Verleidingen van satan.

Verleidingen van satan.

Inleiding.
Binnen de christenheid wordt vaak gesproken en geschreven over de werken van satan, meestal is dit een abstract verhaal en niet aan het dagelijkse leven te staven. Het is ontzettend moeilijk de werken van satan duidelijk in beeld te brengen. Achteraf, nadat er schade is opgelopen, beseffen wij dat wij, of anderen, in de strikken van de boze zijn gevangen. Op dit moment, 17 november 2001, draait er in Amerika een film van de z.g.n. Harry Potter, een tovenaarsleerling. Op de Bijbel na zijn de boeken over deze, fictieve, jongen het meest verkocht en gedrukt in vele, vele talen. Kinderen worden door deze boeken opgewekt demonie te bedrijven, aan waarzeggerij te doen en ’geesten’ als reële wezens te accepteren. Naar verwachting zal de genoemde film alle records breken en miljarden dollars opbrengen. Grootouders, óók van ’christelijke huize’, geven hun kleinkinderen razend populaire Harry Potter boeken en peperduur speelgoed cadeau. Ook de film, die binnenkort ook in Nederland vertoond zal worden, is voor vele weken in de voorverkoop uitverkocht. Via de kinderen wordt het occulte aangeprezen als het fijnste wat een mens kan overkomen. Doormiddel van geldbeluste mensen heeft de satan een ruime ingang gekregen in de geest van de mensheid.

Verleidingen van satan.
In de verwarde tijd waarin wij op dit leven wordt het steeds moeilijker zich als christen staande te houden. Valse religies rukken steeds vaker op, leiders van groepen roepen zichzelf steeds vaker uit als ’messias’ of ’christus’. De Here Jezus Zelf heeft daar al voor gewaarschuwd:

’Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om, ware het mogelijk, de uitverkorenen te verleiden.’ 
Markus 13:22

Naar aanleiding van Markus 13:22 willen wij samen de religieuze verleiding van de duivel bekijken. Zijn kracht ligt op godsdienstig gebied. Mensen, die godsdienstig verleid zijn, zijn er het ergst aan toe, omdat zij in de duivelse misleiding gevallen zijn, die luidt: ’Met mij is ’t wel goed’. Niemand weet beter, dan de duivel zelf, dat de mens religie nodig heeft. Op deze behoefte spelen machthebbers en dictators in, de Farao van Egypte stelde zichzelf als zonnegod voor, de mensen aanbaden hem en volgden hem blindelings omdat ’god’ het zei. In de recente geschiedenis is Adolf Hitler het schoolvoorbeeld, hij had zichzelf doormiddel van het Tulegenootschap met vijf anderen (totaal 6 mannen, w.o. Speer en Hess) aan satan verbonden doormiddel van een rituele inwijding. Wie documentaires ziet op de Tv valt het op dat de massasamenkomsten  min of meer religieus waren opgezet en dat de ’priester’, Adolf Hitler, ondanks zijn vreemde uiterlijk en houding duizenden mensen in zijn macht had. Hij, en de vijf anderen, waren in staat het Duitse volk in hun demonische macht te houden.

Onze Here en Schepper heeft Zijn relatie met Hem in ons gelegd, omdat wij daarmee Hem, de God van alle leven, zouden zoeken. En wie Hem oprecht zoekt, die vindt:

’Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.’  Matthéus 7:7

Wanneer u uit de waarheid bent kunt u Jezus’ stem horen, want God heeft iets in uw hart gelegd, waardoor u Hem horen en vinden kunt

’Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dus toch een koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen; een ieder, die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem.’  Johannes 18:37

Wee echter degenen, die niet willen, die hun hart en hun wil de Here Jezus onthouden, die zonde en duisternis meer liefhebben als Hem (Filippenzen 3:18-19; Joh. 3:19).

’Want velen wandelen (ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende) als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind.’
Filippenzen 3:18-19

Wee degenen, die hun trotse, eigengerechtige persoonlijkheid niet willen prijsgeven, zij zijn in handen gevallen van de godsdienstige misleider, de satan. Deze doet zich voor als de engel des lichts maar drijft de mensheid naar de eeuwige verlorenheid.

