Jezus komt spoedig terug

Jezus komt spoedig terug - Het teken van de tempel
Een door de werkgroep bewerkt  artikel van Tom Finley
Het bewijs van de komende tempel duidt erop dat Jezus zeer spoedig terugkomt!

In een punt des tijds veranderd,
door bazuingeschal begroet;
Met de ontwaakte doden samen,
gaan ze Jezus tegemoet

Merkt gij niet hoe Gods Gemeente,
biddend uit ziet naar die tijd; en steeds
losser van de wereld. Voor Zijn komst
wordt voorbereid?

Joh. de Heer 676: 3,2
Naar: 1 Thessalonicenzen 4: 13-18

Een toelichting.
Veronderstel dat u dagelijks op en neer naar uw werk pendelt en u onderweg een stuk braakliggend terrein passeert. Het lijkt ogenschijnlijk dat dit stuk braakliggende grond door projectontwikkelaars over het hoofd is gezien en dat daar nooit iets zal worden gebouwd. En als u dan op een dag die plaats nadert merkt u een groot bord op met de mededeling dat er binnenkort een winkelcentrum komt. De oranje markeringen om het stuk grond springen in het oog en u zegt bij uzelf ’Wie had dat gedacht?’ Iemand gaat toch nog iets met dat stuk grond doen’. Als u er een week later weer langs komt ziet u dat grote bulldozers het land effenen ter voorbereiding van de bouw. En dan vindt vervolgens binnen 8 maanden de plechtige opening van het nieuwe winkelcentrum plaats.Toch hebben er vóór de aankondiging van de bouw vele activiteiten achter de schermen plaatsgevonden. Koop- en verkooponderhandelingen, financiering, tekeningen, leasingafspraken, bouwcontracten, vergunningen en aanverwante activiteiten waren allemaal aan de gang. Aldus was de bouw ter plaatse slechts het laatste uiterlijke bewijs dat de voorbereidingen voor de bouw reeds enige tijd aan de gang waren.

Zo is het ook met het grootste bewijs voor de spoedige wederkomst van de Here Jezus Christus, de herbouwde Joodse tempel in Jeruzalem. Deze tempel, compleet met haar methoden van offering, zal vrij plotseling op het toneel komen in Jeruzalem. Haar verschijning zal aangeven dat de mensheid op het punt staat het terreurbewind van de antichrist (de tijd van de ’grote verdrukking”; Matteüs 24:15-21), welke voorafgaat aan de lichamelijke terugkeer van Jezus Christus naar de aarde, binnen te gaan. Dit artikel zal het overtuigende bewijs onderzoeken dat de voorbereidingen voor de te herbouwen tempel al vergevorderd zijn. Degenen met inzicht zullen zien dat deze activiteiten niet toevallig of per ongeluk gebeuren. God dirigeert deze gebeurtenissen om Zijn Woord te volbrengen en de menselijke geschiedenis, zoals wij die kennen, tot een einde te brengen.

Laten we eerst kijken wat de bijbel ons zegt over een nieuw te bouwen tempel aan het einde van deze tijd. Interessant is dat de Here Jezus Zijn beroemde eindtijdprofetieën begint in Matthéus 24 met een bespreking rond het uitgebreide tempelcomplex van koning Herodes. Jezus profeteerde dat deze tempel totaal zou worden verwoest. Die voorspelling werd vervuld in 70 AD toen Romeinse legers Jeruzalem binnenvielen. Maar de Here voorspelde ook het bestaan van een andere toekomstige tempel toen Hij uiteenzette;

’Wanneer gij dan de ’gruwel der verwoesting’, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan... ’   Matthéus 24:15

De ’heilige plaats’ verwijst naar de tempel. De gruwel in de tempel waarover Jezus sprak is een afgodsbeeld daar met de beeltenis van de antichrist (Daniël 9:27; 11:31; 12:11; Openbaring 13: 14-15). Ook zal de antichrist zélf dit toekomstige heiligdom binnentreden en zichzelf tot god verklaren. (2 Tessalonicenzen 2:4. Om een dergelijke ontheiliging te doen plaatsvinden moet zo’n heiligdom weer opgericht worden op de historische Tempelberg te Jeruzalem, de enige plaats waar de Mozaïsche wet een dergelijk gebouw toestaat (Deuteronomium 12:5-7; 1 Kronieken 21:22, 25-28; 22:1-2; 2 Kronieken 6:5-7). De Bijbel geeft aan dat de methode van offering opnieuw ingesteld schijnt te worden als een deel van een zevenjarige overeenkomst die de laatste 7 jaar van de tijd omvat.

