Demonen, dienstknechten van satan.

Demonen, “engelen” van satan.

In deze studie gaan we wat dieper in op enkele vormen van demonie, voor op gesteld moeten wij zeggen dat een wedergeboren mens nooit bezeten kan zijn door demonen, wél kan een christen last hebben van demonie in andere mensen. Groepen en kerken die claimen dat men demonen kan uitdrijven, en dan ook nog bij wedergeboren mensen, zijn op een onbijbelse wijze bezig. Verder wil ik in gaan op demonie in z.g.n. “opwekkingsbewegingen” en dan doel ik vooral op de man die zich “Profeet Joshua” laat noemen. Bij deze man mogen wij grote bedenkingen hebben, we komen er later op terug. Eerst gaan we naar de oorsprong van demonen.

Demonen
Het Nieuwe Testament geeft veel bewijs van het bestaan en de persoonlijkheid van demonen. De Gemeente van de Here wordt regelmatig aangevallen, er zijn zogenaamde “christenen” die de beloften van de Here te ontkrachten wat Zijn komst betreft. De apostel Petrus waarschuwde al in zijn 2e brief voor dit soort mensen, Mensen die zich laten influisteren door satan en zijn demonen:
“Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar eigen begeerten wandelen en zeggen: Waar blijft de belofte van Zijn komst?”  2 Petrus 3:3-4

Naar mate dichter wij bij de komst van de Here komen, des meer komen er verleiders welke met grote tekenen en wonderen duizenden mensen bezig houden en het zicht op het werkelijke wonder, de komst van de Here als mens op aarde, uit de belangstelling halen. Heel vaak zijn het mensen die oprecht overtuigd zijn van hun “roeping” maar hebben geen zicht op de situatie waarin de gemeente en de mensheid leeft. De satan maakt mensen wijs dat lichamelijke genezing geclaimd mag worden, dát een mens niet ziek hoeft te zijn. Zoals hij Eva op het verkeerde been zette met hele en halve leugens, zo maakt hij de gelovigen in onze dagen wijs dat het gevolg van de zondeval, een vergankelijk lichaam, niet nodig is, áls we maar die grote wonderdoeners gaan. Voor dit soort wonderpredikers gaat de volgende tekst meestal op, zodra ze zelf in de problemen komen met hun gezondheid roepen ze snel medische zorg in. Neem nu eens een bekende “evangelist” en “prediker”, toen hij problemen met zijn hart kreeg liet hij zich opereren! Andere wonderpredikers dragen brillen, kunstgebitten en steunzolen, hoe zit dit? De Bijbel zegt dat we op het einde van voorgangers en predikers moeten letten, maar dan naar mijn mening niet alleen in positieve - maar ook in negatieve zin:
“Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken; let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na.”  Hebreeën 13:7

In positieve zin moeten volgens Hebreeën wij op onze voorgangers letten en navolgen, ik heb van een voorganger enorm veel geleerd en zijn einde was plotseling, zonder pijn en angst. Ondanks dat hij absoluut geen gemakkelijk mens was mocht hij in vrede sterven, hij had het evangelie onversneden verkondigd.

In negatieve zin werkt het ook zo! Hoe moet een wonderprediker sterven in alle rust? Hij heeft altijd verkondigd dat ziekte en gebrek niet nodig is en nu is hij zelf aan de beurt. Hoe is een dergelijk einde? Kán een dergelijk mens vrede hebben met zijn sterven? De dwaaldemonen, die hem gedreven hebben, zullen en kunnen hem dan niet meer helpen.

Let op hun einde én let op hun gedrag als ze zelf ziek zijn, nemen ze een arts, laten ze zich opereren of vertrouwen ze op genezing zoals ze anderen wél hebben opgelegd? Ik vraag mij af waarom dergelijke gedreven mensen als het op hun eigen lichaam aankomt alles wat ze beweerd hebben aan de kant leggen en als eerste medische zorg zoeken. Volgelingen worden gezegd medicijnen te laten staan, of gesuggereerd te laten staan, met alle gevolgen van dien en zelf gaan ze tijdens ziekte de weg van de minste weerstand. Zijn hun leringen demonisch of beïnvloed door demonie? Of hebben ze te weinig kennis van de Bijbel en realiteitszin?

