Dreigende inval in Israël

Dreigende inval in Israël.
(Ingelaste studie op het boek Openbaring)

De vrede met Egypte en Jordanië welke Israël in het verleden heeft gesloten zal het volk zuur straks zal opbreken. Israël sloot in 1979 vrede met Egypte waarbij Israël de Sinaï-woestijn teruggaf. In 1994 sloot Israël vrede met Jordanië waarbij Israël de veroverde gebieden op Jordanië teruggaf en als extra-tje, waterrechten voor de Jordaan. De Here God waarschuwde Israël drie maal voor de onbetrouwbaarheid van Egypte en verder vele malen voor de hen omringende volken. Als eerste zullen wij 2 Koningen 18:21 opslaan.

“21 Nu dan, zie, gij vertrouwt op die geknakte rietstaf, op Egypte, die, als iemand daarop steunt, hem in de hand dringt en ze doorboort: zó is Farao, de koning van Egypte, voor allen die op hem vertrouwen”.  2 Koningen 18:21.

Verder lezen wij Jesaja 36:6;
6 “Zie, gij vertrouwt op die geknakte rietstaf, op Egypte, die, als iemand daarop steunt, hem in de hand dringt en ze doorboort: zó is Farao, de koning van Egypte, voor allen die op hem vertrouwen”.

En ook Ezechiël 29:6;
6 “En alle inwoners van Egypte zullen weten, dat Ik de HERE ben, want zij zijn voor het huis Israëls een rietstaf”.

Wanneer wij een rietstengel breken ontstaan er lelijke scherpe punten en als wij niet goed uitkijken snijden wij onze handen er soms heel erg aan. Het riet dat wij in Nederland kennen is niet geschikt om er een staf of een wandelstok van te maken. Maar denk eens aan het bekende Aziatische riet dat wij als bamboe kennen. Bamboe, dus ook een rietsoort, breekt net zo gemeen en scherp af als het riet dat wij kennen. Daarom waarschuwde de Here, doormiddel van Zijn woord, om niet te steunen en te vertrouwen op Egypte, dat ook een rietstaf wordt genoemd.

Vanavond wil ik vooruitlopen op de studie over Openbaring 17 omdat het nieuws over Israël en de omringende landen over ons heen rolt. Het heeft er zelfs alle schijn van dat er binnenkort oorlog uitbreekt in het Midden-Oosten vóórdat wij aan het genoemde hoofdstuk toe zijn.

Zondag j.l. las ik het volgende:
“De regering van Egypte heeft vijfduizend extra militairen naar de grens met de Gazastrook gestuurd. De soldaten patrouilleren langs de weg en zijn bezig controleposten op te richten. Egypte had al 750 militairen in het grensgebied. Een Israëlische krant schreef afgelopen vrijdag over het voornemen van Israël om geheime tunnels tussen Gaza en Egypte te bombarderen. De tunnels worden volgens Israël gebruikt om illegaal wapens en munitie naar Gaza te vervoeren. De tunnels zijn Israël nog altijd een doorn in het oog. Toen het land zich een jaar geleden volledig terugtrok uit het gebied, beloofden de Egyptenaren en de Palestijnen de grens goed te zullen bewaken. Volgens Israël is de beveiliging echter nog altijd zo lek als een mandje”.

Wij zien hier dat de Here God, zoals altijd, gelijk heeft gehad, Egypte IS een rietstaf, in 1979 sloot Egypte vrede met en kreeg het de Sinaï-woestijn terug. En nu, op dit moment dat de spanning hoog oploopt blijkt het vredesverdrag waardeloos te zijn en dringt de rietstaf, Egypte, diep in de hand van Israël die er op leunde. Met een moslimregering kún je geen blijvende afspraken maken. Voor moslim moet een vrede een nuttig instrument zijn om er later gepast mis – of gebruik van te maken om de vijand tot overgave te dwingen.Verdere waarde heeft een vredesverdrag niet voor Arabische volken. (Denk eens aan de tientallen beloften van Arafat welke hij nooit waar heeft gemaakt!) Het heeft er momenteel alle schijn van dat het Midden-Oosten zich klaar maakt om Israël in de zee te drijven zoals de president van Iran keer op keer roept.

Daarom maken wij ook een uitstapje naar Openbaring 17 en daarbij ook naar Psalm 83.

Misschien komen een aantal zaken u vreemd voor en verwerp ik enkele algemene gedachten die de laatste 30 jaren opgang hebben gedaan en een eigen leven zijn gaan leiden.  Maar bedenk dat alles wat ik zeg op de bijbel terug te voeren is.

