Wat willen we eigenlijk?

Wat willen we eigenlijk?
We willen aan God gelijk zijn!

Zes miljoen
In het doen en laten van de mensheid komen we steeds weer opnieuw het getal 6 tegen. Een afstammeling van Rafa, familie van Goliath had zes vingers aan elke hand en zes tenen aan elke voet. Deze geweldenaar stond op tegen God en Israël (2 Samuël 21: 20-22). Het zou heel vreemd zijn dat het getal zes niets met de mens te maken zou hebben, neem nu eens de moord op de Joden in de concentratiekampen; zes miljoen zijn er uitgeroeid! Steeds als er een opstand tegen God is komt het getal zes in beeld.  Het zou interessant zijn om geschiedkundige feiten te onderzoeken op de relatie met het getal zes, Hitler en zijn trawanten zijn ook als een groepje van zes occultisten begonnen en alle beslissingen wer-den in eerste instantie door deze zes mensen besproken en uitgevoerd. In een later stadium was Hitler zo ver doorgeslagen, mede door gebruik van verdovende middelen, dat hij zichzelf als god achtte, dit werd zijn smadelijke ondergang. In de nabije toekomst zal er nog eenmaal zo’n man opstaan, de grote 666 waar-van de Bijbel in Openbaring 13 spreekt.

Inleiding:

De mens acht zich almachtig in zijn daden, God is daar schijnbaar niet bij nodig. We weten hoe we door de ruimte kunnen reizen, we plaatsen het hart van het ene mens in een ander en als we willen. ? Ja wat willen we eigenlijk? We willen aan God gelijk zijn! Zesduizend jaren geleden was er een echtpaar dat óók aan God gelijk wilde zijn, en tot op de dag van vandaag zitten we met de brokken:

Maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God ge-zegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken*; anders zult gij sterven. De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven. Maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at.  Genesis 3:  3 -6
* Dit had God niet gezegd! Zie Genesis 2:17.

De mens is van nature een onbetrouwbaar wezen, al vanaf het begin voegt hij iets toe aan de Woorden van God, zélfs Eva die toch volmaakt geschapen was begreep niet dat onze Here het serieus neemt met Zijn Woorden en inzettingen. Onze Here en God is volmaakt, wij mensen zijn nooit hoger gekomen dan een zesje, net over de streep! Nu, anno 1999 staan we ook voor een streep, het jaar 2000, het zesde millennium na de schepping en laten we daar eens met elkaar over nadenken.

Het getal van een mens.
Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig. Openbaring 13: 18

Het getal des mensen is 6, het niet volmaakte getal*, het volmaakte getal is 7.

Vooral de getallen 6 en 7 komen we in de Bijbel regelmatig tegen en op het getal 6, de mens zullen we speciaal letten. Op dit moment staan we vlak voor het einde van het 6e  millennium, over een paar weken begint een nieuwe periode voor de mensheid. Wat er gaat gebeuren weten we niet, dit ligt in de handen van onze Here en Verlosser. Als mens kunnen we niets toe - of afdoen aan de toekomst, we denken dat we alles in de hand hebben maar uiteindelijk zal het verlopen zoals de Here het vastgesteld heeft.

Dinsdag 12 oktober 1999 is de zes-miljardste* wereldburger geboren, wel tekenend dat dit voor het jaar 2000 plaatsvond, dat jaar is het zesduizendste** jaar na de herschepping uit Genesis 1. De mensheid probeert met allerlei kunstgrepen, waar-onder abortussen in China tot de zevende maand, de wereldbevolking in de hand te houden en toch, toch zal de mens falen. In deze studie gaan we met elkaar enkele getallen op een rij zetten, we zullen nadenken over de getallen zes en zeven, maar eerst gaan we zien wat de Bijbel zegt van het getal 1000.

* Getal 6: de mens staat boven de dieren omdat het een geestes wezen is, heeft een geest, ziel en lichaam terwijl een dier alleen een ziel en een lichaam heeft. God is Geest en wordt aangeduid met 7. In z’n hoogmoed wil de mens, 6, zich boven God stellen. Al vanaf Genesis 3, de zondeval, is dit het geval. Nu, anno 2000, zal er een mens opstaan die zich zo groot acht dat hij zich aan God gelijk wil stellen, hij zal zich zelfs in de Tempel neerzetten en zich laten aanbidden:

En allen, die op de aarde wonen, zullen het [beest] aanbidden, ieder, wiens  naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is  sedert de grondlegging der wereld.  penbaring 13:8

Het begrip 1000 ten opzichte van tijd in de Bijbel:
In de Bijbel vinden we enkele aanwijzingen met betrekking op de verdrukking van het volk Israël, en de tijdsduur van deze, als voorbeeld wil ik het volgende noemen:

Komt, laat ons wederkeren tot de Here! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht.
Hosea 6:1-2

We lezen hier dat de Here God, nadat Israël weergekeerd is tot de Here, hersteld zal worden. Er wordt hier een tijdsbestek van twee dagen genoemd, met daarbij één dag, de derde, als periode van herstel.

Petrus; 1000 jaar als één dag:

Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als  duizend jaar en duizend jaar als één dag.  Petrus 3:  8

In Hosea 6:1-2 lezen wij dat het volk Israël twee dagen wordt geslagen en ten derde dag zal worden opgericht nadat ze tot inkeer zijn gekomen. Dit wil zeggen, met Pe-trus in het achterhoofd, dat Israël 2 dagen, lees tweeduizend jaar verstoten en ver-slagen zal zijn en dat op de derde dag het Heil voor dit volk komt.

In het jaar 70, na Christus, werd Jeruzalem verwoest en de Israëlieten verstrooid over de aarde, een onnoemelijk leed is over dat volk uitgestort en miljoenen zijn bij vervolgingen omgekomen. We leven op dit moment bijna 2000 jaren na de verwoes-ting en redelijkerwijze mogen we verwachten dat er verandering zal komen.

De derde dag waarvan Hosea spreekt is de rust van duizend jaren waarin Israël onder leiding van de Here Jezus Christus mag leven en als leiders der volken mag fungeren.