Noot: Over het aantal jaren kan men van mening verschillen, de herstelde tempeldienst kan een periode van 3 ½ tot 7 jaren beslaan.

’En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden’  Daniël 9:27

Volgens het boek Daniël reikt het totale tijdsframe voor zowel de her-ingestelde offering in de tempel en de periode van de tempelontheiliging ongeveer 6,4 jaar (zie bovenstaande noot):

’Toen hoorde ik een heilige spreken, en een andere heilige zeide tot degene die gesproken had: Hoelang zal dit gezicht gelden - het dagelijks offer en de ontzettende overtreding, het prijsgeven van het heiligdom en het vertrappen van het heer (volk, mensenmenigte)? En hij zeide tot mij: Tweeduizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom in rechte hersteld worden.’  Daniël 8: 13-14

Het in rechte herstellen van de tempel gebeurt wanneer de Messias (de Here Jezus Christus) aan het eind van deze zevenjarige periode komt. Dus wanneer dit keerpunt, het zevenjarig ’verbond’ dat Israël toestaat om weer een methode van tempeloffering te hebben op de Tempelberg is bereikt, schijnt het dat ze een dergelijk heiligdom vrij snel. Slechts zeven maanden nadat de zevenjarige periode begint, op kunnen richten. Dit volledig functionerende heiligdom is het equivalent van het winkelcentrum dat in onze toelichting plotseling op het toneel verschijnt. En het bord dat het winkelcentrum aankondigt is gelijk aan het teken van het zevenjarig verbond dat de bouw van de tempel toestaat. Laten we nu naar de aanwijzingen kijken die ons laten zien dat op dit moment voorbereidingen worden gemaakt om deze tempel te herbouwen en aldus het toneel klaarmaken voor de terugkeer van de Here Jezus Christus.

Geestdrift onder de Joden voor een nieuwe tempel.
Om de tempel te herbouwen moeten de Joden daartoe een sterk verlangen hebben. Deze geestdrift uitte zich in 1973 naar buiten toe toen sommige van de religieuze Joden begonnen met het plannen van een tempel op de Tempelberg (ondanks het feit dat deze plaats, toen en nu, door Moslims wordt beheerd en die een dergelijke tempel nooit zouden toestaan.) Verschillende Joodse organisaties in Israël zijn vandaag actief bezig met het plannen van, en het bidden voor, deze tempel. Één zo’n organisatie, “The Institute for Talmudic Commentaries”, heeft 25 boeken met bijbelteksten gepubliceerd die gaan over zaken mbt tot deze komende tempel. Een andere groep,”The Temple Mount and Land of Israël Faithful” is vol geestdrift voor de herbouw en heeft zelfs geprobeerd om een hoeksteen voor zo’n tempel op de Tempelberg te plaatsen. (Ze werden verhinderd om dit te doen zodat er geen rel kon ontstaan. Deze geestdrift zal zich verspreiden onder andere Joden als belangrijke antieke tempelvoorwerpen gevonden worden. (Later meer hierover) Ook voorspelt de Bijbel oorlogen in de toekomst van Israël. Bovennatuurlijke bevrijding van Israël door God in zulke oorlogen, zoals dat voorspeld is in Ezechiël 38:21-23, zal zeker veel meer Joden wereldwijd prikkelen om ijverig Gods geboden uit te voeren mbt tot de offerdienst in de tempel

Het priesterschap
Er waren specifieke vereisten in de wet voor het priesterschap. Om een dergelijk priesterschap volgens alle bijzonderheden van de wet goed te trainen zou veel onderzoek en inspanning vergen. Verbazingwekkend genoeg bestaat een dergelijk priesterschap reeds en is klaar om dienst te gaan doen! Een flink aantal Israëli’s met de juiste priesterlijke bloedlijnen zijn al geschoold in verschillende ’yeshivas’ (scholen) die waren opgericht voor o.a de training van tempelpriesters. The Institute for Talmudic Commentaries ontwikkelt en onderhoudt een database van geschikte priesters voor dienst in de komende tempel. Daarnaast zijn er ook bijbelse priestergewaden geweven door “The Tempelinstitute”, een organisatie toegewijd om de tempeldienst weer in te voeren.