Over het Bijbelboek Openbaring is al veel geschreven én gefantaseerd. Velen dachten zelfs op grond van dit Bijbelboek te kunnen vaststellen op welk moment de wereld zou vergaan. Wij zullen moeten accepteren dat niet alles wat in de Bijbel beschreven staat naar onze inzichten uitgelegd kan worden. Wij zijn ook kinderen van onze tijd en zien alleen wat er in het heden gebeurd, of in het gunstigste geval kunnen reconstrueren wat het verleden ons heeft gebracht.

Ik wil de val van het communisme als voorbeeld nemen: Voor de gemiddelde Europeaan viel het communisme onverwacht, achteraf werd bekend dat er al jaren aan gewerkt was. Het lijkt er sterk op dat de aanslag op de vorige paus er vrijwel zeker mee te maken heeft gehad want ook het Oost-blok kreeg in de gaten iets er aan de hand was. En probeerde met harde hand de situatie in Polen te redden.

Achteraf bleek dat het Vaticaan jarenlang o.a. kopieermachines en papier leverde aan de Katholieke kerk van Polen. Er kwam zo veel materiaal dat de kerk normaalgesproken in Pc’s, printers, kopieermachines en papier om gekomen zou zijn als het alleen voor kerkelijk gebruik voorgewend zou zijn. Al dit materiaal werd wel over kerken verspreidt maar gebruikt voor ondergrondse werkzaamheden tegen het regime.

Achteraf kwam naar buiten dat President Regan samen, met hulp van geheime diensten, én de Paus jarenlang bezig geweest was het communisme te ondermijnen doormiddel van pamfletten, o.a. in de staalfabrieken.

Het zelfde zien wij in het Midden Oosten, jarenlang zijn via de havens van Libanon wapens en ander oorlogstuig het Midden Oosten binnengekomen, in het verborgene wordt gewerkt aan de (gehoopte) ondergang van Israël. De PLO schijnt zo veel wapens in bezit te hebben dat er een paar bataljons mee uitgerust kunnen worden. Alle landen rond Israël zijn tot de tanden bewapend en onderlinge uitwisseling van wapens is schering en inslag. Denk maar eens aan de nieuwste uitvoering van Chinese langeafstands-raketten waarmee Israël kortgeleden door de Hezbollah beschoten is. De is de nieuwste Chinese techniek welke de Hezbollah via Iran in handen kreeg.

Wereldpolitiek is vrijwel altijd een zaak van lange adem, geheime wegen en bedrog. De situatie rond het volk Israël zou het kookpunt onderhand wel eens bereikt kunnen hebben en de grote escalatie zou wel eens heel dichtbij kunnen zijn. Zoals de val van het communisme voor de wereld onverwacht plaats vond, de muur in Berlijn viel binnen 24 uren. Zo zou het heel goed mogelijk kunnen zijn dat Israël zéér binnenkort op één dag van alle kanten aangevallen wordt.

Daarom maak ik een voorwaartse sprong in de studie over het boek Openbaring, wij gaan eerst naar een gedeelte van Openbaring 17. Dit, omdat de tijd, de ontwikkelingen rond Israël, ons door de lange studieduur van dit Bijbelboek wel eens zouden kunnen inhalen.

Zo schreef MICHAEL FREUND  kortgeleden in de Jerusalem Post:
’De waarschuwingstekens zijn overal, maar niemand wenst ze op te merken. Israëls tegenstanders zijn zich gereed aan het maken voor oorlog en het wordt tijd dat we onze ogen openen voor het gevaar dat er dreigt. Het conflict kan over enkele weken of maanden losbarsten. Misschien duurt het nog wat langer. Maar vergis u niet, een hevige uitbraak van vijandigheden is zeker.  Het klinkt misschien als paranoia of zelfs een zeer vergevorderd totaal doorslaan, maar kijk maar eens naar de kranten van de afgelopen weken. Als u ze oplettend leest, zult u exact zien wat ik bedoel’.

Daarom wil ik, onder andere, al vast een klein gedeelte van Openbaring 17 bespreken, vooral omdat de echte eindstrijd onverwacht in kan zetten.  Het zou best eens zo kunnen zijn dat gelovigen dit alles onbewust “van verre aanschouwen”, zoals toen des tijd velen overkwam tijdens het lijden en sterven van de Here aan het kruishout. Wij lezen als eerste Psalm 83:1-9 en daarna zal in het verloop van deze avond wel duidelijk worden waarom ik deze Psalm op Openbaring 17 betrek.

