Je wilt het wel van de daken schreeuwen

Je wilt het wel van de daken schreeuwen
maar of dat helpt?

De laatste weken komen er steeds meer berichten in de pers die een nuchter mens tot nadenken moet zetten en toch draait de mallemolen der mensheid vrolijk door. Schijnbaar denkt men ‘laten we eten drinken en vrolijk zijn want de kwade dag komt toch wel’ Ook op het christelijke erf zien we een totale onverschilligheid, men gaat van de ene manifestatie naar de andere, ‘christenen’ maken elkaar onderling uit voor rotte vis omdat de ene wel en de andere niet in de ene of de andere wonderprediker gelooft. De duivel spint hier garen bij want zolang de mensheid zich amuseert of onderling kibbelt heeft niemand in de gaten dat de wereldklok op enkele seconden voor twaalf staat. In de vijf jaren dat de werkgroep ’Bijbel:Aktueel!’ actief is hebben we veel materiaal uitgegeven over het naderende einde van deze bedeling maar soms denk je dat al dat werk een druppel op een gloeiende plaat is. N2iet alleen wij waarschuwen dagelijks voor de grote veranderingen die komende zijn maar ook anderen doen dit met grote regelmaat, het komt zelfs voor dat totaal ongelovige mensen spreken over veranderingen in het weer die op ‘bijbelse oordelen’ lijken. En de ’christenheid’ slaapt heerlijk verder omdat ze zich in slaap laat sussen door wonderpredikers en welvaartspredikers. De reformatorische richting denkt voor het merendeel niet aan komende veranderingen vanwege een kerkleer die zegt dat Gods Koninkrijk door de kerk op aarde zal worden opgericht. Ik denk vaak aan de Oudtestamentische predikers die roependen in de woestijn waren omdat het volk Israël ‘in slaap was gevallen’. Als een predikant een preek houdt over die profeten knikt het kerkvolk instemmend en vraagt zich af waarom het volk Israël niet wilde luisteren maar ze vergeten dat ze zelf óók doof en blind zij voor de naderende dingen. Kijk eens om u heen en tel eens op hoeveel mensen uit uw kerk of gemeente de laatste vijf jaren grote aankopen hebben gedaan zonder na te denken over de toekomst. Tel eens op hoeveel mensen een huis hebben gekocht en denken daarin oud en bejaard kunnen worden. Ik denk dat u na afloop schrikt en bij u zelf denkt; ’Moest dat nu allemaal?’ Of hebt u zelf ook uw oude huis verkocht om er een groter en luxer voor terug te nemen? Ik heb voor dit artikeltje een aantal berichtjes overgenomen uit o.a. ’De Tijden’ en uit ’Christenen voor Israël Aktueel’ en daarnaast geef ik u een paar kleine berichten van InterNet door.

Dan eerst maar eventjes de berichtjes van het InterNet en als we goed opletten zien dat dit parallel loopt aan de gegevens van ‘Christenen voor Israël Aktueel!’ (die als bronvermelding beter te controleren zijn)

  • Rond september 1997 wordt een mega aardbeving verwacht in Californië, USA.
  • Deze zal ongeveer twee maanden later worden gevolgd door één van gelijke omvang als daar op.
  • Astronomen verwachten dat in 1997-1998 de aarde getroffen zal worden door een meteoriet van vier kilometer doorsnede.
  • Ook wordt er in de winter van 1998 een inmense stormvloed verwacht die grote delen Europa onder water zal doen verdwijnen. (Verder op zullen we zien dat de dijken erg slecht zijn)
  • Dan is er nog Dr. Chet Snow die denkt dat in maart 1998 een mega aardbeving zal komen in Californië.
  • Die zelfde Dr. Chet Snow denkt dat in mei 1998 de ’Big One’ (gigantische aardbeving) die de aarde zal doen schudden.
  • En als klap op de vuurpijl verwacht men dat ongeveer op 5 mei 2000 de samenstand van de planeten zo zal zijn dat de magnetische polen van de aarde zullen ’omklappen’ en zo drastisch verschuiven dat de aarde in grote problemen komt en gaat wankelen.

Wie dit leest en enigszins thuis in de Bijbel is ziet daarin profetische taferelen, ik denk dan aan de volgende delen uit de Bijbel:

Zie, de Here ontledigt en verwoest de aarde, keert haar ondersteboven en verstrooit haar inwoners. Dan vergaat het de priester als het volk, de heer als de knecht, de meesteres als haar dienstmaagd, de verkoper als de koper, wie te leen ontvangt als wie te leen geeft, de schuldenaar als de schuldeiser. de aarde wordt volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd, want de Here heeft dit woord gesproken. de aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg, verwelkt; de hoogsten van het volk des lands kwijnen weg.

Jesaja 24: 1-4

Wat we hier lezen zal op korte termijn werkelijkheid worden, rijken en armen, slaven en vrijen zullen allemaal het zelfde natuurgeweld moeten ondergaan. Niemand kan vrijheid kopen want wie zou men dan moeten betalen? De Here God die deze dingen loslaat op de zondige wereld laat zich niet betalen want uiteindelijk is Hij de eigenaar van alles wat zich op deze wereld bevind, of we die nu toe willen geven of niet. Moet je het je eens voorstellen, al die mensen die zich momenteel laten vereren zullen net zo als de zwerver op de straat omkomen van ellende. Dan maakt het niet meer uit of je rijk of arm bent want op dat moment is het belangrijk of je tot inkeer wil komen of niet.

Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over.

Jesaja 24: 5-6

Oppervlakkig gezien zou je kunnen zeggen dat dit over ons komt omdat we het milieu hebben verpest met elkaar, de kerken vatten dit in vele gevallen ook zo op maar wie daar alleen van uitgaat is wel heel erg oppervlakkig bezig. Natuurlijk hebben we veel verpest uit winstbejag maar dat kan men de gemiddelde westerling niet aanwrijven. Wij hebben de bomen niet omgekapt en wij hebben geen kunstmest uitgevonden, dat hebben de grote multinationals gedaan die om hun produktie veilig te stellen bij de regering aandringen op vermindering van mest van het vee. Als het milieu onze regering zo na aan het hart zou liggen zou ze tegen de grote industrieën zeggen dat ze de stikstof productie tot een derde terug moet brengen. Nee de toorn van onze Here wordt eerder opgewekt omdat iedereen heeft gezondigd door b.v. te aborteren wanneer men maar wilde, vaak worden door de verdedigers van deze praktijken drogredenen gebruikt om dit verdedigen maar meer dan 95% van de abortussen in ons land worden vanwege onwil en luxe problemen uitgevoerd. Zou de Here daarom niet vertoornt zijn. Neem nu eens de muziek die verafgood, er treden zelfs satanische groepen op voor wie het satanisme bittere ernst is. De kerken ‘bidden’ samen met alle ‘godsdiensten’ ter wereld en de naam van de Levende God wordt daardoor gelijk gemaakt met b.v. Boeddha! De aarde is voor de Here verdorven want als Hij niet ingrijpt ‘maken’ we zelf supermensen doormiddel van het klonen.

De most treurt, de wijnstok verkwijnt, alle blijden van hart zuchten. De vrolijke tamboerijnen zwijgen, het rumoer der uitgelatenen heeft opgehouden, de vrolijke citer zwijgt. Men drinkt geen wijn meer onder gezang; de bedwelmende drank is bitter voor wie hem drinken.

Jesaja 24: 7-9

In onze dagen weten we maar al te goed wat ‘de vrolijke tamboerijnen’ zijn, dagelijks spuwt de televisie haar amusement in hapklare brokken uit. Nadenken doet men in het algemeen zeer weinig en de geest van hen die elke kwis en soapserie zien wordt totaal versuft.

Gebed en Bijbellezen is voor vele kerkleden iets uit een ver verleden en dan begint het me ook enigszins te dagen waarom wij van ’Bijbel:Aktueel!’, samen met anderen, roependen in de woestijn zijn. Wie wil er nu horen dat de rente van de pas verworven woning verdubbeld zal worden, wie wil weten dat Nederland een aantal zware overstromingen staat te wachten? Nee, niemand wil het horen, maar als u dit artikeltje gelezen hebt, en de berichten die straks volgen zult u met me eens zijn dat één tiende deel van de genoemde dingen voldoende is om de gehele wereldbevolking tot waanzin te brengen.

