Wat de gelovigen willen zeggen

Wat de gelovigen aan hun kinderen en familieleden, die achter zullen blijven, nog zo graag zouden willen zeggen!

Wat gaat er gebeuren na het moment van de opname van de Gemeente van Jezus Christus?
De Here is zeer nabij! Wanneer Hij wederkomt en ons tot Zich zal nemen in de wolken, dan kunnen wij niets meer tot onze kinderen, tot onze familieledenen en vrienden zeggen, want de Opname zal plotseling plaatsvinden.

in één ogenblik- in het punt des tijds!

Leg daarom nu reeds dit traktaat op uw bureau of in de lade bij uw waardevolle papieren, opdat uw kinderen of familieleden -die achter zullen blijven- het zullen vinden, zodat u hen voor de laatste maal het Evangelie van de genade van Jezus Christus kunt verkondigen!

’Geliefde kinderen, familieleden en vrienden,

Wij verwachten volgens het profetische Woord van onze Bijbel, dat de Gemeente van Jezus Christus spoedig zou worden opgenomen. Allen, die Jezus Christus waarachtig toebehoren, zullen in één ogenblik veranderd en van deze aarde worden weggenomen, ja, precies zoals Jezus Christus naar de hemel voer. Wanneer dit gebeurd is, zullen velen, o zo velen op aarde achter zijn gebleven, die niet in Jezus Christus geloofden, die niet waarachtig zijn wedergeboren, die nooit helemaal ernst hebben gemaakt met het geloof in Jezus Christus. Wij wenden ons op deze manier tot jullie, achterblijvers, want nu kunnen wijzelf niet meer tot jullie spreken. Wij zeggen jullie: Op dit moment van de Opname is er iets geweldigs gebeurd: de Gemeente van Jeuzs Christus is hemelwaarts gegaan om verbonden te worden met haar Heer, met Hem, Die het Hoofd van de Gemeente is. Waarover wij altijd hebben gesproken, is nu werkelijkheid geworden en jullie die ons hierin niet wilden geloven, zijn op de aarde achtergebleven en gaan thans een verschrikkelijke tijd tegemoet, zoals er nog nooit geweest is en ook niet weer komen zal.

Het woord van God is waar. Iedere belofte en iedere waarschuwing zal exact worden vervuld.

Wat zal er dan plaatsgevonden hebben?
Jeuzs heeft hiervan geprofeteerd: ’Ik kom weder’ (Joh 14:3). Hoe dit allemaal zal plaatsvinden, lezen wij heel nauwkeurig in het historisch verslag van deze belangrijke wereldgebeurtenis van de Opname in 1 Tess. 4:16-17: ’De Here Zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.’

Wat wij nu hierboven hebben gelezen, is thans een feit geworden. Wij, die dit ogenblik van de Opname meemaakten en in Jezus geloofden, zijn opgenomen, de Here tegemoet in de wolken. Ons lichaam is thans veranderd geworden en wel in minder dan geen tijd, zoals wij dit lezen in 1 Cor. 15:51-52:
’Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.’
De Here heeft nu dit woord vervuld en op het moment dat jullie onze geestelijke nalatenschap lezen, zijn wij Thuis bij onze Heiland, Die ons heeft liefgehad en Die Zichzelf voor ons heeft gegeven. Wij leven nu in een vernieuwd lichaam en zullen met Jezus Christus op Zijn troon zitten en eens deze aarde regeren. Maar nu komt op aarde een verschrikkelijke tijd van de onbeperkte heerschappij van satan. En dit is, wat ons bedroeft en wat wij van ganser harte betreuren, dat jullie, die niet in Jezus geloofden, nu achtergebleven zijn. Deze dagen, waarin jullie nu leven, zijn zeer ernstig, want zij hebben op zo’n geweldige wijze de waarheid van Gods Woord geopenbaard. Ja, Zijn Woord is werkelijk waar en wij zeggen het nogmaals door dit epistel, dit Woord zal ook verder letterlijk worden vervuld!

