Tekenen van de eindtijd.

Een overzicht van de Tekenen der Tijden

Vanavond willen wij komende dingen wat de eindtijd betreft bekijken, het is onmogelijk dit uitputtend te doen of compleet te zijn. Welk onderdeel wij ook uit alles wat op ons komt er uit zullen lichten, het blijft maar een klein deeltje van het geheel, zo omvangrijk is dit alles. Daar komt bij dat het merendeel van deze gebeurtenissen buiten de gemeente om zullen gaan. Of wij nu denken dat we voor – of halverwege de Grote Verdrukking van de aarde zullen vertrekken, het merendeel van de gebeurtenissen zal Israël samen met de wereld moeten doorstaan.

Lezen: Romeinen 13:12-14
“De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts! Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd! Maar doet de Here Jezus Christus aan, en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt.”

In deze studie bespreken wij een beladen en veel besproken en weersproken onderwerp, wij zullen aan de hand van een aantal Bijbelgedeelten de tijd waarin wij leven onder de loep nemen. Veel mensen geloven niet dat wij ook maar iets zouden kunnen weten van het moment van de komst van de Here. Men zegt dit dan omdat de Here Jezus heeft gezegd in Mattheüs 24:42-44 dat Hij terug zou komen als een dief in de nacht.

“Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.”

Soms bekruipt mij het gevoel dát mensen, óók gelovigen niet willen weten wanneer de Here terug komt. Men beroept zich dan meestal op 2 Petrus 3:8 waar het volgende staat:

“Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag”.

Wanneer wij deze tekst in zijn verband lezen ontdekken wij het tegenovergestelde. Petrus wijst in zijn 2e brief op het feit dat mensen beweren dat de komst van de Here niet plaats zal vinden, hij weerlegt spotterrijen:

Lezen: 2 Petrus 3:1-16.

In principe doen gelovigen precies het zelfde als ze 2 Petrus 3:8 als een uitvlucht gebruiken om maar niet aan de komst van de Here te hoeven denken. Men stelt dat het nog wel duizend jaar kan duren voordat de Here komt, maar dan draait men de tekst compleet om.  Dergelijke gelovigen doen denken aan Lot welke de Here wél  kende en tóch wilde profiteren van de mogelijkheden en geneugten van de wereld.

Ze vergeten voor het gemak maar eventjes dat de Here Jezus in Mattheus 24:42 op roept tot waakzaamheid, Hij zei: “Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.”

Lezen: 1 Thessalonicenzen 5: 1-11

Paulus maakt ons in 1 Thessalonicenzen 5:1-6 duidelijk dat deze waarschuwing van de Here niet op gelovigen van toepassing is, niet zou mogen zijn want hij, Paulus, zegt in vers 4: ’Maar gij, broeders zijt niet in de duisternis zodat die dag u als een dief overvallen zou...’

Daarna legt hij uit waarom die dag ons gelovigen niet kán overvallen:
’Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen doch wakker en nuchter zijn.’

Paulus verwijst naar het licht van de Heilige Geest Die in ons woont, die ons verlichten zal door het lezen van de Bijbel. Door Bijbel, het Woord van de Here God, leren wij tijd kennen van de wederkomst van de Heer. De zalving van de Heilige Geest doet ons Zijn Woord kennen volgens 1 Johannes 2:27

“En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.”

De Here God is door Zijn karakter verplicht om de wereld door Israël te waarschuwen voor de ophanden zijnde wederkomst Here Jezus.

Amos 3:6-7:
“Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de Here die bewerkt? Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.”

De reden deze waarschuwing is dat de Heer in grote toorn komt om ’te oordelen en oorlog te voeren’  volgens Openbaring 19:11;
“En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid.”

De Here God giet nooit Zijn toorn uit zonder te waarschuwen God wil niet dat sommige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen volgens 2 Petrus 3:9. Daarom waarschuwt God altijd voordat Hij zijn toorn uitvoert. Hij waarschuwde de wereld 120 jaar voor een grote vloed door Noach, elke hamerslag was een waarschuwing voor de mensheid. Hij waarschuwde Sodom en Gomorra door Abraham. Hij stuurde Jona om de heidense stad Ninevé te waarschuwen en Hij zond 150 jaar later Nahum naar dezelfde stad. De Here waarschuwt vandaag de dag nog steeds de wereld dat Hij op het punt staat terug te keren. Hij roept de wereld op tot berouw en inkeer. Maar het schijnt me toe dat hoe meer de Here roept, hoe meer satan zich weert. De spoedige wederkomst van Jezus draagt ook een boodschap in zich mee voor gelovigen. Lauwe en wereldgelijkvormige christenen worden geroepen om een geheiligd leven te leven en hun banden met de wereld los te maken. Paulus roept de gelovigen daar toe op zoals wij lazen in Romeinen 13:12-14
“De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts! Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd! Maar doet de Here Jezus Christus aan, en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt.”