Verbroken ligt de woeste veste; gesloten is elk huis, zodat men er niet kan binnentreden. Gejammer over de wijn in de straten! Alle vreugde is ondergegaan, de vrolijkheid der aarde is verdwenen. Wat rest in de stad, is verwoesting, en de poort is tot puin verbrijzeld. Want zo zal het zijn op de aarde onder de volken: als bij het afslaan van de olijven, als bij de nalezing, wanneer de wijnoogst ten einde is.

Jesaja 24:10-13

Stelt u zich eens het moment voor als de ’Big One’ heeft plaats gevonden, het overgrote deel van de wereld zal ingestort zijn en miljoenen mensen zullen zijn gestorven. Vloedgolven zullen over de kustlanden slaan en in een vernietigende stroom alles meesleuren. Als het zo ver is wil ik de kwismasters van de TV. nog wel eens horen met hun flauwe grapjes, dán zou ik een collega nog wel eens willen horen over zijn verbroken huwelijk omdat het ‘niet meer klikte’. Nee, als de mens tot op z’n naakte bestaan wordt afgebroken is alle nep weg en komt het ware karakter boven en dán kunnen we ons bergen als Christen als we nog op deze aarde zijn.

Daarginds verheft men zijn stem en jubelt; over de majesteit des Heren juicht men van de zee af. Eert daarom de Here in de streken des lichts; in de kustlanden der zee de naam van de Here, de God van Israël. Van de zoom der aarde horen wij psalmen: heerlijkheid voor de rechtvaardige

Jesaja 24:14-16

De grootheid en de heerlijkheid van de Here wordt hier uitgeroepen, zij die de Here erkennen zien Zijn kastijding in de ontwikkelingen maar zij die Hem verwerpen ervaren deze kastijding als een grote ramp die over hen heen komt en vervloeken Hem die dit alles bewerkt.

Maar ik zeg: Verloren, verloren ben ik, wee mij! Verraders plegen verraad, ja, verraders handelen verraderlijk. Schrik en kuil en strik over u, bewoners der aarde! En het zal geschieden, dat wie vlucht voor het schrikaanjagend gedruis, in de kuil valt en dat wie uit de kuil klimt, in de strik gevangen wordt; ja, de sluizen in den hoge worden geopend en de grondvesten der aarde beven. De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk; De aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op. En te dien dage zal het geschieden, dat de Here bezoeking zal brengen over het heer der hoogte in den hoge en over de koningen der aarde op de aardbodem. En zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en zij zullen opgesloten worden in een kerker, en na vele dagen zullen zij bezocht worden. Dan zal de blanke maan schaamrood worden, en de gloeiende zon zal zich schamen, want de Here der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten.

Jesaja 24: 16b-23

Wat de toekomst ons brengen zal weten we niet precies maar als ik de berichten lees die InterNet ons doorgaf en de hierna volgende artikelen uit ’Christenen voor Israël’ en ’De Tijden’ tot mij neem kan ik niet iets anders dan een vervulling van o.a. Jesaja 24 zien.

In ’De Tijden’ van april 1997 las ik het volgende:

De aarde is ’Over tijd’

’De aarde is over tijd voor een botsing met een asteroïde of een komeet’ Dat betoogde onlangs Dr. Monica Grady, geologe van Natural History Museum in Loden, tijdens een conferentie van de Geological Societie. Volgens haar is het ’slechts een kwestie van tijd’ voordat een hemellichaam zich in de aarde zal boren. ’Het komt in feite neer op dit ene: We zijn verdoemd’, aldus Grady. De geologe meent dat er een soort interval bestaat in botsingen met een hemellichaam. ’Vanuit de geologie weten we dat om de zoveel honderdduizend jaar een inval plaats vind. Die had er statistisch gezien, al moeten zijn. De aarde is overtijd. We kunnen er elk moment één verwachten. Grady’s woorden werden niet met hoongelach begroet, maar in tegendeel aanvaard als een ernstige waarschuwing. De meeste wetenschappers op de conferentie gingen er vanuit dat de aarde aan de vooravond staat van een botsing met een hemellichaam. Grady meent dat een serieuze inslag’ desastreuze gevolgen hebben voor het leven op aarde. ’Een inslag zou vele malen meer energie produceren dan bv. de atoombom op Hiroshima. Het menselijke ras zou zelfs geheel uitgeroeid kunnen worden. De enorme wolken die het gevolg van de inslag zouden zijn, zouden het zonlicht voor tientallen jaren afschermen, waardoor de temperaturen op aarde zeer sterk zouden dalen.

Knesset gewaarschuwd voor aardbeving.

De leden van de commissie voor wetenschap en techniek van de Knesset, het Israëlische parlement, zijn zeer onlangs gewaarschuwd door topwetenschappers uit Israël voor een op handen zijnde aardbeving. De wetenschappers spreken over een ’sterke aardbeving’ die Israél in de nabije toekomst zal treffen. Men verwacht dat die beving zich voor zal doen in de Jordaanvallei. Is dat het geval, dan zullen Jeruzalem, Haifa en tel Aviv vrijwel tegelijkertijd op hun grondvesten schudden en zware schade oplopen, zeggen de wetenschappers. Zij voorspellen dat er duizenden doden zullen vallen en dat de economische infrastructuur van Israël ineen zal storten. Volgens Dr. Avi Shapira, hoofd van de seismologische afdeling van het Instituut voor Olie en Geofysische Studies, bestaan er in Israël geen adequate voorzorgs-maatregelen tegen een eventuele aardbeving . De BB, de politie en Magen David Adom (het Israëlische rode kruis) ontvangen volgens Shapira nauwelijks informatie over wat de gevolgen van een aardbeving zouden kunnen zijn en van hen kan daarom niet verwacht worden dat ze goed kunnen optreden nadat zo’n beving heeft plaatsgevonden. Het gebrek aan goede hulpverlening zal de negatieve gevolgen van een aardbeving alleen nog maar versterken, denkt Shapira. Hij werd, voor de Knesset-commissie bijgevallen door Dr. Gideon Steinmetz van het Geologisch Instituut, die de Knesset bekritiseerde, omdat het parlement geen geld wenst uit te trekken voor onderzoek naar aardbevingen.

Hier zien we als het ware de voorboden van Jesaja 24 en als we dan ook nog lezen wat de Here Jezus Christus zelf heeft gezegd in Mattheüs 24 (!) dan wordt het ons wel heel erg duidelijk. Vele mensen, ook kerkleden, willen niet zien dat er grote veranderingen staan te gebeuren en ze denken net zo als in de middeleeuwen dat alle sterren en planeten voor eeuwig op de zelfde plaats zullen blijven staan. Maar neem nu de aarde eens, de Here heeft daar Zelf van gezegd dat deze zal ’wankelen als een beschonkene’ maar de mensheid wil dit niet geloven omdat ze de Bijbel uitlegt als een mooi maar poëtisch boek!

De satan heeft zijn zin gekregen doormiddel van de ’theologie’ die in haar hoogmoed God monddood heeft gemaakt en straks de eenvoudige gelovige laat zitten met onherstelbare brokken. Stelt u zich het moment eens voor als Jesaja 24 en Mattheüs 24 in werking zullen treden, huizen worden weggevaagd, voedsel zal schaars worden en miljarden doden zullen het gevolg zijn.

We beseffen op dit moment de omvang van de nood niet maar het zal zo ver komen dat de mensheid God zal vervloeken vanwege de oordelen die over de aarde komen!