Maar... wat kunnen jullie nu verwachten?
Dat staat te lezen in 2 Tess. 2:8-12:
’Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem van zijn mond en machteloos maken door Zijn verschijning, als Hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hen een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de warheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.’

Lees hierbij ook eens Openbaring 13 en dan ontstaat een duidelijk beeld van wat jullie te wachten staat. God wil aan satan gelegenheid geven, onbeperkt zijn boze natuur bot te vieren en dan wordt openbaar, wat zijn demonisch karakter in werkelijkheid is. Het zal een verschrikkelijke tijd zijn en jullie zullen vreselijk veel door moeten maken. Alles, wat we tot nu toe aan demonische invloeden hebben gezien, zal niets betekenen, wanneer wij dit gaan vergelijken met de tijd vol verschrikkingen, die nu aanbreekt. Het is vreselijk, om deze tijd mee te maken! Hoe anders zou het geweest zijn, wanneer ook jullie Jezus Christus als jullie persoonlijke Heiland zouden hebben aangenomen!

Maar alles is nog niet verloren!
Het voorecht om tot de triomferende Gemeente van Christus te mogen behoren, die met Hem zal regeren, is aan jullie voorbijgegaan, want de tijd van de Gemeent van Christus op aarde is definitief voorbij. En toch is er nog een tijd van genade voor jullie! Iedere, die wil, kan vergeving van zonden ontvangen op grond van de losprijs, welke Jezus Christus aan het kruis van Golgotha heeft betaald. De grootste zonde, die men kan begaan, is die van het verwerpen van Gods genadeaanbod, wat de Here Jezus als volgt uitdrukte: ’ En als Hij (=de Heilige Geest) komt zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij(=de Here Jezus) niet geloven....’ (Joh.16:8) Dit is de enige zonde, waardoor een mens voor eeuwig van God gescheiden, door Hem veroordeeld en verdoemd zal worden. In Jezus niet geloven, betekent voor Hem een zware belediging. Dit is werkelijk de openbaring van een misplaatst wantrouwen, want: 
’ Wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt.’
De eerste kans, de eerste gelegenheid hebben jullie door je ongeloof voorbij laten gaan. De Here heeft de deur toegesloten. Niemand kan meer tot de Bruiloft van het Lam worden toegelaten. Het woord van de Here luidt nu: ’Ik ken u niet.’ (Matt. 25:12) Mis nu niet de laatste kans, die je nog hebt. Er is nog een kans op de eeuwige zaligheid, wanneer je je nu voor God verootmoedigt en het offer van Hezus Christus, dat hij ook voor uw zonden gestorven is, aanneemt. Ook nu geldt nog: ’Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’ (1 Joh 1:7)

Hij zal jullie uit alle geweld van de duivel verlossen, ook dan wanneer de boze jullie in zijn haat tegen Christus ten bloede toe vervolgt, ja misschien wel doodt. Maar het is de moeite dubbel en dwars waard om het aards leven te verliezen teneinde de eeuwige zaligheid te verwerven. De periode, waarin de duivel op aarde regeert, zal kort zijn, want Christus zal hem in de vurige poel werpen. Tegenover deze korte periode op aarde staat de eeuwigheid die zeer lang is! Denk er toch aan, dat dit jullie laatste kans is. Kom tot schuldbelijdenis!

Dan zullen wij jullie terugzien, als jullie tot de grote schare van martelaren behoren, die uit de Grote Verdrukking komen om dan ook voor de troon van het Lam te staan, want wij lezen in het laatste Bijbelboek, in Openbaring 7: 9-10 en 13-17:

’Daarnaast zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleerd met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En zij riepen met luider stem en zeidden: de zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is en van het Lam! En een van de oudsten antwoorde en zeide tot mij: Wie zijn deze die bekleed zijn met de witten gewaden en vanwaar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zeie tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de Grote Verdrukking en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het Bloed des Lams. Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in Zijn tempel, en Hij, Die op de troon gezeten is, zal Zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar de waterbronnen des levens en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.’

Dr. Wasserzug-Traeder

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.