De Here God waarschuwt gelovigen in Romeinen 13:12-14 voor de spoedige wederkomst van Zijn Zoon door de ’De Tekenen der Tijden’ Dit zijn profetieën met betrekking tot wereldgebeurtenissen die wij in de gaten moeten houden. Het zijn profetieën die de tijd aangeven van de wederkomst van de Heer. In de Bijbel vinden wij vele van deze tekenen. Er zijn ongeveer 500 profetieën in het Oude Testament die betrekking hebben op de Tweede Komst van de Messias, onze Here Jezus. In het Nieuwe Testament houdt één op de 25 verzen zich bezig met de wederkomst van Jezus. Er zijn er zoveel tekenen dat het moeilijk is om ze allemaal te kunnen overzien. Om enigszins overzicht te krijgen kunnen we ze het beste in categorieën in delen.

Tekenen in de Natuur:
Er wordt ons gezegd om te letten op aardbevingen, hongersnoden, epidemieën, en tekenen aan de hemel, wij vinden dit in Mattheüs 24:7
“Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.”

En verder in Lucas 21:11.
Veel mensen halen hun schouders op en zeggen, ’Er zijn altijd al natuurrampen geweest, dus wat is er nieuw?’ Maar let eens op wat Here in Mattheüs 24:8 zegt, dat deze tekenen áls geboorte-weeën zullen zijn. Dit wil zeggen dat ze zullen toenemen in frequentie en kracht naarmate de tijd nadert van Zijn wederkomst. Met andere woorden, er zullen steeds meer krachtiger - en steeds meer aardbevingen in aantal zijn in het “laatst der dagen”. Dit is dan ook wat er vandaag de dag gebeurt. Statistieken wijzen uit dat zware aardbevingen met grote gevolgen in 1995 ongeveer tien keer zo vaak voor kwamen dan in 1945, het leed werd steeds vaker niet meer te overzien. Daarnaast wordt het ene na het andere record gebroken wat tornado’s, overstromingen, droogte en vreemde natuurverschijnselen betreft. Als alles wat wij tot nu toe in 2006 gezien hebben geen “tekenen van de tijd”, de eindtijd, zouden zijn weet ik het ook niet meer.

Maar veel christenen zijn zo rationeel, zo verstandelijk bezig, dat ze niet meer zien dat de Here tot hen spreekt. De meerderheid van de zich christen noemende mensen bestuderen niet of nauwelijks de bijbel. En daarom vinden deze mensen het moeilijk te geloven dat God tot de wereld spreekt door de tekenen in de natuur. Zo nu en dan lees je of hoor je van theologen dat die Middeleeuwse tijd achter de rug is, dat de wetenschap heeft bewezen dat al die rampen welke men toen onderging verklaard hadden kunnen worden. Inderdaad zijn rampen te verklaren, dat was ook ten tijde van Job zo, maar de kern van de zaak was dat de Here satan toestemming gaf om Job te beproeven. Dat satan daarvoor gebruik maakt van weersomstandigheden en daar naast mensen gebruikte doet niets aan de oorsprong van deze beproeving af. De Bijbel leert dit principe van begin tot het eind. Dóór de zondvloed rekende de Here God met de zonden van de wereld af de in de dagen van Noach lezen wij in Genesis 6. Verder riep de Here Juda op tot berouw door een gigantische invasie van sprinkhanen volgens Joël 1. Ook riep de Here God het volk van Israël op tot inkeer en berouw door het sturen van droogte, stormen, hongersnood en epidemieën volgens Amos 4:6-10. In Haggaï 1:10-11 lezen van een droogte als bewijs dat God de mensen opriep om hun eigen prioriteiten op de tweede plaats te stellen en de Here eer te geven door de tempel te herbouwen:
“Gij hebt op veel gerekend, maar zie, het liep op weinig uit, en toen gij het binnengehaald hadt, blies Ik erin. Waarom dat? luidt het woord des Heren der heerscharen. Om mijn huis, dat verwoest ligt, terwijl gij draaft, ieder voor zijn eigen huis. Daarom heeft de hemel over u de dauw ingehouden en de aarde haar opbrengst. Ook riep Ik een droogte over het land en de bergen, over het  koren, de most, de olie en wat de aardbodem voortbrengt, over mens en dier en alle arbeid der handen.”