1. De oorsprong van demonen
Met betrekking tot de oorsprong van de demonen, kan niets met zekerheid gezegd worden. Zij zijn niet de gevallen engelen, die in 2 Petrus 2:4 genoemd worden en in Judas:6; want deze zijn gevangen, terwijl de demonen vrij zijn:
“Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren.”  2 Petrus 2:4

“En dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden”.  Judas 6

Zij worden de ’engelen’, d.i. boodschappers, van satan genoemd en er is reden om aan te nemen, dat zij met hem gevallen zijn:
“Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.”
Matheus 25:41

II. Demonen zijn persoonlijke geesten

Mattheüs 12:43  ’de onreine geest gaat rond …….  zoekt’
Mattheüs 12:44  ’Hij zegt……..  IK ZAL …... komende vindt’
Mattheüs 12:45 ’Dan gaat ……hij neemt met zich……. en zij gaan in’

“Persoonlijke geesten” wil zeggen dat een dergelijke geest zich aan één persoon verbindt, beïnvloed en destructief maakt. Na het sterven, of uitdrijving, van/uit de “gastheer” vertrekt een demoon en zoekt een ander lichaam.

Mattheüs 12: 43  ’Onreine geest ....gaat uit ....zoekt rust’
Mattheüs 12: 44  ’Ik zal wederkeren in mijn huis’
Marcus 5:12   ’Zendt ons in de zwijnen ....in daar in mogen varen’

Doordat demonen geesten zijn, kunnen zij in mensen en dieren varen en hun handelingen controleren:
“En toen Hij uit het schip ging, kwam Hem terstond uit de grafsteden een mens tegemoet met een onreine geest, Die verblijf hield in de graven, en niemand had hem meer kunnen binden zelfs niet met een keten. Want hij was dikwijls met voetboeien en ketenen gebonden geweest en de ketenen waren door hem stukgetrokken en de voetboeien vernield, en niemand was bij machte hem te bedwingen. En voortdurend, nacht en dag, was hij in de graven en in de bergen, schreeuwende en zichzelf met stenen slaande.En toen hij Jezus uit de verte zag, liep hij toe, viel voor Hem neder. En zeide, roepende met luider stem: Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer U bij God, dat Gij mij niet pijnigt. Want Hij zeide tot hem: Onreine geest, ga uit van deze mens. En Hij vroeg hem: Hoe is uw naam? En hij zeide tot Hem: Mijn naam is legioen, want wij zijn talrijk. En hij smeekte Hem dringend hen niet buiten het land te zenden. Nu werd daar bij de berg een grote kudde zwijnen gehoed. En zij smeekten Hem, zeggende: Zend ons in de zwijnen, dat wij daarin varen. En Hij stond het hun toe. En de onreine geesten gingen uit en voeren in de zwijnen; en de kudde, ongeveer tweeduizend, stormde langs de helling de zee in en zij verdronken in de zee.”  Marcus 5:2-13

Nadat de zwijnen verdronken waren, dus dood waren, waren de demonen (weer) vrij en waren ze in staat om in een ander mens te varen.

Er is geen voorbeeld te vinden in de bijbel, dat een Christendoor demonen bezeten.

Demonen zijn zoals hun meester, satan, erg wreed en medogenloos. Ze zijn uit op vernietiging van de gastheer én eventuele slachtoffers. Neem als voorbeeld een dictator, ze gaan tot het uiterste in hun wreedheden. Idi Amin, de vroegere president van Oeganda, voerde een waar schrikbewind, zijn tegenstanders gooide hij levend in zijn privé krokodillenbassin. Deze dieren leefden letterlijk van mensenvlees! Dergelijk gedrag kan alleen door demonie veroorzaakt worden. Maar ook zien we vormen van demonie in het leven van extreem gedreven mensen, de moordenaar van Pim Fortuyn zegt het leven van een dier boven het leven van een mens te stellen als het er op aan komt.

