Wanneer Jezus komt...!

Wanneer Jezus komt...!
In de vorige lessen hebben we veel interessante en mooie zaken mogen ontdekken uit de Bijbel. Eén van de meest verbazende zaken in de Bijbel is dat het iets verteld over de toekomst en... dat wat er over de toekomst geschreven is gedeeltelijk, inmiddels, 100% is uitgekomen. Dat betekent dat wat er nog ’openstaat’ aan beschrijvingen van dingen die in de toekomst zullen gebeuren zonder twijfel ook zullen gebeuren of ’uitkomen’. Dat is eigenlijk niet meer dan logisch want God kent, nee sterker: bepááld de toekomst. Wat in de Bijbel staat móet gebeuren want het is Zijn plan, zijn ’blauwdruk’ als het ware, voor de toekomst.

In Johannes 14:2-3 zegt de Here Jezus:
’..want ik ga heen om u plaatst te bereiden; en wanneer ik heengegaan ben en uw plaats bereid heb kom ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben’
In deze les gaan we onderzoeken wat er gaat gebeuren als Jezus weerkomt maar eerst gaan we kort doornemen wat er gebeurde toen Hij de eerste keer naar de aarde kwam en waarom Hij hier op aarde kwam.

Eerste komst
De eerste komst van Jezus, ’in het vlees’ d.w.z. als mens, was bedoeld als komst om de mensheid te redden, om de prijs voor de zonde te betalen. Na een leven waarin de mensen hadden kunnen zien -door alle tekenen en wonderen die Hij deed- dat Hij waarlijk de Zoon van God was, werd Hij door de religieuze leiders van Israël ter dood veroordeeld.

De Here Jezus werd ’s ochtends rond negen uur gekruisigd en stierf rond drie uur in de middag. Een man, Josef van Arimathea, vroeg en kreeg toestemming om het lichaam van de Here te begragen.Hij en zijn vriend Nicodemus maakten het lichaam klaar voor de begrafenis; zij wonden het in linnen doeken met kruiden. Daarna plaatsten zij zijn lichaam in een nieuw graf dat in de rotsen was uitgehouwen. Een grote steen werd voor het graf gerold en Romeinse soldaten werden voor het graf geposteerd om het te bewaken.

Jezus was gestorven, en zijn volgelingen waren in diepe rouw. Hij had hun wel verteld dat dit allemaal moest gebeuren en dat Hij ook weer zou opstaan, zij konden dat toen niet geloven althans zij hadden een andere verwachting over die opstanding (vergelijk Johannes 11:24’Martha zeide tot Hem: Ik weet, dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatsten dage’).

Vroeg in de morgen van de derde dag gingen er drie vrouwen naar het graf om Jezus’ lichaam te balsemen. Toen zij echter bij het graf kwamen bleek dat, ondanks de militaire bewaking, het graf leeg was en ... Jezus was opgestaan uit de dood! Het was géén ’geest’ die was opgestaan, het was géén luchtspiegeling .

Hij was lichamelijk opgestaan uit de dood - net als Lazarus, die door Jezus was opgewekt nadat hij vier dagen in het graf had gelegen (Johanes 11:40-45). De discipelen waren absoluut zeker van deze lichamelijke opstanding omdat zij Hem hadden gezien, aangeraakt, met Hem hadden gegeten, gesproken.

Veertig dagen lang liet Hij zich zien op de aarde, nadat Hij officieel dood was verklaard (en geweest)! Hij was niet alleen gezien door zijn discipelen, maar in gedocumenteerde gevallen zelfs door groepen van meer dan 500 gelovigen. Daarbij stond niet alleen Jezus op uit de dood; Hij was wel de eerste maar... in Matteüs 27:52-53 lezen wij nog iets wonderlijks!

en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad [= Jeurzalem] waar zij aan velen verschenen’   Mattheüs 27:52-53

Wanneer u dit vers leest en op u laat inwerken begrijpt u misschien waarom na Petrus’ toespraak, waarin Petrus ook zegt dat Jezus ’de weeën van de dood verbrak’, er ongeveer drieduizend mensen tot geloof kwamen en daarna de jonge Christelijke gemeente zo ontzettend hard groeide in Israël en tot ver daarbuiten. Men wist dat de verhalen waar waren, dat er legio getuigen waren.. Het was dus niet omdat Petrus zo’n geweldige prediker was, nee... het was omdat zij wisten dat hij de waarheid sprak immers: zij hadden het zelf gezien en gehoord wat er allemaal gebeurd was!

Tweede komst
Na die veertig dagen werd de Here Jezus opgenomen naar de hemel. Temidden van zijn volgelingen - zij zagen hem worden opgenomen in de wolken! Hij was teruggekeerd naar de Hemel. Het gaat te ver hier allerlei theoretische bespiegelingen op los te laten hoe een menselijk lichaam zo kan worden weggenomen etc. Voor ons telt op dit moment het feit dat dit gebeurde. Op dit moment dat Hij opgenomen was stonden er uit het niets twee mannen (engelen) bij de volgelingen van Jezus en zeiden:
’Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij hem ten hemel hebt zien varen.’  Handelingen 1:11
Wat wil dit vers zeggen? Het laat weinig aan de fantasie over! Jezus zal op dezelfde manier terugkomen naar de aarde als dat Hij weggegaan is. De mensen die op dat moment op de aarde zijn, zullen Hem zien weerkomen.