1 Een lied. Een psalm van Asaf.
2 O God, houdt U niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God.
3 Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op;
4 zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen.
5 Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht.
6 Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten:
7 de tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten,
8 Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de inwoners van Tyrus;
9 zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd, zij zijn de zonen van Lot tot steun
. (Zonen van Lot: Moabieten en Amonnieten)

Die “tien koningen” daar rondom Israël, in de buurt van het zogenaamde Palestina, zullen zich met Europa verbinden. Die tien koningen, staten, die rondom Israël liggen in dat enorme gebied van haat en van explosie, zullen binnenkort een ongekende chaos veroorzaken. Stel je eens voor een dergelijke situatie los barst, de wereld-economie krijgt een klap waar wij alleen maar naar kunnen gissen. In ieder geval zal de strijd om de olie er de oorzaak van zijn dat nagenoeg de gehele wereld in rep en roer is.

Deze landen, of koningen, sluiten zich uiteindelijk bij Europa aan, of Europa krijgt ze aan de leiband, hoe je dat ook wilt noemen. Deze tien “koningen” krijgen één uur, een korte tijd, de macht om met dat beest te gaan heersen.

Later zullen ze evenals de rest van de landen in het anti-christelijke wereldrijk worden opgenomen. Dit betekent een enorme dreiging, in de eerste plaats voor Israël maar óók voor de rest van de wereld. De Europese Unie legt door haar verbond met deze tien koningen een gigantische druk op Israël. Op het moment dat de vlam in de pan slaat zal de EU niet de eerste zijn om Israël tot steun te zijn. In het Midden-Oosten is heel veel te doen rond Israël, de haat en de waanzin wordt dagelijks groter. Europa meent de Palestijnen, welke voor een groot deel leven op het grondgebied van de Filistijnen, van geld, wapens en voedsel te moeten voorzien. Zo zijn vele studie materialen voor het onderwijs door de EU gefinancierd, maar ook de haat zaaiende schoolboekjes op de Palestijnse scholen zijn met ons belastinggeld betaald.

Europa, dat grotendeels door Rooms Katholieke leiders wordt geregeerd, steunt niet alleen de Palestijnen maar probeert op elk mogelijke wijze Israël in diskrediet te brengen met Frankrijk vooraan in de stoet. Dit zou de materiële en morele steun van de EU ten opzichte van de Palestijnen kúnnen verklaren.

Maar wat voor ogen is, menselijke uitleg, faalt vaak en áchter de EU politiek bevindt zich een duister figuur. Het lijkt er op dat de wereld, met Europa voor op, zich aan satan verbonden heeft om Israël te vernietigen. De wereld die de Here niet wil kennen zal niet in het plan slagen want: “de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt”. (Psalm 121:4)

Rond 1970 ontstond er een eindtijd-hype, mede door de boeken van Hall Lindsey, Embrechts en vele anderen. Br. Wim Malgo zong ook in dit koor mee en hij ging soms wel heel erg ver in zijn uitleg, veel te ver want op een bepaald moment maakte hij schema’s op die kant nog wal raakten. Zijn opvolger Norbet Lieth is in deze dingen veel evenwichtiger. Als voorbeeld wil ik de speculaties over de 10 koningen of staten uit Openbaring 17 noemen:

12 “En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het beest. 13 Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest”.
Openbaring 17:12-13

Hall Lindsey richtte zich in deze heel sterk op de toenmalige E.E.G met tien lidstaten. Dit Europese verbond zou samen met Rome de macht van de eindtijd worden in de ogen van diverse bijbelleraren. Het zou deze macht zijn die de anti-christ binnen zou halen.

Maar jaren later, in onze dagen blijkt de E.E.G. omgezet te zijn in de EU en wordt het aantal lidstaten steeds verder uitgebreid en overstijgt het aantal landen al vele jaren de in de Bijbel genoemde tien koningen of machtshebbers. De genoemde broeders hebben veel goeds gedaan, de slapende maagden, de gelovigen, werden door hen wakker geschud.

Ik dat hoop met deze studie opnieuw mensen wakker te maken, zowel hier vanavond als ook de bezoekers van onze internet sites. De situatie is echt zo explosief zoals MICHAEL FREUND  kortgeleden in de Jerusalem Post heeft geschreven. Op het moment dat Israël aangevallen wordt zal blijken dat de aanslag op de Twin Towers bij die ramp niets voor stelt.

Schrijvers als Lindsey, Malgo, Joh. De Heer en anderen hebben niet voorzien, niet kunnen voorzien, wat de toekomst zou brengen. In een aantal zaken is te veel gelet op de toenmalige ontwikkelingen, de tijd voor de eindfinale was nog niet gekomen.

Zelfs op dit moment, ondanks dat de ontwikkelingen zich versneld op elkaar volgen kunnen wij geen voorspellingen doen maar ons alleen aan het geschreven Woord vasthouden. Het was natuurlijk ook “te mooi om waar te zijn”, 10 staten in de EEG, Rome prominent aanwezig in een wereld vol onrust op dat moment.