Zo zegt de Here Here: Zie, Ik zal mijn hand opheffen tot de volken en mijn banier om-hoog heffen voor de natiën; in hun armen zullen zij uw zonen brengen, en uw doch-ters zullen op de schouder gedragen worden. En koningen zullen uw voedsterva-der zijn en hun vorstinnen uw zoogsters; met het aangezicht ter aarde zullen zij zich voor u neerbuigen, en het stof uwer voeten zullen zij lekken. Dan zult gij weten, dat Ik de Here ben, en dat zij die Mij verwachten, niet beschaamd worden.  Jesaja  49:22-23

Dit wordt het duizend jarige rijk genoemd in Openbaring 20:1-6:

En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een gro-te keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren. En hij wierp hem in de afgrond en sloot en ver-zegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden los-gelaten. En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en [ik] [zag] de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij wer-den weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. De ove-rige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

6 scheppingsdagen en één sabbat van 1000 jaren.
We beginnen bij de schepping die in 6 dagen volbracht is:

En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het  avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag. Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij ge-maakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop ge-rust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.  Genesis 1: 31 - Genesis 2:  3

Tijdens de eerste zes dagen her-schiep* God de aarde en schiep hij mens en dier. Zowel de aarde als de mensheid werd gemaakt in zes dagen en in het verloop van de Bijbel wordt daar vaak naar verwezen, zowel direct als ook indirect. Het Goddelijke deel kwam pas op de zevende dag, dat werd een geheiligde dag, de dag van God.

*De her-schepping
We gaan eventjes een uitstapje maken naar Genesis 1 waar de schepping wordt beschreven. Dit onderwerp moeten we er eventjes bij nemen omdat het b.v. de fos-siele opgravingen staaft. De wetenschap zegt dat de Bijbel niet klopt omdat er fos-sielen bij zijn die veel ouder zijn dan dat de Bijbel claimt als ouderdom van deze schepping. Dat klopt ook wel als we de kerkleer en de door de kerken vertaalde teksten laten voor wat ze zijn. Joodse bronnen zeggen dat door de val van satan de dieren en andere, toen levende wezens, zo gewelddadig werden dat de Here de aarde wél  onder water moest zetten. Het gaat in deze studie te ver om er uitgebreid op in te gaan maar enkele zaken wil ik noemen om daar over na te denken. 
     
In den beginne schiep God de hemel en de aarde.  Genesis 1:1

Welk begin? Volgens Joodse Bijbelkenners zeggen dus dat de voor-schepping ver-woest werd, de schepping waarin satan in opstand tegen God kwam. Want in de grondtekst, volgens de rabbi’s, moet staan. Dat de aarde woest en ledig werd! Daar-om is het ook te begrijpen dat in vers 2 staat dat de Geest Gods’ over de wateren zweefde.

De aarde nu was (werd) woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.  Genesis 1:2

Dóór de val van satan werden dieren gewelddadiger en groter, vandaar dat er te-genwoordig reptielen, dinosauriërs, gevonden worden die men miljoenen jaren toe dicht. Wat de werkelijke leeftijd van deze fossielen is weten we niet, dat ligt in de duisternis van het verleden verborgen. Verder lezen we in Genesis 1 nergens dat de Here het groen zoals grassen en dergelijke schiep! Dit is een logische verklaring want zaden kunnen eeuwenlang in de grond zitten zonder uit te spruiten, zodra de omstandigheden gunstig zijn spruiten ze uit. Het is voorgekomen dat men zaden uit de piramides heeft genomen, gezaaid en na duizenden jaren ontsproten de zaadjes!

Dat de aarde jong groen voort brenge  Genesis 1: 11-12.

Ook voor de lichtenuit vers 14 is een redelijke verklaring, de duisternis lag op de wateren, m.a.w. het was zo’n ondoordringbare duisternis dat de hemellichamen niet te zien waren. Denk eens aan stofwolken, rook en dampen.

Deze her-schepping is zesduizend jaren oud.
De schepping is het type * van de mensheid en de aarde, als we er vanuit gaan dat één dag staat voor duizend jaren zal de aarde en alles daarop zesduizend jaren in haar afvallige staat blijven bestaan.

Direct ná die periode van zonde, angst en nood zal er een geheiligde periode van duizend jaar aanbreken, een periode die we ook wel de volkomen sabbat noe-men. De sabbat van duizend jaren lang waarin de Here Jezus Christus zal regeren.

* Type: We spreken over een type als er een parallel  te trekken is tussen
  twee Bijbelse personen of situaties. Een type wil niet zeggen dat
  Die personen gelijk, of gelijkwaardig, zouden zijn.

Een  bekende vergelijking is het type van Jozef en Christus Jezus. Jozef werd min of meer opgeofferd om zijn familie later te redden toen er een hongersnood uitbrak. De Here Jezus Christus werd ook opgeof-ferd maar dan om de totale mensheid te redden.

Ander typen zijn Henoch en Noach. Henoch werd vóór de zondvloed door de Here van de aarde weggenomen terwijl Noach gered werd, maar wél in grote benauwdheid door de stormen en golven heen moest gaan. Henoch staat als type voor de Gemeente, die ook zal worden weggenomen terwijl Noach als type voor Israël staat, Israël dat door de stormen en golven van de grote verdrukking zal moeten gaan.

Zo staan de zes scheppingsdagen model voor de geschiedenis van de aarde, er zullen zes dagen van menselijke heerschappij zijn en daar-na komt de zevende dag, de volkomen duizendjarige sabbat.

In welk jaar leven wij eigenlijk?
Door alle eeuwen heen is ontzettend geknoeid met de jaartelling, zo veel dat we op dit moment niet zeker weten of we er vier, vijf of zeven jaar naast zitten. Als we er vier naast zitten leven we bijna in 2004, bij vijf wordt het dan 2005 en bij zeven in 2007. Deze verwarring maakt duidelijk dat we geen berekening kunnen maken over de komst van de Here voor de Gemeente en de aanvang van de Grote Verdrukking of het duizend jarige rijk. De Bijbel zegt ons ook dat één en ander totaal onverwacht zal gebeuren:

Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: Immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is [alles] vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou
1Thessalonicenzen 5:1- 4

Ondanks dat deze teksten ons zeggen dat de grote dag voor de Gemeente onver-wacht zal komen mag het geen excuus zijn om zorgeloos te leven en ons leven op een lange termijn planning in te stellen. Want we weten óók uit de Bijbel dat de He-re zich ergert aan mensen die niet op de tekenen der tijden willen letten:

En de Farizeeën en Sadduceeën kwamen tot Hem en vroegen, om Hem te verzoeken, dat Hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Hij antwoordde hen en zeide: Bij het vallen van de avond, zegt gij: Goed weer, want de lucht ziet rood. En des morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet?  Matthéüs 16:1-3

Tekenen.
In eerste oogopslag is het enigszins tweeslachtig, Paulus zegt dat de Here komt als een dief in de nacht en anderzijds verwijt de Here Jezus de Farizeeën dat ze niet op de tekenen der tijden letten. Natuurlijk bedoelde de Here dat de Farizeeën door hun kennis van de Schrift hadden moeten weten dat Hij op dat moment de Schrift ver-vulde en daarom niet iemand anders dan de Messias kón zijn. Ook wij, volgelingen van Hem, worden geacht de Schrift serieus te nemen en te bestuderen zodat we in-zicht zullen krijgen in de tijd waarin we leven, evenals de Farizeeën in hun tijd.
Één aanwijzing wil ik u hier geven, we zien om ons heen dat de mensheid leeft als roosje zonder zorgen terwijl de wereld in grote nood is, men gaat er (gemakzuchtig) vanuit dat de z.g. vrede waarin Europa zich bevindt eeuwigdurend is:

Immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij* zeggen: het is [alles] vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.