De algemene gedachte, ook onder christenen is dat dit “vroeger” allemaal gebeurde. Maar het gebeurd nog steeds dat de natuur ten dienste van de Here staat als tuchtigingsmiddel. Ook in positieve situaties gebruikt de Here God Zijn Schepping om de mensheid iets duidelijk te maken. In Mattheüs 2:2 lezen we van een speciale ster om de geboorte van de Messias aan te kondigen. En op de dag, dat de Heer Jezus werd gekruisigd was er drie uur duisternis tesamen met een aardbeving (Mattheüs 27:45-54). En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur.

Wij zien hier dat vóór dat de Here de Geest gaf er drie uren duisternis was.

Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? En sommige van de omstanders, dit horende, zeiden: Hij roept Elia. En terstond liep een van hen toe en nam een spons, drenkte die met zure wijn, stak ze op een riet en gaf Hem te drinken.

Maar de anderen zeiden: Stil, laat ons zien, of Elia komt om Hem te redden.

Dit doet denken aan de grote verdrukking, de mensheid zal in die tijd vreselijk lijden en tóch niet tot inkeer komen. Bij het kruis hadden de toeschouwers drie uren in het donker geleefd en tóch wilden ze zien of Elia zou komen:

Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden,

En de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt.

En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen.

De hoofdman en zij, die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had en zij werden zeer bevreesd en zeiden: Waarlijk dit was een Zoon Gods.

De Here is met grote wonderen en tekenen gestorven. Het lijden en sterven, en daar bij ook nog eens de opstanding waarna mensen die overleden waren zich in de stad vertoonden, was omringd met tekenen en wonderen. Daarna kwam er de uitstoring van de Heilige Geest met wondertekenen in de vorm van tongen als van vuur én het talen wonder. Je vraagt je wat af, je zou toch zeggen dat de Joden massaal tot geloof gekomen zouden zijn maar niets is minder waar, het was maar een klein percentage van het geheel dat de Messias op die dag erkende. Hier aan kunnen we zien dat wondertekenen, genezingen of wat dan ook niets bijdragen tot redding van mensen, de verkondiging van het Woord alleen zal het moeten doen.

Evenals tijdens Zijn lijden, sterven én opstaan zal ook Zijn wederkomst voor Israël, en daarmee ook voor de wereld, zal ook onder natuurgeweld plaats vinden. Op het moment dat de Here Jezus terug om aarde komt,  zal de aarde de grootste aardbeving in haar geschiedenis meemaken. Op dat moment zal elke berg instorten, zal elk dal omhoog gedrukt worden en zelfs zullen eilanden worden verplaatst volgens Openbaring 16:17-21:

“En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de tempel, van de troon, zeggende: Het is geschied. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zo hevig was deze aardbeving, zo groot. En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven. En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet [meer] gevonden. En grote hagel [stenen], een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.”
 

De Here God heeft altijd gesproken door tekenen in de natuur en dat doet Hij vandaag ook nog op de zelfde wijze. We kunnen er maar beter nauwlettend aandacht aan besteden. Weerkundigen kunnen veel verklaren, ze weten van luchtdruk-verschillen en temperaturen welke invloed op het weer kunnen hebben maar de bron, de oorzaak van veranderingen kunnen ze niet verklaren. Dáár is andere wijsheid voor nodig, de wijsheid die de Heilige Geest schenkt aan hen die de Here liefhebben en willen volgen.

Tekenen in de Maatschappij.
De Here heeft gezegd dat de maatschappij immoreler en wettelozer zal worden naarmate de eindtijd vordert. Vrijdag 4 november las ik het volgende bericht:
Niets mis met Jezus met condoom om
Bron: De Telegraaf
Er is in Frankrijk niets mis met een tekening van een naakte Jezus Christus met een condoom om zijn penis. De Franse justitie noemt een klacht daarover dan ook ongegrond. De prent stond begin dit jaar in de linkse krant Libération en was bedoeld als aanklacht tegen de strikte opstelling van geestelijken tegen condoomgebruik om ziektes als aids te voorkomen. Een katholieke groepering, onder leiding van een lid van het extreem-rechtse Front National, diende daarover een klacht in. Volgens de Franse justitie is de afbeelding wellicht niet erg smaakvol, maar valt het onder de vrijheid van meningsuiting.