Demonen hebben inzicht.
Het komt voor dat demonen worden uitgedreven en toch terug komen omdat er opnieuw ruimte aan hen wordt gegeven. Dan is het hek echt van de dam, hij neemt dan anderen mee, misschien wel om sterker te staan bij een eventuele volgende uitdrijving. Als een mens, waar een demoon uit vertrokken is, de ontstane leegte niet opvult, of laat opvullen door de Heilige Geest, komen er grote problemen. Met andere woorden; Als een mens de Here Jezus na uitdrijving niet in zijn leven toe laat krijgt demonie opnieuw de kans, een kans die óók wordt genomen:
 “Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. Dan zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren; en als hij komt, vindt hij het leegstaan en geveegd en op orde. Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hijzelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. Alzo zal het ook gaan met dit boze geslacht.”  Mattheüs 12:43-42

III. Zij zijn de vertegenwoordigers van satan

’Zijn koninkrijk’ (demonen):
“En indien de satan de satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn koninkrijk kunnen standhouden? En indien Ik door Beëlzebul de boze geesten uitdrijf, door wie doen uw zonen het dan? Daarom zullen zij rechters over u zijn.” 
Mattheüs 12:26-27

’Zijn engelen’ (boodschappers):
“Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van  Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is”. 
Mattheüs 25:41

’Mijn naam is Legio, want wij zijn vele’
Zoals we lazen in Marcus 5:2-13 zijn de demonen zo talrijk, dat satan door hen praktisch overal vertegenwoordigd is. Maar het is onbijbels om aan satan alomtegenwoordigheid toe te schrijven, want dit is uitsluitend een Goddelijke eigenschap

IV. De bijbel maakt onderscheid tussen demonische invloed en demonische bezetenheid.

Voorbeelden van demonische bezetenheid vinden we in Mattheüs 4:24; 8:16; 28, 33; 9:32; 12:22; Marcus 1: 32; Lukas 8:36; Handelingen 8:7. (Lezen)

Voorbeelden van demonische invloed: 1 Corinthe 12:2; 1 Timotheüs 4:1

V. Eigenschappen en werk van de demonen
1. Hun eigenschappen:
Mattheüs 8:28  ’zeer wreed’
Mattheüs 8:32   “Een openbaring van kwaadaardigheid”
Mattheüs 9:33   ’Toen de duivel uitgeworpen was, sprak de stomme’
Mattheüs 10:1   ’onrein’. 
Mattheüs 12:43 “Zoekt rust, een plaats”

II. Hij is een verleider:
Genesis 3:1 5   ’Gij zult niet sterven’

Dit staat lijnrecht tegenover de opdracht van de Here God, satan beweerde dus dat God niet zou menen wat Hij had gezegd, satan maakte God tot een leugenaar.

Genesis 2:17   “Gij zult voorzeker sterven”
1 Timotheüs 2:14  “de duivel vindt heel vaak ingang bij vrouwen”

“En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen; Doch zij zal behouden worden, kinderen ter wereld brengende, indien zij blijft in geloof, liefde en heiliging, met ingetogenheid.”
1 Timotheüs 2:14

De satan probeert altijd via vrouwen ingang te vinden in de Gemeente van Christus, meestal door op het gevoel en emotie te werken. Hij weet heel goed dat wanneer hij ingang bij vrouwen heeft verkregen het gezin meestal ook in zijn machtsgebied komt. Dit is een logisch gevolg omdat de vrouw, de moeder, het gezin verzorgt, vooral in vroegere tijden. In positieve zaken is de vrouw vaak de motor van veranderingen maar ook in het negatieve. Het valt op dat de New Age grote aantrekkingskracht heeft op vrouwen en dat via hen macrobiologische voeding, alternatieve genezing, enz. binnen het gezin komt. In positieve zin kunnen we ook zeggen dat wanneer de moeder van het gezin tot geloof en inzicht komt de rest van het gezin haar vroeg of laat volgt.