* De apostel zegt hier uitdrukkelijk dat zij, de wereld dus, denkt dat de door mensen (6!) gemaakte vrede ook maar iets voorstelt, laten we eens denken aan het Midden-Oosten waar de groten der aarde de vrede wel eens zullen bewerken. Men gaat er vanuit dat wanneer Israël gekneveld is de ware vrede zal komen, ja, er zal een z.g. vrede komen, de vrede van bloed en tranen, de vredevan de antichrist!

We lezen hier dat wij kinderen des dags zijn, niet in de duisternis leven, dit wil zeggen dat we ons niet laten verblinden door de mooie beloften en praatjes die deze wereld biedt. De wereld wil nu eenmaal niet geloven dat de huidige maatschappij binnen afzienbare tijd vastloopt. Zelfs gelovigen (zoals ze zich zelf noemen) besef-fen niet dat de Here bezig is een groep mensen voor zich uit de heidenen en de Jo-den te verzamelen die worden weggenomen op Zijn tijd.

Laten we eens uitgaan van het getal 1000.
Als we er vanuit gaan dat wij op dit moment exact vlak voor 2000 zouden leven, dán staat de komst van de Here vlak voor de deur! En als we uitgaan van een fout in de jaartelling? Dán leven we in uitgekochte tijd, dit wil zeggen dat we in feite al over tijd zijn! Ik wil hiermee niet zeggen dat we in paniek moeten raken, ons leven op de kop moeten zetten en vandaag al afscheid moeten nemen van onze familie. Het is veel meer de bedoeling om tot nadenken te stemmen en uit te zien naar de komst van de Here. Het jaar 2000 staat voor de deur en naar mijn mening kan het geen kwaad om onze positie ten opzichte van de Here eens onder de loupe te nemen.

2000.
Zodra de mensheid de grens van een millennium over gaat gebeuren er vreemde dingen. Vlak voor het jaar 1000 was er grote onrust in Europa. De Roomse Kerk leerde namelijk dat de eerste 1000 jaren ná de christenvervolging het Duizendjarige Rijk was en dat bij de millenniumwissel de aarde zou vergaan. Men ging er, foutief, van uit dat het Vrederijk, dat de Bijbel belooft, vrijheid voor de kerk betekende. De Roomse leiders speelden handig in op de angst en accepteerden maar wat graag de bezittingen van de mensen die aan de kerk werden geschonken als aflaat voor de zonden. Er werden geen velden meer ingezaaid, men liet werk en omgeving verloe-deren en u begrijpt natuurlijk wel dat na de jaarwisseling honger en armoede troef waren want de aarde bleef bestaan en de mensen hadden geen eten en goed onder-dak meer. De kerk en de elite voeren er wel bij terwijl het gewone volk nog meer werd geknecht omdat ze door alles weg te geven steeds afhankelijker werden.

Wij leven op dit moment vlak voor het volgende millennium, we zijn 1000 verder dan toen, men zou denken dat wij, moderne mensen nuchterder en verstandiger zijn dan zij, die alles aan de kerk gaven. Tóen geloofde men alles wat de kerk leerde, alle dwalingen gingen er in als zoete koek.
Maar als het puntje bij het paaltje komt is de mensheid net zo goedgelovig als de mensen van 1000 jaren geleden. Toen leefde men met de sprookjes die de kerk ver-telde en tegenwoordig geloven hele volksstammen in de Glorieuze toekomst van het Watermantijdperk *.

* Aquarius of Waterman, wordt in de astrologie afgebeeld door een man die een waterkruik uitgiet.  (Aqua = water) Aquarius is een dierenriem teken, de New Age verwacht dat in het waterman tijdperk een stralende periode van geluk zal aanbre-ken. Op dit moment leven we in het Vissentijdperk en dat tijdperk zou koud en kil zijn, men zou dit kunnen zien aan de kerken met hun ge- en verboden. De mense-lijke geest zou onderdrukt worden volgens de dwaalleer van de New Age.

Een heel klein beetje astrologie.
Astrologen en hun aanhangers geloven dat de sterrenstelsels vertellen wat de toe-komst zal brengen. Volgens New Age aanhangers gaat de mensheid een prachtige en zachtmoedige toekomst tegemoet, het Vissentijdperk is voorbij en nu begint de pret. Volgens de aanhangers van de astrologie was het Vissentijdperk koud, onge-voelig en ongenaakbaar evenals vissen waar een mens geen genegenheid kan ver-wachten. De periode van het christendom zou ongevoelig, koud en berekenend zijn  evenals de kerken en hun leiders. Maar nu, nu komt de warmte en gevoeligheid van Waterman, miljoenen mensen zien er naar uit en verwachten een glorieuze tijd van duizend jaren.

Wat klinkt mij dit bekend in de oren, was er zo’n 60 á 70 jaren ook niet eens een occultist  die een z.g. Derde Rijk wilde oprichten? Ja, zo’n  man heeft geleefd en miljoenen het leven afgenomen, deze man, Adolf Hitler was ook iemand die zijn be-slissingen liet afhangen van de sterrenstanden. Het eindresultaat kennen we, de duisternis droeg hem op oorlog te verklaren, Joden, Zigeuners en homoseksuelen te vergassen. Toen hij niet meer nodig was heeft hij zelfmoord gepleegd, satan gebruikt mensen zolang het mogelijk is en daarna laat hij ze als een baksteen vallen. Zo zal het ook gaan met hen die op dit moment de hemel indelen en hun geluk in de sterren zoeken. De Bijbel zegt van deze mensen dat ze zich voor niets uitsloven:

Gij hebt u afgesloofd met uw vele plannen; laten nu opstaan en u redden, zij  die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal.  Jesaja  47: 13     

Binnenkort is het weer 1 januari, de astrologen, waarzeggers en piskijkers zullen ons de toekomst voor de zoveelste keer uit de doeken doen. Omdat er nu een nieuw millennium staat aan te breken zullen ze extra hun best doen. En wat zegt de Here, bij monde van Jesaja? Laten zij u redden! Met andere woorden; als je zo nodig moet, laat ik je los en je ziet maar wat er van komt! Ik laat je los, Ik kan niet anders want je volgt mijn tegenstander uit Genesis 3. Hard? Ja, maar het kan niet anders want wat heeft de Here gemeen met de duisternis?

Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?
2 Corinthe 6: 14

Welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?
Het licht heeft niets met de duisternis! Kon je dit maar in de hoofden van de men-sen rammen! Regelmatig kom ik een man tegen die een Nederlands Hervormde opvoeding heeft genoten, zoon van een ouderling is. Hij zegt elke religie achter zich hebben gelaten maar wanneer je hem wat langer kent blijkt hij zich enorm verdiept te hebben in astrologie. Natuurlijk is hij een sterke man, doet aan sport en laat zich door niemand knechten. Hij ging zelfs zo ver om een cursus te volgen om be-ter karakter-analyses te kunnen maken en die toekomstvoorspellingen neemt hij natuurlijk niet serieus. Nee hoor, hij is alleen een beetje (veel) bijgelovig, toen zijn vrouw haar auto stuk had gereden mocht ze niet in zijn auto rijden want er zou iets kunnen gebeuren! De duisternis heeft de man in zijn greep, ondanks zijn stoere en macho gedrag is het een angstig, groot kind.

Dát de man angst heeft is niet zo verwonderlijk want de duisternis vraagt haar prijs, occultisten betalen een hele hoge prijs, hun gemoedsrust wordt totaal weggenomen, huwelijken gaan stuk en vriendschappelijke relaties verdwijnen als sneeuw voor de zon. Geen wonder ook want satan laat de mensen heel graag van de boom der ken-nis eten zoals Adam en Eva ervaren hebben in Genesis 3.

Presidenten en koningen zoeken de wijsheid in de astrologie. Zo is het van Ronald Regan bekend dat hij op het advies van de hofastrologe vier weken lang niet bui-ten het Witte Huis is geweest omdat er een aanslag op zijn leven zou worden ge-pleegd. Het wrange is dat er naderhand wél een aanslag kwam, maar niet door de astrologe was voorzien. Cruciale beslissingen zijn genomen op advies van deze vrouw, de wereld wordt tot op dit moment geregeerd door astrologen, waarzeggers, mediums en kaartleggerij. Nagenoeg elk land, elke president of koning heeft contact met de duisternis, de New Age! Nederland niet uitgezonderd, ons land kent de Greet Hofman affaire. Koningin Juliana vroeg de antroposofe Margreet Hofman om advies toen prinses Christina (Marijke) visueel gehandicapt bleek te zijn. Het is zo hoog opgelopen dat de tweede kamer zich er mee bemoeide en dat een speciale commissie nodig was om de monarchie in Nederland te redden!

Door alle eeuwen, in elk land heeft een demonische mens z’n best gedaan om de mensen aan satan te binden. In Rusland is ook zo’n mevrouw, door de geheime-dienst wordt ze met regelmaat geraadpleegd en ze heeft zelfs een officiële baan als majoor van het leger terwijl haar taak alleen bestaat uit astrologie, medium zijn en aanverwante zaken.

De mensheid zoekt haar heil in de kennis, kennis welke gezocht wordt buiten de Here Jezus om. Wie het niet in de sterren kan vinden zoekt het wel in andere stro-mingen van de New Age, maar vinden zullen ze het.

2000 en de New Age.
Zoals we in het voorgaande lazen komt er een nieuwe tijd, het 7e millennium staat voor de deur, zes zijn er voorbijgegaan zonder dat we er enige vreugde aan hebben kunnen beleven. De mens stelde zich autonoom op, zoals satan dat graag wilde. En zoals we weten doet satan zich graag voor als een engel des lichts:

Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.
2 Corinthe 11: 14

De nieuw tijd waar de Bijbel van spreekt vinden we in Openbaring 20, de volko-men sabbat, het 1000 jarig rijk.
Op dezelfde wijze als God op de zevende dag rustte na zes dagen scheppen, zal Hij ook na deze zesduizend jaren met de (overgebleven) mensheid 1000 jaren rusten. De zevende dag uit Genesis 2:1-3 staat model voor de volkomen sabbat, als het ware is die zevende dag, na de schepping, een type van het Duizendjarige Rijk.

De satan wéét dat de Here de mensheid duizend jaren vrede zal geven terwijl hij tijdens die periode gebonden zal worden*, hij weet dat zijn spel uitgespeeld is.
* Zie: Openbaring 20:7-10.

In een wanhopige poging zal hij zijn christus aan de macht brengen, het is een wanhoopsdaad want in eerdere gevallen is het hem mislukt, denk maar eens aan Napoleon, Adolf Hitler en anderen. Maar . . . .  satan heeft zijn voorbereidingen ge-troffen! In Duitsland heeft hij in het verre verleden een man gevonden, Adam Weishaupt een professor uit Ingolstadt. Deze man werd door bekenden van hem een aartsmanipulator genoemd, hij heeft een systeem uitgewerkt dat uiteindelijk moet uitlopen op een werelddictatuur. Naar deskundigen zeggen is dit systeem van-af aanvang niet te stoppen geweest en werkt heden ten dage nog! Op de fundamen-ten van Adam Weishaupt zal de antichrist de New Age, de Nieuwe Wereld Orde, bouwen. Het zal een korte periode worden volgens de Bijbel, maximaal zeven jaren, maar wel een periode waarin alle facetten van de maatschappij bij betrokken zullen zijn. De volgende eeuw zal de ultieme verleiding van satan laten zien, zelfs kerken en vrije groepen zullen in de val trappen. In principe zijn de kerken er al ingetrapt, denk eens aan Robert Schuller die wereldwijd kerkdiensten uitzend, hij is een vriend van moslims, roomsen, charismatici, bekende evangelisten én de paus per-soonlijk. Het blijft niet bij één Amerikaan, het gaat veel verder want ook in Europa en zelfs in Nederland heulen predikanten met de (geestelijke)  vijand.

Project Dialoog  Kerk en Nieuwe-Tijdsdenken.
De liberale rabbijn Awarham Soetendorp vindt de dialoog met de New Age noodzakelijk: De  wereld-godsdiensten moeten met elkaar worden verstrengeld, want de volgende eeuw is spiri-tueel of we gaan ten onder.  Wel moeten alle gesprekspartners hun actieve zendingspraktij-ken opschorten. De Hervormde predikant H. Stolp, die in reïncarnatie gelooft, beschouwd het Nieuwe Tijds Denken als het oorspronkelijk christendom. Karma en reïncarnatie ma-ken onderdeel uit van dat denken. Ook Jezus had inzicht in die begrippen. Een weg van inwijding  kan de christusgeest in elke Nieuwe Tijdsdenker laten geboren worden. De Gereformeerde Synode voorzitter ds. J. Doff zei de dialoog met de New Age toe te juichen. Het Project Dialoog Kerk en Nieuwe Tijds-denken is een initiatief van de bin-nenlandse missionaire organen van de Samen Op Wegkerken.  De deelnemers van de eerste bijeenkomst in Elspeet gaan zaterdag achter gesloten deuren Boeddhistisch zitme-diteren, bewegend bidden en creatief dansen.
Bron: Leids Dagblad, 9 maart 1998.

