Vijf Bijbelse Profetieën over Israël

Wie de Bijbel leest, komt veel profetie tegen. Dat zijn woorden van mensen die van God zicht kregen in de nabije, maar ook in de verre toekomst. Bijbelse profetieën over Israël komen we uiteraard ook tegen. Waaronder een aantal hele bijzondere profetieën die héél erg ver in de toekomst lagen op het moment dat ze uitgesproken werden.

Welke profetieën vinden we zoal in de Bijbel over Israël? En wat is er nu zo bijzonder aan de Bijbelse profetieën over Israël?

1. Het Joodse volk zal verstrooid worden

De Bijbel zegt herhaaldelijk dat het Joodse volk over de aarde zal worden verstrooid. Ze zouden uit hun thuisland verdreven worden en gedwongen worden om in vreemde landen te gaan wonen waar ze vervolgd zouden worden.

In Leviticus wordt voor het eerst vermeld dat Israël verstrooid zou worden:

Maar u zal Ik onder de volken verstrooien en Ik zal achter u het zwaard trekken, en uw land zal een woestenij zijn en uw steden een puinhoop. (Leviticus 26:33).

In Deuteronomium 28:64-66 lezen we:

De Here zal u verstrooien onder alle natiën van het ene einde der aarde tot het andere; aldaar zult gij andere goden dienen, die noch gij noch uw vaderen gekend hebben: hout en steen. Gij zult onder die volken geen rust vinden noch een rustplaats voor uw voetzool; de Here zal u daar een bevend hart geven, ogen vol heimwee en een kwijnende ziel. Zonder ophouden zal uw leven in gevaar verkeren; des nachts en des daags zult gij opschrikken en van uw leven niet zeker zijn.

En in Psalm 44:12 vinden we ook een duidelijke verwijzing.

Deze profetieën zijn onmiskenbaar uitgekomen. Het Joodse volk werd uit het oude Israël verjaagd of als gevangenen weggevoerd. Ze verloren hun recht om hun vaderland te regeren en moesten in plaats daarvan over de hele wereld wonen, vaak in moeilijke omstandigheden.

2. Verwoesting van de Tempel

De laatste keer dat dit gebeurde was in het jaar 70 n.Chr, toen zoals voorzegd de Tempel ook verwoest werd.

De Here Jezus profeteerde:

Geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken” (Matteüs 24:1-2).

De inwoners zullen omkomen door het zwaard of in gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen, tot de tijd van de heidenen voorbij is” (Lucas 21:24).

Daniël voorzegde (Dan. 9) dit ook al en voorspelde ook het sterven van Jezus:

een gezalfde zal worden vermoord, zonder dat iemand het voor hem opneemt. Het volk van een toekomstige vorst zal verderf brengen over de stad en het heiligdom

Maar, en dat ligt op het moment dat ik dit schrijf nog in de toekomst, de Tempel zal ook hersteld worden:

3. Het volk van Israël zal worden bewaard

De Joden zijn door hun hele bestaan heen gehaat door andere volken. De Romeinen zagen ze als achterlijk en een eindeloze bron van problemen. Middeleeuws Europa verafschuwde hen en Joodse gemeenschappen werden, onder andere tijdens de kruistochten, met de grond gelijk gemaakt. Antisemitisme was de norm tot ver in de 20e eeuw en vond zijn dieptepunt in de Holocaust.

De Joden werd beloofd dat ze zouden worden bewaard door God. Ondanks alle vervolgingen bleef het volk bestaan. Zoals voorzegd en beloofd.

Zo zegt de Here, die de zon overdag tot een licht geeft, die de maan en de sterren verordent tot een licht des nachts, die de zee opzweept, dat haar golven bruisen, wiens naam is Here der heerscharen: Als deze verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord des Heren, dan zal ook het nageslacht van Israël ophouden al de dagen een volk te zijn voor mijn ogen. Zo zegt de Here: Als de hemel boven te meten is en de fundamenten der aarde beneden na te speuren zijn, dan zal Ik heel het nageslacht van Israël verwerpen om al hetgeen zij gedaan hebben, luidt het woord des Heren. (Jesaja 31:35-37)

De Bijbel is helder: het Volk zal blijven tot ‘het einde van de tijd’. Geen énkel volk heeft deze belofte gekregen van God. En tot op de dag van vandaag heeft God Zijn belofte waar gemaakt. Hij hééft ze bewaard! Pas als de aarde niet meer zou bestaan, bestaat Zijn volk niet meer.