Mattheüs 4: 1 3   ’Verzocht van de duivel………. verzoeker………. zeide’

III. Hij weerstaat het volk des Heren

I Kronieken 21:1   ’Satan stond op tegen Israël’

Satan heeft altijd bijzondere belangstelling gehad voor het volk Israël omdat hij wist dat de Here God Zijn heil aan de mensheid wilde schenken via Israël. In het kort kunnen we zeggen dat wanneer Israël vernietigd zou worden en géén Messias geboren zou kunnen worden. Toen de Messias, onze Here Jezus Christus, eenmaal geboren was probeerde satan Hem meerdere keren te vermoorden of te laten vermoorden en daardoor te verhinderen dat de Here Zich op zou offeren voor de mensheid. In Mattheüs 2 lezen wij van de kindermoord te Betlehem en het gebied daar om heen. Herodus had bij de wijzen uitgevist wáár ze de ster zagen om “Het Kind” ook hulde te bewijzen, in werkelijkheid wilde hij de Here vermoorden:

“Toen Herodes zag, dat hij door de wijzen misleid was, ontstak hij in hevige toorn en zond bevel om in Betlehem en het gehele gebied daarvan al de jongens van twee jaar oud en daar beneden om te brengen, in overeenstemming met de tijd, die hij bij de wijzen had uitgevorst.”  Mattheüs 2:16

Lezen: Mattheüs 2: 1-18

Zacharia 3:1-2   ’Satan stond ....weerstond hem’
Openbaring 12: 9-10   ’Aanklager onzer broeders’
Jacobus 4:1-12  “Onderwerpt u aan God …….. weersta de duivel…….”

Lezen: Jacobus 4:1-12

In de verzen 11 en 12 spreekt Jacobus over kwaadspreken en oordelen, deze kwaden zijn te vergelijken met tovenarij. Ook “wereldliefde” kunnen wij beschouwen als gevolg van tovenarij, of de invloed van demonie en tovenarij. Als volgeling van de Here Jezus Christus zijn wel in deze wereld maar niet ván deze wereld, de wereld die in de zonde ligt:
“Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt. Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.”
Johannes 15:17-20

Daarom schreef Jacobus, de broer van de Here Jezus, ook dat wij ons niet moeten overgeven aan liefde voor de wereld, er behoort onderscheid te zijn tussen christenen en ongelovigen. Als dit onderscheid niet bij ons aanwezig is moeten we ons in alle eerlijkheid afvragen wat er met ons eigenlijk aan de hand is, of we ons ook laten beïnvloeden door demonie. Niet dat we zelf bezeten zouden zijn maar dat we ons wél laten meeslepen door mensen die de Here niet kennen en dus slaaf van de zonde, van satan zijn.

IV. Hij verhindert en verstoort het werk van God

Mattheüs 13:19   ’De boze neemt weg hetgeen gezaaid was’
Mattheüs 13: 25  ’Zaaide onkruid onder de tarwe’ 
Mattheüs 13:39   ’Vijand die ze zaaide is de duivel’

Lezen: Mattheüs 13:24-30.

Wij lazen in de gelijkenis van de zaaier dat in het tarweveld onkruid werd gezaaid door een vijand. Het goede zaad werd min of meer verstikt door de dolik, een op tarwe gelijkend gras. De zaden van de dolik, die als jong plantje sprekend lijkt op jonge tarwe, is giftig in grotere hoeveelheden en als het met het graan wordt mee gemalen krijg je een vervelende situatie.

De vijand van de Gemeente van Christus zaait met regelmaat “onkruid” op de akker die Gemeente heet. Valse leringen sluipen binnen en doen hun verwoestende werk. Gezonde plaatselijke groepen vallen zo nu en dan uiteen in twee of drie jammerlijke groepjes zonder enige kracht. Ook landelijk en wereldwijd zien wij het “onkruid” dat duizenden mensen verslaat, ogenschijnlijk oprechte predikers strooien het vergif van emotie en ervaring in de Gemeente. “Wonderbaarlijke” opwekkingen worden ons gemeld en als wij het mogen geloven worden zelfs doden opgewekt en laten zich, naar men zegt, in samenkomsten bewonderen. Wereld wijd staan juichende en propaganda artikelen in allerlei “christelijke” bladen. In het verdwaasde en van God afgedwaalde Europa kijken mensen met jalousie naar die grote predikers en hun aanhang en hopen dat het ooit eens zo ver zal komen in hun verwaterde gemeenten en groepen. Ze nemen de verhalen klakkeloos aan, accepteren de videobanden die worden gemaakt als 100% waarheid en beseffen niet dat al deze wonderen altijd in “Ver-weg-istan” gebeuren en nooit in Amsterdam of Zwolle waar controle is uit te voeren.