Verklaring van enkele termen uit de New Age.

Nieuwe Tijdsdenken: De satan komt altijd op kousenvoeten, hij weet heel goed dat kerkleden op de hoogte zijn van de term New Age. Daarom is de term Nieuwe Tijdsdenken ingevoerd en zeg nu zelf, wie wil voor ouderwets en dom versleten worden als de kerk hier over praat, men trapt er vlot in.

Inzicht: Hiermee wordt niet bedoeld dat men inzicht in tastbare of meetbare zaken zou hebben. Inzicht in geheime zaken wordt hier bedoeld. (Zie: het navolgende over Gnosticisme)

christusgeest:  Een christusgeest wil niet zeggen dat dit Christus is! In het Gnostisme (New Age) gaat men er vanuit dat de Christusgeest zich steeds weer opnieuw incarneert in een mens, Boeddha en Jezus zouden volgens deze leer deze geest gehad hebben. Volgens Benjamin Crème en ook wijlen Mevr. Blavatsky (Spiritiste) komt er één dezer dagen de openbaring van de Maytrea, hij zou de ultime
christus zijn. (Voor ons Christenen: 666, antichrist)

Reïncarnatie:  Incarnatie wil zeggen zichtbaar maken, openbaren.Re-incarnatie wil zeggen: Re = opnieuw, dus opnieuw zichtbaar maken/openbaren. In de Oosterse filosofie wil dat zeggen dat een ziel weer opnieuw wordt geboren in één van de volgende generaties, opnieuw het leven zou door moeten maken totdat de ziel volmaakt is en pas daarna in de hogere sferen mag vertoeven.

Karma: Deze dwaling komt voor in Indiase godsdiensten en de Theosofie. Het karma zou een optelsom van daden zijn tijdens het aardse leven, zowel goede als slechte daden. Aan het eind van het leven wordt de balans opgemaakt en als de balans negatief uitslaat, dus meer slechte dan goede daden moet de ziel nogmaals een leven doorlopen. Het gevolg van deze afgoderij is het feit dat in India, Bangladesh, Aziatische landen en tegenwoordig ook in andere werelddelen een grote onverschilligheid is t.o.v.
armen en verdrukten, het zou hun slechte karma zijn, een schuld uit een vorig leven dat recht gezet moet worden.

Wie het Woord los laat!
Op dit moment komen alle lijnen bij elkaar, dit wil zeggen dat de aarde aan het eind van het 6e millennium staat, de afval van het Woord van God ongekend is en allerlei charlatans zijn die inspelen op de onwetendheid van de gelovigen. Het is schrikbarend, er wordt door kerkleden heel weinig in de Bijbel gelezen en ondertus-sen wijzen de predikanten hunschaapjes ook niet op hun nalatigheid Natuurlijk wordt er zondags nog wel gepreekt in de kerken maar het gezonde Woord klinkt steeds schaarser. Het Waarachtige Woord wordt steeds meer en meer naar de achtergrond verschoven. Maar op hetzelfde moment dat we Gods’ Woord loslaten, of er zelf een invulling aan geven, krijgt de duisternis haar kans. Ds. Doff mag het me-dium zijn dat de Synodaal Gereformeerde Kerken in Nederland verder van God af drijft naar andere religies. Dit doet hij doormiddel van een dialoog die het ware geloof vermengt met heidendom. Hij brengt de mensen die, ondanks alles, hun ge-loof staande hebben kunnen houden in grote tweestrijd. Deze gelovige mensen zijn gelukkig óók nog binnen de kerken te vinden, maar wat zullen ze het zwaar te ver-duren krijgen binnen de gevestigde kerken! Ook voor hen geldt de oproep uit Open-baring 18:4-5 waar staat:

En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht.

In de Nieuwsbrief, nr. 17, van de Werkgroep Terug naar de Bijbel uit Kampen las ik het volgende:

Misleidingen van de christelijke New Age, het Nieuwe Tijdsdenken.
1e. Welvaart. (Buitenbijbels!)
Onder de titel  Miracle Money (Wondergeld) heeft dr. John Avanzini, een bekende wel-vaartsprediker in Amerika, in juni 1999 een dun boekje uitgegeven. De voorganger Willem Telelepta schrijft in het voorwoord het volgende:
Dit boekje zal een bijzondere bijdrage leveren naast het hoofdwonder . . . . . het wonder van Golgot-ha! Jezus Christus de Zoon van de levende God! Hij zei Zelf in Johannes 3:10 Ik ben gekomen opdat zij leven hebben in overvloed. Die overvloed, vooral op financieel gebied, kan men binnenhalen als men een christen wordt, aldus dr. John Avanzini. Om dit te bereiken moet men aan bepaalde voor-waarden voldoen. De belangrijkste is het geven van geld aan een fonds, het Wereld Evangelisatie Fonds. Dit fonds ondersteunt de bediening van dr. John Avanzini. Het principe is dat men een be-paald bedrag b.v. vijftig gulden geeft. Dit bedrag gaat God vermenigvuldigen met honderd en men ontvangt van God vijfduizend gulden terug. De Bijbelteksten ter ondersteuning van dit principe zijn naar het oordeel van de schrijver o.a.: En Isaäk zaaide in dat land (tijdens de hongersnood) en oogstte in dat jaar honderdvoudig (Genesis 26:12) en . .  Jezus zeide . . . er is niemand, die huis . . .  of akkers heeft prijsgegeven om mij en om het evangelie, of hij ontvangt het honderdvoudig terug: nu, in deze tijd . . .  (Marcus 10:29-30)

Het gaat te ver om in deze (rondzend) brief om aan de hand van de context van deze verzen, het ongelijk van de schrijver aan te tonen. Wij laten het aan u over.  Het streven van dr. Al-vazini is om in het jaar 2000 een paar miljard binnen te halen in zijn fonds. Dit om meer dan vijf miljard mensen te bereiken. Een gemeente in het westen van het land houdt zich er mee bezig, en organiseert seminars over Bijbelse Economie en in het bijzonder in het verbreken van schulden. Als werkgroep zijn wij het niet met dr. Alvazini eens en beschouwen dit als schandelijke geld-uit-de-zak-klopperijen.

