Openbaringen van de Here.

Openbaringen van de Here.

“Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten”.  Amos 3:7

Deze studie gaat over met de profetieën én de hedendaagse ontwikkelingen. Zoals het zich nu laat aanzien volgen de weeën van de eindtijd zich steeds sneller op en met die versnelling stijgt ook de onvrede van de mensheid, neem nu het onderstaande bericht: dat 21 mei 2001 is overgenomen:

Het Afghaanse Taliban-bewind wil alle niet-islamieten in het land dwingen een merkteken te dragen, om ze zo te kunnen onderscheiden van de Moslims. Minister Maulvi Mohammad Wali heeft een raad van Moslimgeleerden gevraagd om een oordeel over zijn plan. Ook liet hij weten dat niet-moslims niet het recht hebben in het openbaar hun geloof te belijden.

In het Taliban-bolwerk Kandakar moet de Hindoe minderheid al jaren gele kleding dragen om duidelijk te maken dat ze een ander geloof aanhangt. De Indiase media hebben Wali’s plan al vergeleken met de Jodenster ten tijde van Nazi-Duitsland.  (Bron: NOS-teletekst)

De laatste tijd horen en zien wij dagelijks in het nieuws van geweld, onrust en oorlog. In de onderstaande tekst zien wij het voorbeeld van de weeën die de geboorte van een kind aanduiden. Als de geboorte zich heeft aangekondigd volgen de weeën zich steeds sneller achter elkaar op. Het lijkt er op dat de moeilijkheden in de wereld zich ook steeds sneller voordoen, alsof de “weeën” steeds langer en heviger worden.

“Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: Immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is [alles] vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn”.  1 Thessalonicenzen 5:1-6

De weeën volgen zich snel op, en worden vaak een handje geholpen door mensen die uit zijn op wereldmacht. Neem nu eens de MKZ – en de BSE problemen, het Duitse blad “Topic” komt met het verhaal dat de Engelse regering enkele weken vóór de uitbraak van de MKZ crisis enorme hoeveelheden hout heeft besteld om de gedode dieren te verbranden! Daarbij komt bij dat een Franse dierenarts heeft verklaard dat de in januari 2001 uit Engeland geïmporteerde schapen al besmet waren met MKZ terwijl de incubatietijd 2 tot 3 weken is. Hier klopt iets niet want het Engelse ministerie van Landbouw houdt nog steeds vol dat het eerste geval van MKZ op 20 februari werd ontdekt op een varkensboerderij.

Engelse media ontdekten dat uit het “Militair laboratorium voor biowapens” “Porto Down” eind 2000 meerdere ampullen met een MKZ-virus “verdwenen” was. Meerdere  militairen van hoge rang hebben deze vermissing bevestigd. Daar komt nog het ongelooflijke verhaal bij, dat zich vooral in de EU-kritische bladen blijft herhalen. In 1998 hebben de ministers van landbouw van de EU het plan besproken om Engeland een veeziekte te bezorgen om van Engeland een akkerbouwland te maken! Hoe het ook zij, de Engelse veel boeren die slachtoffer geworden zijn van de beide veeziekten, BSE en MKZ, hebben voor een zeer lage prijs hun grond aan levensmiddelenbedrijven moeten verkopen om het hoofd boven water te houden.

Engelse en Nederlandse boeren hebben het meest te lijden gehad van de MKZ-crisis én het EU landbouwbeleid, in Engeland is het inkomen van de boeren 63% geslonken en in Nederland leven 44% van de boeren onder de armoedegrens! Willens en wetens zijn er machtige mensen bezig de wereldbevolking afhankelijk te maken van een kleine groep machthebbers, die op hun beurt de macht over zullen dragen aan één sterke man. De Bijbel is daar heel duidelijk in, er zal honger komen over de gehele wereld, moedwillig wordt Afrika al klein gehouden door honger en armoede maar het rijke westen gaat er zeker achteraan:

“En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven. En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn. En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde”.  Openbaring 4:6-8