De satan heeft zijn knechten de demonen heel goed in het gareel, ze zoeken gedreven mensen die zich maar al te graag als werktuig laten gebruiken, vooral als er financieel gewin te behalen is. Met enige regelmaat zien we grote “evangelisten” van het voetstuk vallen, de ene drukt miljoenen dollars achterover, de andere leeft in grote rijkdom van het collectegeld en weer een ander betuigd wel heel erg veel naastenliefde aan mooie dames in hun directe omgeving.

Toch zijn deze mensen, die met veel glamour en charisma miljoenen volgelingen achter zich krijgen, de oorzaak dat anderen daardoor veel schade aan hun geloof in Christus ondervinden.

“Daarom, nu wij deze bediening hebben, die ons door barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed niet, Maar hebben wij verworpen alle schandelijke praktijken, die het licht niet kunnen zien, daar wij niet met sluwheid omgaan of het woord Gods vervalsen, maar de waarheid aan het licht brengen en zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn voor het oog van God’   2 Corinthe 4:1-2

In het voorgaande spraken wij over “grote predikers” die na verloop van enige tijd door de mand vallen, zolang ze elke paar jaren met iets nieuws komen kunnen ze het heel lang volhouden zonder dat hun bedrog aan het licht komt. Uiteindelijk vallen deze mensen door de mand, er blijft nog wel een schijn van Godsvrucht over maar elke kracht is weg, wie het Woord van de Here vervalst valt op een gegeven moment door de mand. De kerkenraden in de stad Groningen vertelden juichend dat de gezamenlijke Groninger kerken voorop lopen bij de rest van het land wat de eenwording betreft. In de pers vertelde men met groot bravoure dat op Hemelvaartsdag een gezamenlijke dienst gehouden werd in de Martinikerk. Verder op in het krantenartikel bleek er niet zo veel juichends over te zijn, het was bitter noodzaak dat kerken zich her-groeperen, de kerken lopen leeg, de leden verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Van deze leegloop uit de kerken kunnen we ons maar één reden voorstellen, het Woord van de Here God wordt niet meer gepredikt, humanisme en leugens hebben het ware Woord vervangen, demonen hebben kans gezien de Bijbel om te buigen naar humanistische uitleg, de mens centraal te stellen en zonder de Here Jezus de eeuwigheid in te sturen:
“Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, Ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here, en onszelf als uw dienaren om Jezus’ wil.”   2 Corinthe 4:3-5

De bedekking op de ogen van mensen is iets wat niet te peilen is, veel mensen gaan willens en wetens tegen het Woord van de Here in. Soms zeggen ze dat ze niet zondig zijn en dus zich niet hoeven te bekeren. Anderen begraven zich als het ware in religie en begrijpen daar door het Woord van de Here niet. Voor de natuurlijke mens is “het geestelijke” niet te verstaan omdat de duisternis, de satan, hun ogen blind maakt.

Lezen: 2 Corinthe 11:7-15   ’Satan ... veranderde in een engel des lichts’

Deze teksten lezen wij van schijn-apostelen (vers 13) die valse leringen binnen de Gemeente brengen zoals o.a. alverzoening, schijngenezingen en wonderen maar in vers 15 lezen wij dat hun einde naar hun werken zal zijn.

V. Hij is een verslagen vijand

Het genade tijdperk zal niet erg lang meer duren, voor de Gemeente is maar weinig tijd meer op aarde. De Here Jezus Christus heeft op Golgotha satan de kop vermorzeld zoals de Here God aan Eva beloofde in Genesis 3:15:
“En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.”  Genesis 3:15 

De Here heeft de werken van satan verbroken, voor hen die de Here hebben aangenomen als verlosser staat er niets meer in de weg, die mogen Hem binnenkort tegemoet gaan in de lucht. Voor de wereld die de Here heeft verworpen staat er nog een moeilijke tijd te wachten, een tijd vol demonie, bedrog en wreedheden. En toch lezen we in 1 Johannes 3:8 dat Hij, de Here Jezus de werken des duivels verbreken zou.
  