2e Aflaten.
Paus Johannes Paulus vindt het jaar 2000 een bijzonder jaar en hij laat verschillende dingen gebeuren in dat jaar. Één van deze dingen is, dat hij in de Sint Pieter in Rome een heilige deur laat openen. Elke Rooms Katholiek die door deze deur loopt, ontvangt een deelaflaat van zijn zonden. Hierdoor zal zijn verblijf in het vagevuur voor een deel verkort worden. De verwachting is, dat miljoenen kerkleden hiervan gebruik zullen maken. Voor hen die geen geld hebben om zo’n dure reis naar Rome te maken, is er een mogelijkheid om in eigen land een deelaflaat te verkrijgen Men kan daarvoor terecht in de bisdommen. Zo biedt het bisdom Roermond de mogelijkheid aan middels een bezoek aan de St. Christoffel kathedraal in Roermond. In de Bijbel zegt Jezus Christus: Ik ben de deur der schapen . . . Ik ben de deur en als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden (Johannes 10:7-9. Een deur kan niet heilig zijn, alleen God is heilig en alleen personen kun-nen heilig zijn. Door een fysieke deur lopen zal niemand van zonden kunnen verlossen. Dit is een valse veronderstelling van de Rooms Katholieke Kerk. Overigens komen het verkrij-gen van aflaten en het bestaan van een vagevuur niet in de Bijbel voor.

3e Hour of Power.
In onze vorige rondzendbrief hebben wij uitvoerig stil gestaan bij de prediking van ds. Schuller. Onze conclusie luidde, dat ds. Schuller een vrijzinnig predikant is, die een succese-vangelie brengt. De Nederlandse Stichting Houwer of Power heeft de Rooms Katholieke oud-premier Dries van Agt tot voorzitter gekozen. Bij degene die de Tv-diensten promoten is o.a. Sjoerd Pasterkamp van de Bereagemeenten, die ook de Torontoblessing voorstaan. Jan van der Bosch, oud presentator bij de E.O., maakt ook reclame voor ds. Schuller.

Alle lijnen komen op één punt samen.
Zoals gezegd komen alle lijnen op het punt 1-1-2000 samen, aardbevingen verme-nigvuldigen zich jaarlijks in aantal en kracht, tornado’s en stormen doen de mens-heid beven van angst en vrees. Het surrogaat dat de New Age biedt wordt als het ware gevreten, binnen en buiten de kerk terwijl de verlossing door het Bloed van Christus buiten de deur gehouden wordt. Rome biedt aflaten aan zonder op Christus te wijzen en Gereformeerde dominees mediteren in Elspeet. Alle lijnen ko-men samen, de lijnen die satan sinds de zondeval heeft uitgezet en in een schema zijn gezet in 1700 opdat de mensheid de waarheid ontkent en de leugen als waar-heid accepteert. We leven in de tijd van de spotters uit 2 Petrus 3: 3-9:
         
Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen. En zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het be-gin der schepping af geweest is. Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er  sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat. Waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een  schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de onder-gang der goddeloze mensen. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag. De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.  2 Petrus 3: 3-9

We leven op dit moment in de periode dat spotternij het toppunt nadert, de Here wordt (bijna) niet meer verwacht en andere godsdiensten worden door kerkleden omarmd. Men zoekt de goddelijkheid in zichzelf, betaald kapitalen voor cursussen en inwijdingen en denkt zich daarmee rust te geven. In de dagen van Paulus was men ook al bezig met de zelfverwerkelijking en toen werd dat kennis genoemd, tegenwoordig zeggen we het anders, dan spreken we over het gnosticisme, dit is een Grieks woord dat kennis betekent.

Gnosticisme.
Een Gnosticus is iemand die is ingewijd in geheime zaken op religieus gebied, de apostel Paulus streed in zijn tijd al tegen de z.g. kennis (Gnosticisme):

O, Timotheus, bewaar wat u is toevertrouwd, houd u buiten het bereik van de onhei-lige, holle klanken en de tegenstellingen der ten onrechte zo genoemde  kennis. Sommigen, die woordvoerders daarvan zijn, zijn het spoor des geloofs bijster geraakt. De genade zij met ulieden.  1Timotheus 6: 20

Hemeneus en Filetus (2 Timotheus 2:17-18) waar uit het spoor der waarheid ge-raakt met hun bewering, dat de opstanding al had plaats gehad.
In principe gaat het hier om de leer van het gnosticisme. De leer, dat wij als mens moeten trachten door de gnosis (Grieks voor kennis) ingewijd te worden in geheime kennis, en zo geestelijk opstaan en boven de materie (materiele zaken als geld, bezit en uiterlijk) te gaan leven. Wij moeten ontsnappen uit deze wereld om in gemeen-schap te komen met de allerhoogste god, die z.g. volkomen los van deze wereld staat. Wij moeten, volgens deze leer, de geestelijke vonk in ons zelf ontdekken en tot leven brengen door onze inwijding in de gnostische mysteriën door de sacramente-le* wedergeboorte. Dán wordt men verlicht en kan men als geestelijk opgestane mensen boven het aardse leven uitstijgen. De leugen lijkt altijd sprekend op de waarheid. Dat is ook hier het geval. De boodschap van het gnosticisme lijkt als twee druppels water op de boodschap over het geheimenis, dat door Paulus verkondigd werd. Maar, er is één groot verschil: Gnosticisme is een leer van zelfverlossing doormiddel van kennisverrijking in de mysteriën, terwijl de gezonde leer van Paulus ons wijst op de verlossing door het bloed van Christus.

* Sacrament = heilsmiddel, een weg tot zaligheid.

In vele leringen hoor je tegenwoordig spreken over Jezus. Maar wie is deze jezus in alle leringen? Hij wordt slechts gezien als een groot leraar en voorbeeld. De wereld heeft meer grote leraars en grote geesten voortgebracht. Christus wordt op één lijn gesteld met Boeddha, Krishna, Mohammed, Maytrea en anderen. Christus heeft volgens het Gnosticisme de mens naar het hogere zijn gewezen, wat dat zijn dan ook concreet moge wezen. Hij was één van de grote geesten, die de mens de weg wees naar de innerlijke verlichting. De Bijbel zegt het anders. Christus Jezus zegt niet: Ik wijs je een weg tot God, maar: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

En:
Niemand komt tot de Vader dan door Mij.  Johannes 14:6

En in 1 Johannes 5:12 lezen we nog:
Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

Er is niets nieuws onder de zon. Al deze verlichte godsdiensten behoren in feite tot de Babylonische erfenis. Ze verkondigen allemaal dezelfde fabels: Er is wel een god, een opperwezen, maar hij heeft geen gemeenschap met de mens. De mens moet zich-zelf verlossen. Volgens de Bijbel heeft God deze wereld niet aan haar lot overgela-ten. Hij heeft deze wereld zo lief gehad;

dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe  Johannes 3:16.

De leugen van de New Age. (Het Nieuwe Denken).
In reclameboodschappen wordt ons vaak wijsgemaakt dat een product nieuw is, vaak is het een andere, of kleurrijker, verpakking. Zo is het ook gesteld met de New Age, maar als we de oorsprong en het gedachtegoed onderzoeken komen we tot de conclusie dat het de oude slogan uit Genesis 3 is: Gij zult als God zijn, een oud product in een nieuwe verpakking is.

