Komt de opname spoedig?

Komt de opname spoedig?

Het is mij ter ore gekomen dat er op dit moment een ongerustheid schijnt rond te waren door ”evangelisch Nederland”, er zijn ”hooggeleerde” mensen die durven te beweren dat de Here pas in de volgende eeuw, 2060, de Gemeente zal wegnemen. Het slaat natuurlijk nergens op om de opname in een verre toekomst te plaatsen, de Here wil dat we Hem élk moment verwachten! (Openbaring 3:10) In deze tekst zegt Hij letterlijk, ”Omdat Gij het  b e v e l  bewaard hebt Mij te verwachten”, met andere woorden: Het is een bevel van de Here persoonlijk Hem elke dag te verwachten! Daar past geen z.g. ”nieuwe openbaring” bij van een man die denkt de Gemeente van de Here Jezus Christus in z’n broekzak te hebben. Eigenlijk zouden we op dit moment met de studie kunnen stoppen want de Bijbel geeft hier een ondubbelzinnig antwoord op de onrust die is ontstaan maar toch wil ik doorgaan omdat we te maken hebben met een rationeel (verstands) geloof én het geloof van hen die de Here ”in hun hart hebben toegelaten”.

Uit Gilgal:
Er zit een wezenlijk verschil tussen het geloven met (alleen) het verstand, de ratio, en het zich toe eigenen van het heil in de Here Jezus Christus. In onze dagen wordt die tegenstelling steeds groter, velen geloven voor de volle 100% met hun verstand dat de Here de mensheid verlossen wil door Zijn verzoenend bloed en toch hapert er iets. Ook zijn er voorgangers en leraars  die de Bijbel door en door met hun verstand kennen, tussen elke komma en punt weer z.g. ”nieuwe inzichten” vinden en toch, misschien juist daarom wel, het spoor totaal bijster zijn. Dergelijke mensen zijn zó overtuigd van hun ”gelijk” dat er door niets en niemand aan te tornen valt, zij zijn toch afgestudeerd en ook nog wel met uitmuntende cijfers? Die cijfers op hun diploma laat ik buiten beschouwing, daar hebben ze hun best voor gedaan en die komen hen ook toe, maar dat wil nog niet zeggen dat ze zich in hun verschrikkelijke hoogmoed bóven de Bijbel mogen stellen! De kennis zit in het hoofd en als we het goed beschouwen zit hun geloof daar alleen ook want anders zouden ze zich ogenblikkelijk verootmoedigen en vergeving vragen als er een gemeenten vanwege hun leringen scheurt. Dergelijke mensen lijken erg veel op de profeten van Betel, met hun verstand wisten ze dat Elia ten hemel zou worden opgenomen maar ze voelden zich niet zo hel erg nauw verbonden met Elia als Eliza die Elia volgde tot de laatste stap en het wonder van de ”opname van Elia” mocht aanschouwen.

”Het geschiedde, toen de Here Elia in een storm ten hemel zou opnemen, dat Elia met Elisa uit Gilgal ging. En Elia zeide tot Elisa: Blijf toch hier, want de Here heeft mij naar Betel gezonden. Maar Elisa zeide: Zo waar de Here leeft en gij zelf leeft, ik zal u niet verlaten. Daarop begaven zij zich naar Betel.”  2 Koningen 2:1-3

Hier zien we de ware aard van Elisa, hij had ervaren dat God met Elia was en dat er een heel belangrijke gebeurtenis op stapel stond. Daar komt nog bij dat hij wist dat Elia een speciale opdracht van God had en bijzondere krachten mocht gebruiken, we moeten in eerste instantie niet aan de wonderen denken die Elia deed, eerder aan de bijzonde bijstand die Elia van God ontving. Elisa wilde tot het einde van het aardse bestaan van Elia bij hem aanwezig zijn.