Het tempelmeubilair en de werktuigen
Het tempelinstituut heeft vele jaren onderzoek gedaan naar de tempelwerktuigen, schalen en het meubilair. Ze hebben nu de meeste van deze voorwerpen gereproduceerd die nodig zijn voor het daadwerkelijk gebruik in de tempel. Het is zeer wel mogelijk dat sommige schalen en het meubilair welke nog niet zijn gemaakt gevonden zouden kunnen worden.

In 1952 ontdekten archeologen een koperen plaat in één van de grotten bij Qumran (de plaats waar de Dode Zeerollen werden gevonden).Aan de hand van de vertaling en interpretatie van deze mysterieuze plaat concludeerde bijbelgeleerden dat het een lijst van 64 plaatsen bevatte waar tempelschatten waren verborgen met het oog op de val van Jeruzalem in 70 A.D. De oude terminologie van deze plaat mbt deze plaatsen is vandaag enigszins moeilijk om te begrijpen. Niettemin worden heden ten dagen pogingen ondernomen om deze plaatsen mbv moderne technologie te ontdekken. Het is inderdaad mogelijk, misschien waarschijnlijk dat grote hoeveelheden tempelvoorwerpen, te juister tijd door God gepland, in de toekomst boven water kunnen komen. In dergelijke vondsten zou dan ook speciaal gemerkte schalen kunnen worden aangetroffen die de as van de geofferde rode vaars bevatten, en die nodig zijn voor de waterzuivering waarmee de priesters, de tempelplaats, en tempelinstrumenten ceremonisch voor de dienst kunnen zuiveren (zie: Numeri 19). We zouden hier willen herhalen dat de ontdekking van dergelijke voorwerpen een geweldige stimulans zou geven aan de wereldwijde Joodse gemeenschap om de tempel, vereist volgens hun heilige Tora ( de vijf wetboeken), te herbouwen. Het is waarschijnlijk dat een dergelijke ontdekking door hun gezien zou worden als een teken van God dat ze ijverig en met spoed door moeten gaan om de bijbelse tempeldienst weer in te stellen.

Ark van het Verbond
Het belangrijkste voorwerp van de tempel is de ark van het Verbond, die in het meest binnenste heiligdom van de tempel stond; het Heilige der Heiligen. De rabbi’s in Israël lijken zich niet druk te maken om deze ark te lokaliseren. Feitelijk schijnen ze er zeker van te zijn dat het verkrijgen van de ark helemaal geen probleem is, omdat ze óf de locatie inmiddels weten, óf ze geloven dat ze door de voorzienigheid op een cruciaal tijdstip in de toekomst gevonden zal worden. Voormalig hoofdrabbi van Israël, Shlomo Goren (inmiddels overleden), samen met Rabbi Getz, voormalig Rabbi van de westelijke klaagmuur (ook inmiddels overleden), geloofden beiden heel sterk dat de ark in een speciale kamer onder de Tempelberg ligt, welke speciaal voor dat doel gebouwd was. Sommige bronnen zeggen dat Goren en Getz bewijzen hadden (verslagen van ooggetuigen) van de ark in deze kamer. Toen de Joden eenmaal het bestuur over de Tempelberg kregen, zouden ze de vrije hand hebben gehad om de vele gangen en kamers te verkennen die in de enorme rotsmassa onder de Tempelberg liggen. In Zijn soevereine coördinatie van de voorbereidingen voor de tempel heeft God niets over het hoofd gezien. Er is in Israël een jong echtpaar die de harpen heeft onderzocht die gebruikt werden bij de tempeldienst. Deze schitterende harpen worden nu door vaklui in dienst van het echtpaar gereproduceerd. Dit echtpaar vertrouwt erop dat een ruime voorraad van deze bijbelse harpen gereed zal zijn als de tempeldienst weer begint.