Volgens het Engelse blad “Guardian” komen met grote regelmaat de leiders van de grote concerns in Brussel bijeen onder leiding van de bestuursvoorzitter van “Reed Elsevier”. De belangrijkste bezoekers zijn de topmanagers van Unilever, Nestlé – die meer dan een kwart van de wereldvoedselproductie in de hand heeft – Philips en Bayer. Deze mensen komen op “persoonlijke titel” en wie niet regelmatig komt wordt van verdere deelname uitgesloten. Alleen de top van de EU is op de hoogte van wat er besproken is en wat de wensen zijn van deze “Europese Ronde Tafelconferentie”. De grip van de concerns is groot op het Europese beleid en wie zegt ons of de bedoelingen wel eerbaar zijn, of dat de beoogde antichrist hier een vinger in de pap heeft. De tijden worden donker, zoals we lazen in 1 Thessalonicenzen 5:1-6 roept de apostel ons op om nuchter en waakzaam te zijn.

“Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: Immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is [alles] vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn”.  1 Thessalonicenzen 5:1-6

De apostel Paulus roept ons dus op om nuchter en waakzaam te zijn, daar wil ik nog aan toevoegen dat wij elk moment van de dag bereid moeten zijn om de Here tegemoet te gaan in de lucht. Bij die bereidheid hoort ook een volledige overgave aan de Here, loslaten van de wereld en zélfs moeten we onze familie los willen laten als deze een hinderpaal wordt op onze eeuwigheidreis.

Met onze familie en vrienden om ons heen beseffen wij vaak niet welke positie wij innemen, de Here heeft gezegd dat we wél in de wereld zijn, maar niet van de wereld:

“Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar dit alles zullen zij u aandoen om mijn naam, want zij kennen Hem niet, die Mij gezonden heeft”.  Johannes 15:18-21

Wij moeten ons steeds weer opnieuw realiseren dat er mensen zijn die naar het vlees bloed-verwanten zijn, broers, zusters, kinderen, man of vrouw, die ons allemaal erg dierbaar zijn, maar dat de mogelijk is groot dat ze géén relatie met de Here Jezus Christus hebben. In de moeilijke tijden die voor de deur staan kán het voor komen dat onze bloedverwanten onze tegenstanders worden, het kan gebeuren dat we ons voor hen af moeten sluiten.

In Johannes 15:18-21 lezen wij dat een slaaf niet boven zijn meester staat en als wij dan lezen in Johannes 7:3-7 zien we dat zelfs Zijn broers, de zonen van Maria, niet in Hem geloven. Als dát het geval is mogen wij ons wel eens afvragen hoe het ons zal vergaan als het moeilijker gaat worden in de wereld:

“Zijn broeders dan zeiden tot Hem: Ga vanhier en reis naar Judea, opdat ook uw discipelen uw werken aanschouwen, die Gij doet. Want niemand doet iets in het verborgen en tracht tegelijk zelf de aandacht te trekken. Indien Gij zulke dingen doet, maak, dat Gij bekend wordt aan de wereld. Want zelfs zijn broeders geloofden niet in Hem. Jezus dan zeide tot hen: Mijn tijd is nog niet gekomen, maar uw tijd is steeds bereid. U kan de wereld niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig, dat haar werken boos zijn.”  Johannes 7:3-7

Dat de wereld het steeds moeilijker krijgt zien we dagelijks in het nieuws en als hét voorbeeld van de tegenstand is de haat naar Israël toe. Door de Arabieren worden leugens steeds opnieuw herhaald en na een paar dagen nemen de nieuwszenders de hele en halve leugens klakkeloos over. De z.g.n. Palestijnen slachtten, doormiddel van zelfmoord terroristen die zich met bommen behangen, kortgeleden Joden af in een winkelcentrum en als Israël daarop maatregelen neemt t.o.v. de Palestijnse leiding wordt Israël terrorisme verweten. De waarheid wordt binnen om paar uren omgebogen ten gunste van Jasser Arafat en de wereldpers doet vrolijk mee.