En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde. En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

Openbaring 16:1-2

Het boek Openbaring wordt door de gemiddelde christen maar weinig gelezen ’omdat het zo moeilijk is’ zegt men vaak. Wie dat zegt is daarmee in ’goed’ gezelschap want Calvijn begreep ook niets van dit boek en noemde het zelfs ’een duister boek’. Toch is het heel goed te begrijpen als men enige moeite doet want uiteindelijk is het de openbaring van Jezus Christus aan de apostel Johannes (Openbaring 1: 1-2) en waarom zou het dan voor een christen ’te moeilijk’ zijn? Hier in vers één laat de Here God oordelen los over zondige en onbekeerlijke mensen, dit bewijst vers twee want hier wordt gesproken over mensen die ’het merkteken’ van het beest genomen hebben om zich van inkomen te verzekeren. In voorgaande eeuwen, ja zelfs tot 1980 had men geen besef van dat merkteken omdat de techniek nog niet zo ver gevorderd was. Tegenwoordig weten we dat er een chip bestaat die ingebracht kan worden in de rechterhand of het voorhoofd met alle gegevens van een mens daar in. Als die chip uitvalt, b.v. door electrische stormen of veranderingen in het magnetisch veld van de aarde komt zo’n mens volgens één van de ontwerpers onder de vreselijkste zweren en lijdt dan ondraaglijke pijnen. Calvijn, maar ook de hedendaagse theologen, die Openbaring niet serieus nemen zien dit alles ’geestelijk’ en verwachten daarom ook niet dat mensen vanwege dit merkteken op hun tong zullen bijten van pijn. Maar de wedergeboren christen die door de Geest van God inzicht in de profetieën heeft gekregen gelooft wél wat de Here heeft laten opschrijven door Johannes. Het zijn deze wedergeboren christenen die het merkteken van het beest niet nemen, ja zelfs niet kunnen nemen omdat Christus Jezus Zijn gemeente voor de openbaring van de antichrist weg zal halen van deze aarde volgens 1 Thessalonicenzen 4: 13-18.

Wat die chip, het merkteken van het beest betreft, las ik enige tijd geleden in ’Het Zoeklicht’ een interessant artikel van één van de ontwerpers van dit teken:

Zie de tijden zich bereiden.

Toespraak van dr. Col Sandersen, ingenieur op het gebied van de computerchips, gehouden in de zomer van 1993 in de stad Spokane (Washington. VS) Jaren geleden begon ik mijn werk als ingenieur met het maken van computerchips. Samen met een grote groep specialisten werkte ik aan een project in de stad Phoenix in de staat Arizona. Dit project was gekoppeld aan gelijktijdig lopende onderzoeken in Boston (Massachusetts) en Hanford (Californië). Ze hadden allemaal hetzelfde doel: de uitvoering van dit project. Bij de werkzaamheden voerden we een experiment op een jonge vrouw uit, bij wie een aantal elektronische circuits die radio signalen konden opvangen en uitzenden, in het ruggemerg werden aangebracht. Zij kon zich niet bewegen omdat alles in haar organisme kapot was. Na onze ingreep kon zij haar handen en voeten weer bewegen en haar spierbewegingen sturen. Onze hele groep ging aan de slag om deze chips te vervolmaken. We sorteerden effect bij het controleren van haar gedrag.

Alles werd in aanmerking genomen: een licht gevoel van misselijkheid, allergie en het aanvaarden of afstoten van deze elementen. Voor de goede orde: ik ben geen medicus, maar een ingenieur en mijn taak is het bouwen van chips, niet hun invloed op het menselijk organisme. Daar hielden anderen zich mee bezig. De resultaten van het werk van alle specialisten van dit project vonden hun neerslag in deze chips.

Tijdens onze werkzaamheden voerden we experimenten uit op gevangenen en langzamerhand naderde het moment waarop de chip geïmplanteerd kon worden. Het doel was een heel klein plastic chipje te bouwen dat in de naald van een injectiespuit paste. Dit chipje werd uitgetest op een hele reeks dieren. Tijdens het onderzoek is er een grote hoeveelheid proefdieren gebruikt en er zijn miljoenen dollars uitgegeven om te weten te komen wat de juiste plaats in het menselijk lichaam is voor zo’n chip. Er ontstond een probleem met de voeding, d.w.z. met het opladen van dit minuscule platte chipje. Voor het opladen ervan is namelijk een temperatuurverandering van het organisme nodig. Er werd anderhalf miljoen dollar besteed aan het zoeken naar een plek in het menselijk lichaam die aan snelle temperatuurveranderingen onderhevig is. Moeders weten dat dat het voorhoofd van een kind is. Er werden twee plekken vastgesteld: het voorhoofd en de rechterhand van een mens. Maar u moet wel goed begrijpen dat de ingenieurs die aan het project werkten, niet het hele project in handen hadden. Er werd namelijk in allerlei richtingen gewerkt en daar waren vele mensen bij betrokken. En de een wist niet waar de ander aan werkte. Ik werkte aan de voedingsbron van de batterij, d.w.z. het laden en herhalen van de chip. In die tijd waarschuwde God me en begon ik de Heilige Schrift te onderzoeken. Openbaring 13:16 zegt: ‘En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd.‘ En de Here zei me door Zijn Woord waar ik nu eigenlijk mee bezig was. Ik weet zeker dat Johannes, toen de Here hem dit visioen toonde, dat kleine chipje gezien heeft, dat in de naald van een injectiespuit past. Bij al het werk aan het project werd het doel ervan over het hoofd gezien: alle mensen die op onze planeet wonen, registreren. Na een bijeenkomst kwam er eens een functionaris van de regering naar me toe die me vertelde dat ik de informatie dat het chipje al klaar was, voor mezelf diende te houden. Ik wil u zeggen dat er in Florida kleuterscholen en kindertehuizen zijn, waar kinderen al van deze chips voorzien zijn. Regering en de CIA hadden daar geld voor uitgetrokken. Ik vroeg een arts van het Medisch Centrum te Boston (Massachusetts) wat er gebeurt als de chip om de een. of andere reden plotseling onklaar raakt. Hij antwoordde dat het lichaam dan onmiddellijk reageert: er ontstaan etterende wonden. Openbaring 16:2 zegt : ‘ En de eerste (engel) ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.’ Jezus weet alles van de technologieën die hier op aarde worden ontwikkeld, en of ze al of niet (meer) werken is in Zijn macht. In onze maatschappelijke positie vertrouwen we onze regering, maar de regering streeft naar een grote wereldwijde maatschappij. De tijd dat er een wereldregering komt, nadert met rasse schreden. Er bestaan thans plannen om de credit card en de debet card tot een te maken. Daar zijn we snel naar op weg. In het kabinet van de Amerikaanse vice-president Gore is gezegd: alle mensen in het land onder dit systeem laten vallen. Gore heeft gezegd dat elke burger in de VS een smart card bij zich behoort te hebben. Dat is de voorbereiding op het chipje dat te zijner tijd onder de huid zal worden aangebracht. De smartcard bevat een enorme hoeveelheid veelzijdige informatie over iemand. En deze smartcard zal binnenkort worden ingevoerd. En ook de voor het gebruik van die pasjes benodigde apparatuur wordt al gemaakt. Ik heb met mensen van de CIA gesproken, die zeiden dat er in de regering, bijv. tussen Henry Kissinger en Lutzenberg en anderen een discussie gaande was. De oplossing van hun probleem was ronduit : we kunnen mensen niet controleren als we ze niet allemaal merken, d.w.z. van een identiteitsbewijs voorzien. Daarom is er 500 miljoen dollar beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een effectief onderhuids elektronisch identificatie systeem voor mensen die in de bijstand lopen. Een pasje kun je verliezen of uitlenen, maar een onderhuids plaatje niet.

Het wordt dus onmogelijk iets te verkopen of te kopen als je dat merkteken niet hebt. Drie jaar geleden hebben 17.000 kinderen dat onderhuidse plaatje al gekregen en er is nog geen enkel bijverschijnsel geconstateerd. En ook in Zweden lopen al 7000 mensen zonder enig probleem met dat onderhuidse plaatje rond. Nog even en het wordt een internationaal systeem. De Heilige Schrift spreekt over een wereld regering, die het merkteken in alle landen van de wereld zal invoeren, niet alleen in de VS. De CIA heeft een programma voor bijbelgetrouwe christenen klaar liggen.