De Here zei dat de mensheid net zo kwaadaardig zou worden als in de dagen van Noach En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Mattheüs 24:12
“Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging. En zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.”

Mattheus 24:37-39
Paulus zegt dat de maatschappij in de eindtijd in de maatschappij gekarakteriseerd zal worden door drie liefdes:

  • a. Liefde voor zichzelf (humanisme)
  • b. Liefde voor geld (materialisme)
  • c. Liefde voor genot (Hedonisme).

Laten wij 2 Timotheus 3:1-5 eens opslaan en daar zien we de huidige maatschappij beschreven:
“Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, Liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, Verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God.”

Goed beschouwd is dit een maatschappij die op weg is naar wanhoop, nihilisme, niets meer over van enige waarde of vreugde. De geestelijke toestand van de mensen is bedorven volgens Romeinen 1:28;
“En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt: Vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; Oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; Onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid.”

 Kwaad wordt goed genoemd en goed; kwaad. De waarheid is omkeerbaar geworden zoals in Jesaja 5:20 staat te lezen en dit zal uiteindelijk de nihilistische mens tot oordeel zijn:
“Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.”

Wij zien vandaag deze profetieën voor onze ogen vervuld worden. Als we goed opletten zien wij dat onze maatschappij zijn christelijk erfgoed losgelaten heeft en wanneer een wet niet meer gehouden wordt door het volk men in stilte over gaat tot gedogen van een situatie.

Geestelijke tekenen.

Er zijn zowel positieve als negatieve geestelijke tekenen waar we op moeten letten. Het negatieve houdt in de verschijning van valse christussen en hun sekten. (Mattheüs 24:5, 11,24). Afval in kerken en Evangelische gemeenten grijpt steeds verder om zich heen terwijl Paulus daar bijna 2000 jaren geleden al voor gewaarschuwd heeft in 2 Thessalonicenzen 2:3
“Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs.”

De genoemde afval kan alleen plaats vinden in de Gemeente van Christus, de wereld die Hem niet kent kán niet afvallen van het geloof omdat men de Heer nog niet kent of gekend heeft. Naast de zichtbare en openlijke afval dringt de New Age zich steeds meer op binnen kerk en gemeente. Programma’s, speciale gebedstechnieken en meditatie worden langzamerhand gemeengoed binnen gemeenten en kerken. Het gemiddelde kerk- of gemeentelid beseft veelal niet dat hij of zij de weg van de neergang is opgedreven door ervaringen en belevingen toe te laten in de samenkomsten of eigen leven. De wereld, en gelovigen welke niet op hun tellen passen worden klaar gemaakt voor de New Age en de wereldkerk Een groep bekende Globalisten, waaronder Georg Bush senior en Henry Kissinger, was aanwezig op een z.g. Bilderberg vergadering. Deze bijeenkomst vond plaats in oktober 1995 onder voorzitterschap van Michael Gorbatsjov en was bedoeld om de overgang naar de Nieuwe Wereld Orde te lanceren.  In de vergadering van 1995 was ook Ruud Lubbers, voormalig minister president van Nederland, aanwezig, Één van de onderwerpen ging over de vervanging van de Joods-christelijke wereldbeschouwing door nieuwe universele waarden.

Ook horen wij vervolging van christenen, kortgeleden zijn er op het eiland in Indonesië drie christenmeisjes op weg naar school door militante moslims onthoofd.  Dit bericht kwam dan in het nieuws maar het is maar een topje van de ijsberg. De afvalligheid van de christelijke kerkgenootschappen begon in de twintiger jaren toen men begon te leren dat de Bijbel de zoektocht van ménsen naar God is in plaats van Gods openbaring aan de mensen. In die periode deed ook de Schriftkritiek opgang en langzamerhand kwamen hoogleraren zonder enig persoonlijk geloof op binnen de theologische opleidingen. Ze gaven studenten les zonder enige liefde voor de Bijbel, het Woord van de Here God.

Het was nog maar een kwestie van tijd voordat er predikanten op de kansel kwamen te staan die meer maatschappelijk werker of filosoof dan theoloog waren. De grote uittocht uit de kerken kon beginnen. Dit kan en mag ons niet verwonderen want Prof. Dr. Kuitert, de man van het boek “Algemeen betwijfeld christelijk geloof” stond in enige weken geleden een lijst met predikbeurten van een krant in Zutphen of Warnsveld aangekondigd bij één van de kerken van de PKN. Hoe is het mogelijk, de man verklaart openlijk dat zijn geloof niet gebaseerd is op de God van Abraham, Izaäk en Jacob, waarom dan zo’n man tóch laten voor gaan in een kerkdienst? Zo’n kerk is de naam van kerk niet meer waardig, waar dergelijke sprekers worden aangehaald kán de Heer toch niet meer aanwezig zijn?