In 2 Corinthe 11:14 zegt Paulus: ’Geen wonder ook, immers, de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts’.

De satan geeft een geloof, dat met godsdienstige behoeften overeenkomt, een geloof zonder inhoud, een surrogaatgeloof. Wél christelijk, maar zonder Christus. Waarachtig geloof aan Jezus Christus geeft altijd een omwenteling in het hart van de mens.

Hij brengt het van de dood tot het leven (Johannes 5:14, l Johannes 3:14).

’Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood.’  1 Johannes 3:14

Zie de duizenden en tienduizenden godsdienstig verleide mensen. Zij hebben allemaal iets en toch hebben allemaal niets. Zij kennen Christus, maar bezitten Hem niet. De duivel heeft er niets op tegen, wanneer u ’christelijk’ bent, dat u zich laat dopen, dat u deel neemt aan het avondmaal, de kerkdiensten bezoekt, ja, een leven leidt, dat aan alle ’christelijke’ levensnormen voldoet.

Maar hij heeft er alles op tegen, als u zich van harte tot de Here bekeert:

’De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.’  Jesaja 55:7

Hier ligt nu de zwakke plek. Vele mensen zijn bereid, om aan het godsdienstig leven deel te nemen, de duivel zelf doet het ook. Maar weinigen zijn bereid, om als schuldbewuste zondaar, onder het kruis te gaan staan, want dat betekent totale zelfverloochening.

Dat gaat te ver voor het trotse hart, daartegen verzet zich ons hele zijn. Dát gaat ons ego veel te ver. Er zijn toch nog slechtere mensen als u ... En kijk, daar is satan al in zijn engelengedaante, en hij biedt u op een presenteerblaadje de ’christelijke’ godsdienst die de mens past. Een godsdienst zonder de eis van persoonlijke bekering en wedergeboorte, met voorbijgaan van het kruishout van Golgotha.

Luther noemde satan ’de aap van God’. Zijn zonde begon er immers mee, dat hij gelijk aan de Allerhoogste wilde zijn? Hij doet alles na, wat God doet. Wij leven in een tijd van surrogaten, waarin men maar moeilijk echt van onecht kan onderscheiden. Het ergste surrogaat zijn de namaak christenen, zij zijn uiterlijk gelijk aan de wedergeborenen. Een oppervlakkige toeschouwer ziet het verschil niet. Zelfs de persoon zelf merkt het zelden, alleen als hij in stille ogenblikken diep in zijn hart kijkt, moet hij bekennen, dat hem het allerbelangrijkste ontbreekt. Och arme, waarschijnlijk klampt u zich vast aan kerk of gemeente, aan uw sacramenten, en toch bent u niet over de grens gegaan, hebt u Jezus toch niet. Daar is maar één weg voor, de Weg, Jezus Christus:

Ieder uur, ied’re stap brengt ons nader. Bij de grens van leven en dood.
Heeft de Heiland uw paspoort getekend? Met Zijn bloed dat Hij reddend vergoot?
Nog is het tijd, de Heer geeft gená. De toegang is vrij door Golgotha.
Jezus ging voor, Hij wacht bij de grens. Is uw paspoort getekend, o, mens?

Gij kunt zelf de tol niet betalen. Zilver en goud verliest daar zijn macht.
Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang. Tot het land waar de Heiland u wacht.
Nog is het tijd, de Heer geeft gená. De toegang is vrij door Golgotha.
Jezus ging voor, Hij wacht bij de grens. Is uw paspoort getekend, o, mens?

Het is nu het uur der beslissing. Bij de grens begint het gericht.
O, geloof in uw Heiland uw Redder. En Hij voert u naar het eeuwige licht.
Nog is het tijd, de Heer geeft gená. De toegang is vrij door Golgotha.
Jezus ging voor, Hij wacht bij de grens. Is uw paspoort getekend, o, mens?
       