Het is belangrijk om u te realiseren dat de fysieke voorbereidingen voor het priesterschap en de tempel voorwerpen bijna klaar zijn. Deze voorbereidingen hebben een aantal jaren in beslag genomen maar zijn nu bijna gereed. Dit staat gelijk aan de voorbereidingen op de achtergrond die gebeurden voordat het bord in onze toelichting werd opgericht. De ontdekking van een paar andere belangrijke voorwerpen kunnen ieder moment plaatsvinden. We zouden moeten zien dat God deze voorbereidingen heeft gepland; het gebeurt niet toevallig. In de vervulling van oudtestamentische profetieën was de terugkeer van de Joden naar hun land een groot kenmerk. Dit werd bereikt door Gods toedoen en de oprichting van de staat Israël in mei 1948 was een door God bewerkt wonder. Toen begon meer dan 20 jaar geleden God te werken in de harten van een minderheid van Zijn uitverkorene Joodse volk om het verlangen te bewerkstelligen voor een herbouwde tempel. Dit ijverige restant heeft nu het meeste van de voorbereidingen mbt het priesterschap en de tempeldienst gereed. Nu moeten we alleen nog kijken naar twee laatste zaken die God nodig heeft om een nieuwe tempel op het wereldtoneel te brengen; een tempelgebouw en een plaats voor de tempel.

Het tempelgebouw
Elk gebouw voor de offerdienst dat door de Joden op de Tempelberg wordt opgetrokken moet gebouwd worden volgens het door God onthulde model. (Exodus 26:30; 1 Kronieken 28:11-12. Daarom lijkt het erop dat de Joden nauwkeurig onderzoek moeten doen en een dergelijk gebouw nauwkeurig en gedetailleerd moeten nabouwen. Hoewel ik het niet heb kunnen bevestigen zijn er ongetwijfeld bepaalde plannen en wellicht zelfs materialen die voor dit gebouw worden voorbereid. Zoals we eerder gezien hebben zal dit gebouw in een zeer kort tijdsbestek worden opgetrokken daar de offering ongeveer binnen zeven maanden na de ondertekening van het zevenjarig verbond zal beginnen. Een dergelijke snelle ontwikkeling en oprichting van dit gebouw lijkt een geweldige uitdaging te zijn. Ik geloof echter dat het in het geheel mogelijk is dat God een verrassing in petto heeft die de taak betrekkelijk eenvoudig zal maken.

De oorspronkelijke door Mozes gebouwde tabernakel voor verering in de woestijn zou misschien weer in dienst kunnen komen! De bijbel onthult dat deze draagbare tabernakel samen met de ark (1 Koningen 8:4) naar de tempel van Salomo werd gebracht. In de rabbinistische geschriften, bekend als de Babylonische Talmoed, wordt vermeld dat de tabernakel in een onderaardse kamer direct onder het Heilige der Heiligen was opgeslagen. Onderaardse kamers onder de Tempelberg waren waarschijnlijk de ’schatkamers’ of opslagplaatsen die bij de tempel hoorden (1 Kronieken 28:11-12). Er is weer het spannende vooruitzicht dat God misschien lang vergeten bijbelse voorwerpen plotseling bloot legt. Een dergelijke ontdekking zou voor de Joden enkel een bevestiging zijn van Gods hand in dit project en zou hun ijver aanwakkeren om Hem volgens de Torah in de tempel te vereren.

De plaats van de tempel
Vandaag de dag is de Tempelberg in Jeruzalem het meest betwistbare stuk grond in de wereld. Dit is toe te schrijven aan de onzichtbare geestelijke strijd in de hemelse gewesten. Deze plaats was onder dat gedeelte van Jeruzalem van 1948 tot de zesdaagse oorlog in 1967 onderworpen aan Jordaans bestuur. Na zijn herovering in 1967 begon rabbi Shlomo Goren het gebied in kaart te brengen en het ontwerpen van een plan voor een Joodse aanwezigheid. Minister van defensie Moshe Dayan echter, die bang was voor de provocatie die een dergelijk aanwezigheid zou veroorzaken, gaf het gezag van de berg over aan de Wakf. De Wakf is de hoogste Moslimraad die toezicht houdt op Islamitische heilige plaatsen. De rotskoepel, de op drie na heiligste plaats voor de Moslims, staat op de Tempelberg samen naast de Al-Aksa moskee. Daarom is de heilige plaats van de tempel dus niet in Joodse handen.

