie’ hun zon-god, Osiris, was [in feite: Nimrod, Baäl]. Frapperend is dat de wafel niet alleen hetzelfde betekend, er staat ook nog eens hetzelfde op: IHS. Bij de Egyptenaren stond het voor ’Isis, Horus en Seb’, de Egyptische drie-eenheid. Bij de R.K. Kerk zou het staan voor de eerste drie letters van ’de heilige naam van Jezus’ in het Grieks.

’Hier in komt het z.g. ’goddelijke’ van de ouwel [=hostie, D.T.] tot uiting. De niet-ingewijden mochten buigen voor de gift ’van het koren’ tot voeding van hun lichaam, maar aanbaden de moeder voor haar grotere gift, voor de voeding van hun zielen. De ’hostie’ wordt door een formule van de priester tot het materiéle vlees van het lichaam van de ’zoon’’ (’Babylon leeft onder ons’, pag.35, J.I. van Baaren) De Egyptenaren geloofden o.a. dat door het wafeltje, die de zon of zoon voorstelde, men eeuwig zou leven.

Na het lezen van deze beschrijving van de hostie moet het al wat duidelijker worden welke richting ik verder wil gaan want de Roomse kerk (!) heeft exact de zelfde symbolen en gedachten dan Babel en Egypte! De heidense keizer Constantijn was en bleef hoofd van de Babylonisch, Egyptisch en Romeinse ‘godsdienst’ terwijl hij daarnaast ook hoofd was van de......kerk! Het kon natuurlijk niet uitblijven dat de gemeente van Christus een afgodische groep werd waar geen plaats meer voor Hem was en Zijn plaats werd al heel gauw ingevuld door de ‘moeder en kind religie’. In naam was Hij nog wel aanwezig maar als een klein en hulpeloos kind dat totaal afhankelijk is van de ‘sterke moeder’.Van oorsprong is deze ‘moeder’ niemand anders dan Semiramis de vrouw van Nimrod die z.g. van uit het ‘hiernamaals’ door Nimrod zou zijn bevrucht en daardoor als ‘maagd’ een kind ontving.

U begrijpt ondertussen wel dat niet Nimrod of het kindje centraal stonden in de Babylonische ‘godsdienst’ maar de ‘moeder’ uiteindelijk het voorwerp van aanbidding was.

Wanneer we terug gaan naar de ‘gemeente’ met Constantijn aan het hoofd is het niet verwonderlijk dat de ‘moeder en kind religie’ werd ingevoerd. De christenvervolging is z.g. gestopt door de ‘bekering’ van Constantijn maar niets is minder waar, uit de geschiedenisboeken weten we bijvoorbeeld dat ‘rome’ Christenen ten dode toe vervolgde en hen zelfs levend verbrandde maar minder bekend is het feit dat tijdens het leven van Constantijn ook al Christenen werden vervolgd! In het volgende citeer ik nogmaals D.Thomas:

‘In het geheim bleef Constantijn de Bijbelgetrouwe gelovigen vervolgen. Zij vluchten in de bergen om hun leven te behouden en namen de oorspronkelijke schriften mee. Constantijn maakte alle inwoners van het Romeinse rijk ’christen’, en werd zelf leider van deze kerk. Deze kerk is tot op heden: de R.K. Kerk. Hij was de eerste ’paus’ van deze kerk, Een zon-aanbidder! ’De hogepriester van de oudheid had op zijn mijter staan:’ Pontifex Maximus’, d.i. Hogepriester. Hij droeg aan zijn hand de ring van de vis-god, Dagon. (..) Julius Caesar was de eerste keizer, die daarna gekozen werd tot ’Pontifex Maximus’. En... Constantijn werd niet slechts het hoofd van alle heidenen van die tijd, hij werd ook de ’Pontifex Maximus’! Maar... tegelijkertijd was hij het hoofd van de kerk. Hiermee kwam de wereld in de kerk en de onbevlekte godsdienst werd bevlekt en verduisterd (...) Constantijn, machthebber van nature, omdat hij Keizer was, heeft dat machtsprincipe ook in de kerk gebracht en daarmee Jezus Christus en de Heilige Geest van hun rechtmatige plaats verdrongen’ (’Babylon leeft onder ons’, J.I. van Baarn).

Toen Constantijn op zijn sterfbed lag, heeft hij zich pas laten ’dopen’. Al zijn generaals en soldaten lieten zich toen pas ’dopen’. De kerk van satan was een feit: de mengeling van de Babels-godsdienst en ’christendom’. ’Deze religieuze machine overheerste Europa en groeide, evenals hekserij, occultisme, magie, uittredingen en bezweringen, rituele moorden en het drinken van menselijk bloed.. Veel van dit gebeurde in de kloosters door Europa. Het Vaticaan werd gediend door heksen. In de geschiedenis gebeurde het dat heksen ter dood werden gebracht, dit waren echter heksen die het Vaticaan niet langer meer van nut waren. Dat was ook de reden waarom Jeanne d’Arc werd verbrand’ (Albert Riviera in ‘The Force’, pag. 21).