Satanisme.
In de jaren tussen 1960 – 1970 vond er een explosie van satanisme plaats in Amerika en is sindsdien wereldwijd geëxporteerd door middel van Amerikaanse films, boeken en tv programma’s. De beruchte film de exorcist is daar het droevige hoogtepunt van geweest. Deze kaskraker wordt tegenwoordig voor een habbekrats op een DVD aangeboden en het laat zich raden; gezinnen zitten samen gezellig met een bak chips rond de Tv om deze demonie te bekijken. Ouders, ook zogenaamde christen ouders, zijn zo vervlakt door deze occulte zaken dat de boeken van Harry Potter als sprookjes van moeder de gans gezien worden en kinderen als verjaardag’s cadeau gegeven worden. Het occulte is gewoongoed geworden in de vorm van astrologie, numerologie, voorspellen met behulp van kristallen bollen, transcendente meditatie en channeling. Deze trend wordt voltooid in New Age Beweging die leert dat de mens goddelijk, God is, en uit zal lopen op de antichrist, de messias van de New Age.

Ook kerken en evangelische gemeenten zullen niet aan New Age methoden ontkomen, door het zoeken in systemen en cursussen naar groei van de gemeente staan New Age methoden voor de deur. Met de New Age sluipt de oecumene binnen de gemeenten en daarmee komt ze zwak te staan voor de komende wereldkerk. Gelukkig zijn er óók positieve geestelijke tekenen.

De Here zegt in Mattheüs 24:14 het volgende:
En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.
Daarbij verlicht de Heilige Geest ons om de profetieën te begrijpen welke ’verzegeld’ waren:
Wij lezen Daniël 12:4:
“Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.”

De kennis van het Woord, de profetieën, van de gelovigen is niet alleen vermeerderd, ook de kennis van technologie is vele malen vermeerderd. Door het gebruik van de moderne technologie is, in deze eeuw het Evangelie verkondigd over de gehele wereld, en is de Bijbel vertaald in de voornaamste talen. Zélfs in gesloten landen worden mensen bereikt doormiddel van radio-uitzendingen en niet te vergeten via het Internet dat wereldwijd gebruikt wordt. 

De belangstelling voor de profetieën kwam een stroomversnelling met de publicatie van Hal Lindsey’s boek ’De Planeet die Aarde heette’. Het boek maakte veel profetieën op een populaire manier toegankelijk die ’verzegeld’ waren tot de eindtijd volgens Daniël 12:4. Hal Lindsey heeft óók missers en blunders gemaakt in zijn boeken maar dat neemt niet weg dat vele christenen zicht hebben gekregen op de komst van de Here voor de Gemeente.

Tekenen van de kennis.
Het boek Daniël zegt dat er een explosie van kennis zal zijn in de eindtijd.
In de Staten Vertaling lezen wij in Daniël 12:4 dat (de) wetenschap zal vermeerderen, dat is heel iets anders dat de kennis zal vermeerderen zoals dit in de NBG vertaling staat te lezen:
“En gij Daniël! Sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot de tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden” (St. Vert.)

Er zijn vele bijbelse profetieën die zonder moderne technologie niet begrepen kunnen worden. Hoe kan bijvoorbeeld de hele wereld naar twee lichamen kijken in de straten van Jeruzalem zoals we lezen in Openbaring 11:8-9;
“En hun lijk [zal] [liggen] op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Here gekruisigd werd. En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet.”

Moderne satelliet tv maakt het mogelijk. Hoe kan de valse profeet het beeld van Openbaring 13:15 van de antichrist maken dat levend blijkt te zijn? Dit zal waarschijnlijk door technische hoogstandjes tot stand komen. Hoe kan de valse profeet van alle mensen eisen om het merkteken van het beest aan te nemen om te kopen en verkopen? Zoals wij lezen in Openbaring 13:16-17;
“En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, En dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.”

Hierbij kunnen we denken aan implanteerbare chips, biometrische identificatie of andere technische mogelijkheden. De Heer Jezus zei in Mattheüs 24:21-22 dat de Grote Verdrukking zo verschrikkelijk zou zijn dat al het leven op aarde zou ophouden te bestaan als Hij die dagen niet zou inkorten. Hoe had ál het leven op aarde bedreigd kunnen worden vóór de komst van nucleaire wapens?