Zelfs al zou de Tempelberg onder Israëlisch bestuur staan, dan is er nog een ander probleem met de plaats verbonden die we hier moeten noemen. Er is een meningsverschil over waar precies op de Tempelberg de eerste en de tweede tempel stonden. Tot vrij recentelijk namen de meeste bijbelgeleerden aan dat de tempel op de plaats stond waar nu de rotskoepel is, op het midden van de berg. De rotskoepel is een heiligdom die op het hoogste punt van de berg is opgericht. Dit heiligdom omvat eenvoudigweg een natuurlijke rotsmassa, en het werd aangenomen dat deze prominente massa de lokatie van de tempel was. Als deze theorie juist is dan moet één van de grootste heiligdommen van de Islam verwijderd worden om de tempel te herbouwen. Het is duidelijk dat dit een reusachtig probleem zou zijn. Er zijn echter ook nog twee andere hypotheses met betrekking tot de lokatie van de tempel. Één plaats is ten noorden van de rotskoepel. Deze theorie is voorgesteld door de natuurkundige Dr.Asher Kaufman en bevat enige boeiende bewijzen. Een ander verklaring situeert de lokatie ten zuiden van de rotskoepel. Het vaststellen van de juiste plaats zal waarschijnlijk niet eerder komen dan wanneer de berg weer onder Joods bestuur komt en onderzoek gedaan kan worden, inclusief onderzoek onder het oppervlak van de berg. Gezien het tijdsbestek van zeven maanden vanaf de toestemming om te herbouwen tot de offering begint is het zeker mogelijk dat dit probleem opgelost kan worden binnen deze tijd, vooral als men beschouwt dat de tabernakel in ongeveer drie dagen opgericht kan worden.

Oorlog in het vooruitzicht?
Maar hoe kan de Tempelberg, nu onder toezicht van de Moslims en waar twee Islamitische religieuze gebouwen op staan, ooit aan de Joden worden overgedragen om hun tempel te herbouwen? Dit zal gebeuren door het zeer belangrijke zevenjarig verbond. Welke mogelijke gebeurtenis zou een impuls kunnen geven aan een dergelijk kolossale overeenkomst die de Joden toestaat om hun tempeldienst compleet in ere te herstellen? De geschiedenis leert ons dat belangrijke overeenkomsten die de rechtsspraak veranderen vaak uit schikkingen na een oorlog voortkomen.

Het is onwaarschijnlijk dat het Midden-Oosten ’vredesproces’ er ooit in zal slagen om de netelige kwestie Jeruzalem op te lossen, of dat de Moslims door vreedzame onderhandelingen met een Joodse tempel zullen instemmen. Degenen die de dynamiek van het Palestijns / Israëlisch probleem werkelijk begrijpen kennen de onverbiddelijke realiteit dat oorlog onvermijdelijk is. Fundamentalistische moslimelementen zullen nooit tevreden zijn totdat de Joden helemaal van hun land verdreven zijn. Dit is in overeenstemming met hun theologie die zegt dat elk gebied door hun veroverd permanent door Allah aan hen is toegewezen. Om trouw te blijven aan deze leerstelling moeten ze het gehele gebied in Israël, dat vierhonderd jaar deel uitmaakte van het Islamitische Ottomaanse rijk tot 1917, herwinnen. Ja, het is zeer waarschijnlijk dat één of meer oorlogen in het vooruitzicht liggen om het zevenjarig verbond in werking te doen treden. Dit zou niet als een verrassing komen met het oog op de plotselinge oorlogen die reeds in de korte geschiedenis van het moderne Israël zijn gevoerd. De bijbel vermeldt duidelijk dat Israëls buren gezamenlijk samenzweren om de Joodse staat te vernietigen. (zie: Psalm 83: 1-8) .