”Toen kwamen de profeten van Betel naar Elisa en vroegen hem: Weet gij, dat de Here heden uw heer boven uw hoofd zal wegnemen? En hij antwoordde: Ook ik weet het, zwijgt stil. En Elia zeide tot hem: Elisa, blijf toch hier, want de Here heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide: Zo waar de Here leeft en gij zelf leeft, ik zal u niet verlaten. Zo kwamen zij te Jericho”.”
2 Koningen 2:3-4

Ook nu wilde Elisa van geen wijken weten, Elia kon vragen wat hij wilde maar zijn trouw hulp bleef in zijn nabijheid want hij wist dat er een groots gebeuren op stapel stond. Van de profeten lees je niet dat ze mee wilden en zo standvastig waren.
In onze dagen is het in feite net zo, verstandelijk weten miljoenen mensen dat de Here eens zal komen, de ene gelooft wat de kerk hem leert terwijl de andere zich wil houden aan de Bijbelse uitleg van de laatste fase van de Gemeente op aarde. Maar óók onder hen die de opname der Gemeente verwachten zien we verschillende gemoedstoestanden wat de opname betreft. Mensen die het ”goed” op aarde hebben verwachten de opname op langere termijn plaats vinden, vaak is deze gedachte te wijten aan het ”drukke leven” en daardoor weinig of geen Bijbelstudie. Als we ons te veel laten opslokken door ons aardse bestaan zakt de toekomstverwachting weg en stellen we het liever maar iets uit.

”Toen naderden de profeten van Jericho tot Elisa en vroegen hem: Weet gij, dat de Here heden uw heer boven uw hoofd zal wegnemen? En hij antwoordde: Ook ik  weet het, zwijgt stil. En Elia zeide tot hem: Blijf toch hier, want de Here heeft mij naar deJordaan gezonden. Maar hij zeide: Zo waar de Here leeft en gij zelf leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij beiden verder.”
2 Koningen 2:5-6

We kunnen heel wat leren van Elisa, hoe vaak laten wij ons niet in de war brengen door ”hedendaagse profeten”, de ene heeft dit licht gezien en de andere dat. Wist u dat er in bepaalde charismatische kringen mensen zijn die ”profeteren” dat er ná het jaar 2000 een grote opwekking zal komen? En wist u dat er een hele bekende ”Bijbelsmokkelaar” is die in het orgaan van zijn club heeft geschreven dat de Here nog lang niet terug komt omdat alle moslims éérst tot bekering zullen moeten komen? Laten we ons niet steeds in de war brengen, elke dag is er wel ergens een brood etende profeet die beweerd de waarheid in pacht te hebben. Er is maar  E é n (!) norm waar we ons op moeten richten en dat is het Woord van God , de Bijbel.  Elisa volgde de mensen niet óók, hij deed wat juist was en bleef getrouw.

”Vijftig man van de profeten waren ook gegaan, maar bleven op verre afstand staan, toen zij beiden aan de Jordaan stilstonden.”
2 Koningen 2:7

De vijftig profeten bleven op het cruciale moment achter, geestelijk kunnen we hier een parallel trekken met de vijf dwaze maagden uit Mattheüs 25 die geen olie meer  in hun lampen hadden. Deze meisjes wisten met hun verstand dat de Bruidegom zou komen en toen deze nog eventjes uitbleef doofden hun lampen omdat de olie op was. Ze hadden er niet aan gedacht dat er wel eens reserve olie nodig zou zijn, en als we alles goed beschouwen merken we deze tendens momenteel ook.

Veel mensen zijn ”moe” van het wachten en ”slapen” in de wereld met zijn begeren, anderen zoeken leraren die ”nieuwe dingen” vertellen en richten zich daar helemaal op. Dát die leraren steeds weer met iets nieuws moeten komen om de mensen te kunnen blijven boeien beseffen vele volgelingen niet. Dergelijke leraren ”léven” van hun schaapjes en men is zo erg verblind dat men deze dwaalleraren blijft volgen, zélfs als het bewezen is dat de plank kilometers misgeslagen. Persoonlijk heb ik b.v. van Ab. Klein Haneveld geschriften in huis gehad, misschien bezit ik ze nog wel, waarin hij twee data voor de opname heeft genoemd in 1997. Toen deze niet kwam had hij de moed om z’n volgelingen mee te tronen naar Engeland waar ”bewijzen” zouden zijn van de stelling dat de tien verloren stammen in Engeland, Schotland en Nederland leven! Ik er niemand heb over gehoord dat opgetreden was als een valse profeet! Weet u wat er in het Oude Testament staat geschreven over valse profeten?