Ook nu, in onze dagen is vaak gezocht náár - én gespeculeerd over de tien koningen uit Openbaring 17 maar is eigenlijk nooit op bijbelse wijze te onderbouwen geweest. Niet omdat de Bijbel ons de weg niet wees maar omdat wij als een kudde makke schapen achter één bepaalde uitleg aan liepen. Wij vielen steeds terug op Europa als fundament van het herstelde Romeinse rijk. Europa zal zeer zeker een prominente rol spelen in de eindtijd maar dat wil nog niet zeggen dat het episch centrum van de Grote Verdrukking in Europa ligt.

Nu op dit moment, in onze dagen, moet ons het licht wel opgaan want o.a. Libanon wordt al jaren lang vol gestouwd met wapens. De Hezbollah kan uit een enorm arsenaal putten en op dit moment, in deze tijd, komt m.i. Psalm 83 in beeld:

6 “Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten: 7 de tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten, 8 Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de inwoners van Tyrus; 9 zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd, zij zijn de zonen van Lot tot steun”.

Op het kaartje dat u hebt gekregen zien wij dat de genoemde volken allemaal in het gebied rond Israël liggen, hier hadden de Romeinen ook de macht. Israël is omringd door deze 10 “koningen” en daarom zou het voorgelezen bericht uit moeten verontrusten. De genoemde volken vinden wij grotendeels terug in de eerste zes Bijbelboeken maar zijn ze ook tegenwoordig redelijk goed te traceren. De tien koningen uit Openbaring 17 zullen wij rondom het land Israël moeten zoeken zoals Psalm 83 ons aan geeft.

Jaren lang heb ik mij blind gestaard op het Romeinse Rijk in zijn geheel en verwachte ik dat van uit Europa de aanval op Israël zou beginnen terwijl ik heel goed van de inhoud van Psalm 83 op de hoogte was. Ik klemde mij ook te vaak vast aan populaire boeken. Maar langzamer-hand kwam ik, óók mede door andere broeders en door politieke ontwikkelingen tot de overtuiging dat de eerste aanval vanuit b.v. Syrië, Iran, Irak, Libanon of andere omringende landen zal komen.

Het herstelde Romeinse Rijk zal zich uiteindelijk zeer zeker in zijn geheel in de strijd mengen omdat “Rome” het middelpunt van het rijk zal zijn. De eerste aanzet van de 10 koningen, landen rond Israël, zal zich, wie weet hoe spoedig, laten zien om Israël het leven zuur te maken. Juist daarom wilde ik dit ingelaste gedeelte van onze studie over Openbaring vanavond behandelen want als wij b.v. een half jaar verder in tijd zijn kan de wereld dramatisch veranderd zijn. Wij moeten de komende maanden onze aandacht op het volgende richten:

Psalm 83 laat ons de 10 koningen uit Openbaring 17 zien.

  1. Let op dus op het gedrag van:
    Libanon, Syrië, Jordanië, Iran, Irak, de Palestijnen en de terroristen groepen rondom Israël, b.v. uit Libië.
  2. Giften van grote sommen geld van de EU voor de Palestijnen of de opbouw van Libanon, enz.
  3. Extra uitzendingen van VN militairen met een z.g. vredesmissie naar Libanon of Israël
  4. Uitspraken van de Paus, of ….. een aanslag op de huidige Paus om plaats te maken voor een sterke en onbetrouwbare man.
  5. Verder is de kans is aanwezig dat Amerika lam gelegd zal worden door een grote aanslag want daarmee wordt met grote regelmaat gedreigd.

Daarnaast is het verstandig om te letten op Europese leiders met Joodse wortels, dus Joods van geboorte zijn.

Wanneer Europa zich wil verbinden met de tien landen rond Israël zal het voor hen een vertrouwen wekkend leider uit Europa moeten zijn. Deze persoon zal óók voor Israël aanvaardbaar moeten zijn en vooral dat het een Jood, iemand uit de stam Juda is.

Gelijkend op het “Lam” (de Heer Jezus)  maar sprekende als de “Draak”, satan zoals zijn “profeet” ook zal zijn.

Wij doen er goed aan om waakzaam te zijn en goed op de voortekenen te letten. De veronderstelling dat de valse profeet en/of de antichrist uit de stam Juda voortkomen zou heel wel mogelijk zijn. Want hij doet zich voor als het Lam, als Jezus, de Messias van vrede welke óók uit Juda voortgekomen is. Maar hij zal zich ontpoppen als vazal van satan, de man van de valse vrede.

Wij lezen in Openbaring 13:11-13
’ 11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.’

Laten wij waakzaam en nuchter blijven, de tijd van de gemeente, het genadetijdperk is bijna voorbij want de Here zou wel eens heel spoedig kunnen komen om Zijn gemeente weg te nemen.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.