Om precies te begrijpen wanneer, of in welke volgorde, de oude profetieën vervuld zullen worden is moeilijk. Niettemin, in het licht van een waarschijnlijke oorlog in het Midden-Oosten zou de Bijbelgeleerde nauwkeurig moeten kijken naar tenminste twee onvervulde voorspellingen van oorlog.

Jesaja 17 profeteert de plotselinge vernietiging van Damascus (in Syrië) en de ’steden van Aroer’ (vers 2), die naar Jordanië verwijzen. Het lijkt erop dat Israël de oorzaak is van deze vernietiging (een preventieve aanval?), en aldus in ongenade zal vallen bij de wereldopinie (vers 4). Een andere oorlog aan de horizon is de aanval op Israël door Gog (een Russische leider) en zijn overwegend Islamitische bondgenoten. (Ezechiël.38: 1-39:24). De landen die in Ezechiël 38:5-6 worden genoemd zijn geïdentificeerd als Iran, Afghanistan, Libië, Turkije, Ethiopië, Soedan, en mogelijk Irak en andere.

Het is echter interessant om op te merken dat Syrië en Jordanië in deze confederatie niet worden genoemd, misschien omdat ze inmiddels zijn uitgeschakeld of ingenomen zijn door Israël (Jesaja 17). God zal Israël op een bovennatuurlijke manier uit deze invasie bevrijden. (Ezechiël 38:18-23). Een groot conflict ligt in het Midden-Oosten in het vooruitzicht en kan plotseling op het toneel verschijnen. Één zo’n oorlog zal waarschijnlijk leiden tot het zevenjarig verbond dat de Tempelberg onder Israëlisch bestuur zal brengen.

Bent u er klaar voor?
“Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij, levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen vvoorgaan Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan; daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn.”  1 Thessalonicenzen 4:15-17

Voorbereidingen voor de komende tempel zijn al een heel eind aan de gang. Al deze activiteit wijst op de nabijheid van de terugkeer van Christus voor Zijn Gemeente. De vraag is: bent u klaar voor Zijn komst? De Bijbel zegt ons dat wanneer Hij terugkomt Hij de wereld zal oordelen. Uiteindelijk zal iedereen geoordeeld te worden. Zij die de Here als verlosser aangenomen hebben zullen gevrijwaard zijn voor dit oordeel maar al degenen die hem verworpen hebben, hebben het oordeel te vrezen. Zonder Christus zal de eeuwige bestemming daar besloten worden. Stelt u zichzelf daar eens voor daar bij God; Al uw woorden, gedachten en handelingen worden aan het licht gebracht en afgewogen tegen Gods heilige standaarden. Niemand kan voor dit examen slagen. Het Woord van God zegt ons dat ’er niemand rechtvaardig is, ook niet één’ (Romeinen 3:10).Hoe gaat u God antwoorden? Wilt u daar staan zonder Gods enige voorziening te hebben aanvaard, nl. de vergeving van zonden door de Verlosser, de Here Jezus Christus? De bijbel waarschuwt ons dat ’Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.’(Johannes 3:36)

God is echter genadig en wil niet dat Zijn toorn over u heen komt. Jezus kreeg de straf voor uw zonden over zich heen aan het kruis en herrees uit de dood zodat uw zonden u vergeven kunnen worden en u eeuwig leven zou hebben ’Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen.’( Petrus 3:18) ’En in Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen.’(Efeziërs 1:7), Verlossing is een gratis geschenk, u door God aangeboden: ’Want door genade zijt gij behouden, door het geloof; ...het is een gave van God.’(Efeziërs 2:8) U kunt eenvoudigweg dit geschenk ontvangen door te geloven en vertrouwen op Christus als uw Verlosser. Geloof in, vertrouw op, reken op en wees afhankelijk van de Here Jezus Christus en u zult behouden worden.’(Handelingen 16:31). U mag uw besluit in gebed uiten: ’Here Jezus, dank u dat u voor mijn zonden bent gestorven. Ik vertrouw op U voor vergeving en aanvaardt u als mijn Verlosser.’