Tekenen van de Wereldpolitiek.

De Bijbel profeteert dat er bepaald patroon in wereldpolitiek te zien zal zijn die de wereld-politieke kaart in de eindtijd zal karakteriseren. Volgens Zacharia 12:2-3 zal het brandpunt van deze kaart de herstelde staat Israël zijn:
“Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.”

Israël zal belegerd worden door een bedreigende natie van de ’afgelegen streken van het Noorden’. Dit wordt het land van ’Rosh’ of “Rusch” genoemd, volgens vele bijbeluitleggers is dit Rusland

“Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem. En zeg: zo zegt de Here Here: zie, ik zal u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal! Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard; Ook Perzen, Ethiopiërs en Puteeërs, allen met schild en helm; Gomer en al zijn krijgsbenden; Bet-togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden; vele volken met u.”   Ezechiël 38:2-6

Ook komt er dreiging uit het Oosten, er zal een leger van 200 miljoen soldaten richting Israël gestuurd worden:

“En de zesde engel blies de bazuin, en ik hoorde een stem uit de vier horens van het gouden altaar, dat voor God staat, Zeggende tot de zesde engel, die de bazuin had: Laat de vier engelen los, die bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn. En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden. En het getal der legerscharen van de ruiterij was tweemaal tienduizend tienduizendtallen; ik hoorde hun aantal.”   Openbaring 9:13-16

“En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen.”   Openbaring 16:12

In de tijd dat Johannes dit moest noteren kon menselijker wijze gesproken de Eufraat niet droog vallen, zo veel water stroomde er door die rivier in die dagen. Tegenwoordig wordt er zelfs verwacht dat deze rivier eens droog zal vallen, een paar jaren geleden was dat al bijna een keertje het geval. In de Eufraat zijn stuwdammen gebouwd voor irrigatie en energie opwekking, de aanliggende landen willen van geen overleg weten en de ene pikt het broodnodige water voor de andere vandaan. Een paar jaren geleden was er een grote droogte in de landen van het stroomgebied van de Eufraat en het leek er zelfs op dat het smalle riviertje, die de machtige rivier ooit eens was, droog zou vallen. Het is straks mogelijk dat het 200 miljoen man sterke Aziatische leger (zeer waarschijnlijk China) wadend over kan steken naar het Midden Oosten.

Een derde bron van gevaar voor Israël zullen de Arabische landen zijn die het direct omringen. Zij zullen zich sterk maken om het land het van de Joden af te pakken, de Here zegt bij monde van Ezechiël tegen Edom (nakomelingen van Ezau): Ezechiël 35:10
“Omdat gij gezegd hebt: Die beide volken en die beide landen zullen mij toebehoren; wij nemen ze in bezit (hoewel de Here daar was) Daarom, zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, met dezelfde toorn en naijver waarmee gij hen in uw haat behandeld hebt, zal Ik ook handelen en Mij onder hen doen kennen, wanneer Ik u richten zal.”

Een andere belangrijke speler op het wereldpolitieke toneel in de eindtijd is een coalitie van Europese landen die een confederatie zullen vormen in het gebied van het oude Romeinse Rijk:

Lezen: Daniël 2:41-44 en Daniël 7:7,23-24 en Openbaring17:12-13.

Deze confederatie zal zeer waarschijnlijk dienen als de politieke basis voor de opkomst van de antichrist en het scheppen van zijn wereldwijde koninkrijk. Daniël 8: 7 spreekt van een “kleine hoorn” welke opkomt komt tussen tien andere horens en er drie stuks uitgerukt worden om plaats te maken voor deze kleine hoorn. Dit wil zeggen dat er drie landen ondergeschikt gemaakt zullen worden aan het geheel. Een kleine horen, dus geen land, maar iets “kleins” en waarschijnlijk één persoon centraal komt te staan in dit machtsgeheel:

“Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.”  Daniël 7:8

Andere internationale politieke-tekens bevatten oorlogen en geruchten van oorlogen (Mattheüs 24:6), burgeroorlogen (Mattheüs 24:7), en algemeen internationaal terrorisme en wetteloosheid (Mattheüs 24;12). Op het moment dat ik deze studie maak zijn er elf nachten achtereen zware onlusten in Franse steden geweest en zoals het zich laat aanzien slaat deze ook over naar België en Duitsland. De wereld is in barensnood en de mensheid ziet het niet, of wil het niet zien.