Zo kan het een Christen ook vergaan, waarheden van 25 jaren geleden zijn tegenwoordig omgekeerd en wie z’n principes wil volgen wordt starheid verweten en komt niet zelden in aanraking met justitie vanwege discriminatie. De waarheid is omkeerbaar volgens spiritisten en occultisten. Ten tijde van de Tweede wereldoorlog was Gôebels Hitler’s “minister van informatie” (Propaganda), een beroemde uitspraak van hem heeft zich steeds weer opnieuw bewezen. Volgens Gôebels wordt een leugen geloofd, en daarmee een waarheid, als deze maar vaak genoeg wordt herhaald, zal de mensheid het op den duur geloven. In Nazi-Duitsland waren er relatief weinig mensen die Hitler en zijn consorten door hadden, velen onder hen die het wél begrepen waren wedergeboren Christenen. De verklaring van dit feit vinden wij in Johannes 16:13:

“Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toe-komst zal Hij u verkondigen.”  Johannes 16:13

De Bijbel, en daarmee de Here is heel praktisch, liet de Christenen toen des tijds zien dat de 6 occultisten, Hitler en z’n handlangers, gevaarlijk waren, evenzo laat de Here ons zien welke gevaren er voor de Christen zijn. Het is voor een Christen belangrijk de Bijbel te lezen én te geloven, alleen in dát boek vinden we de Weg, de Waarheid en het Leven, voor nu en voor de eeuwigheid. In 2 Petrus 1:19 lezen wij van de opwekking om het Woord, vooral het profetische Woord te geloven:

“En wij achten het profetische woord [daarom] des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten”.  2 Petrus 1:19

De ontwikkelingen in de wereld gaan soms heel sluipend, waarheden worden omgedraaid, en de mensheid geleidelijk klaar gemaakt voor de komende antichrist, daarom heeft de Here ons Zijn Woord gegeven en verlicht de Heilige Geest ons denken:

“Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: Immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is [alles] vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief  overvallen zou: Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe”.  1 Thessalonicenzen 5:1-5

Het “Terwijl zij zeggen”  betekent dat de wereld dénkt dat er vrede en rust is ondertussen hun ondergang in volle gang. Voor hen die in Christus zijn is de Bijbel “een lamp voor de voet” die de weg beschijnt in de duisternis. De Here wekt ons op om niet traag, maar actief te zijn, de ogen te openen en te leven naar het Woord, zoals de Joden destijds niet begrepen dat de Here moest sterven begrijpt de gemiddel-de mens niet dat profetieën die op onze tijd slaan vervuld worden:

“En Hij zeide tot hen: “O, onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben!”
Lukas 24:25

De voornaamste gebeurtenissen, die volgens de profetieën nog niet vervuld zijn. Ondanks de leegloop van de kerken en de plaatselijke groepen is de afval nog niet volledig, dát zal pas haar climax krijgen als de Gemeente van de aarde weggenomen is. Dán zal er nog wel een religie zijn maar het ware geloof in de Here Jezus Christus zal verdwenen zijn. De Bijbel zegt ons ook dat er afval komt, deze afval van het christelijk geloof is momenteel voor ons een zuivere richtlijn:

“Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs”.  2 Thessalonicenzen 2:3

Aangezien “de mens der wetteloosheid” zich nog steeds op de achtergrond houdt kunnen we niet over de volledige afval spreken, maar de schaduwen werpen zich duidelijk voor uit, denk maar eens aan het voorgaande, de veeziekten en de vergaderingen in Brussel van de “top der industrie”. Maar voor het zo ver is zal de Gemeente weggenomen worden, die grote dag kan elk moment komen, dit ligt verborgen in het raadsbesluit van de Here God maar de tekenen wijzen er heel duidelijk op.

Wij lezen in Johannes 14:3 de belofte van de Here Jezus:

“En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.”  Johannes 14:3.

Verder lezen wij:

“Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden”.  1 Corinthe 15:51-52

Hoe machtig regeringen, miljardairs of wie dan ook zijn, ze kunnen nooit tegenhouden wat de Here heeft beloofd en wat Hij van plan is. Parallel aan de voorgaande teksten lezen wij in 1 Thessalonicenzen 4:16-17;

“Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen”.  1 Thessalonicenzen 4:16-17

Op het moment dat wij veranderd worden zullen onze werken beoordeeld worden, niet welke positie wij in het maatschappelijk verkeer bekleed hebben maar wát wij voor de Here hebben gedaan. Onze daden, zonden, zijn al geoordeeld door de Here Jezus Christus op het kruishout van Golgotha.  Wij zullen wel eens heel vreemd op kunnen kijken, werken die wij zelf hoog inschatten blijken hooi en stro te zijn en werken die allang vergeten zijn door ons worden door de Here heel hoog ingeschat:

“Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God, die de wasdom geeft. Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij. Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro. Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, stand-houdt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?  Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!”  1 Corinthe 7:7-17

In vers 17 lezen wij dat  iemand die Gods tempel schendt, God zal hem ook schenden. Het klinkt vreemd maar dit is een grote troost, mensen die ons willens en wetens iets hebben aangedaan zullen uiteindelijk zélf de gevolgen moeten dragen. Wij voelen ons vaak alleen, wij denken dat hetgeen ons aangedaan wordt aan de Here voorbij gaat maar dat is niet waar:

“Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet  meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en bren-gen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: Zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Maakt u dan niet bezorgd, zeggen-de: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft”.  Mattheus 6:25-32

Na de opname van de Gemeente zullen de mens der zonde en de antichrist zich openbaren. De mens der zonde is de valse profeet en wie de antichrist is, of zal zijn, weten wij (nog) niet. Wél weten wij dat de antichrist zich, door medewerking van de duivel, als God wil verhogen:

“Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs. De tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; [wacht] slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen. En met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden”.
2 Thessalonicenzen 2:3-10

De apostel Paulus herhaalt hier in feite onze Here die in Mattheus 24: 15 zegt:

“Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël  gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op) laten dan wie in Judea zijn”.  Mattheus 24:15

De paralleltekst die de Here noemt vinden wij in Daniël 9:27;

“En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van  de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is”.  Daniël 9:27

Daniël schrijft hier dat dit alles z’n beslag zal krijgen “in de tweede helft der week”, dit wil zeggen dat de antichrist zich in de tweede helft van de grote verdrukking als “God” zal laten dienen.

Wij kunnen ons er geen voorstelling van maken wat er zal gebeuren in de komende tijd, je moet een diep medelijden hebben met de mensen die dan nog op aarde leven. Bloedverwanten die op dit moment denken dat “het allemaal wel wat mee zal vallen” zullen door een diep dal van ellende moeten gaan en uiteindelijk zonder Christus Jezus de eeuwigheid in gaan. Ze zullen de duivel en het beest, de antichrist, aanbidden alsof hij God Zelf is!:

“En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En [ik] [zag] een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. En zij aanbaden de draak*, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en  zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. En [het] [beest] opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het [beest] aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld.”  Openbaring 13:1-8

* Niet alleen “het beest”, de antichrist zal men aanbidden! De duivel zélf zal aanbeden wor-den! – zie vers 1 –

God zal gelasterd worden en mét Hem de Gemeente die op dat moment bij hem is:  “En [het] [beest] opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen.”

De antichrist zal een duivels mens zijn en wee de mensheid die het slachtoffer wordt van hem! Hij wil aanbeden worden, hij wil geëerd worden en wee degene die dat niet doet. (Openbaring 13:11-18)

Tijdens de Grote Verdrukking zal Israël het meest te lijden hebben, hiermee bedoel ik de Joden die de antichrist verwerpen, ze zullen moeten vluchten:

“Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op) laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld is; Kere niet terug om zijn kleed mede te neme. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Bid, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat*. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.”  Mattheus 24:15-21

* De Here zegt hier dat de mensen moeten bidden dat de vlucht niet op een sabbat zal plaatsvinden; als eerste kunnen we hier van zeggen dat het totaal onverwacht zal gebeuren dat de mensen moeten vluchten en ten tweede doelt de Here hier op de herstelde tempeldienst welke op sabbat gehouden zal worden.

Ná de Grote Verdrukking, op het moment van de grootste ontreddering, zal de Here in tegenwoordigheid van de Gemeente met macht en majesteit naar de aarde komen;

“Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.”  Mattheus 24:29-30

De Here zal op de zelfde wijze terugkomen als Hij heen is gegaan:

“En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henen voer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.”  Handelingen 1: 10-11

Op dát moment zal Hij als Koning der koningen gaan heersen over de aarde, duizend jaren lang;

“En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.”
Openbaring 19:11-16

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.