Johannes 12:31    ’Overste dezer wereld  uitgeworpen’
Hebreeën 2:14     ’Te niet zou doen’
Jacobus 4:7          ’Weerstaat de duivel en hij zal van U vlieden’
1 Petrus 5:8-9      ’Denwelken wederstaat, vastzijnde in het geloof’
Kolossenzen 1:13 “Christenen leven niet onder zijn macht”

VI. De toekomst van satan

2 Thessalonicenzen 2:8-11  ’Werking des satans tekenen en wonderen der leugen’:
“Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem  zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven.”  2 Thessalonicenzen 2:8-11

Momenteel leven wij in een tijd van tekenen en wonderen, het is een onmogelijke zaak voor hen die de Bijbel niet kennen al dit bedrog te onderkennen. Wonderdoeners stellen zich op als predikers, profeten en genezers en oppervlakkig beschouwt gebeuren in hun “bediening” grote wonderen. Aids patiënten worden genezen, blinden zien weer en lammen gaan lopen als we de juichende verhalen mogen geloven. Videobanden van de samenkomsten gaan over de gehele wereld en duizenden mensen verlekkeren zich er aan en vragen zich af waarom dit niet in eigen omgeving gebeurd. Mensen met inzicht op dit gebied, meer dan gemiddelde gelovige, hebben deze dingen onderzocht en geanalyseerd komen tot geheel andere conclusies en zijn verontrust over de ontwikkelingen.

De Werkgroep “Terug naar de Bijbel”, zelf Charismatisch, spreekt over bedrog, van alle opwekkingen die momenteel bezig zijn blijven er na onderzoek maar één of twee over. De rest is van bedenkelijk allooi en kan, bijna, demonisch genoemd worden. De satan weet zijn “evangelie” prachtig te verpakken en aantrekkelijk voor de mensen te maken. In de Bijbel vinden wij daar ook een voorbeeld van:
“En het geschiedde, toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam, welke aan haar eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht. Deze liep Paulus en ons achterna, luid roepende: Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zeide: Ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur.” 
Handelingen 16:16-18

De demoon, die de vrouw beheerste, loog niet hij sprak doormiddel van de vrouw de volle waarheid en dit is net zo gevaarlijk voor het werk van de Here als een hele - of een halve leugen. Die demoon wees de mensen naar de macht welke de Here heeft om mensen te redden, maar ….. door de oproep van een demoon (lees slavin) werden mensen op het verkeerde been gezet. De slavin zou goed werk, werk van de Here, verrichten als we de demoon zouden geloven. Kort gezegd, als Paulus niet had ingegrepen, had satan het evangelie verkondigd, maar dan wel op zijn wijze! De uiteindelijke gevolgen kunnen wij raden.

Als wij de bovenstaande teksten op ons in laten werken komen wij tot de ontdekking dat wij heel veel inzicht en wijsheid van de Heilige Geest moeten bezitten in geestelijke zaken. Als een “evangelist” of “voorganger” claimt dat alleen hij de Heilige Geest heeft ontvangen en al de andere mensen uit de Gemeente niet zullen wij ons direct van hem af moeten wenden. Deze stelling gaat namelijk volkomen tegen de Bijbel én de woorden van de Here Jezus zelf in! In Handelingen 1:8 lezen wij het volgende: “Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij  zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.”

De “profeet” T.B. Joshua claimt dat alleen hij de Heilige Geest heeft ontvangen en de duizenden volgelingen van hem niet. Alleen al op grond van deze ene tekst moeten we vaststellen dat die Joshua een leugenaar en bedrieger is, wie spreekt er eigenlijk de waarheid, de Here Jezus Christus of ene “meneer” die zich “profeet Joshua” noemt? De “profeet” laat zich gebruiken door de duisternis, niet alleen doormiddel van deze bewering maar in zijn optreden zijn tal van occulte elementen te vinden. De z.g.n. “opwekking” in Lagos, Nigeria, is het schoolvoorbeeld van bedrog, videobanden van de samenkomsten gaan heel de wereld over als “bewijs” maar hoe kunnen wij van een opwekking spreken als de leider daar van andere predikers en voorgangers met de dood bedreigd?

De satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Maar in de eindtijd, onze dagen, sluipt hij naar zijn aard als een slang binnen waar de deuren van de harten open staan. Het einde van satan kennen wij uit de Bijbel, hij krijgt nog een korte tijd de gelegenheid mensen te verleiden maar zijn einde staat vast, daar valt niets aan te veranderen:

“En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En [ik] [zag] een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?”  Openbaring 13:1 4  

De macht van het beest, de anti-christ, zal maar een korte tijd stand houden want binnen 7 jaren is alles voor hem verloren. Zijn vazal, de valse profeet, en hij zelf zullen in de “poel des vuurs” geworpen worden:

Lezen: Openbaring 19:17 20  

Verder zien wij in het volgende dat satan voor duizend jaren gebonden zal zijn: 
Openbaring 20:1-2    ’Satan …..  bond hem ….. duizend jaren’

Na die duizend jaren zal satan nog één keer los gelaten worden om de huichelende volken te verleiden maar ook dat zal maar een korte tijd in beslag nemen en als laatste zal ook satan in de “poel des vuurs” geworpen worden.

Openbaring 20:7-8    ’Satan ……. losgelaten om de volkeren te verleiden’
Openbaring 20:10     ’Geworpen in de poel des, vuurs’

In grote lijnen hebben wij gezien wie demonen zijn, welke uitwerking ze kunnen hebben en wie hun meester is. De satan presenteert zich vaak als een engel des lichts, een engel van de Here, welke het beste met de mensen voor heeft. Kwam hij altijd maar als een brullende leeuw, dan was hij herkenbaar, maar op religieus vlak is hij een kei, hij weet mensen te manipuleren via religieuze mensen die het met de waarheid niet al te nauw nemen.

Zoals ik eerder op merkte, is de resterende tijd op aarde voor de Gemeente kort, satan en z’n “engelen” weten dat ook en daarom strooien ze dagelijks “vreemd zaad” op de akker die Gemeente heet. Wonderpredikers beïnvloeden Bijbelleraren, leraren die in het verleden blindelings te vertrouwen waren, naar we dachten, blijken een ommezwaai gemaakt hebben in hun denken. Wat vroeger vaststaand was wordt nu in twijfel getrokken, of in een theologische brij van woorden omgebogen in de richting van hun eigen afvallige leer.

Wat vroeger, in het boek “Het Domein van de slang”, door Prof. W. Ouweneel als occult werd afgewezen wordt nu zonder theologische onderbouwing, op grond van ervaring en gevoel, door hem klakkeloos aangenomen. Aan de vreselijke uitwassen in de samenkomsten van de z.g.n. ‘Profeet” T.B. Joshua gaat hij gemakshalve voorbij en alleen al de gedachte dat deze “profeet” occult belast kán zijn werpt hij ver van zich van zich weg. Ouweneel glijdt langzamerhand af naar het moeras van de oecumene van het hart, charismatische ervaringen en Bijbelkritiek met een vroom sausje.

Hier zien wij dat bekeerde mensen niet zelf belast kunnen worden door demonen maar wél meegesleept kunnen worden door mensen waar een hele grote verdenking op ligt van demonie. Het is raadzaam ons ver te houden van deze dingen, elk moment kan het zo ver zijn, elk moment kan onze Heer Zijn Gemeente weg nemen, bent u er klaar voor? Is alle vroegere demonie en occult gedrag voor Hem beleden? Zo ja, dan bent u vrij, vrij om Hem tegemoet te gaan in de lucht:
“Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere [mensen], die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. Vertroost elkander dus met deze woorden.”  1 Thessalonicenzen 4:13-18