Israël als teken.
Dan gaan we nu over naar Israël als teken op de klok van de Here God. De tekenen met betrekking tot de staat Israël zijn erg belangrijk en overvloedig. De meest veelvuldig herhaalde profetie in het Oude Testament is de voorspelling dat de Joden in de eindtijd vergaderd zullen worden uit de ’vier hoeken der aarde’;

“En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. En het zal te dien dage geschieden, dat de Here wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Sinear, Hamat en in de kustlanden der zee. En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde.”
Jesaja 11:10-12

De Bijbel zegt dat een gevolg van deze bijeen vergadering het herstel van de staat Israël zal zijn:

“Voordat zij smarten kreeg, heeft zij gebaard; voordat de weeën haar overvielen, heeft zij een zoon ter wereld gebracht. Wie heeft zo iets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op één dag voortgebracht of een volk op éénmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gekregen, of zij baarde haar kinderen.”
   Jesaja 66:7-8

De Bijbel zegt dat wanneer de Joden weer in hun land terug zijn het land zelf het wonder van ontginning zal ervaren, dit lezen wij in Jesaja 35. De woestijn zal bloeien en mensen zullen roepen:

’Dit verwoestte land is geworden als de Hof van Eden.’ Ezechiël 36:35

Dat dit een wonder is staat zelfs te lezen in de Koran, het boek van de moslims:
De Koran zegt dat de Joden terug zullen keren naar hun land In een exclusief interview met Sjeik Abdoel Palazzi door Naomi Klass Mauer van de  Jewish Press op 27-03-2003 staat te lezen dat de Koran zegt dat aan het eind van de dagen de Joden terug zullen keren naar hun land. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog zei Sharif Al Hoessein, de leider van de Hashemitische familie en toen gouverneur van Mekka, toen hij zag dat de Joden terugkeerden naar Palestina: ’Wij zien wat de Koran voorspeld heeft. Toen anderen zich daar vestigden, bleef het land onvruchtbaar, maar nu het land zijn originele zonen herkent, brengt het weer producten voort.’

Een ander wonder in de eindtijd zal de herleving van de Hebreeuwse taal zijn volgens Sefanja 3:9:
“Maar dan zal Ik de volken andere, reine lippen geven, opdat zij allen de naam des Heren aanroepen; opdat zij Hem dienen met eenparige schouder.”

De meeste mensen zijn zich niet bewust van het feit dat toen de Joden in het jaar 70 verstrooid werden over de wereld ze ook langzamerhand stopten de Hebreeuwse taal te spreken. De Joden die zich in Europa vestigden ontwikkelden een nieuwe taal, Jiddisch genaamd, een combinatie van Hebreeuws en Duits. De Joden die naar het Middellandse zee gebied trokken creëerden ook een taal, het Ladino genoemd, een combinatie van Hebreeuws en Spaans. Andere belangrijke zaken waar we op moeten letten in de eindtijd wat de ontwikkelingen Israël betreffen omvatten het opnieuw in bezit krijgen van Jeruzalem volgens de Here Jezus in Lucas 21:24
“En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, tótdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.”

De terugkeer van Israël”s militaire kracht (Zacharia 12:6), en het opnieuw in het brandpunt komen van de wereldpolitiek.
“Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem.”

Al deze tekenen zijn vervuld in de vorige eeuw, na 1948. De natie is hersteld, het land is weer door Israëlieten bewoond met een eigen regering. Ze zijn weer terug in Jeruzalem, en Israël is het brandpunt van de wereldpolitiek geworden. Jezus zegt in Lucas 21:28 dat wanneer deze dingen beginnen te geschieden, we ons op moeten richten en onze hoofden omhoog moeten heffen omdat ’de verlossing genaakt’. Hetgeen dat de Here heeft gezegd in Lucas 21heeft in eerste instantie betrekking op Israël maar in het verlengde daar van is het ook een teken voor de Gemeente van de Here. Want op het moment dat Israël helemaal verlost zal is de Gemeente al verlost, is ze bij de Here!

Voornaamste Tekenen

De meest belangrijke tekenen voor de mensheid zijn diegene welke betrekking hebben op het volk Israël omdat de Here God dat volk door de Bijbel heen gebruikt als Zijn profetische tijdklok. Hiermee bedoel ik, dat wanneer de Heer een belangrijke gebeurtenis onthult welke in de toekomst zal plaatsvinden, Hij wijst op het volk en de Staat Israël. Dit wil zeggen dat wanneer hen iets overkomt de belangrijke gebeurtenissen ook zullen plaatsvinden. Een belangrijk voorbeeld van dit principe is te vinden in Daniël 9 in de beroemde profetie van de 70 jaarweken. De profeet vertelt ons om op een bevel te letten om de herbouw van Jeruzalem te bekrachtigen.