”Toen zeide de Here tot mij: Het is goed, wat zij gesproken hebben; Een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. De man, die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal Ik rekenschap vragen. Maar een profeet, die overmoedig genoeg is om in mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebood te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet zal sterven. Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe onderkennen wij het woord dat de Here niet gesproken heeft? Als een profeet spreekt in de naam des Heren en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de Here niet gesproken heeft; in overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen.”  Deuteronomium 18:17-22

Enkele onder ons zijn meerdere malen in samenkomsten of meetings geweest van de Pinksterbeweging, hoe vele ”profetieén” hebben we daar niet aangehoord, hoeveel absurde situatie hebben we niet mee gemaakt en dat alles in de Naam van de Here. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er één z.g. profetie is uitgekomen, ik heb nergens in de Bijbel gelezen dat we moeten vallen, brullen en lachen ”in de geest” en toch zijn deze absurde dingen als ”opdracht van de Here” verkocht. Zélfs de waanzin van het vaandel en vlaggen zwaaien op de pinkstersamenkomst in Walibi ben ik nog nooit in de Bijbel tegen gekomen. Laten we nuchter en waakzaam zijn, al deze dingen houden ons van de komende Here af, het resultaat is een Gemeente die steeds maar weer ervaringen zoekt terwijl de Here niet heeft gesproken.

”Daarop nam Elia zijn mantel, wond hem samen en sloeg op het water; en dit verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodat zij beiden door het droge overstaken. En zodra zij overgestoken waren, zeide Elia tot Elisa: Doe een wens. Wat zal  ik voor u doen, eer ik van u word weggenomen? En Elisa zeide: Zo moge dan een dubbel deel van uw geest op mij zijn. En Elia zeide: Gij hebt een moeilijke zaak gewenst. Indien gij mij zult zien, terwijl ik van u word weggenomen, dan zal het u aldus geschieden. Maar indien niet, dan zal het niet geschieden.”  2 Koningen 2:8-10

Elisa zag zijn kans schoon, hij vroeg ”een dubbel deel”, dat wil zeggen dat hij, in geestelijke zin, vroeg om het eerst geboorte recht van de oudste zoon! Elisa was er van overtuigd dat Elia werd weggenomen en wel op de door Elia genoemde tijd! Elia wist dit natuurlijk niet op een verstandelijke wijze maar de Here God had het hem persoonlijk duidelijk gemaakt. Laten wij ons daar nu ook eens aan houden; als de Here Zélf heeft gezegd doormiddel van Paulus dat Hij de Gemeente zal wegnemen, dan zál dat ook gebeuren. Data heeft Hij ons niet gegeven maar wel gaf Hij ons een paar aanwijzingen, één daarvan willen we eens met elkaar lezen op het gevaar af dat Mattheüs 24 niet (echt) voor de Gemeente is maar voor de Joden. Wél mogen we stellen dat alle gebeurtenissen in deze wereld verbonden zijn aan het volk Israël en dus de opname der Gemeente ook.

”Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.”  Mattheüs 24:32-35

Zonder tot speculaties over te gaan mogen we voorzichtig stellen dat de komst van de Here voor de Gemeente niet (al te) lang meer zal duren. Door de Bijbel heen wordt Israël als ”vijgeboom” aangeduid, in 1948 sproot deze ”boom” uit en als we (heel) voorzichtig zeggen dat een  generatie tussen de veertig en de vijftig jaar duurt zou het wel eens zo kunnen zijn dat de Here spoedig komt om Zijn Gemeente te halen. We mogen daarom nooit zeggen dat het nog wel jaren kan duren voordat de Here komt en stel dat dit zo zou zijn; dan mogen we het nog niet zeggen want de tijden zijn alleen bij de Here bekent!

”Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen  niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”
Mattheüs 24:36

Wie durft te zeggen, zoals o.a. Ab Klein Haneveld, dat de Here ”die en die datum komt” is per definitie een grote leugenaar en in het geval van Ab is het bewezen dat hij dus een valse profeet of leraar is op grond van Deuteronomium 18:17-22

Ik denk dat het de christenen door de eeuwen heen zo is ingeprent ”dat je niet mag oordelen”,  dat de christenheid niet eens meer de Bijbel durft na te spreken als het om cruciale vragen gaat. Het is toch te gek dat dwaalleraren hun aanhang alleen maar zien stijgen nadat hun ”profetie” en leugen bleek te zijn!

”Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, En zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, een zal aangenomen worden en een achtergelaten worden; Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, een zal aangenomen worden, en een achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.”  Mattheüs 24:37-44

Als we om ons heen zien lijkt het momenteel erg op de dagen van Noach, huizen schieten als paddestoelen de grond uit, de economie staat letterlijk op het instorten en we dansen met elkaar door op de rand van de vulkaan alsof deze nooit zou uitbarsten. Modale werknemers nemen met alle gemak een hypotheek van 200 of 300 duizend gulden op hun nek, het is alsof het nooit op kan. Dit soort mensen zijn als hen die in de dagen van Noach spottend naar de bouw van de Ark gekeken hebben, ze hadden alle dagen lol en die domme Noach was daar een schip aan het bouwen terwijl er alleen maar zand in de buurt was. Die zelfde houding proef ik tegenwoordig ook bij veel predikers, ze stellen de opname van de Gemeente in een hele verre toekomst en ondertussen kan hun winkeltje doordraaien. Beste mensen, geloof me, wie elke keer een stapje verder gaat met een (dwaal) leer wordt op het laatst zo verblind dat alle zicht op de Bijbel weggaat en dat dit Woord alleen maar verstandelijk word benaderd met alle gevolgen van dien. Vroeger vond ik Ab Klein Haneveld een boeiende leraar met soms wat vreemde ideeën maar nu hij in één jaar tijd twee keer de plank heeft misgeslagen door valse uitspraken te doen is hij voor mij door de mand gevallen en dus geen leraar meer. Ab heeft gesproken (met een héél klein slagje om de arm) , het woord kwam niet uit en dus is hij een leugenprofeet mogen we stellen met de hand op de Bijbel. Terug naar 2 Koningen 2:
 
”En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel. En Elisa zag het en riep uit: Mijn vader, mijn vader! Wagens en ruiters van Israel! En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Daarop raapte hij de mantel van Elia op, die van hem afgevallen was, keerde terug en ging aan de oever van de Jordaan staan. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, sloeg op het water, en riep: Waar is de Here, de God van Elia, ja Hij? Hij sloeg op het water en dit verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodat Elisa kon oversteken.”  2 Koningen 2: 11-14

Voor Elisa is dit een geweldig moment geweest en het kwam niet in hem op om te twijfelen aan de ”erfenis” die hij van ”Elia” kreeg. Met de zelfde vanzelfsprekendheid waarmee hij Elia volgde nam hij de mantel óók op en maakte een scheiding in het water van de Jordaan. Die vanzelfsprekendheid missen wij zelf zo vaak, we hébben de Bijbel in huis en we laten ons in twijfel brengen door brood etende profeten die steeds weer opnieuw met andere zaken komen en de Gemeente van Christus meer en meer in verwarring brengen.

”De profeten van Jericho, die op enige afstand stonden, zagen hem en zeiden: De geest van Elia rust op Elisa. En zij kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem ter aarde. En zij zeiden tot hem: Zie toch, er zijn onder uw knechten vijftig kloeke mannen; laat hen toch uw heer gaan zoeken, of niet misschien de Geest des  Heren hem heeft opgenomen en op een van de bergen of in een van de dalen heeft neergeworpen.
Maar hij zeide: Zendt ze niet. Doch, toen zij bij hem aandrongen tot schamens toe, zeide hij: Zendt ze dan maar. Zij zonden dan vijftig man, en dezen zochten drie dagen lang, maar vonden hem niet. Toen zij tot hem terugkeerden, terwijl hij in Jericho vertoefde, zeide hij tot hen: Heb ik u niet gezegd: gaat niet?” 
2 Koningen 2:15-18