De bedoeling is om bijbelgetrouwe christenen d.m.v. de New. Age-beweging te compromitteren. We vinden het al heel gewoon dat op school van alles onderwezen wordt : Boeddhisme, Islam en vul maar in. Maar waar hoor je dat kinderen van een openbare school christelijke morele waarden bijgebracht krijgen? Nergens toch! Het Amerikaanse federale (financiële) reserve systeem telt vijf banen die alle financiën in de wereld beheersen: Rockefeller e.a. De familie Rothschild staat rechtstreeks met hen in verbinding. We schrijven 1750. In Frankfurt leefde ene Bauer, een joodse goudsmid. Op het uithangbord van zijn werkplaats stond een rood schild afgebeeld. Zijn zoon werd bankier en veranderde zijn achternaam in Rothschild, wat ‘rood schild’ betekent. Deze bankier Rothschild had vijf zoons, die hij naar vijf verschillende steden stuurde (Londen, Napels, Wenen, Parijs en Frankfurt) om te proberen met hun geld die landen onder controle te krijgen. Met nog 12 andere mannen vormt Rothschild de ‘raad van 13.’ Tegenwoordig beheerst deze raad niet alleen de VS., maar ook heel Europa. De gelden van de federale reserve zijn dus niet meer het eigendom van een bepaalde regering. De federale reserves worden nauwelijks meer aangevuld. En op een gegeven moment horen we dan dat de reserves zijn uitgeput. Waarom? Het gaat allemaal heel geheimzinnig, om ons om de tuin te leiden, met dat ene doel: een wereldregering. De Amerikaanse predikant David Wilkerson heeft gezegd: ‘We kunnen niet meer zonder het getuigenis van de Geest, die in ons werkt. En dan gaat het niet meer om een verzoek maar om een kwestie van leven en dood. Als je in deze laatste dagen het getuigenis van de Geest niet hebt, dan blijf je niet overeind. Dan raak je onder de macht van de komende geest van de antichrist. Een voorbeeld : Op het gebied van de gezondheidszorg is de Amerikaanse president Clinton van plan een voor het hele land geldende uniform pasje in te voeren, waarmee iemands identiteit kan worden vastgesteld. Voor de aanmaak van dit pasje wordt van de nieuwste technologische snufjes gebruik gemaakt, inclusief een geheim cijfersysteem waarop het werkt. Naar alle waarschijnlijkheid betekent dit dat de mensen een nummer op hun voorhoofd, hun hand of een ander lichaamsdeel krijgen. Zonder dat nummer kan niemand meer medische zorg krijgen. We gaan ook naar een maatschappij zonder contant geld ( dat wordt afgeschaft). Eerst zal een creditcard worden gebruikt, later een onder de huid aangebracht nummer. De Europese gemeenschap heeft daar al een plan voor klaar liggen. Ter verduidelijking, die gemeenschap begon haar officiële bestaan op 1 januari 1993. Er behoren 12 Europese landen toe. Dit is het toekomstige centrum van de wereldregering. We bevinden ons op de grens van de periode van het merkteken van het beest. Als we geen onderscheidingsvermogen hebben, zullen we handlangers van een moorddadig staatsbestel worden. Helaas zijn er christenen die het begin van de macht van de antichrist niet onderkennen. Daarom hebben we elke dag het getuigenis van de Heilige Geest nodig. We moeten de situatie nuchter kunnen beoordelen om niet onverhoeds mee gezogen te worden in het systeem van de antichrist.

[Met toestemming overgenomen uit ’Het Zoeklicht’, no. 8 (8 juli 1995)]

De beschrijving in het hier voor gaande bevestigd de Bijbel en dan speciaal Openbaring 13 en 16, de vrees zou me om het hart slaan als ik dit wist en ongelovig zou zijn. Nu zijn er misschien wel mensen onder de lezers van dit schrijven die trouwe leden van een kerk zijn maar nog nooit een persoonlijke beslissing genomen hebben voor Christus Jezus. Ik bedoel met die beslissing niet het z.g. ’belijdenis doen’ op de eerste pinksterdag want dat is meestal een collectieve gebeurtenis na een winter van onderwijs in de kerkleer of de catechismus.

Nee die ’belijdenis’ is niets meer dan een toetreden tot de kerk maar staat min of meer buiten een persoonlijke bekering die het gevolg is van de wedergeboorte. (Johannes 3).

 

En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode, en alle levende wezens, die in de zee waren, stierven. En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen, en [het] [water] werd bloed. En ik hoorde de engel der wateren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en die waart, Gij Heilige, dat Gij dit oordeel hebt geveld. Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; zij hebben het verdiend! En ik hoorde het altaar zeggen: Ja, Here God, Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn, En zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.

Openbaring 16: 2-11

Vanaf dat moment is de mensheid helemaal radeloos, alle krachten van de natuur zijn op hen losgelaten, de zon en andere planeten zijn totaal veranderd en de gezwellen maken hen gek van pijn en angst. Na de uitleg van de chip in het voorgaande kunnen we ons voorstellen dat die chip is uitgevallen omdat b.v. het aardmagnetisme is veranderd of omdat er magnetische stormen over de aarde razen. Beste mensen wat zal het een hel op aarde worden voor elke aardbewoner. Als we dit lezen kunnen we ons iets voorstellen van de onmetelijke liefde van God, Hij wil niet dat mensen dit moeten ondergaan maar Hij wil dat elk mens wordt behouden en daarom gaf Hij Zichzelf in de persoon van Christus Jezus. Wie deze uitweg weet en toch de genadegift niet accepteert moet op z’n zachtst gezegd wel hoogmoedig en eigenwijs zijn. In onze dagen wordt het duidelijk dat de profetieën kunnen worden uitgevoerd, in de techniek maar ook in de weersgesteldheden staat dit alles vlak voor de deur:

Het weer neemt profetische proporties aan.

De winters van 1995-96 en 1996-97 waren ’de moeders van alle winters’. Ze ontkenden enorme krachten met winden met een gevoelskou van tientallen graden onder nul, sneeuwverschuivingen die huizen verwoesten, deden auto’s stranden zonder enige grip op de weg, vliegvelden en busstations werden gesloten, brandblussers weigerden dienst, daken stortten in en overal was een heleboel menselijk ellende. Wat is er in vredesnaam aan de hand? Dat vraagt Jan Markell zich af in de Amerikaanse krant ’Minnesota Christian Chronicle’, dat nogal de aandacht heeft getrokken in de kringen van mensen die de eindtijd-profetieën bestuderen. Volgens de auteur leggen wetenschappers van het befaamde ’World Watch Intitute’ in Washington de oorzaak voor al die weer-ellende bij ’El Nino’, ‘s werelds grootst weersysteem, dat zich boven de Pacific bevindt. Het broeikaseffect in het algemeen en de opwarming van de Grote Oceaan in het bijzonder, zou ’El Nino’ in de war schoppen. Het is vooral de steeds warmer en vochtiger geworden lucht die de koude arctische lucht opwarmt, waardoor het weersysteem van slag raakt. ’Maar,’ zegt Jan Markell, ’het verhaal gaat nog veel verder als we er apocalyptische elementen aan toevoegen. Het noordelijke deel van het Amerikaanse middenwesten kreeg deze winter alleen al in januari 20 miljoen ton sneeuw te verwerken. Verzekeringsmaatschappijen gaan er aan de lopende band failliet.’ Jezus zei dat cataclymische gebeurtenissen als weeën zouden toenemen in de laatste dagen. We vinden om te beginnen een beschrijving van onze tijd in Mattheüs 24, Lucas 21, 25-26, Marcus 13: 8, Joël 2 en Openbaring 6:12, 8:5, 11:13, 16:18. Markell: ’We lezen van rampen waardoor onze harten van angst overslaan. Tekenen aan de zon, maan en de sterren zullen de wereld angst aanbrengen. De zeeën zullen te keer gaan. De machten van de hemel zullen beven, bloed, vuur, rook, een verduisterde zon, een bloedrode maan.