Lied 890, bundel Johannes de Heer

Mensen willen zich vaak verdedigen en zeggen, dat ze toch wel een goed mens zijn en dat ze altijd hun plicht nakomen. Dat ze toch proberen een goed christen te zijn! Ze vloeken niet, drinken maar weinig en zijn niet goddeloos. Ja, zegt men vaak, ik geloof aan God, wat wil God dan nog meer van mij? Hierin ligt de misleiding! De braafheid, de godsdienstigheid en plichtsgetrouwheid zijn de sterkste wapens van Satan tegen de mensheid. Lees toch Jesaja 64:6, waar staat ’dat wij allen zijn geworden als een onreine, dat al onze gerechtigheden, (dat zijn onze goede werken) zijn als een wegwerpelijk kleed.’

Dat betekend dat al onze deugden, ons goed-willen-zijn, al te voren door God verworpen is en geen geldigheid heeft, omdat het uit een zondig hart komt, uit een wezen dat in ongerechtigheid geboren werd. De kern van de mens is geen goud, maar zonde:

’Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.’
          Psalm 51:7

Zie u zelf toch  in het licht van God.

Door Satan misleid
De Here wil verblinde ogen openen. Velen steunen op geestelijke ervaringen, omdat velen eenmaal een opwekking van uw ziel beleefd hebben. Velen zegt, dat ze zich bekeerd hebben. Ze herinneren zich een tijd in hun leven, dat ze de Here Jezus van harte liefhadden. Maar ze blijven in deze vroegere toestand rusten, ondanks hun hart lauw en onverschillig geworden is. Maar de Here Jezus zegt: „Zo zult gij hen aan de vruchten kennen’ (Matthéus 7:20). Als uw leven uw geloofsleer tegenspreekt, dan bent u een godsdienstig misleide.

Genade is niet goedkoop! Genade, die God in Jezus Christus een mens vernieuwt het hart, anders zou men de genade tevergeefs ontvangen hebben: 

’Maar als medewerkers [Gods] vermanen wij u ook de genade Gods niet tevergeefs te ontvangen.’  2 Corinthe 6:1

Ontzettend is het, te zien, hoe vele gelovigen, die eenmaal zo goed begonnen zijn, zich nu voortdurend door de vijand laten bedriegen, omdat zij in de zonde volharden, d.w.z. zich in bewuste ongehoorzaamheid aan God achter zijn genade willen verbergen. Dergelijke gelovigen vallen onder het oordeel van Hebreeën 10:29:

’Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal hij verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de Geest der genade gesmaad heeft?’

De Here zegt verder:
’Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet, waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch heet, noch koud, zal Ik u uit Mijn mond spuwen’
Openbaring 3:15-16

Lauwe mensen kunnen ogenschijnlijk heel actief in de kerken en gemeenten zijn, denk eens aan de zogenaamde ’werkheiligheid’. Vaak compenseert men de lauwheid met activiteiten van de kerk of Gemeente. Mensen zien tegen hen op en dit wordt vaak als heel prettig ervaren. In principe laten deze mensen, ondanks de vele goede en sociale werken binnen de Gemeente of kerk, satan toe in hun leven. Denk eens aan de schriftgeleerde en de tollenaar:

’Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden; de een was een Farizeeër de ander een tollenaar. De Farizeeër stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U, dat ik niet zo ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar; Ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van al mijn inkomsten. De tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zeide: O God, wees mij, zondaar, genadig! Ik zeg u: Deze keerde, in tegenstelling met de ander, gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.’  Lucas 18:10-14

De Here ziet het hart aan, Hij weet of we wel of niet oprecht en eerlijk voor Hem staan:

’Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.’
1 Samuël 16:7

De Here kent maar twee soorten mensen, koude en warme, te weten: verlorenen zielen en behouden zielen, of ook, mensen die in het rijk van satan zijn en mensen die in het rijk van God zijn. Gedeelde mensen zijn voor Zijn aangezicht een gruwel:

’Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. Of meent gij, dat het schriftwoord zonder reden zegt: De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid? Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.’  Jacobus 4:4-8

Lauwe en trage mensen zijn marionetten van satan. Grensbewoners! De grens tussen God en satan loopt midden door hun hart, ’ . . . Ik zal u uit Mijn mond spuwen’, zegt de Here Jezus. Uit dit ernstige woord van de Here Jezus blijkt zonneklaar dat het beter is een heiden te zijn, dat is koud, dan een halve christen, dat is lauw.