De rechterstoel van Christus
Maar misschien heeft u voor uw eeuwige verlossing reeds uw vertrouwen op de Here Jezus gesteld. Als dit het geval is dan is uw verlossing voor eeuwig veiliggesteld. (Johannes 6:39-40; 10:27-29) en zult u niet in de toekomst geoordeeld worden. (Johannes 5:24). Onze eeuwige toekomst bij God is daarom niet gebaseerd op werken maar is gebaseerd op het principe van verlossing door genade, door het geloof. (Efeziërs 2:8-9)

De Here Jezus Christus zal dan in uw geval u wegnemen van de aarde, Hij zal Zijn Gemeente wegnemen voordat de grote verdrukking over de aarde komen zal. (1 Thessalonicenzen 4:13-18) De Here heeft beloofd dat Zijn Gemeente die vreselijke tijd niet mee zal maken. (Openbaring 3:10) Een en ander wil niet zeggen dat een Christen zorgeloos door het leven kan gaan want op het moment dat de Here Zijn volk wegneemt zal er wel een beoordeling plaatsvinden. Een beoordeling voor de gelovigen die gebaseerd is op het principe van beloning óf juist géén beloning volgens werken. (2 Corintiërs 5:10; Matthéus 16:27; Romeinen 2:6; Openbaring 22:12). Christenen zullen aan God rekenschap moeten afleggen voor hun daden (de daden sinds hun bekering) en deze daden laten beoordelen:

’Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad”.  2 Corintiërs 5:10

Dit oordeel zal rechtvaardig en onpartijdig zijn. Christus zal gelovigen naar hun werken vergelden, dwz of de werken goed of slecht zijn. (2 Corintiërs 5:10; Efeziërs 6:5-8; Kolossenzen 3:23-25). Dit betekent dat het oordeel van Christus voor de gelovigen positief of negatief kan uitpakken. Als onze werken naar het vlees zijn, zouden we ’verliezen kunnen lijden’, maar toch nog voor eeuwig ’gered zijn, als door vuur heen.’(1 Corintiërs 3:15).

De parabellen (gelijkenissen) van de Here Jezus in Matthéus 25:14-30 en Lucas 19:12-26 mogen wij als type, aanwijzing, zien van dit komend oordeel over zijn dienstknechten (gelovigen) bij Zijn wederkomst. Deze parabellen (gelijkenissen) vertellen ons dat als we trouwe rentmeesters zijn geweest van onze geestelijke gaven, ons verantwoordelijkheid gegeven zal worden en zullen we vreugde ervaren bij de Here Jezus Christus. (Matthéus 25:21-23; Lucas 19:17-19). Als we aan de andere kant onze geestelijke gaven verwaarlozen zal onze gelegenheid tot verantwoordelijkheid van ons genomen worden en zullen we geween en spijt ervaren. (Matthéus 25:29-30; Lucas 19:24-26)

Wanneer we de komst van de Heer voor Zijn Gemeente  negeren en in werelds plezier leven zal Christus’ komst ons overvallen en gaan wij Hem met lege handen tegemoet. Daarom zouden we waakzaam moeten zijn voor de wederkomst van de Heer en er ijverig klaar voor te zijn (Matthéus 24:42-44). Onze voorbereidingen nu zouden inclusief onze belijdenis van specifieke zonden moeten zijn zodat iedere ongerechtigheid van ons gereinigd kan worden. (1 Johannes 1:9). Zonden die beleden zijn vallen dan niet onder het oordeel van God. Door de kracht van Gods inwonende genade zouden we een heilig leven moeten leiden en Hem dienen totdat Hij komt (2 Petrus 3:11-15; Lucas 19:13).

Indien wij de Here (durven) verwachten zien wij elke dag uit naar Zijn komst, Israël is voor de Gemeente hét teken voor de komst van de Here Jezus Christus, maar . . . .  Israël zal ook zo lang de Gemeente op aarde is hét gebedsonderwerp moeten zijn tot redding en verlossing van vele zielen uit het door de Here uitverkoren volk. Zullen wij, zolang we nog op aarde zijn, achter dat volk blijven staan? Maranatha, kom heer Jezus, kom!

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.