Op de troon van het Vaticaan zat in feite de plaatsvervanger van Nimrod, hoewel die zichzelf liever de plaatsvervanger van Petrus noemt -in casu de ’plaatsvervanger van Christus’ vlgs. de Roomse leer. De Paus noemt zichzelf dus eigenlijk de plaatsvervanger van Christus. Wij konden reeds zien dat het satan’s plan was Nimrod en Jezus te verwisselen! Wel, dat is dan, zo lijkt het, geslaagd!

In het kader van dit schrijven is het niet nodig om verder over de roomse-kerk en haar oorsprong uit te wijden maar wel wil ik nog opmerken dat ‘rome’ op korte termijn het dogma van de ‘maria-verering’ verder wil uitbouwen. De ‘moeder en kind religie’ past precies in het streven van de New-Age en ‘rome’ doet daar volop aan mee, in de Bijbel vinden we dit streven dan ook weer terug waar gesproken wordt over de ‘hoer’ dit de volken verleiden zal:

‘En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei: Kom, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer die op vele wateren zit, met wie de koningen van de aarde gehoereerd hebben, en zij die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En hij voerde mij weg in de geest naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol namen van laster was en zeven koppen en tien horens had. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en edelgesteente en parels, en had een gouden drinkbeker in haar hand, vol gruwelen en de onreinheden van haar hoererij.

Deze ‘vrouw’ is een afvallige ‘godsdienst’ die uiterlijk wel iets heeft van de gemeente van Christus Jezus maar ten diepste door en door afgodisch is. We zien hier in de bovenstaande teksten dat deze ‘vrouw’ zich kleed in rood, purper, edelstenen en goud en een opmerkzame christen kan dit dagelijks herkennen in de enorme rijkdom van de roomse kerk. Leiders kleden zich met scharlakenrode kleding, zijn behangen met goud en edelstenen en de gebouwen zijn niet minder versierd.

‘En op haar voorhoofd was een naam geschreven: Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde En ik zag de vrouw dronken van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En toen ik haar zag, verwonderde ik mij met grote verwondering. En de engel zei tot mij: Waarom hebt u zich verwonderd? Ik zal u de verborgenheid van de vrouw zeggen en van het beest, dat haar draagt, dat de zeven koppen en de tien horens heeft. Het beest dat u gezien hebt, was en is niet en zal uit de afgrond opstijgen en ten verderve gaan; en zij die op de aarde wonen, van wie de naam van de grondlegging van de wereld af niet geschreven is in het boek van het leven, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat het was en niet is en zal zijn.’ Openbaring 17:5-8

De ‘verborgenheid’ van deze hoer is de afgoden dienst van Babylon die door Constantijn de gemeente van Christus Jezus is binnen gebracht en haar ‘dronkenschap’ van het bloed der ‘heiligen’ en de ‘getuigen van Jezus’ is duivelse vervolging door de roomse kerk van de Joden en de werkelijke Christenen die zich niet aan Babylon (Rome) wilden onderwerpen. De verwondering van Johannes is heel vanzelfsprekend want hij dácht de Gemeente van Christus Jezus te zien en het wás een door de duivel geïnfiltreerde groep ‘gelovigen’ die zich wél een rituelen houdt maar niets weet van de levende God. De ongelovigen op aarde zullen zich verwonderen over de grote en vreemde dingen die ze zien gebeuren en geloven wél daar in maar niet in Christus Jezus omdat die ‘zo ver van ons afstaat’ horen we wel eens. Het beest dat ‘was en niet is en uit de afgrond zal opstijgen’ is het herstel van het oude romeinse rijk dat zelf weer een ‘herstel’ van het Babylon van Nimrod was. In het laatst der dagen zal ‘rome’ een wereldmacht worden voor een korte tijd maar als ze haar verwoestende werk heeft gedaan zal ze ook worden vervolgd.

Hier is het verstand dat wijsheid heeft: de zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit. Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn gevallen, de ene is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste, en het is uit de zeven en gaat ten verderve. En de tien horens die u hebt gezien, zijn tien koningen, die nog geen koninkrijk ontvangen hebben, maar een uur gezag als koningen ontvangen met het beest. Dezen hebben enerlei bedoeling en geven hun macht en gezag aan het beest. Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen overwinnen want Hij is Heer van de heren en Koning van de koningen en zij die met Hem zijn, geroepenen en uitverkorenen en getrouwen. En hij zei tot mij: de wateren die u hebt gezien, waarop de hoer zit, zijn volken en menigten en naties en talen. En de tien horens die u hebt gezien en het beest, dezen zullen de hoer haten en haar eenzaam en naakt maken, en haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft in hun harten gegeven zijn bedoeling uit te voeren en het met enerlei bedoeling uit te voeren en hun koninkrijk aan het beest te geven, totdat de woorden van God vervuld zullen zijn’.  Openbaring 17: 9-17

Ondanks dat ‘rome’ eeuwenlang bezig is geweest met haar ‘hoererij’ naar andere afgoden diensten toe en zich voor het karretje van de komende antichrist heeft laten spannen zal ze tóch aan de kant worden gezet van de antichrist wil zichzelf namelijk als ‘god’ laten aanbidden en dan is er geen plaats meer voor ‘rome’.