En dat werd niet tegen de gehele mensheid gezegd, nee, het werd gezegd aan de gelovigen. De Here Jezus had gezegd: ’Ik ga heen om plaats te maken ... kom ik weder en zal u tot Mij nemen’. Dit betekent niet anders dan dat Hij alle gelovigen op een dag zal komen ’ophalen’ om voor altijd bij Hem te zijn. We komen hier later nog diepgaand op terug hoe dit allemaal in zijn werk gaat en wat de volgorde van deze dingen is. In deze inleidende lessen willen we ons alleen op dit feit concentreren: Hij komt terug om, zoals Hij zelf beloofd heeft, de gelovigen met zich mee te nemen. Deze gebeurtenis wordt ook wel vaak de ’opname’ genoemd. Wij komen dit op nog meer plaatsen tegen in de Bijbel, een duidelijke omschrijving vinden we bij Paulus:
’Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.’
1e Thessalonicenzen brief, 4:16-17

De belofte van de Here Jezus zelf en bovenstaande tekst (zie eventueel ook 1 Korinthe 15:51-52, 2 Thessalonicenzen 2:1-2) laten niets aan de verbeelding over. Ook in deze tekst is duidelijk dat:

 1. De Here Jezus neerdaalt van de Hemel;
 2. de gestorvenen (gelovigen!) zullen opstaan;
 3. de levenden (gelovigen!) samen met de opgestane gelovigen op de wolken zullen worden ’weggevoerd’
 4. de Here tegemoet
 5. om voor altijd met Hem samen te zijn.

Deze zeer belangrijke gedachten/leringen, die ronduit en letterlijk in de Bijbel staan, worden door veel ’gevestigde kerken’ -met name in Nederland- geloochend. Wereldwijd echter heeft deze gedachte brede acceptatie binnen met name de Baptisten- (met meer dan 40 miljoen leden wereldwijd), Evangelische- en Pinkstergemeenten alsmede Vergadering van Gelovigen en vele andere groepen en kerken en zelfs binnen bepaalde Gereformeerde stromingen wordt dit gelovig aanvaard.

Waarom is het zo belangrijk dit te weten, geloven en onderwijzen?

 1. het is een belofte van de Here Jezus zélf - door dit te ontkennen maken diverse (kerkelijke) stromingen Hem tot een leugenaar?!
 2. het is Bijbelse Waarheid. We kunnen niet het éne gedeelte van de Bijbel wel geloven en toepassen en het andere gedeelte niet!
 3. het is ons tot troost. In 1 Thessalonicenzen 4:18 staat namelijk in de Staten Vertaling en in de vertaling van Het Boek (welke we hier citeren): ’Met dit nieuws kunt u elkaar troosten en bemoedigen’

Natuurlijk kan dit niet zomaar; daarom zegt Paulus ook -terecht- dat wij in een oogwenk veranderd zullen worden: wij zullen, net als de Here na zijn opstanding en de doden die opstaan om opgenomen te worden, een opstandingslichaam krijgen waardoor er géén fysieke beperkingen zullen zijn om samen met Hem te verdwijnen van deze aarde.

De achterblijvers
Maar.... u zult zich wellicht afvragen: wat gebeurt er met de mensen die achterblijven, met de mensen die niet geloofd hebben? Eérst een geruststelling: op basis van de zaligsprekingen [Mattheus 5:1-12] van de Here Jezus geloven wij dat kinderen, zwakzinnigen, mensen die om de één of andere reden géén keuze hebben kunnen maken vanwege geestelijke beperkingen enz. óók zullen worden opgenomen.
Nadat de gelovigen zijn weggenomen van deze aarde zal de hel losbreken op deze aarde. Er zal een ’grote verdrukking’ gaan komen over de aarde, dit kunnen we lezen in onder andere Mattheus 24 :21 e.v., en duidelijk opmaken uit onder andere het boek Daniel en de Openbaringen aan Johannes. Ná deze grote verdrukking zal de Here Jezus op de aarde terugkeren -samen met alle gelovigen, een machtig leger- om de Satan te verslaan en te binden en zal Hij met de gelovigen regeren over deze aarde. Deze periode zal duizend jaren duren waarna een finale eindstrijd zal zijn tegen de satan die dan in de hel zal worden geworpen, voor eeuwig.

Wanneer zal Hij komen?
Een vraag die gelovigen in alle eeuwen bezig heeft gehouden is ’wanneer zal de Here Jezus komen om ons op te nemen’? En ’wanneer zal Hij komen om de aarde te oordelen’? Veel gelovigen, bewegingen zelfs, hebben zich in deze vraag ’verslikt’ door te menen te kunnen berekenen wanneer dit zal zijn. In Mattheus 24:36 zegt de Here Jezus zelf dat niemand de dag noch het uur weet, dat deze alléén bij de Vader (God) bekend zijn. Jezus kan op elk moment komen. Daarom moeten wij ook op elk moment in ons leven klaar en bereid zijn Hem te ontmoeten.
Wij kunnen voor deze ontmoeting klaar zijn als wij

 1. Hem liefhebben;
 2. Hem gehoorzamen;
 3. Hem dienen;
 4. Hem verwachtten!

Als we deze dingen doen, hoeven wij ons niet te schamen als Hij komt!
’En nu kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij Zijn Komst.’
1 Johannes 2:28

Als wij echt van de Here Jezus houden, zullen we dit doen en ook willen dat Hij zo spoedig mogelijk komt om ons tot Zich te nemen. Daarom zal ons gebed of onze ’roep’ ook elke dag een verwachtingsvol ’Amen, Ja, Here Jezus, kom!’ moeten zijn.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.