Er komt geen einde aan de lijst.’ Volgens hem blijkt uit gegevens van het Nationale Oceanische en Atmosferische Instituut in Amerika dat deze keiharde feiten zich niet alleen tot Amerika beperken. ’Londen zag de heetste zomer sinds 1659. De tropische stormen en wervelwinden van de laatste twee jaar waren de hevigste sinds 1933. Mexicostad zag zijn eerste sneeuw. Europa heeft te maken met de ernstigste droogte in driehonderd jaar. Het zelfde geldt voor Australië. Ongekende sneeuwval in Japan. Misschien moeten we overwegen om naar Moskou te verhuizen want daar had men het warmste jaar dat ooit werd geregistreerd, zelfs in Siberië,’ aldus Markell. Hij zegt dat ‘s werelds grootste verzekeraar, het Duitse Munich Re (overigens ook al in gevecht tegen een naderend faillissement), wijst er op dat er zich de afgelopen tien jaar zeventig ’grote natuurlijke catastrofes’ hebben voorgedaan. Dat waren er in de jaren ’60 slechts zestien en in de jaren ’70 negenentwintig. De aardbeving, ook vermeld door Jezus in Mattheüs 24, is de meest verwoestende van deze rampen. En er vinden heel wat aardbevingen plaats. ’Er waren in de jaren ’40 51 aardbevingen met een kracht van 6.0 op de schaal van Richter, in de jaren ’50 waren dat er 475, in de jaren ’80 1085 en voor de jaren ’90 worden er 1600 voorzien, aldus Markell. Iedereen die de eindtijd-profetieën bestudeert, bevestigd volgens hem dat ’intensivering’ het sleutelwoord met betrekking tot deze weeén is. ’We moeten niet verwachten dat dit patroon zal veranderen. De ’storm van het millennium’ kan zich net om de hoek bevinden,’ meent Markell. Hij schrijft vervolgens dat zo’n ’superstorm’ zich mogelijk in januari van het jaar 2000 zal aandienen, ’te beginnen met een bijzondere verschijning van het noorderlicht. Wetenschappers zeggen dat het zeldzame verschijnen van ’aurora borealis’ (het noorderlicht) zo ver naar het zuiden (zoals steeds meer het geval is) naar alle waarschijnlijkheid wordt veroorzaakt door een golf van heet, electrisch geladen gas van de zon met een omvang van een miljard ton.’ De gevolgen ervan zullen volgens Markell overal voelbaar zijn. Opnieuw beroept hij zich op het Nationale Oceanografische Instituut in Colorado, dat meent dat ’kompasnaalden er door van slag zullen raken en het zal een stroom van geladen deeltjes de ionensfeer in sturen, waardoor radio en Tv-verbindingen zullen worden verstoord (dat gebeurde overigens deze winter al door de extreme weersomstandigheden), evenals electriciteitskabels, satellieten en radars.’ Markell drukt de sceptici onder zijn lezers (’die nog steeds niet geloven dat Gods’ hand hier aan het werk is als een oordeel of als een ‘teken van de tijd’ om Zijn terugkeer aan te kondigen’) op het hart het volgende te onthouden: ’Op de vooravond van het pascha van 1996 was er een totale maansverduistering en keurde de maan bloedrood. Aan de vooravond van het Loofhuttenfeest van 1996 vond een andere verduistering plaats waarbij de maan eveneens bloedrood kleurde. Aan de vooravond van het Poerimfeest in maart van dit jaar zal de komeet Hale-Bopp op de dichtste afstand ooit langs de aarde scheren. Er wordt ons verteld dat dit een geweldig gezicht zal zijn. De rabbijnen zeggen dat de tekenen aan de zon voor de heidense volken zijn bedoeld; de tekenen aan de maan zijn voor Israël bedoeld. Er staat geschreven in Genesis 1:14 dat God de zon, de maan en de sterren maakte (en hun ’effect’ op de aarde) als ’tekenen’. Het lijkt er op dat God onze aandacht probeert te trekken. Is er iemand onder de ongelovigen die luistert?, aldus Markell.

Ik denk dat Markell het ook wel van de daken wil schreeuwen maar ook hij weet uit eigen ervaring waarschijnlijk wel dat je tegen ’Oostindisch dove mensen praat’ want niemand wil geloven dat het rijke en gemakkelijke leventje in de Westen heel spoedig voorbij zal zijn. In het gewone dagelijkse leven ontmoet ik nogal wat mensen en daar zijn ook veel ’christenen’ bij maar er is bijna niemand die ooit van het geloof in Christus heeft getuigd! Ja, men kwam aanzetten met opmerkingen zoals ’de kerk dit of de kerk dat’ maar er zijn zeer weinig mensen die me verteld hebben dat ze door het verzoenende bloed van Christus Jezus verlost zijn. Deze mensen zullen straks met een klap wakker worden als de Gemeente van Christus van de aarde is weggenomen, ze doen me vaak denken aan die vijf dwaze maagden uit Mattheüs 25 die geen olie in hun lampen meer hadden toen de Bruidegom kwam. In Nederland alleen al zijn miljoenen Bijbels verkocht maar het overgrote deel komt nooit open, laat staan dat men de profetieën zou bestuderen.

Laten we eens verder gaan met openbaring 16, dan zien we wat de toekomst nog meer voor ons in petto heeft;

En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen.

Openbaring 16:12

Vele Bijbeluitleggers denken dat de rivier droog zal vallen om de Aziatische legers de kans te geven naar Israël op te trekken, er wordt vermoedt dat dit een leger van 200.000.000 soldaten zal zijn. Er zal een verschrikkelijke strijd zijn in het laatst der dagen terwijl ondertussen de natuur de mensheid geselt.

En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; Want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.

Openbaring 16:13-14

Demonische geesten zullen de machthebbers wijsmaken dat ze de ’grote oorlog’ kunnen winnen, normaal gesproken gaat geen enkele leider met de ene of de andere valse profeet in zee maar zonder dat ze het weten hebben ze zich al jaren lang laten betoveren. De New Age b.v. is doorgedrongen tot op het hoogste niveau van de Verenigde Naties, kerken hebben zich laten inpakken door de Wereld Raad van Kerken die elke godsdienst gelijkwaardig beschouwd. En van verschillende wereldleiders is bekend dat ze hun beslissingen laten beïnvloeden door ’hof-astrologen’ . Vanuit dit gezichtspunt is het niet zo heel erg verwonderlijk dat ze zich laten ’betoveren’ en optrekken naar de slag bij Harmagedon.

Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.

Openbaring 16:15

Plotseling staat er daar deze tussenzin die eigenlijk niets met de profetie te maken heeft, of het moest zo zijn dat de Here de lezers wil waarschuwen voor deze vreselijke tijd. De Gemeente van Christus zal op dat moment niet meer op aarde zijn en ik vermoed dat de Here ons, de Christenen, doormiddel van deze tekst wakker wil schudden en wil zeggen dat we op moeten letten omdat de genadetijd onverwacht voorbij zal zijn.

En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon. En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de tempel, van de troon, zeggende: Het is geschied. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zo hevig was deze aardbeving, zo groot. En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven. En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet [meer] gevonden. En grote hagel [stenen], een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.

Openbaring 16:16-21

De misleide en verdwaasde mensheid ging naar het Middenoosten om voor altijd het ’joodse probleem’ op te lossen maar slaagt daar niet in omdat de Heilige God Zijn toorn over de onbekeerlijke mensheid los laat. Hagelstenen van 30 kilogram suizen uit de lucht, aardbevingen schudden de hele aarde, eilanden verdwijnen en bergen storten in, de Here rekent in één keer met de mensheid af, een mensheid die al tot éénzesde deel geslonken was door de vorige oorlogen en rampen die op korte termijn worden verwacht. Je zou het wel van de daken willen schreeuwen maar geen mens wil luisteren. Een bevriende broeder schrijft al jaren over een komende economische crisis maar eigenlijk wil geen mens luisteren. Natuurlijk zijn er mensen die deze broeder geloven maar dat zijn de zelfde die ook de profetieën accepteren, kerkmensen maken hem uit voor een zwartkijker en een fantast. Ik heb vele publikaties van hem gelezen, met hem gesproken en zelfs eens een avond georganiseerd vanuit ’Bijbel:Aktueel!’ en tot nu toe heeft hij gelijk gekregen.

Het is heelgoed mogelijk dat wanneer u dit leest de beurscrisis in volle gang is en dat duizenden mensen in ons land met een veel te zware hypotheek zitten. Bij deze mensen zullen er ook duizenden kerkleden zijn die dan tot de ontdekking komen dat de tijd van weelde voorbij is, voor hen zal dan de grote stad al gevallen zijn die rijkdom beloofde maar zielen roofde. Veel kerkmensen hebben hun ziel aan de mammon verkocht terwijl ze elke zondag naar de kerk gaan is hun hart bij hun huis, auto en de vakantie, wanneer dit op één dag wegvalt hoe zal het hun geloof dan vergaan? Naast het economische verhaal leeft Nederland ook nog eens met een ander groot probleem en dat is de dreigende zee! In 1953, ik was toen 6 jaar oud, stond ik met mijn tante op de dijk die ons dorp moest beschermen in Noord Oost Friesland. Het water was al over verschillende ’ka-dijken’ heen gegaan en zelfs de ’waker’ die midden in de kwelders lag was al overspoeld. Alleen de ’slaper’ aan de rand van het dorp kon het water nog keren. Toch werd het spannend want met elke windvlaag sloeg er water over de dijk en stroomde de landerijen in. Als kind had ik geen besef van het gevaar en ik herinner me alleen nog dat het machtig spannend was, zelfs zo spannend dat ik die dijk nog voor mij zie. Terwijl wij daar beschermd werden door de zwakke dijken verdronk Zeeland omdat de wind voor hen daar ongunstig stond. Dit is me heel mijn leven bij gebleven en toen ik deze week in ’De Tijden’ las dat onze dijken nog steeds in slechte staat zijn kwam die bewuste dag in 1953 direkt weer in mij op, lees maar eens mee wat ons in feite aan informatie wordt onthouden;

Nederlandse dijken in slechte staat.