Uitstapje.
Na ‘rome’ maken we even een uitstapje naar een misschien voor u een onverwachte richting van het christendom en wel naar de ‘pinksterbeweging’ die zich zonder dat ze het beseft in de hoer van Babylon begeeft. Uit persoonlijke ervaring weet ik dat wonderen en tekenen centraal staan in deze beweging en dat de werkelijke kennis van de Bijbel zéér minimaal is. Wanneer een ‘gezalfd persoon’ de ene of de andere dwaling binnen deze groep brengt zijn er maar weinig mensen die enige tegenstand bieden. Achterovervallen in zwijm wordt gezien als een werking van de ‘geest’, men ‘ziet’ tegenwoordig de ene engel na de andere en op gezag van deze ‘engelen’ worden de kerkdiensten stopgezet om......te lofprijzen! Het is te gek voor woorden dat ‘engelen’ de verkondiging van het Woord kunnen stopzetten, hieruit blijkt maar weer dat men in die beweging de ervaring boven het Woord stelt. Het vreemde feit deed zich voor in deze situatie dat op de spreker na niemand die z.g. ‘engelen’ had gezien! Alleen op zijn woord kwam er een complete euforie over de mensen in die zaal en was men met stomheid geslagen. Nu weet ik dat het in de Bijbel ook wel voorkwam dat één persoon een verschijning zag of een stem uit de hemel hoorde maar ik acht het getuigenis van Christus Jezus en Paulus toch wat hoger dan een pinkstervoorganger die ik wel eens vaker op een leugen heb betrapt maar dat neemt niet weg dat hij zijn wonderlijke verhaal in een E.O-programma uitvoerig mocht vertellen. Deze z.g. ‘engelen’ zijn in staat om hen die er gevoelig voor zijn te verleiden en van de Here Jezus Christus af te trekken:

‘Want zulke mensen zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van de gerechtigheid; hun einde zal zijn naar hun werken.’  2 Cor. 11:13-14

De satan heeft er belang bij dat de Gemeente van Christus zich gaat verliezen in bijzaken en ervaringen want zo lang ze daar mee bezig is kan ze zich niet verdiepen in Gods’ Woord en alert zijn op de komende dingen. Dan kan ze niet onderscheiden wat nu wel van Gods’ wege over deze aarde komt en niet tot Zijn gaven behoort. Neem nu eens die z.g. ‘Toronto-zegeningen’ die wereldwijd over de pinkstergemeenten is gegaan en voor grote ellende heeft gezorgd. Vele mensen maken zich druk om enkele psychologische trucjes van een aantal ‘evangelisten’ en noemen deze uitwassen ‘gaven van de geest’. Welke geest nu werkelijk met deze mensen aan de haal is gegaan is hen niet duidelijk want ze zijn er vast van overtuigd dat deze uitwassen van de God van Abraham, Izaäk en Jacob komt. Als ze nu eens serieus zouden kijken naar de uiteindelijke resultaten werd het hen wel duidelijk dat de satan zich hier als ‘engel des lichts’ heeft voorgedaan en de oorzaak is van het grote aantal gemeente scheuringen die deze dwaasheden hebben veroorzaakt.

Er zijn bronnen die pertinent zeker weten dat de aanstichter van deze ‘zegen’ zijn trucjes rechtstreeks uit het occulte heeft gehaald en een stevige boterham ‘verdiend’ aan deze dwaalleer tot zonde en afval van vele gelovigen. De ‘Toronto-zegen’ kunnen we gerust onder de New Age scharen en daarmee haar wortel in Babylon vinden! Zonder de oprecht gelovige Pinkstermensen te kort te doen mogen we stellen dat ze ongewild ingevoegd zijn in Babel met alle gevolgen van dien want niet alleen ’Toronto’ vindt haar wortels in Babel maar óók haar ‘tongentaal’ is veel ouder dan de meeste mensen weten of durven toe te geven. In de eerste kloosters van de roomsekerk waren er al monniken die zowel ‘maria en de zon’ aanbaden als ook in ‘tongen’ spraken! Ook de priesters van Baäl spraken in klanken die onverstaanbaar waren nadat ze waren ingewijd en de praktijk wijst uit dat pinkstermensen ná handoplegging in ‘tongen’ spreken. Dit handopleggen moeten we ook als een soort ‘inwijdingsritueel’ zien want in de religieuze wereld wordt elke ‘bevestiging’ doormiddel van handoplegging gedaan, neem eens de bevestiging van een predikant als voorbeeld. Maar niet alleen pinkstermensen spreken ‘in tongen’, ook rooms-katholieken spreken in charismatische bijeenkomsten in ‘tongen’, een heel bekende persoon op dit gebied was Piet Derksen, de oprichter van Center Parks, die zowel een vurig ‘maria aanhanger’ was als een erkend charismatisch mens. Ook onder protestanten vinden we charismatici die samen met roomsen en pinkstermensen samenkomen om in emotionele diensten samen in ‘tongen’ te spreken, elkaar met olie te zalven en genezingsdiensten beleggen.