Luister naar de klacht van de Here God over Zijn volk:

’Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij’   Jesaja 29:13

’Ik haat. Ik veracht uw feesten en kan uw samenkomsten niet luchten’  Amos 5:21.

Wat voor nut heeft dan al het godsdienstig werk als de Here van ons geweken is? Godsdienstig en misleide mensen zijn door de satan heeft in zijn engelengestalte bedrogen.

’Gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zijt dood’  Openbaring 3:1

Gebeden van een lauwe gelovige hebben geen uitwerking, want de Here kan zoiets niet verhoren (Jesaja 1:15 en Jesaja 59:1-2).

’Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg Ik mijn ogen voor u; zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; uw handen zijn vol bloed.’  Jesaja 1:15

Laten we daarom wakker zijn en het overige sterken dat dreigt te sterven (Openbaring 3:2).

’Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God.’  Openbaring 3:2

Ongemerkt kunnen wij in een lauwe situatie geraken als wij het moeilijk hebben in ons leven of ziek zijn. Ook gelovigen kunnen daar gebukt onder gaan en zoeken soms hun heil bij wondergenezers en de zogenaamde gebedsgenezers. Zo nu en dan worden wij doormiddel van een brochure opgeroepen in grote, massale, samenkomsten te komen om genezen te worden. Meestal komt daar de Bijbel sporadisch open, ons bekende kreten schallen vanaf het podium en na enige tijd worden mensen opgeroepen om naar voren te komen en zich de handen op te laten leggen. Ogenschijnlijk worden mensen genezen en door de sfeer komt de behoefte steeds opnieuw naar boven om wéér zo’n samenkomst te bezoeken. Uiteindelijk is zo’n gelovige niet meer tevreden met een eenvoudige uitleg van het Woord in de eigen samenkomsten maar drijft van de ene wonderdoener naar de andere. De gezonde leer accepteert men niet meer, wonderen, ervaringen en belevingen hebben het rechte geloof vervangen door emoties die uiteindelijk afdalen naar een lauw amusementsgeloof.

Ook komt het voor dat Christenen in moeilijke tijden hun heil zoeken bij alternatieve genezers en ze maken zichzelf wijs ’dat het wel goed zit omdat de ziektenkostenverzekering het vergoed’ Voor het gemak wordt maar eventjes vergeten dat door de druk van de concurrentie verschillende verzekeringsmaatschappijen overgegaan zijn tot deze vergoedingen. Iriscopisten, Haptonomen en wat dies meer zij verdienen een hele dikke boterham, inclusief kaviaar, aan arme zielen die met de ogen gesloten de New Age in glijden. De Here zegt: Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven laten wij daarom ook de ogen openen voor de valstrik van satan.