Nimrod (Genesis 10:8-10)
De stichter van Babel, Nimrod, wilde ook als God zijn en na zijn dood verklaarde zijn weduwe, Semiramis, dat hij Baäl, god was. Semiramis werd priesteres van de Baäls (Babylonische) godsdienst. Het Gnosticisme was/is op haar beurt een vervolg op Babel, met haar vele mysteriën.

De New Age is het oude kennis of ook wel het Gnosticisme in een nieuwe, moder-ne, verpakking. Het is een mengvorm van christelijke motieven, occultisme, esoterie en reïncarnatie, en het heeft haar wortels in de oude mysteriën van Babylon. In Ne-derland zijn de Samen Op Weg Kerken al lang geleden een gesprek aangegaan met de aanhangers van de New Agebeweging. In maart 1998 kwam men daartoe voor het eerst bijeen op de conferentie Tussen Vis en Waterman. In feite onderzoekt men of men niet gezamenlijk op weg kan gaan in het nieuwe millennium. Dit stre-ven naar éénwording en gezamenlijk bouwen aan een nieuwe wereld vinden we ook terug in de Charismatische kringen. In Charismatische stroming kennen wij aan de ene kant van de Pinksterbeweging met zijn vele verwante evangelische groepe-ringen, en aan de andere kant ook van de protestantse Charismatische Werkge-meenschap Nederland (CWN) en haar Rooms Katholieke evenknie, de stichting BANA (= Bouwen Aan een Nieuwe Aarde)

De drie protestantse kerken zijn in uitgelezen gezelschap, samen met de Roomse Kerk en de Pinksterbeweging bouwen ze aan een nieuwe aarde waarop het Ko-ninkrijk Gods tot stand zou moeten komen. De gedachte van het koninkrijk in de betekenis van: het bouwen van een koninkrijk in eigen kracht, spreekt de moderne mens wel aan.

Dit staat haaks op de Bijbelse leer van de verzoening, dat Jezus Christus aan het kruishout verzoening tot stand heeft gebracht. Hedendaagse theologen vinden deze Bijbelse verzoeningsleer door het bloed van Christus theologisch aanvechtbaar en aanstootgevend.

Het nieuwe millennium.
Zo als gezegd staan we op de drempel van het nieuwe millennium, de New Age be-loofd ons een glorieuze toekomst, als we maar aan haar voorwaarden voldoen. We zullen dan de Verlossing door genade door Christus Jezus los moeten laten en de zelfverlossing moeten omarmen. Natuurlijk mogen we best religieus zijn, zelfs lid van een kerk of groep zijn en onze emoties de vrije teugel laten. Wie lid is van een Samen Op Weg Kerk mag dat blijven, wie Charismatisch is, Rooms of Protestant, kan dat gerust blijven. Genezing, tongentaal, profetie en andere extreme uitingen zijn toegestaan zolang er maar geen klemtoon valt op het Bloed van Christus. Een Robert Schuller die succes predikt en tegelijk met ander godsdiensten heult wordt toegejuicht zolang het evangelie maar bloedloos blijft. Natuurlijk is elke extreme samenkomst toegestaan, als het maar bij vlaggenzwaaien, profeteren of blaffen en vallen in de geest blijft. De kerken zien de ware gelovigen, zij die een persoonlijke bekering hebben meegemaakt, niet staan en vinden hen maar dwarsliggers. Ook de Charismatische-, Pinkster-, en Volle Evangeliegroepen gaan er vanuit dat wederge-boren mensen (zonder de beruchte en beroemde tongentaal) maar halve christenen zijn. Natuurlijk zegt men dit niet ronduit maar wie b.v. de bladen Hij Leeft en Opwekking leest kan dit tussen de regels door ontdekken.

Op weg naar moderne inquisitie?
Onder deze titel stond in Middernachtsroep van oktober 1999 een artikel waarin werd gesproken van een bewakingsregister. Deze wordt bijgehouden door het Keulse (Dld.) Landelijk bevolkingsregister met de bedoeling gevaarlijke sekten in het oog te houden.
Maar,  professor in het staatsrecht, Martin Kriele, heeft gezegd dat er geen wettelijk funda-ment is voor zo’n register en dat maar 1,2% van de Duitsers akkoord gaat met zo’n registra-tie. Alles wat niet tot de grote kerken behoord wordt geregistreerd, van Antroposofen tot evangelische belijdenisgroepen en meditatiekringen. Het zijn juiste de grote kerken die op zo’n registratie hebben aangedrongen maar men ziet niet in dat uiteindelijk de tak wordt doorgezaagd waarop men zelf zit. Met andere woorden, uiteindelijk zal dit systeem zich ook tegen de kerken keren, men dacht winst te kunnen maken maar zal er alles bij verliezen.

Vervolging van de Gemeente?
De Gemeente van Christus zal er ernstig rekening mee moeten houden dat, mis-schien een korte en hevige, periode, vervolging komt. Het is heel goed mogelijk dat het juist de kerken zijn die de eerste aanzet geven om hun eigen winkeltje te be-schermen. Met andere woorden, ze verwachten dat de leden dan niet meer naar an-dere groepen lopen!

De kans bestaat dat we net zo geïsoleerd komen te staan als de apostel Paulus en Timotheüs. Ze waren onbegrepen, onbemind en uiteindelijk nog vervolgd ook. Deze vervolging zal dan komen vanuit mensen die we toch min of meer als broeders en zusters hebben beschouwd. Eeuwenlang werden de kerken als bolwerken van rechtzinnigheid beschouwd maar als we het voorgaande in ogenschouw nemen ko-men we tot de ontdekking dat de kerken geruisloos de New Age zijn ingeschoven. We kunnen dit het gemiddelde kerklid niet kwalijk nemen want hun leiders hebben doormiddel van de dialoog en wollige taal een mistgordijn opgeworpen. Wél kun je hun verwijten dat ze geen kennis van de Bijbel hebben, evenals de Charismatische- en Pinkstergelovigen. Men leunt te veel op de leiders, neemt klakkeloos aan wat ze zeggen en zijn met Demas (2 Timotheüs 4:10) de wereld ingetrokken. Natuurlijk zijn ze gelovig en bedoelen ze het goed maar de verleidingen van de wereld en haar begeren hebben hen in de macht gekregen. De Bijbel zegt dat wie geen kennis van het Woord heeft jammerlijk ten onder zal gaan, hoe zullen deze mensen de waar-schuwingen vanuit het Woord kennen als ze het niet lezen en er in worden onder-wezen?