Ik vraag me echt oprecht af hoe iemand, die zegt krachten van de Heilige Geest te kennen, samen met een ‘maria-vereerder’ kan bidden, zingen en tongenspreken. Ik kan dan misschien wel een erg sceptisch mens zijn dat z’n geloof op Bijbelteksten en profetieën stoelt maar de waanzin van dit ‘geestenwerk’ wil er bij mij niet meer in. Ik ben er van overtuigd dat satan mensen jarenlang heeft klaargemaakt voor zijn misleidingen en dat vele zonder slag of stoot verdwaald zijn in het doolhof van de New-Age. Persoonlijk ken ik mensen die een ‘dienst’ pas geslaagd vinden als er vele emoties zijn losgekomen en ‘profetieën’ zijn ‘gevallen’.

Er zijn leiders, o.a van ‘Toronto’ die beweren dat het ‘mooi is meegnomen’ dat een klein deeltje van hun ‘profetieën’ uitkomen. Deze ‘profetieën’ zijn soms schandalige zaken want één van de Amerikaanse Tv-predikers eiste op grond van zo’n orakel dat men hem vele miljoenen zou schenken voor een ‘groot werk voor de Here’ en als dat geld niet kwam de Here hem zou wegnemen! Dus...hij legde de Here in de mond dat hij veel geld nodig had en als hij het niet kreeg het de schuld van zijn schaapjes was als hij dood ging! De geëiste miljoenen dollars zijn maar voor de helft gekomen en de man leeft nog, was die profetie van de Here of......? De Here zegt het geheel anders want Hij stelt dat wanneer er een profetie wordt uitgesproken deze voor honderd procent moet uitkomen want anders heeft de Here niet gesproken!

‘Maar de profeet, die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een woord in Mijn Naam, hetwelk Ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in den naam van andere goden, dezelve profeet zal sterven. Zo gij dan in uw hart zoudt mogen zeggen: Hoe zullen wij het woord kennen, dat de HEERE niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in den Naam des HEEREN zal hebben gesproken, en dat woord geschiedt niet, en komt niet; dat is het woord, dat de HEERE niet gesproken heeft; door trotsheid heeft die profeet dat gesproken; gij zult voor hem niet vrezen.’  Deut. 18:20-22.

Persoonlijk heb ik vele, vele ‘profetieën aangehoord die nooit zijn uitgekomen en nu, anno 1996, niet meer uit kunnen komen en toch werden deze ‘profeten’ hogelijk geprezen in de gemeente ondanks dat ze er steeds maar weer op nieuw de fout in gingen. Het waren deze ‘profeten’ die me onbewust dwongen de Bijbel te onderzoeken en uiteindelijk hen te verlaten..

De New Age binnen de gemeente.
Zoals we al ontdekten in het begin van dit schrijven is satan geïnfiltreerd in de Gemeente van Christus Jezus en heeft hij eerst met grof geweld doormiddel van Constantijn de leer beïnvloed. De ‘moeder en kind religie’ heeft ‘Babel’ binnen de Gemeente gebracht en wie daar niet aan mee wilde doen werd gedood. Later, na de reformatie, kreeg satan weer opnieuw de kans omdat de reformatoren niet terug gingen naar de oer-gemeente maar bleven steken op Constantijn en zijn systeem van ‘ingewijden en leken’. De leer de Nicolaïten bleek een erg taaie te zijn want het is deze leer die de ene gelovige boven de andere stelt vanwege een z.g. meerwaarde als ‘ingewijde’. De reformatoren zagen zichzelf als hoogstaande christenen vanwege hun opleiding en daardoor bleef deze leer als de kanker in de Gemeente wroeten, terwijl de Here Jezus Christusdeze leer verafschuwde:

‘Schrijf aan den engel der Gemeente van Efeze: Dit zegt Hij, Die de zeven sterren in Zijn rechter [hand] houdt, Die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt: Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwaden niet kunt dragen; en [dat] gij beproefd hebt degenen, die uitgeven, dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet; en hebt ze leugenaars bevonden; En gij hebt verdragen, en hebt geduld; en gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden. Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk [bij] komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaïten haat, welke Ik ook haat. Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.’  Openbaring 2:1-7

De leer de Nicolaïten is niets anders dan de leer van ‘leken en ingewijden’ die vrij vlug na de hemelvaart van Christus al van zich deed spreken. De apostel Johannes schreef in zijn derde brief al over deze strijd, er zijn altijd mensen geweest die meer dan hun leermeesters wilden zijn en de Diotrefes die hij noemt was er ook zo één:

‘Ik heb aan de Gemeente geschreven; maar Diotrefes, die onder hen zoekt de eerste te zijn, neemt ons niet aan. Daarom, indien ik kom, zo zal ik in gedachtenis brengen zijn werken, die hij doet, met boze woorden snaterende tegen ons; en hiermede niet vergenoegd zijnde, zo ontvangt hij zelf de broeders niet, en verhindert degenen, die het willen [doen], en werpt ze uit de Gemeente. Geliefde, volgt het kwade niet na, maar het goede. Die goed doet, is uit God; maar die kwaad doet, heeft God niet gezien’  3 Johannes: 9-11