Toen ik het plan opvatte een studie te maken over de verwarring rond de opname dacht ik direkt aan deze geschiedenis, ik dacht aan de profeten die wél wisten dat Elia zou worden weggenomen maar niet meegingen naar dat grote gebeuren. Ik dacht aan die zelfde profeten die bogen voor Elisa en erkenden dat hij door de Here was aangesteld en tóch geloofden ze hem niet op z’n woord want ze wilden het ”lijk” van Elia zoeken. In onze verwarrende tijd is het al niet anders, er zijn verschillende gedachten over de opname van de Gemeente terwijl er maar één vorm in de Bijbel staat aangekondigd. Daarbij zou de opname al tientallen keren gebeurd moeten zijn als we elke dwaling serieus zouden nemen en praten we eindeloos over het feit of deze nu vóór, tijdens of na de Grote Verdrukking zou plaats vinden.

Ik wil persoonlijk geen stelling nemen omdat er nuance verschillen mogelijk zijn, ik denk persoonlijk dat de Gemeente vlak voor het ”hoogtepunt der ellende” wordt weggenomen omdat de Here in Openbaring 3:10-11 het volgende heeft gezegd:

”Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.”   Openbaring 3:10-11

De Here heeft dus het bevel gegeven om Hem te verwachten en ……… wie dit bevel niet opvolgt zal dus door de Grote Verdrukking moeten gaan! Wie de Here niet verwacht is van het zelfde niveau als de vijf meisjes uit Mattheüs 25! Als een ”bijbelleraar” dan met alle geweld pas in 2060 de opname wil hebben en het bevel van de Here negeert zal hij zélf de gevolgen moeten dragen! Het is wél tragisch dat de mensen die hem achterna lopen óók de zelfde fout maken, weliswaar dóór die dwaalleraar maar toch onder eigen verantwoordelijkheid!
Persoonlijk denk ik, dus géén woord van de Here, dat het grootste deel van de Grote Verdrukking  zich in het Midden-Oosten rond Israël zich afspeelt. De rest van de wereld zal er een behoorlijk staartje van meemaken en als het onheil vlak voor het hoogtepunt staat zal m.i. de Here de Gemeente wegnemen om met Israël verder te kunnen gaan! De nood kan bijvoorbeeld in één week torenhoog oplopen maar óók in enkele maanden of een jaar. Dát er dit jaar iets staat te gebeuren staat voor mij vast, maar of dat de opname is durf ik niet te zeggen. Persoonlijk denk ik dat het Midden-Oosten op korte termijn een oorlog staat te wachten, de wereldeconomie totaal zal instorten en dat de komende anti-christ staat te popelen om zich te openbaren, maar dát kan niet eerder dan dat de Gemeente is weggenomen. (Lezen 2 Thess. 2:)

Samenvatting:
De Gemeente kan élk moment worden weggenomen want sinds 1948, toen de staat Israël werd gesticht, is aan elke voorwaarde voldaan. Daar komt nog bij dat de wereld zich opdringt aan dat volk en beslag wil leggen op de stad Jeruzalem en daar een soort wereldcentrum van maken. De kerken spelen volop mee in het antichristelijke orkest onder leiding van de Roomse Kerk die het idee heeft haar ”Heilige Stoel” in Azië, lees Israël, te plaatsen. Daar komt nog bij dat hun leider, de Paus, een stervende man is en de discussie over zijn opvolger is in volle gang. Naar men zegt schijnt er in het Vaticaan een kardinaal te zijn die van Joodse afkomst is en dit zou natuurlijk hét uitgelezen moment zijn om het Joodse volk te paaien. Financieel staat er een wereldramp aan te komen en dit zou wel eens een chaos kunnen veroorzaken op alle gebied. Naar de weerkundigen zeggen is er in de hele geschiedenis nog nooit zo’n chaos in het weer geweest. Daar komt nog bij dat Arafat een doodzieke man is en dat achter de schermen strijd wordt geleverd om zijn opvolging. Kortom het grote moment van de opname komt steeds dichter bij, de tijd en het uur weten we niet maar de voorwaarden worden steeds meer vervuld.

”Bijbel:Akteel!” , Postbus 113, Zuidhorn.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.