De Afsluitdijk en de dijken rond het IJselmeer verkeren in een bijzonder slechte staat. De veiligheid van het achterland, waaronder de ruim vier meter beneden de zeespiegel gelegen Flevopolders, loopt direkt gevaar. Dat nieuws lekte onlangs uit in Den Haag. Minister Joritsma van Verkeer en Waterstaat heeft via een woordvoerster erkend dat er problemen rond de dijken zijn. Volgens de minister is de situatie echter niet zo acuut ’dat zo’n beetje alle dijken op het instorten staan.’ Niettemin is het een urgent probleem van grote omvang, gaf de bewindsvrouwe toe. De vaste kamercommissie voor verkeer en waterstaat is inmiddels ingelicht. De woordvoerder van de SGP, van den Berg, die in de tweede kamer algemeen wordt beschouwd als dé expert op het gebied van waterstaat, noemde de situatie ’schokkend.’ Vorig jaar werd al bekend dat de dijken in Zeeland in slechte staat verkeren. Door het schuiven van de onderlaag in de dijken zijn daar de basaltblokken losgeraakt, waardoor de stabiliteit van de dijken in gevaar is. Minister Jorristma zegde toen een nader onderzoek toe en beloofde de tweede kamer rond de jaarwisseling te zullen rapporteren, maar dat heeft ze nog steeds niet gedaan. Volgens Van den Berg is het een uitstel dat de minister zichzelf heeft gegeven een slecht teken. ’De problematiek is veel ernstiger dan gedacht. Als er niets aan de hand was, hadden we allang een brief van de minister gehad.’ Het is inmiddels niet alleen Zeeland dat door de dijken wordt bedreigd, ook het gehele gebied rond het IJselmeer, met in het hart daarvan de Flevopolders, loopt ernstig gevaar. Enkele jaren geleden berichten regionale kranten in Flevoland al over een ernstige situatie als gevolg van achterstallig onderhoud aan de dijken. Dat werd toen door rijkswaterstaat in alle toonaarden ontkend. Maar nu blijkt dat er wel degelijk wat aan de hand was. Vorig jaar werden de kosten voor het opknappen van de Zeeuwse dijken nog geschat op 300 tot 500 miljoen gulden, maar nu wordt er al rekening gehouden met 600 miljoen voor Zeeland en nog eens 600 miljoen voor de IJselmeerdijken, waardoor totaal 1,2 miljard nodig zou zijn. De vaste kamercommissie voor verkeer en waterstaat wil dat het probleem zo snel mogelijk wordt aangepakt, maar Jorritsma zag die grote haast niet zo zitten. ’De oplossing is een kwestie van de lange termijn,’ aldus de minister. ’We kunnen de bassaltlagen op de dijken niet binnen één tot twee jaar herstelen.’ Bovendien liet de minister weten dat we de zaak eerst beter uitgezocht moet worden en dat er daarom in ieder geval niets gedaan kan worden vóór het komende stormseizoen van september-oktober. De berichten over de slechte staat van een groot deel van de Nederlandse dijken, komen op een moment waarop berichten dat Nederland van Godswege een zeer zware overstroming te wachten staat, aanhouden. Eind vorig jaar al berichten we daar uitgebreid over in ’De Tijden’, naar aanleiding van opmerkingen van de Internationale Christelijke Ambassade, die waarschuwde voor een tijd van oordelen over Nederland, waaronder ’vreselijke stormen en overstromingen.’ Al enkele jaren worden er in Nederland profetieën doorgegeven, die spreken van een overstroming in vooral de zuidelijke helft van Nederland. Deels zijn die zelfs te boek gesteld. In de tijd dat bijvoorbeeld Steven Lightle door ons land trok met zijn boodschap over een naderende exodus van Joden uit het Noorderland, waren er al berichten dat Nederlands grootste haven, Rotterdam, geen rol zou spelen in het verdere vervoer van de Joden, omdat de stad ontwricht zou worden door het water. In Engeland doen er onder evangelische christenen al jaren profetieën de ronde, dat als gevolg van de inslag van een hemellichaam in de Atlantische Oceaan een serie zware vloedgolven zullen ontstaan, die zich in noordelijke richting zullen gaan bewegen en die het zuiden van Engeland in het water zullen doen verdwijnen. In dat verband wordt door hen gewezen op het Bijbelboek Openbaring. In het achtste hoofdstuk daarvan wordt gemeld: ’En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed, en het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf en het derde deel van de schepen verging.’ Ook wijzen ze op Lucas 21: ’Er zullen tekenen zijn aan de zon, maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen der zee en de branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.’ Overigens wijzen ook tal van christenen in zowel Nederland als Engeland de ’overstromingsprofetieën’ van de hand en noemen het indianenverhalen. Volgens zowel de Internationale Christelijke Ambassade als de gebedsbeweging ’Op de bres voor Nederland’ hebben de stormen die zij voorzien, niet zozeer een straffend als wel een waarschuwend karakter. De bedoeling zou zijn dat Nederland ’door het oordeel heen eindelijk weer eens tot het besef van de vreze Gods’ en een diep berouw en inkeer’ komt.

Dit bericht in ’De Tijden’ werd op 1 april 1997 bevestigd door NOS-teletekst waar de minister aankondigde te starten met dijkherstel in Zeeland maar ze verwacht niet dat al de problemen op korte termijn verholpen zullen zijn. Je zal maar in die gebieden wonen wanneer de najaarsstormen over het land zullen razen:

Herstel van de dijken vallen duurder uit.

Het onderhoud van de zeedijken valt duurder uit dan tot voor kort werd aangenomen.. Minister Jorritsma schat dat de dijkverbetering langs de Waddenkust en het IJselmeer, op Texel en in Zeeland 1,25 miljard gulden kost: In september ging ze nog uit van een bedrag tussen 300-600 miljoen. Jorritsma geeft morgen het startsein voor de dijkverbetering in Zeeland. Op z’n vroegst in 2010 zullen alle onveilige gedeelten zijn aangepast.

De dijken zullen worden verstevigd met basalt - en betonblokken. Ook onder water worden ze aangepakt: veel blokken liggen los door het inklinken van de kleilaag.

Bron: NOS-teletekst, 1 april 1997.

Wie deze dingen leest en Jesaja 24 en Matthéus 24 daarnaast legt moet toch wel tot enig nadenken komen. Het is natuurlijk niet gezegd dat al die ’profetieën’ die over Europa en met name over Nederland zijn uitgesproken voor 100% zullen uitkomen maar al zou er maar 10% van worden vervuld is het al erg. Daarbij komt nog eens dat Joodse mensen steeds meer ’gezichten’ zien en vermoedens uitspreken over de komende tijd en dán gaat je hart wel wat sneller kloppen omdat de Bijbel zegt dat in de eindtijd jongeren gezichten zullen zien en ouderen dromen zullen dromen:

’Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten. Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Here zal roepen.’