De “engelen van satan”, de demonen, hebben maar één doel als drijfveer, ze willen de gelovigen verhinderen uit te zien naar de komst van de Here. Wie in de val loopt die ze hebben opgezet zal meer uitzien naar een “opwekking” dan naar de vereniging met de Here Jezus Christus die voor de deur staat. Wereldse mensen leven van feest naar feest, van vakantie naar vakantie, van aankoop naar aankoop:
“Maar zie, daar is vrolijkheid en vreugde, een doden van runderen en een slachten van schapen, een eten van vlees en een drinken van wijn: laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij.”  Jesaja 22:13

“Indien ik te Efeze, naar de mens, met wilde dieren gevochten heb, wat baat het mij? Indien er geen doden worden opgewekt, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij. Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.Komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen.”  1 Corinthe 15:32-34

Gelovigen daarentegen schrikken (als het goed is) af van een dergelijke levensstijl en daarom gebruikt de boze andere methoden, vrome methodes. In het verleden zochten gelovigen hun bevestiging in het houden van de (Joodse) wet naast het genade aanbod van de Here. Later, in onze dagen, is de mens zo “wijs” geworden dat het geloof vaak verzwakt is door de rede, het verstand. Wij willen alles beredeneren, bewezen zien maar is het niet zoals Paulus schrijft:

“Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van Gods doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is. Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten, En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt. Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. Want door dit [geloof] is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.” 
Hebreeën 10:36 - Hebreeën11:3

Als wij dit niet meer geloven maar een verwatert geloof belijden en beleven blijft er niets meer over dan een lege huls, dan moeten wij zoals in Groningen de kerken her-groeperen. Deze her-groepering is het gevolg van de rede die in midden achttienhonderd is ingezet. Door demonen gedreven mensen wilden het beter weten dan de Here God. De theologen van onze dagen volgen leringen die tijdens de z.g.n. “verlichting” zijn ingezet, de mens achtte zich toen autonoom en de slagzin was toen “Geen God en geen Meester”. Wat de wereld zonder God is geworden zien we elke dag om ons heen, geweld, verdriet, moord en egoïsme. Deze trend is ingezet door Adam Weishaupt, een professor uit Ingolstadt (Duitsland). Hij vatte, gedreven door satan, het plan op eenmaal een wereldrijk op te richten. Hij wist dat het een paar honderd jaar zou duren voor het zo ver zou komen, maar dát het zo zou opgericht worden wist hij zeker. Zijn plan was zo demonisch geniaal ontworpen dat er voor de mensheid geen ontkomen aan is, tenzij . . . .  de mens de Here Jezus Christus aanneemt.

Weishaupt heeft uitgedacht dat via de vrijmetselarij in Frankrijk een revolutie moest ontstaan, daarna is de eerste wereldoorlog gekomen, de Russische Revolutie en de tweede wereldoorlog. Via revoluties en oorlogen moest de mensheid geconditioneerd worden voor de grote finale, de wereld dictator. Anno 2002 staan wij vlak voor dat moment, de mensheid wordt angstig gemaakt voor terrorisme, natuurrampen, enz. De mensheid zal spoedig vluchten in schijnveiligheid, schijnveiligheid van registratie en onderdrukking, áls er maar rust komt en de huidige weelde veiliggesteld kan worden. De westerse mens is vergeven van weelde en luxe en wil dit nooit op geven, daarom zal de mens zich een chip laten implanteren, daarom zal de mens zich binden aan een man die dit eist. Wie aan deze eis wil voldoen zal, voorlopig, weelde en luxe kunnen blijven kopen maar het einde zal bij satan en vazal zijn, de antichrist zijn in de poel des vuurs:
“En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en [weer] levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken,  zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.  En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, En dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.”  Openbaring 13:13-18

Dit is het doel van satan, mensen afhankelijk te maken van hem zelf doormiddel van de anti-christ wiens weg is voorbereid door de occult gedreven professor Adam Weishaupt.

Deze studie ging over demonie en als we de lijn altijd door trekken zoals we het nu hebben gedaan zien we de wereld in een ander licht, dan kunnen we zeggen; laat de wereld de wereld en laten de doden (geestelijke doden onder de zonde) hun doden begraven want wij zien uit naar de komst van de Here Jezus, Maranatha, kom Heer Jezus, kom!

Werkgroep bijbelaktueel, 22 mei 2002

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.