De satan heeft eerst het geloof uitgehold doormiddel van (nieuwe) theologie en vrijzinnigheid, maar óók dogma’s waardoor een mens het genade aanbod van de Here niet aan durft te nemen. Juist de laatste groep heeft ’veel last’ van werkheiligheid, ze geloven oprecht in de Here God maar zijn niet daadwerkelijk tot bekering en levend geloof gekomen. De satan heeft het juist op dit soort mensen gemunt, het is bekend dat in bepaalde kringen gedacht wordt dat een magnetiseur gaven van de Here heeft ontvangen en het komt ook voor dat juist in deze groep veel mensen alternatieve genezers bezoeken. Persoonlijke aandacht en pastoraal werk, vanuit het bekeerde hart, is daar schaars te zoeken en daarom zoekt men in het surrogaat van de haptonomie. Persoonlijke aandacht heeft elk mens nodig, een vriendelijke handreiking of een oprechte aanraking wordt gemist in moeilijke dagen. Psychische problemen veroorzaken lichamelijke klachten en uiteindelijk gaan de aan de New Age gelieerde mensen er mee aan de haal. De satan heeft via de achterdeur eerst de mensen van de Here afgehouden doormiddel van de vrijzinnige theologie en daarnaast een theologie die de mens tot een lamgeslagen wezen maakt. Als een mens helemaal kapot en op is biedt hij hen zijn oplossingen aan, in de vorm van vrome gebeds - en genezingsdiensten en doormiddel van alternatieve genezers die hun leven aan de duisternis hebben gegeven. Hier is maar één Weg die uitkomst kan bieden, de Weg die de Here Jezus Christus aan wil bieden. Er is maar één middel tot genezing, daar kan geen Jan Zijlstra, een iriscopist of haptonoom tegen op. Bekeert u, geef u over aan de Heiland. Laat u reinigen door het kostbare bloed van de Here Jezus, want uw tegenpartij, de duivel gaat rond als een brullende leeuw: 

’Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.’  1 Petrus 5:8

Satans recht op de mensheid.
Op vele zogenaamde gelovigen heeft de satan een recht. Wie enerzijds ’ja’ tegen Jezus zegt, maar anderzijds ook ’ja’ tegen de zonde, is gebonden door de satan. Het recht dat de duivel heeft op vele gelovigen ligt in de zonden, die men bewust toelaat in het leven. Veel mensen, óók gelovigen zijn meestentijds dicht in de omgeving van de grens, heel vaak een ogenblik er over heen. en dan weer terug in het rijk van satan. Men zucht en vecht om los te komen, maar het lukt niet. Eenmaal heeft men een bekering beleefd, maar nog niet helemaal tot het nieuwe leven doorgedrongen. Waarom niet? Waarom zijn ze nog in een toestand van slavernij, gebonden aan handen en voeten? Omdat de satan mensen kan vasthouden onder de zonde omdat men innerlijk niet bereid is het hart te verootmoedigen. Wel bidt men: ’Heer, verlos mij van de zonde’, maar diep in het hart heeft men de zonde lief. Ziet u de tweeslachtigheid van het hart en de huichelachtigheid? (Genesis 6:5 en Jacobus 4:3).

’[Of], gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen.’  Jacobus 4:3

Zolang de toestand van het hart zo is, is men een gemakkelijk te veroveren prooi voor satan. Maak toch nu een volkomen breuk met al uw innerlijke zonden! Zeg toch, dat u alleen voor de wil van God kiest en de wil van satan wil verwerpen. En u zult ervaren, dat achter uw duidelijk wilsbesluit de overwinningsmacht van Christus staat. Bij een geheel ’nee’ tegen de zonde en een geheel ’ja’ tot de Here Jezus, verliest de duivel elk recht. Dan bent u geheel en al over de grens en ondanks u zwak bent in uzelf, bent u machtig in Christus! Wat geeft een zekerder veiligheid, dan met Christus verborgen in God te zijn?

’Want gij zijt gestorven (voor de zonde) en uw leven is verborgen met Christus in God.’  Kolossenzen 3:3

Ik vraag aan alle gebonden, ’christelijke’ lezers: ’Wat voor een Heiland hebt u eigenlijk? Is Hij zwak? Is Zijn overwinningsmacht beperkt? Neemt Zijn kunnen af?’