Joël 2: 28-31

Als we het volgende bericht uit ’De Tijden’ lezen met deze teksten in het achterhoofd willen we er naar ik aanneem toch wel eens over nadenken, vooral omdat het over Joodse mensen gaat en de Bijbel in eerste instantie voor en over dat volk is geschreven:

Op de avond van 13 september 1996, op de vooravond van Rosh Hashanah (het Joodse nieuwjaar) , hadden drie verschillende Messiaanse leiders op drie verschillende plaatsen in Israël allemaal de zelfde droom, zo is eerst bekend geworden. In hun droom bevonden ze zich laat in de avond buiten, samen met enkele vrienden. Plotseling omstraalde een sterk licht vanuit de hemel hen. Daaromheen was het donker. Ze keken omhoog en zagen dat de hemel zich opende. ’Het was alsof een doek opzij werd geschoven, zoals je wel ziet op een toneel,’ zei één van hen. Door de opening die ontstond zagen ze Jezus langzaam neerdalen naar de aarde. Op dat zelfde moment hoorden ze luid en duidelijk de woorden: ’De tijd is gekomen’. Op dat moment werden ze plotseling wakker en sprongen - alle drie- het bed uit en renden naar het raam om naar buiten te kijken. Zo echt was de droom geweest dat ze even een moment dachten dat het werkelijkheid was en ze verwachten Jezus in de lucht te zien. Maar de nachtelijke hemel was donker en ze realiseerden zich dat ze hadden gedroomd. In de dagen die volgden vertelden de drie mannen heel voorzichtig aan enkele mensen in hun naaste omgeving van de droom. Na verloop van tijd kwamen ze er achter dat ze alle drie op het zelfde moment dezelfde droom hadden gehad. Enkele jaren geleden circuleerden er berichten dat de beide opperrabijnen in Israël, Yisraël Lau en Eliahu Bashki-Doron dezelfde droom zouden hebben gehad, waarbij de Messias hen was verschenen en hen zou hebben gezegd: ’Ik kom spoedig’.

Deze dromen zijn rabbijnen overkomen en in de Joodse traditie wordt veel waarde gehecht aan dromen van deze mensen. Dit komt mij als christen niet zo vreemd voor omdat het overgrote deel van de profeten in de Bijbel priester waren. Persoonlijk ben ik nogal een sceptisch mens dat weinig op heeft met wonderen en profetieën maar als ik deze dingen allemaal lees, de kranten volg en Tv-reportages zie over de veranderende dingen in deze wereld kan ik niet anders dan toegeven dat er grote veranderingen op til zijn.

De afgelopen paasdagen lieten zien dat de Paus een (bijna) stervende man is die eventjes wordt opgelapt om bepaalde ceremonieën te verrichten en het is al bijna een jaar geleden dat de teletekst pagina van de KRO speculaties over zijn opvolging bekend maakte. Men, een kardinaal in het Vaticaan, verwachte dat de volgende Paus geen Europeaan zou zijn en dat de ’heilige stoel’ best eens uit Rome zou kunnen vertrekken! We weten dat ’Rome’ van plan is de eeuwwisseling en het zogenaamde bestaan van 2000 jaar Christendom in of bij Jeruzalem te vieren en óók lezen we in Openbaring 13 dat er naast de antichrist een valse profeet zal optreden. Stelt u zich het volgende eens voor:

Om de ’wereldvrede’ te bevorderen moet een voor alle partijen acceptabel mens de leiding op zich nemen. Daarnaast zal de stad Jeruzalem geen struikelblok meer mogen zijn en daarom zal men die stad mogelijk opdelen in drie delen. Het eerste deel zal dan het Joodse deel worden, inclusief de klaagmuur, het tweede deel het stadsdeel waar de ’palestijnseambassade’ staat en het derde deel zal voor…….. alle kerken zijn onder leiding van ’Rome!’ Deze gedachte moet het Vaticaan als muziek in de oren klinken want daar aast ze al eeuwen op en als ik me niet vergis kan dit scenario wel eens heel dicht voor de deur staan. Er moet nog wel eventjes een probleempje worden opgelost want de ’komende man’ moet natuurlijk wel acceptabel zijn voor een ieder die iets te vertellen heeft. Stel dat de komende Paus ’Joodse wortels’ heeft en is opgegroeid in Egypte o.i.d., het zou zelfs een Aziaat zou kunnen zijn omdat die dan ’neutraal’ t.o.v. de problemen zou staan. We weten uit de Bijbel dat de Here God de hand heeft in de benoeming van de leiders van de heidense volken, of het toestaat en daarom zou het mij niets verwonderen dat de Here de benoeming van een man toestaat die duistere plannen heeft omdat de profetieën vervult moeten worden.

De mensheid heeft nog nooit zo gevaarlijk dicht bij de vervulling van het boek Openbaring geleefd, natuurlijk is er in het verleden ook heel wat gebeurd en ik weet ook best dat elke dag je dichter bij die vervulling brengt. Maar tot nu is het nooit mogelijk geweest de wereldbevolking zo goed te controleren en te manipuleren. De eerder genoemde broeder, A. de Jong, schreef jaren geleden al over een komende beurscrisis, hij had voor die crisis tal van redenen maar het gevaar is nog nooit zo groot geweest als vandaag de dag! Dinsdag 1 april 1997 moesten de beurzen wereldwijd veel inleveren en de beurs in Amsterdam was bij de opening al met een recordsnelheid gezakt. De week er voor verhoogden de banken de hypotheekrente stevig en het einde is nog niet in zicht. Als we Amerikaanse economen van naam mogen geloven is de huidige beursval pas een beginnetje en dan mogen we ons hart wel vast houden want duizenden landgenoten hebben zich belast met een topzware hypotheek. Ook mensen die zich ’christen’ noemen hebben zich met zware schulden aan de aarde vastgepind omdat ze elke denkbare vorm van luxe wilden vervullen in dit leven en ik vraag me dan echt af hoe dit in de naaste toekomst zal gaan. Voor de volledigheid zal ik hieronder een persbericht aan u doorgeven dat ruim een jaar geleden werd verspreid, in dat bericht vertellen economen hoe ze over de financiële toekomst denken:

De toekomst van Amerika.

ASHHURST-LIENDEN, Het KNP:

In een recent nummer van ’The McAlvany Intelligence Advisor’ heeft de hoofdredacteur bijna de gehele inhoud gewijd aan het onderwerp: De naderbij komende financiële ineenstorting van Amerika (24 blz.). Het is niet de eerste maal dat Donald McAlvany probeert de mensen wakker te schudden, maar hij ziet de vloedgolf dichterbij komen en zegt dat het nu nog een kwestie is van enkele maanden tot uiterlijk twee jaar. Hij voorspelt dat alle welvaart en reserves die in de afgelopen vijftig jaar tot stand zijn gekomen zullen worden weggevaagd. Niet alleen de VS, maar de hele westelijke wereld heeft menselijkerwijs gesproken haar voortbestaan op het spel gezet. Er wordt in de beurzen erger gespeculeerd dan ooit sinds 200 jaar.

Hij citeert de financiële expert Nick Guarino, die in de ’Wall Street Underground’ heeft geschreven dat over de hele wereld met de handel in aandelen en geld wordt gespeeld tot aan de rand van ineenstorting. Er wordt aan papiergeld en aandelen een veel hogere waarde toegekend dan ze hebben. ’De gevaren zijn nooit eerder zo groot geweest’. Wie is zich daarvan bewust? Er worden koortsachtig transacties afgesloten zonder dat ze behoorlijk gedekt zijn. Allerlei bedrijven en mensen zitten tot over hun oren in de schuld, zij besteden geen aandacht voor de ver reikende consequenties. ’Miljoenen eenvoudige burgers hebben zich ertoe laten verleiden hun spaargeld aan riskante ondernemingen toe te vertrouwen’....Een andere expert, Robert Prechter, waarschuwt dat er een depressie voor de deur staat die minstens acht jaar zal duren. Hij verwacht dat op de beurs in de VS de Dow Jones Industrial Average (een soort economische thermometer) zeer sterk omlaag zal gaan. De nationale schuld van de VS heeft de hele investeringswaarde van de bevolking opgeslokt. Wanneer de val komt zullen de banken alles opeisen wat de mensen hebben aangegeven om geld te kunnen lenen (hypotheken e.d.). En dàt gaan ze dan allemaal verkopen voor een lage prijs om aan contant geld te komen want hun kluizen zijn leeg. Het jaar 1929 zal worden herhaald, maar op een grotere schaal. Irving Weiss, die 1929 heeft meegemaakt, zegt in ’Safe Money Report’ (Palm Beach Gardens, Florida): ’Terwijl Wall Street lacht, als je de woorden recessie, depressie en ineenstorting noemt... rolt de grote vloedgolf over de Pacific aan naar ons toe, binnen enkele maanden. Het zal ons meer kosten dan de tweede wereldoorlog’...In Japan zijn drie spaarbanken achter elkaar failliet gegaan. Het schijnt dat deze keer de ramp in Tokyo zal beginnen in plaats van Londen (1929) waar het negen maanden duurde voordat het New York bereikte (21 oktober). Hoe snel dit nu kan gaan heeft een voorproefje in oktober 1987 bewezen, toen de Dow Jones in New York 616 punten omlaag viel. De directie geeft toe dat er problemen zijn, die niet zijn opgelost. Donald McAlvany zegt dat het lijkt op poker spelen op de Titanic, als iemand doorgaat met speculeren in plaats van alle aandelen te verkopen nu het nog kan. Voor een paar dollars winst zal men plotseling alles verliezen. Het optimisme van de media is volkomen misplaatst. De Verenigde Staten en Japan hebben een schuldenlast van 45 triljoen dollars. De VS worden op de voet gevolgd door Frankrijk en Italië, met verderop Duitsland enz. In Japan zijn verscheidene ontwikkelingsprojecten en bouwplannen stil gezet. De levensstandaard van de gemiddelde Amerikaan gaat achteruit, onherroepelijk! Maar niet voor niets staat in Psalm 46, dat God een Toevlucht is en een Sterkte, een Hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen...