Laat maar niemand een aanklacht inbrengen en laat maar niemand een terechtwij-zing uiten, aangezien mijn aanklacht u geldt, o priester! Gij zult struikelen bij dag, en met u zal ook de profeet struikelen bij nacht, en verdelgen zal Ik uw moe-der. Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis ver-worpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.  Hosea 4: 4-6

Doormiddel van Hosea sprak de Here harde woorden, in eerste instantie verweet Hij de priesters hun laksheid. Dóór hun falen zou het volk ten onder gaan! Laten we eens denken aan ds. Doff, de voorzitter van de Gereformeerde Synode, hij is de man die in dialoog gaat met het Nieuwe Denken, hij is de man die zitmediteert, creatief danst en bewegend bidt op een Boeddhistische wijze! De voorzitter van de Synodaal Gereformeerde Synode notabene! Is er dan nog enige hoop voor onze Gereformeerde broeders en zusters die oprecht geloven? Ze moeten uiteindelijk zélf een beslissing nemen maar dat neemt niet weg dat de aanklacht van de Here uit Hosea 4:4-6 voor de predikanten geldt. De aanklacht is vreselijk, het gewone  kerkvolk gaat ten onder omdat de predikant de New Age en het Boeddhisme volgt. Zo ver zijn we Anno Domino (het jaar des Heren) 2000.

Genot of God?
Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ou-ders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onma-tig, onhandelbaar, afkerig van het goede. Verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God. Die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. Want tot hen behoren zij, die zich in de huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten. Die zich te allen tijde laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen. Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook dezen de waarheid tegen; het zijn mensen, wier denken bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan. Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun onzinnigheid zal aan allen overdui-delijk worden, zoals ook bij genen het geval was. Gij daarentegen hebt volle aan-dacht geschonken aan mijn onderricht, wijze van doen, bedoeling, geloof, lankmoe-digheid, liefde, volharding.  2 Timotheüs 3:1-10

In het voorgaande hebben we veel besproken, hoogmoed, geldzucht, bedrog en het houdt maar niet op. Dit zijn zielsbelevingen die van nature in ons gebakken zitten, een kerkelijk, maar onbekeerd, mens begrijpt niet dat dit losgelaten moet worden omdat Christus de eerste plaats in ons leven wil innemen. Charismatische predi-kers slaan munt en aanzien uit hun bediening en kerkelijke leiders heulen met de afgoden om gezien te blijven. Bij dit alles komt nog eens het z.g. succesgeloof dat haar miljoenen verslaat omdat het prettig is in weelde te leven en het wordt natuur-lijk nog aantrekkelijker als dit door God gelegaliseerd wordt! Wie wil er geen vijftig gulden weggeven en honderd keer zo veel ontvangen? Wie dit soort leugens geloofd heeft een zware klus gehad aan de voorgaande 15 pagina’s van dit verhaal, want de Here vraagt van ons doormiddel van de Bijbel alles, en alles los te laten ter wille van Hem en tot redding van ons zelf. De Bijbel roept ons op de wereld los te laten en naar Hem uit te zien.  Moeilijk? Nee, een prachtig vooruitzicht. Vol verwachting blijf ik uitzien naar de dag die dagen zal!

Laat de wereld los.
De wereld met haar begeren zal eenmaal vergaan, we hebben hier in principe niets (meer) te zoeken. Ons uitzicht is op de Here Jezus Christus die ons hier vandaan zal halen om voor eeuwig bij Hem te zijn. De apostel Paulus verwoorde het als volgt in de Thesalonicenzen brief:

Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het ge-klank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.  1 Thessalonicenzen 4:15-18

Om de Here te kunnen ontmoeten zullen we de wereld, met haar begeren, los laten. Ook hierin is niets menselijks ons vreemd, aan de ene kant hangen we aan het le-ven terwijl we aan de andere kant er naar haken ons te overkleden met de hemelse heerlijkheden. De apostel Paulus kende dat gevoel ook, hij schreef daar over in de 2e Corinthe brief:

Want hierom zuchten wij: wij haken ernaar met onze woonstede uit de hemel over-kleed te worden. Als wij maar bekleed, en niet naakt, zullen bevonden worden. Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet  ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven  worde verslonden. God is het, die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de Geest tot onderpand gege-ven heeft.  2 Corinthe 5: 2-5

Zijn we werkelijk bereid de Here te ontmoeten? Willen we elk moment van de dag afscheid van dit leven nemen? Deze gewetensvragen mogen we ons zelf stellen op de grens van de eeuwwisseling. We weten niet hoe een en ander zal verlopen, wél is het zo dat we klaar moeten zijn en elk moment weg willen gaan. Als dit niet het geval is lopen we de kans jammerlijk met de wereld ten onder te gaan, evenals de vrouw van Lot die met de steden Sodom en Gomorra ten onder ging terwijl haar man en doch-ters in veiligheid werden gebracht. Deze vrouw was op dezelfde wijze uitgenodigd en toch bleef ze achter, ze kon de wereld niet loslaten:

Maar zijn vrouw, die achter hem liep, zag om, en werd een zoutpilaar. 
Genesis 19: 26

Ze zag om, ze kon niet verdragen dat ze alles, ja alles, moest achterlaten en slechts haar leven kon redden. Hoe zit het dan met ons? Wat is belangrijker, ons eeuwig leven of de tijdelijke aardse zaken die vergankelijk zijn? :

Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. 
Mathéüs 6: 19-20

Binnenkort zal ik mijn Heiland zien.
Lied 568 uit de bundel van Johannes de Heer zegt dat we eens de Heiland zullen zien, maar ik ben er van overtuigd dat de Gemeente de Heiland spoedig zal zien. Hoe spoedig? Ik durf geen data te stellen maar dat we in een spannende periode leven is me duidelijk, wie weet hoe spoedig ik mijn Heiland zal zien!

’k Zal eens mijn Heiland in heerlijkheid zien, schitt’rend in schoonheid en pracht!
Hem zal ik dankbaar mijn hulde steeds biên, dat Hij ’t voor mij heeft volbracht.

Voor mijne schuld droeg Hij smaadheid en hoon, stierf Hij aan ’t kruis zelfs voor mij
En door genâ wacht mij boven een kroon, dat maakt mij zalig en blij.

’k Vind daar mijn dierb’ ren voor eeuwig dan weer, juub’ lend en d’ englelenrei;
O, welk een vreugd’ die zalige sfeer, ’t is dat alles glorie voor mij.

’k Hoor dan het koor aan de zee van kristal; ’t Bloed van het Lam kocht ons vrij.
Alles stemt mee in het ganse heelal, o, welk een glorie voor mij.

Waar is uw schat? In de hemel of op aarde waar mot en roest alles uiteindelijk on-toonbaar maakt? Zullen we het nieuwe millennium ingaan in de verwachting dat alles binnenkort nieuw zal worden? Werkelijk nieuw door de hand van onze Here Jezus Christus? God zegene u met de juiste keuze.

Grijpskerk, 16 oktober 1999

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.