4. De terugkeer naar het Beloofde Land

De Bijbel belooft herhaaldelijk dat, hoewel de Joden uit het Heilige Land verdreven zullen worden, ze op een dag zullen terugkeren naar het land dat God hen als Eeuwige erfenis had gegegen.

Volgens Jesaja “zal [God] de verworpenen van Israël bijeenbrengen en de verstrooiden van Juda uit de vier hoeken van de aarde bijeenbrengen” en hen toestaan terug te keren naar hun thuisland.

Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde (Jesaja 43:5-6)

Vaak wordt gesteld dat het Zionisme de aanleiding was voor de terugkeer en dit zelfs bewerkstelligd heeft. Menselijk gesproken is dat wellicht, ten dele, zo. Maar het moest wél ‘toegestaan’ worden.

Al vaker hadden de Joden (en de wereld) ideeën over een ‘thuisland’ maar het was pas op God’s tijd dat dit gebeurd is én Hij moest het tóestaan. Als God niet had gewild dat het volk werd hersteld, was er géén staat Israël gekomen! Sterker: als God Zijn volk niet bewaard had, waren ze al lang geassimileerd met de andere volken. Net als zoveel volken is overkomen die verstrooid raakten.

Tegenwoordig zijn er Joden in alle uithoeken van de wereld, en een toenemend aantal van hen is teruggekeerd om in Israël te wonen. Wie had, toen Jesaja deze woorden sprak, ooit kunnen weten dat niet alleen het volk bijna 2000 jaar verstrooid zou zijn en als volk zouden blijven bestaan maar bovenal ook nog eens weer zouden terugkeren naar hun eigen land?

De oprichting van de staat Israël is, met recht, een Godswonder. En tevens hét bewijs dat de Bijbel de Waarheid spreekt!

ik breng u weer terug” [..] “het land dat woest was, zal worden bebouwd, in plaats van de verwoesting te zijn die het was in de ogen van allen die voorbijkwamen.” – Ezechiël 36.

5. Jeruzalem zal een struikelblok zijn voor alle volken

Maar leidt dit Godswonder van herstel van de staat Israël tot bekering van de volken, nu ze met eigen ogen zien dat God aan het werk is gegaan met Zijn Volk? Integendeel! Zoals de Bijbel zegt werd ‘Jeruzalem’, het Jodendom, een struikelblok.

Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. (Zacharia 12:2-3, HSV)

We zien de eerste tekenen al sinds 1948. Er is continue strijd over- en om Jeruzalem. En dit zal alleen maar verder toenemen. De volken verdragen het herstel van Israël niet.

Zoals indertijd premier Rabin twee maanden voor zijn dood zei: “Er is geen staat Israel zonder Jeruzalem en geen vrede zonder een verenigd Jeruzalem.”  – André Rouvoet, Israël Manifestatie 1/9/2014

De Staat Israël kán niet zonder haar Heilige Stad. Het is het centrum van het land, het centrum van de verering van God.

Er zijn, zoals we kunnen zien, heel belangrijke profetieën over Israël gegeven én uitgekomen. Maar wat is het grote belang van deze profetieën?

1. er wordt aangetoond dat niet alleen God Zijn beloftes aan het volk nákomt, maar ook dat

2. Zijn Woord de Waarheid is!

Er zijn nog veel meer profetieën over Israël die inmiddels zijn uitgekomen. We stippen hier alleen de belangrijkste aan. En ook nog veel profetieën die nog niet1 zijn uitgekomen. We mogen er op vertrouwen dat ook deze profetieën zullen uitkomen omdát de eerdere profetieën óók zijn uitgekomen!

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stichting Yarah.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.