Vervolgens zegt hij dat 69 jaarweken (483 jaar) nadat het bevel is uitgegaan naar de Joden, de Messias zal komen. De twee voornaamste profetieën die in verband staan met de wederkomst van Jezus zullen wij nu samen bespreken. Deze uitkomsten vonden plaats in de Joodse geschiedenis sinds 1948. Ze wijzen duidelijk naar de periode waar we nu in leven, dicht bij de wederkomst van de Heer.

De Staat Israël
De eerste is het herstel van de staat Israël dit vond plaats op 14 mei 1948. De Heer Jezus heeft gezegd dat deze gebeurtenis het teken zal zij van Zijn spoedige wederkomst. Deze profetie is verwerkt, verborgen, in de gelijkenis van de olijfboom in Mattheüs 24:32-35 die Hij tijdens Zijn Rede op de Olijfberg vertelde.
“Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.”
De dag voordat Hij deze toespraak hield, had Hij een vloek gelegd op een dorre vijgenboom met als resultaat dat het verwelkte

Lezen: Mattheüs 21:18-19

“Des morgens vroeg, bij zijn terugkeer naar de stad, werd Hij hongerig. En daar Hij een vijgenboom aan de weg zag staan, ging Hij erheen, doch Hij vond niets daaraan, dan alleen bladeren. En Hij zeide tot hem: Nooit groeie aan u enige vrucht meer, in eeuwigheid! En terstond verdorde de vijgenboom.”

Dit was een symbolische profetie dat God spoedig Zijn toorn over het Joodse volk zou doen komen vanwege hun geestelijke verdorring in het verwerpen van Hem, de langverwachte Messias. De volgende dag herinnerde Jezus Zijn discipelen aan de vijgenboom. Hij zei te letten op het opnieuw bloeien ervan. Hij zei eigenlijk in andere woorden te letten op de wedergeboorte van Israël. Hij gaf aan dat als de vijgenboom weer bloeit Hij klaar staat om terug te keren. (Mattheüs 24:33)
Verder voegde Hij er een aan toe in Mattheüs 24:34:
’Voorwaar Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat dit alles geschiedt’

Dit is de generatie die de vijgenboom ziet bloeien. Wij zijn die generatie. De vijgenboom is begonnen te bloeien en Jezus staat op het punt om te komen.
De Stad Jeruzalem

De tweede voornaamste gebeurtenis werd door Jezus in dezelfde rede geprofeteerd zoals opgeschreven door Lucas in hoofdstuk 21:24:
’en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden totdat de tijden der heidenen zullen zijn vervuld.’

Met “en zij” worden Joden bedoeld ten tijde dat de Heer Jezus dit profeteerde.
De eerste helft van deze profetie werd vervuld in het jaar 70, veertig jaar nadat Jezus de woorden gesproken had. In dat jaar veroverden de Romeinen onder leiding van Titus Jeruzalem en verdreef de Joden onder de volkeren. Jeruzalem stond 1897 jaar onder heidense bezetting tot 7 juni 1967 toen Israël tijdens de Zesdaagse Oorlog de stad weer in handen kreeg. De Joodse herovering van de stad Jeruzalem is duidelijk bewijs dat we leven in de periode van de wederkomst van de Heer. Jezus zei dat dit het einde zou markeren van het tijdperk van de heidenen.

En waar staan wij?

Wij moeten concluderen uit alles dat besproken is dat we in “geleende tijd” leven. De Tekenen van de Tijd schreeuwen om onze aandacht. Zijn we er klaar voor? Als de Heer Jezus vandaag zou komen om Zijn gemeente te halen zijn we er dan klaar voor? Is Hij dan onze gezegende Hoop?

“Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, Om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, Die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.”   Titus 2:11-14

Of is Hij onze vrees en schrik op dat moment omdat wij dwalingen zijn gevolgd? (Openbaring 6:12-17)? Leven wij alsof Jezus ieder moment kan terugkomen? Leiden we een geheiligd leven? Verlangen wij naar de komst van de Here voor de Gemeente? Kunnen we met Paulus zeggen dat de krans der rechtvaardigheid voor ons klaar ligt omdat geleefd hebben in de liefde van Zijn verschijning?

“Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.”   2 Timotheus 4:7-8

Laten we besluiten met de belofte van de Here in Johannes 14:
“En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid hebt, kom ik weder en zal U tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben”

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.