Tot op de dag van heden is deze hardnekkige leer binnen de kerken aanwezig en het grote nadeel van deze dwaling is het feit dat de Bijbel niet eenvoudig weg gelooftd wordt door hun leden want ‘dominee die, of professor zo’ zegt het anders. De meeste mensen weten niet dat de studie van deze mensen zwaar onder invloed staat van de leringen die onder Constantijn zijn aangenomen. Mijn ogen zijn ook pas na vele jaren open gegaan toen ik de kerk had verlaten en andere boeken kocht, boeken die bijna niet door de ‘bekende’ uitgeverijen worden uitgegeven omdat de oplage’s erg klein zijn. Toch is deze lectuur wel te koop en wie enige moeite doet zal deze ook wel vinden, uit deze boeken blijkt steeds weer dat naast de ‘officiële’ kerk er altijd een stromingen is geweest die wars was van elke vorm van overheersing. Het begon al met de Ana-baptisten en tot op de huidige dag zijn er wereldwijd miljoenen christenen die deze weg gaan. Het juist deze christenen die zich ook niet zo heel erg gemakkelijk in de luren laten leggen door de New Age en de Babylonische leer die haar miljoenen verslaat. De Babylonische-afgodendienst en de New Age hebben gezamenlijk de zelfde bron, nl. satan die wil voorkomen dat mensen tot Christus komen en het onkruid van de boze is daardoor tot in alle kerken en groepen doorgedrongen! Eens, misschien wel zeer binnenkort, zal de eigenaar van de, wereld, akker Zijn goede zaad wegnemen en zullen de schijngelovigen achterblijven omdat ze de ervaring en emotie boven de gehoorzaamheid aan Christus hebben gesteld:

‘Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg. Toen het nu [tot] kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van den heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zeide tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve vergaderen? Maar hij zeide: Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelve de tarwe niet uittrekt. Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur’Mattheus 13:24-30

Het onkruid van de satan heeft vele vormen, soms vroom en emotioneel en de andere keer weer een duidelijke dwaalleer maar elke dwaling sleept mensen mee die op de goede weg waren en hopeloos verdwaalden. Aan deze dwaling is nog geen einde gekomen en daarover zullen we het in het volgende hoofdstuk hebben.

Hoe de gemeente, een organisme, langzamerhand een organisatie werd.
Toen Constantijn de macht greep in de gemeente, ondanks dat hij géén christen was, gleed de leer af naar de afgodendienst van Babel en daarmee ook de ‘moeder en kind religie’ die uiteindelijk zal uitlopen in de ‘hoer van Babylon’ uit Openbaringen. De reformatoren, met Luther voorop, wilden de roomsekerk ‘reformeren’ maar werden als ketters gezien en uiteindelijk ontstonden er een aantal nieuwe kerken die vele roomse dwalingen bleven volgen waaronder de leer der Nicolaïten. In de tijd van de reformatie was er in Europa een grote onrust tussen de vele wereldlijke machthebbers en verschillende van hen zagen het protestantisme als een soort van ‘lijm’ die de volken weer aan elkaar zouden binden. Daardoor werden de kerken ‘staatskerken’ die met de wereldlijke wetten in hun handen niet dulden dat Christenen buiten hun instellingen het geloof beleden. Predikanten werden door regeringen aangesteld, in sommige gevallen ontvingen ze zelfs hun salaris van de staat maar het is altijd al zo geweest dat ‘wiens brood men eet, diens woord men spreekt’ en dus kwam de Gemeente van Christus opnieuw in de problemen. De Bijbelse leer van Christus dat Hij Nicolaïten niet toe staat hun macht in de gemeente uit te oefenen werd met voeten getreden want men ging, en gaat, zelfs zo ver te werk dat de koning hoofd van de kerk werd! Koning Hendrik VIII werd in 1534 het hoofd van de Anglicaanse-kerk, zijn wil was wet en wie hem niet aan stond werd onthoofd. Zo’n man bestuurde de kerk en we mogen er van uit gaan dat er weinig of geen persoonlijk geloof te verwachten was, is, in een door de staat geleide kerk. In principe heeft een wereldse leider die daar naast leider van de kerk is de zelfde motieven als Constantijn had, het ‘geloof’ werd, en wordt, beschouwd als ‘lijm’ dat een rijk bijelkaar moet houden.

Door de eeuwen heen zijn de staatskerken, die meestal vrijzinnig waren, gescheurd met veel moeite en lijden. Mensen die de moed hadden deze kerken te verlaten werden vaak strafrechtelijk vervolgd of in een heel enkel geval mocht men een ‘schuilkerk’ bouwen die er uiterlijk niet als kerk uit mocht zien. Zo zijn b.v. de ‘Mennonieten’, doopsgezinden, jarenlang gedoogd als groep maar men mocht absoluut niet als kerkgenootschap naar buiten treden. De doopsgezinden waren de eerste scheuren in de staatskerk en rond 1800 ontstonden in Nederland de gereformeerde kerken met een hele sterke op de Bijbel gerichte leer.