Ziende op de kettingen, waarmee u gebonden bent, ligt het antwoord op deze vragen voor de hand. Wat een smaad voor onze Koning Jezus! Laat het er toch op aankomen, dat óf Jezus overwinnaar is, óf satan. Wordt consequent! God neemt het ernstig. Jezus heeft u ernstig genomen. In Zijn doodsstrijd aan het kruis heeft Hij de vijand overwonnen en daarmee ook voor u een volledige verlossing gebracht. En ondanks dat zou satan verder recht op u hebben, terwijl u zo duur gekocht bent? Nee, Jezus blijft overwinnaar en leeft! Halve christenen gaan verloren. Het is het één of het ander. Of u bent een door Jezus Christus verlost mens, of u bent een prooi van de satan en een knecht van de zonde:

’Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde.’  Johannes 8:34

Wie in Christus is, is overgezet in het rijk van de Zoon Zijner liefde (Kolossenzen 1:13), in het andere geval bent u nog in het rijk van de satan. Maar dan is het nu ook de hoogste tijd, de grens wordt spoedig gesloten. Jezus komt spoedig weer. Nog kunt u de zonde ontvluchten. Grijp daarom de doorboorde hand, haast u tot Jezus.

Valse geruchten betreffende de komst van de Here.
De komst van de Here wordt zo nu en dan belachelijk gemaakt, vaak door ’gelovige mensen’ die een datum vaststellen voor Zijn komst. De wereld smult als de voorspelde ondergang van de wereld niet is doorgegaan. De satan spint er garen bij want ongelovigen en religieuze mensen nemen bij elke ’misser’ meer afstand van het Woord van de Here en voor wij het weten komt de volgende gedachte bij ons op:

’En zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is.’  2 Petrus 3:4

Dit is naar het hart van satan! Aan de tekst is te zien dat het ’gelovigen’ waren die deze vraag stelden, mensen die het allemaal te lang vonden duren. Steeds opnieuw zijn er mannen die beweren de wijsheid in pacht te hebben, die precies weten wanneer de Here komt en de gevolgen zijn verschrikkelijk, de gelovigen raken geestelijk in  de knoop.

Het is satan in voorgaande eeuwen gelukt de Bijbel ter discussie te stellen in de kerken, men zou niet moeten lezen wat er staat maar ’begrijpen’ wat de strekking van de betreffende tekst zou moeten zijn. U begrijpt dat dit alleen maar een ontkrachting van de Levende Woord kan betekenen. Maar niet alleen de vrijzinnigheid is debet aan de lauwe toekomstverwachting van de gelovigen, ook de diverse kerkleringen hebben het Levende Woord ontkracht en er een dode letter van gemaakt, in vele gevallen gaat de leer boven de Heer en verwacht men niet meer letterlijk Zijn komst. En wat zegt Petrus daar van?:

’Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat. Waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag. De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, Vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede.’  2 Petrus 3:5-14

Natuurlijk ontgaat het hen dat de Here zal komen, dit ontgaat hen omdat ze lauwe Christenen zijn die leven in een door hen zelf bedacht evangelie. Dwaalleraren brengen een leer waardoor niet alleen de Bijbel wordt uitgehold maar ook de heerlijke toekomstverwachting voor een Christen met één pennenstreek wordt weggestreept. Men bouwt doormiddel waanzinnige theorieën een leer, doet voorkomen dat de bedenkers geweldig ontwikkelde mensen zijn en maakt schaamteloos gebruik van een oude en vertrouwde naam. In praktijk blijkt meestal dat hun volgelingen de ingewikkelde leringen niet begrijpen, ze komen niet verder dan een ontkenning van de opname der Gemeente en het verwerpen van de bekering en de daar op volgende doop. Misschien mogen wij ons wel eens afvragen of dergelijke leraren zélf wel ooit eens tot bekering gekomen zijn!

Dwaalleren
Dwaalleren zijn zeer gevaarlijk, maar voor elk kind van God, dat in de Geest wandelt, direct herkenbaar.

’Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.’  1 Johannes 4:1

Het optreden van veel dwaalleren behoort tot de godsdienstige misleiding van satan. We kunnen het zo vergelijken: De Here Jezus Christus is nu aan de rechterhand des vaders in de hemel:

’Die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw.’  Efeze 1:20-21

Zijn wederkomst komt spoedig. Dit is geen speculatie, maar een nuchter feit. Jezus zelf gaf ons de tekenen, die aan Zijn komst zullen voorafgaan. Lees Matthéus 24 en Lucas 21, in het bijzonder gaat het ons om de vijgenboom als voorbeeld van het volk Israël én tekenen die zich nu voor onze ogen vervullen:

’Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.’  Matheus 24:29-31

Zo nadert steeds meer de hemelse atmosfeer de aarde.