Lienden, 20 december 1995, Persbureau Het KNP, Tel. 0344-601474, Fax. 0344-601373

Dit persbericht werd in december 1995 uitgegeven en lijkt er langzamerhand op dat deze economen gelijk zullen krijgen want de beurs van Tokyo kwakkelt al enkele maanden en de andere beurzen schijnen op dit moment angstig te worden. Hoe zal het de mensen vergaan die zich voor tonnen in de schuld gestoken hebben of de ’overwaarde’ van hun woning opnieuw beleend hebben om……. er aandelen voor te kopen op advies van banken de verzekeringsmaatschappijen. Er zijn hen grote winsten beloofd maar uiteindelijk zal het netto resultaat een enorme schadepost worden die veroorzaakt dat ze hun woning aan de bank moeten afstaan en een enorme schuld overhouden! In Japan zijn duizenden mensen op de zelfde wijze de boot in gegaan, ze hadden met geleend geld aandelen gekocht die steeds meer verlies op leverden want óók deze mensen lieten zich opjutten door de banken. De banken zijn failliet, de staat heeft de schulden overgenomen maar de schuldenlast van de klanten van die banken moeten wél aan de staat betaald worden! Is dat het einde van de wereldse genoegens van de ’christenen’?

Je wil het wel van de daken schreeuwen maar geen mens wil luisteren en loopt met een blinddoek op het financiële ravijn in omdat de euforie van meer, meer, meer ook het ’christendom’ heeft verpest. Er zullen dit jaar grote verschuivingen komen in het leven van de mensheid, dit wil niet zeggen dat in óns gebied alle ellende wordt losgelaten maar wel zullen we schade ondervinden van de nood op andere plaatsen.

Stel dat er een aardbeving komt in Californië die enorm groot is en veel schade berokkent, het gevolg zal een enorme daling op de beurs zijn want het geld moet dan in Amerika blijven om de schade te herstellen. De handelaren zullen daarop reageren en wereldwijd kan de economie instorten door één mega-aardbeving, als ik de profetieën, geleerden, geruchten én de rabbijnen mag geloven zúllen we grote dingen meemaken. Een bekende Messias belijdende Jood heeft het volgende kortgeleden gezegd:

Lance Lambert: 1997 wordt een bijzonder jaar.

Als jongen van veertien jaar oud had hij al een bepaald gevoel’ bij het jaartal 1997. En nog steeds denkt Lance Lambert dat dit jaar een bijzonder jaar gaat worden. Dat zegt hij in het recent verschenen ’Middle East Update’, een toespraak op cassette die elke drie maand verschijnt. ’Sinds mijn veertiende, dat is een jaar ná mijn bekering, heb ik altijd een bepaald gevoel, een apart gevoel, bij het jaar 1997 gehad. Ik heb geen idee wat dit betekent en heb ook geen idee wat er dit jaar allemaal zou kunnen plaatsvinden. Ik heb altijd gedacht dat dat gevoel dat ik bij 1997 had, iets persoonlijks was, iets voor mijn eigen leven, maar ik ben, in mijn wandel met de Heer, steeds meer tot de slotsom gekomen dat het te maken heeft met de gebeurtenissen op aarde, met de gehele wereld, en speciaal met Israël en met de kerk. Ik weet niet wat dit jaar voor ons in petto heeft. Ik ken de details niet. Maar ik ken de Heer. Ook al weten we niet wat dit jaar voor ons heeft, we kennen Hem die dit jaar bestuurt,’ aldus Lambert. De Messiasbelijdende Jood Lance Lambert is Bijbelleraar en woonachtig te Jeruzalem. Hij geeft elke drie maanden een Engelstalige ’Middle East Update’ op cassette uit, die in Nederland door ’Christenen voor Israël’ wordt verspreid, op verzoek voorzien van een Nederlandse vertaling.

Sinds de schepping is er nog nooit zo’n gevaarlijke tijd geweest en de mensheid denkt ’alles’ in de hand te hebben en mocht het zo zijn dat we twijfelen steken we onze kop in het zand of zoeken ons heil bij astrologen en zieners van de New Age die ons een prachtige toekomst beloven in de volgende eeuw. We moeten dan natuurlijk wel eventjes aan een paar voorwaarden voldoen volgens deze dwaalgeesten want we moeten het exclusieve recht van Jezus Christus opgeven en de komende werelddictator accepteren. Natuurlijk doen we dan ook mee met de identificatie en nemen we ’het chipje in de hand of op het voorhoofd’ maar dán zal 666, de antichrist, ons binnen zijn Utopia brengen! Een Utopia wat maximaal 7 jaren kan duren en waarvan de tweede helft het voorportaal van de hel zal blijken te zijn omdat ’666’ de stormen, aardbevingen en ziekten niet kan weren. In Psalm 2 staat o.a. dat Hij die in de hemel gezeten is lacht om hoogmoedige mensen en regeringen en één stormpje uit Zijn machtige hand is voldoende om complete paniek op aarde uit te laten breken, de chip uit te laten vallen waardoor vreselijke pijnen het gevolg zijn. Ik schrijf dit alles niet uit leedvermaak want wie aan de dijken denkt van het Waddengebied zou wel eens angstige dromen kunnen krijgen en als u bedenkt dat ik zelf in dat gebied woon met een gezin begrijpt dat het mij óók aan gaat. Toch heb ik vertrouwen want ik weet dat de Almachtige Here en God in moeilijke tijden Zijn volgelingen zal bewaren en mocht het zo zijn dat het voor mij fataal afloopt dan weet ik me behouden door het reddende bloed van Christus Jezus dat ook voor mij vergoten is op het kruishout van Golgotha. Astrologen en andere ’piskijkers’ kunnen mij niet redden, de Oosterse godsdiensten wijten mijn verdrinken dan aan mijn ’slechte karma’ maar mijn Here en God zal mij wegnemen en me opnemen in Zijn heerlijkheid want uiteindelijk verwacht ik dat, misschien wel heel spoedig, de Here komt om Zijn gemeente weg te nemen:

’Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere [mensen], die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.

Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant* elkander dus met deze woorden.

1Thessalonicenzen 4:13-18

* De NBG geeft hier ’vermaant’ maar alle andere vertalingen zeggen ’vertroost’ en dat is het licht van de Bijbel veel beter weergegeven, het is toch de troost voor de Christen bij uitstek als die naar Christus Jezus mag gaan?

We hebben door dit artikel heel wat ellende over ons heen gekregen, u kunt mij er niet voor verantwoordelijk stellen want ik heb alleen materiaal samengevoegd en in een ’verhaal’ gezet. Wél kan ik u op een uitweg wijzen en dat is onze Here Jezus Christus die niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat. Er is voor u maar één mogelijkheid en dat is knielen voor de Here en uw zonden te belijden om Hem daarna te vragen in uw leven te komen. Dit wil niet zeggen dat uw toekomstige financiële problemen daardoor worden opgelost als de beurscrisis komt maar uw ziel is gered voor nu en in de eeuwigheid en dát is het fijnste wat u ooit kan overkomen.

April 1997
Werkgroep ’Bijbel:Aktueel!’, Postbus 113 9800AC ZUIDHORN.

http://www.bijbelaktueel.nl

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.