Maar ook hier ging men wéér niet terug naar de oer-gemeente maar hield men de leer der Nicolaïten hoog in het vaandel en dat breekt deze kerken de laatste vijftig jaren zuur op. De leer van ‘leken en ingewijden’, Nicolaïten, zegt dat het ‘gewone volk’ de Bijbel niet goed begrijpen kan en dat de Bijbel ingepast moet worden in de leer. Natuurlijk zegt men dit niet hard op maar wanneer een kerkgenootschap hun predikanten op straffe van ontslag verbiedt over een opname van de Gemeente te spreken en een duizendjarig rijk te leren omdat dit niet ‘gereformeerd’ is zegt dat genoeg. Enkele jaren geleden werd mij een fotokopie toegezonden van de verklaring die aankomende predikanten en kerkeraadsleden moeten (moesten) tekenen waarin ze verklaarden het komende duizendjarigerijk en de opname van de gelovigen niet te leren op straffe van uitzetting uit het ‘ambt’. Het is toch te gek voor woorden dat een kerkgenootschap zich boven Christus willen stellen die rechtstreeks aan Johannes op Pathos doorgaf dat er een duizendjarig vrederijk zal komen met Hem aan het hoofd. En wil zo’n synode het beter weten dan Paulus die woorden van de Here doorgaf toen hij vertelde dat de Here Zijn Gemeente weg zal nemen en dat de Here dit bevestigde dat Hij de gemeente van Filadelfia zal sparen voor de ure der beproeving.

‘Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, [weder] brengen met Hem. Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.’  1 Thess. 4:13-18

Zoals u dus ziet zal de Here op een gegeven moment Zijn Gemeente van de aarde wegnemen en daarna zal de Gemeente voor altijd bij Hem zijn. Geen kerkleer of dominee kan die wegwuiven en niemand kan mij dat ontnemen omdat de Here dit Persoonlijk heeft gezegd. Naast dit heerlijke feit staat het ook vast dat Christus Jezus deze aarde duizend jaren Persoonlijk zal regeren:

‘En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand; En hij greep den draak, den oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren; En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde [dien] boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden. En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en [ik] [zag] de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren. Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren’  Openbaring 20:1-6

Elk kerkgenootschap, elke paus, kardinaal of predikant die beweert dat er géén opname van gelovigen komt, of dat Christus niet duizend jaren zal regeren vanuit Jeruzalem is geen profeet des Heren en spreekt dingen uit die rechtstreeks tegen Gods’ Woord in gaan. De satan heeft heel goed geweten wat hij deed, hij infiltreerde de Gemeente met zaken die de wereldleiders van toen wel aanstonden en waar ze munt uit konden slaan. Dóór toedoen van dit soort mensen is de gezonde leer verkracht en verzwakt waarin satan zijn garen kan spinnen.

Samen op weg, waarheen ook al weer?
Met bloed zweet en tranen hebben mensen zich steeds weer opnieuw los gemaakt van een kerk die verworden was tot een afgodische- of vrijzinnige massa. Tijdens de reformatie hebben duizenden oprechte gelovigen hun leven op brandstapels verloren door toedoen van de inquisitie die opgericht was door de Jezuïeten. Later, toen de Hervormde Staatskerk liberaal geworden was waar geen kracht meer in te vinden was ontworstelden zich ‘kleine luyden’ die de gereformeerde kerken oprichtten maar ook hier bleef men volharden in de leer der Nicolaïten met ‘ingewijde predikanten en kerkeraden en leken’

Uiteindelijk heeft de leer der Nicolaïten weer overwonnen want de gemiddelde gereformeerde weet hoegenaamd niets meer van de Bijbel. Zondags gaan ze naar de kerk met een liedboek onder de arm, de predikant leest enkele teksten voor en spreekt daar een kwartiertje over en ‘klaar is kees’. Persoonlijke Bijbelstudie komt nauwelijks nog voor en Bijbellezen doet men in de meeste gevallen ook al niet meer. In dit vacuüm hebben z.g. ‘hoogleraren’ hun slag geslagen en twijfel gezaaid onder de kerkleden, zo erg dat de meesten mensen niet eens meer weten of Christus nu wel of niet lichamelijk is opgestaan uit de dood. Op politiek terrein werken de protestanten en de roomsen al jaren samen in het CDA en wie van een andere religie ‘achter de geest’ van het CDA kan staan mag zich zelfs verkiesbaar stellen. Uiteindelijk hebben de kerken zo veel kracht ingeboet dat er geen wezenlijk verschil meer is in het gedachtengoed van de meeste protestantse kerken. Alleen al het feit dat men zich in het CDA kan vinden in samenwerking met ‘rome’ doet me de haren al ten berge rijzen. Eén van de kopstukken van het CDA gaat nog veel verder, hij is burgermeester en een fervent aanhanger van oosterse meditatie-technieken (T.M) en dat vertegenwoordigd dus een ‘christelijke politieke partij’!.