Jezus kómt niet alleen, maar staat op het punt van komen! We leven in de laatste minuut van deze tijdsbedeling. Volgens Efeze 6:12 bevinden de duivelse heerscharen zich in het luchtruim tussen hemel en aarde. Daarom komen de demonen steeds meer in het gedrang. Zij worden als het ware tezamen gedrongen en ontwikkelen een nog nooit voorgekomen, satanische activiteit. Hoe geweldig duidelijk ziet Johannes het:

’Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft’   Openbaring 12:12

In de laatste vijftig jaren zijn dwaalleringen als paddestoelen uit de grond verrezen, ’duivelse leringen’:

’Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen.’  2 Thessalonicenzen 2:9

’Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen.’
1 Timothéus 4:1

Uit de afgrond komen vele leerstellingen, die allemaal een stuk waarheid, vermengd met leugen brengen. Daarom worden dwaalleringen tot een valkuil voor het die het Woord niet kennen, er niet op gefundeerd zijn. Het wordt een schrik en een strik voor hen die geen gemeenschap met de Here Jezus Christus hebben.

Aanhangsel.
Op de 14e mei 1948 werd Israël een staat. Een geweldige datum in de wereldgeschiedenis. Met één klap werden honderden bijbelse profetieën vervuld en deze vervulling werd ingeleid door de vestiging van de staat Israël. Zuiver politiek en militair gezien een goddelijk wonder. Dit land en volk is door de duizenden jaren heen altijd een goddelijk wonder geweest omdat boven haar de goddelijke profetieën stonden en staan (Genesis 12:1-3). En God zelf vervult Zijn voorzeggingen. Hij kan niet liegen (Numeri 23:19). God geeft Zijn zegeningen aan de mensheid door middel van het volk Israël. Jezus Christus werd geboren in Israël, is opgestaan en ten hemel gevaren in Israël en zal ook wederkomen en Zijn voeten zullen op de Olijfberg staan in het land Israël....

Dan wordt Hem de troon van zijn Vader David in het land Israël gegeven (Zacharia 14:4, Lucas 1:32-33, Jesaja 9:6). Dan zal Zijn duizendjarige koningsheerschappij aanvangen, groot en heerlijk. Gods handelen met Zijn volk gaat naar dit doel toe. Steeds meer komen land en volk Israël in het brandpunt der wereldgeschiedenis te staan. Ongekende rijkdommen worden daar ontdekt. Heel veel waardevolle mineralen, die onontbeerlijk zijn voor de oorlogsindustrie, liggen daar opgeslagen en wachten op hen, die de oorlogsgod aanbidden. Een grote veldslag staat Israël te wachten, waar van de afloop ons zeer nauwkeurig in Ezechiël 39 geschilderd wordt(zie ook Ezechiël 38:18-23). Zeer veel leed en tranen zullen nog over Israël komen,voor dat Jesaja 53 hun nationale belijdenis zal worden, als zij Hem zien, wie zij doorstoken hebben (Openbaring 1:7, Zacharia 12:10). Geef acht op het woord van de Here Jezus in Lucas 21:28:

’Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt’.  Lucas 21:28

Houdt er rekening mee, wedergeboren broeder en zuster, dat de opname der Gemeente van Jezus Christus ieder ogenblik kan plaats vinden, want Romeinen 11:25 begint in Israël te gloren. Steeds meer vragen de joden naar hun Messias. Ezechiël 37 vervult zich voor onze ogen in steeds vluggere volgorde. Daarom waak op! Al deze gebeurtenissen en nog vele anderen laten ons met grote duidelijkheid zien, dat het getal der Gemeente uit de volkeren spoedig vol is en haar opname nabij.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.