NIEUWE BURGEMEESTER DEN BOSCH AANHANGER TM

AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:

Ton Rombouts, de nieuwe burgemeester van Den Bosch die per 1 september as. zal aantreden is een fervent aanhanger van de leer van Maharishi Mahesh Yogi, de Transcendente Meditatie. Dit is af te leiden uit een promotiefolder die de TM beweging eind tachtiger jaren heeft uitgegeven. Daarin zegt Rombouts: ’Transcendente Meditatie geeft een enorme rust, relativeert ambities en wijst de mens erop dat het leven niet alleen uit werken bestaat.’ De 44-jarige Rombouts heeft onder andere rechten gestudeerd in Nijmegen. Daarna werd hij Tweede Kamer fraktiemedewerker voor het CDA. Ook was hij voorzitter van de afdeling Noord-Brabant van de CDA-bestuurdersvereniging. Op het moment van zijn burgemeestersbenoeming in het Brabantse Wouw (1979) was hij de jongste burgemeester van Nederland. Na zijn Wouw periode werd hij burgemeester in Boxtel waar hij in 1992 moest opstappen wegens de bouw van zijn villa die hij via de zogeheten ’artikel 19 procedure’ er doorgedrukt had. B&W van Boxtel, die eerder weigerde aan een andere gegadigde een stuk grond te verkopen, met als motief dat daar geen bebouwing mocht plaatsvinden, liet geen protest horen toen Rombouts op hetzelfde stuk grond een villa van viereneenhalve ton liet neerzetten. Tien jaar daarvoor had hij dat al in Wouw geprobeerd, eveneens een stuk grond dat niet voor bebouwing in aanmerking kwam. Maar na heftige buurtprotesten zag Rombouts van zijn plannen af. Na 1992 werd Rombouts nog directeur bij het Inter Provinciaal Overleg, een lobby organisatie van de gezamenlijke Nederlandse provincies. Het bovengenoemde TM-citaat heeft hij herhaald tijdens de gesprekken die hij een paar weken geleden heeft gevoerd met de Bossche ’vertrouwenscommissie’, waarbij hij gevraagd werd hoe hij met arbeidsstress dacht om te gaan. Zijn oplossing is dus mediteren. Een andere uitspraak van Rombouts uit het foldertje: ’Als de vierkantswortel uit één procent van de bevolking de Maharishi technologie van het verenigd veld gezamenlijk beoefent, verbetert de kwaliteit van het leefklimaat, in die zin, dat negatieve tendenties afzwakken en positieve toenemen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat misdaadcijfers, verkeersongelukken en ziekenhuisopnamen afnemen en dat economische groei, culturele integriteit en de sociale en politieke eenheid in een land versterkt worden.’ Via de Natuurwetpartij probeert de TM beweging invloed in de politiek te krijgen. De opperyogi Maharishi is momenteel bezig om met hulp van vertegenwoordigers van 50 Natuurwetpartijen in de wereld een offensief te openen ’voor de wereldvrede’. Speciale brigades van transcendente mediteerders en hoppende yogi’s zullen hun positieve gedachten samenballen tot één krachtstraal waaruit vrede en harmonie ontstaan, misdaad verdwijnt, oorlogen worden voorkomen en zelfs de economie weer zal gaan groeien. Dit alles kan volgens Maharishi bereikt worden als er maar genoeg mensen meedoen. Ook staat er in de infofolder dat personen die 5 jaar of langer TM beoefenen, biologisch gezien op de bloeddruk-, gehoordrempel-, en gezichtsvermogenparameters, gemiddeld 11 jaar jonger zijn dan hun werkelijke leeftijd. Helaas onbekend is wat precies de meditatie resultaten van Rombouts zijn. Rombouts vindt ’dat het leven niet alleen uit werken bestaat.’ Hopelijk dat de nieuwe burgemeester zeer omzichtig met zijn toekomstige ambtenaren van de sociale dienst omgaat, omdat Den Bosch bekend staat voor de harde aanpak van uitkeringsgerechtigden.

Lienden, 10 september 1996 Persbureau Het KNP

De kerken en hun achterban zijn zo ver afgedwaald dat er geen redden meer aan is, een burgemeester vertegenwoordigd de ‘christenen’ en is een aanhanger van occulte goeroes die niet geloven in een éénmalig leven op aarde en daarna de eeuwigheid maar in reïncarnatie. Hoe zal in vredesnaam een juiste beslissing genomen worden in zake abortus en euthanasie als de leiding gelooft in een serie van opeen volgende levens?

Voor hen is euthanasie een ‘overgang’ naar een volgend leven en waarom zou het dan erg zijn als iemand sterft voor dat hij/zij tot geloof komt in Christus Jezus. Op grond van de Bijbel mogen we zeggen dat wie in dit leven niet tot Christus Jezus komt voor eeuwig verloren is en dat er geen herkansing (reïncarnatie) is!

Satan heeft het voor elkaar gekregen, de mensheid heeft een ‘eigen’ invulling gegeven van z’n ‘godsbeeld’ en met dat ‘beeld’ drijft hier velen rechtstreeks de hel in. Samen op weg? Samen verdwalen onder leiding van de duisternis.

Mijn volk gaat ten onder wegens gebrek aan kennis.
In dit schrijven zijn vele zaken naar voren gekomen, de rode draad in dit verhaal is de satan die het steeds weer lukte Gods’ Woord te verduisteren door een appél te doen op menselijk streven naar macht en aanzien. Echte kennis van het Woord wordt niet meer gezocht, Bijbelsstudie-groepen zijn afgezakt naar ‘discussie-groepen’ waar niet de kennis van de Bijbel centraal staat maar de menselijke gedachten over de Bijbel. Door de vele mis-informatie van de boze heeft men meer zicht op b.v. ‘emancipatie’ van de vrouw dan op de Bijbel want die zou maar ‘onderdrukkend’ zijn. De duisternis schaterlacht omdat er congressen worden gehouden over dit onderwerp door kerkleden die b.v. Openbaring in het Oude Testament zoeken maar wél een uitgesproken mening hebben over ‘god’. In kerkgebouwen worden de zaalruimten gebruikt voor yoga oefeningen of ‘alternatieve geneesmethoden’ en daarmee legaliseert men het occulte in de ogen van het kerkvolk.

Het is nog steeds het zelfde liedje, mensen stellen ervaringen en gemoedstoestanden boven God en Zijn Woord zodat Hij verzuchtend moet zeggen:

‘Hoort des HEEREN woord, gij kinderen Israëls! want de HEERE heeft een twist met de inwoners des lands, omdat er geen trouw, en geen weldadigheid, en geen kennis van God in het land is;

[Maar] vloeken en liegen, en doodslaan, en stelen, en overspel doen; zij breken door, en bloedschulden raken aan bloedschulden. Daarom zal het land treuren, en een iegelijk, die daarin woont, kwelen, met het gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels; ja, ook de vissen der zee zullen weggeraapt worden. Doch niemand twiste noch bestraffe iemand; want uw volk is als die met den priester twisten. Daarom zult gij vallen bij dag, ja, zelfs de profeet zal met u vallen bij nacht; en Ik zal uw moeder uitroeien. Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.’  Hosea 4: 1-6

In de zelfde soort situatie zijn de kerken heden ten dage ook terecht gekomen. Men heeft totaal geen zicht meer op de Bijbel en vooral niet op de profetieën die ons vertellen over de komende tijd waarin de wereld totaal zal gaan veranderen. Wie dit aan de tegenwoordige kerkleiders gaat vertellen wordt voor gek versleten omdat......de kerkleer dit niet leert! Wat de Bijbel er van zegt doet er schijnbaar niet toe want.....’het is niet gereformeerd dit te leren’ zegt de Christelijk Gereformeerde Kerk.

Na dit schrijven is onze vraag al beantwoord over het Samen Op Weg streven want ze zal uitlopen op de ‘hoer’ uit Openbaring 17! Ik weet dat me dit schrijven niet in dank zal worden aangenomen maar het moet toch eens gezegd worden want de kerken vertellen hun leden deze dingen niet. Daarom is dit artikel geschreven en daarom neem ik het risico dat men op mij persoonlijk boos gaat worden terwijl de kerkgeschiedenis ons heeft laten zien waar het mis ging. De kerkleer ‘vulde de Bijbel in naar háár model’, ieder die tegen die leer inging was meteen verdacht in er zijn situaties geweest dat men met een afwijkende mening ten dode was opgeschreven. Niet alleen de roomse kerk was zo wreed maar óók de protestantse kerken wisten van wanten:

‘Calvijn was, in eerste instantie, een voorstander van de ’volwassen-doop’. Onder druk van o.a. de R.K. kerk heeft hij dit later veranderd en werd een vechter voor de kinderdoop. Hij liet zelfs vervolging van ’dopersen’ toe. Zwingli liet ’dopersen’ rug-aan-rug gebonden verdrinken in het meer van Genève! Op deze reformatoren zijn wij nu nog zo trots als ’(prot.) christelijk Nederland’?’

D.Thomas in ‘Ga uit van haar Mijn volk!’

Deze reformatoren hadden banden met machthebbers en deden zelf ook macht aan de machtsstructuren dus werd door hen de Bijbel ondergeschikt gemaakt aan de situatie. De reformatie is het fundament waarop de Samen Op Weg groepen stoelen, het fundament dat niet betrouwbaar is neigt naar macht en machtsmisbruik hoe zal het straks de ‘eenheids-kerk’ vergaan als deze haar banden met Rome én de New Age aanhaalt? Rome maakt deel uit van het politieke systeem in Europa en dus ook in Nederland, het maakt niet uit welke politieke partij men ook komt. De New Age is allang binnen gedrongen via de charismatische beweging, de ‘alternatieve genezing’ of de meditatie-technieken en van zo’n kerk kun je alleen maar wereldgelijkvormigheid verwachten. Een wereldgelijkvormigheid die Openbaring 17 akelig dicht bij brengt en uiteindelijk de val zal zijn van miljoenen kerkleden die door gebrek aan kennis (Hosea 4) en een uitzonderlijke luiheid op het gebied van geloofsopbouw de ‘hoer’ volgen omdat het financieel voordelig is. Openbaring 13 spreekt over een komende werelddiktator die gesteund zal worden door de ‘wereldkerk’ en het occulte New-Age en wie zich aan hem niet overlevert zal niets meer kunnen kopen of verkopen, wedden dat men die laatste stap ook zal nemen?

De kerken zijn lauw en laks geworden en proberen met kunstgrepen een gezamenlijke ‘kerk’ te construeren maar Christus heeft een andere weg op het oog, hij roept nog steeds, maak gebruik van Zijn uitnodiging, morgen kan het te laat zijn:

‘En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods: Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen. Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt. Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop *; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt’  Openbaring 3: 14-22

* De Here klopt hier aan de deur van de GEMEENTE !

Persoonlijk ben ik ook een voorstander van Samen Op Weg, maar dán op Weg naar de hereniging met Christus in de lucht! ( 1 Thess. 4:13-18 )

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.