Alles eens op een rij.

Alles eens op een rij.
De grote profetie over het koninkrijk.

Ondanks dat de Gemeente van Christus het koninkrijk op aarde niet in haar aardse vorm zal meemaken willen we toch eens één en ander op een rij zetten om enigszins een ordening in ons denken te krijgen.
We komen allemaal wel eens in gezelschap waar men met de beste bedoelingen spreekt over het Koninkrijk Gods en vaak denkt men dat “de kerk” dit rijk zal moeten klaarmaken op aarde.
Als het aan, nog zo goed willende, mensen zou liggen kwam het koninkrijk van God Nooit tot stand, ondanks alle kerkelijke synodes, congressen en vergaderingen.
Christus Jezus zal Zelf Zijn rijk op aarde stichten voor 1000 jaren lang!

In het laatste deel zullen we nog even heel summier bekijken welke positie de Gemeente van Christus dan inneemt en wat haar toekomst zal zijn, maar eerst gaan we naar het komende koninkrijk van vrede onder heerschappij van Christus.

Lezen:
Inleiding op Jesaja 11                      
Jesaja 9:6 en 7; “De Koning”

“Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van Daviden over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Here derheerscharen zal dit doen.”

Jesaja 10:20-25; “De grote verdrukking”

“En het zal te dien dage geschieden, dat de rest van Israël en wat vanJakobs huis ontkomen is, niet langer zullen steunen op hem die zesloeg, maar in waarheid steunen zullen op de Here, de Heilige Israëls.

Een rest zal zich bekeren, de rest van Jakob, tot de sterke God.
Want, al ware uw volk, o Israël, als het zand der zee, een rest daaronder zalzich bekeren; verdelging is vast besloten, overvloeiende van gerechtigheid. Ja, een verdelging die vast besloten is, voltrekt de Here, de Here der heerscharen, in het midden van de ganse aarde. Daarom, zo zegt de Here, de Here der heerscharen: Vrees niet, o mijn volk, dat in Sion woont, voor de Assyriërs, wanneer zij u met de stok slaan en hun staf tegen u opheffen, zoals Egypte deed. Want nog een korte wijle, dan is de gramschap ten einde en mijn toorn richt zich op hun vernietiging.”

(Ook lezen Mattheüs 24:1-44, de grote verdrukking die, anno 1996, voor de deur staat)

Jesaja 10:28-34; “Heidense legermachten rukken op naar Armageddon”

“Zij overvallen Ajjat, zij trekken door Migron, te Mikmas legeren zij hun legertros. Zij trekken de bergpas door:` Geba zij ons nachtkwartier. Rama siddert, Gibea Sauls vlucht. Gil het uit, o dochter van Gallim! Pas op, Laïs! Arm Anatot! Madmena vlucht, de inwoners van Gebim bergen zich. Nog heden stellen zij zich op te Nob: zij zwaaien hun handen in de richting van de berg der dochter van Sion, de heuvel van Jeruzalem.

Zie, de Here, de Here der heerscharen, houwt met vervaarlijke kracht de loverkroon af, de rijzige stammen worden omgehouwen en de hoge geveld; Het dichte gewas van het woud houwt Hij af met het ijzer, en de Libanon zal vallen door de Heerlijke.”

Hierna volgt Jesaja 11 en dat is precies de volgorde die we ook vinden in Daniël als ook in Openbaring:

* De koning
* De verdrukking
* Armageddon
* Het koninkrijk

Jesaja 11; “Het vrederijk onderleiding van de Grote Koning Messias”.

En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren; Ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren. “ Jes.11:1-2

Dit “rijsje” is Christus die a.h.w. uitsproot uit de afgehouwen boom, Israël’s koningshuis van David, die ver van God was afgedwaald, met Christus begon een nieuwe periode net zoals we wel eens planten afsnijden die lelijk geworden zijn en dat daarna een nieuwe loot uitgeroeid die een nieuwe plant wordt.

“Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen; Want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden  Jes. 11:3-4

Hij zal in dat Koninkrijk rechtspreken en handelen op grond van Zijn Goddelijkheid en zondeloosheid, hij zal zich niet laten omkopen of eigen belang zoeken. Mensen die naar Zijn wil leven zullen aan Hem een rechtvaardige en genadige Heerser hebben maar zij die eigen belang zoeken en Hem verwerpen zal Hij veroordelen en doden.

“Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; De koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken.”
Jes. 11:5-8

Zelfs het dierenrijk zal terug keren naar de periode van zondeloosheid en geen prooi meer vangen en eten, ze zal plantaardig voedsel tot zich nemen en er zal ware vrede zijn.

“Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isai zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. En het zal te dien dage geschieden, dat de Here wederom zijn hand opheffen  zal om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Sinear, Hamat en in de kustlanden der zee. En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde.”Jes. 11:9-12

Al de twaalf stammen van Israël zullen weer verenigd worden en zullen wonen in het land dat de Here Here voor hen apart had gezet. De tegenwoordige inspanningen om menselijk vrede te stichten in Israël zal uiteindelijk op niets uitlopen, nee, erger ze zal op Armageddon uitlopen en een groot aantal mensen vernietigen.

“Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen en zij die Juda benauwen, zullen uitgeroeid worden; Efraïm zal niet afgunstig zijn op Juda en Juda zal Efraïm niet benauwen.” Jes. 11:13

De onderlinge jaloersheid zal verdwijnen en geheel het volk zal één van zin zijn, ze zullen hun Here en Messias aanbidden en gehoorzamen.

“Westwaarts zullen zij de Filistijnen op de schouder vliegen, samen zullen zij de stammen van het Oosten plunderen; naar Edom en Moab zullen zij hun hand uitstrekken en de Ammonieten zullen hun onderhorig zijn. Dan zal de Here de zeeboezem van Egypte met de ban slaan en Hij zal zijn hand tegen de Rivier bewegen met de gloed van zijn adem, en Hij zal haar tot zeven beken uiteenslaan en maken, dat men geschoeid daardoor kan gaan.” Jes. 11:14-15a

De huidige wereldleiders zijn druk bezig “gerechtigheid” in het Midden oosten te zoeken en als we dit alles goed beschouwen moet Israël veel inleveren om de Arabieren en speciaal de Palestijnen (filistijnen) hun zin te geven. En wat zegt de Bijbel?  Israël zal de filistijnen (Palestijnen) op de schouder vliegen! Ja, het zal zelfs zo ver komen dat alle Arabieren door Israël overwonnen zullen worden. De “Rivier” (de Nijl) zal uiteen vallen in zeven beekjes, de grond zal daar zo droog worden dat er een hongersnood komt en men via de Nijlbedding kan reizen alsof het een “heerbaan”, een snelweg is!

Dan zal er een heerbaan zijn voor de rest van zijn volk, die in Assur overblijven zal, zoals er voor Israël geweest is ten dage, toen het optrok uit het land Egypte.”Jes. 11:15b

Niet alleen in Jesaja 11 wordt gesproken over een vrederijk onder leiding van Christus maar ook Openbaring beschrijft deze toekomstige geweldige periode:

“En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en [ik] [zag] de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.”Openbaring 20:1-6

Het door Jesaja 11 beschreven vrederijk kan alleen maar tot stand komen als de oorzaak van alle ellende op aarde is weggenomen. Die oorzaak, satan, wordt tijdens die periode gebonden en kan dus geen kwaad meer veroorzaken. Door zijn toedoen is de aarde zesduizend jaren lang een oord van verdriet en dood geweest, speciaal de laatste jaren voor het vrederijk waren een ware hel omdat zijn vazal, de antichrist (666) de gehele aarde in z’n macht had.

Een “koning” moet a.h.w. bevestigd worden door iemand van “hogerhand” en wie kan God de Zoon, die de zelfde is als God de Vader, dan ooit bevestigen want er staat niemand boven Hem!

Toch is Christus van koninklijk bloed naar aardse begrippen en daarom heeft hij ook naar onze begrippen recht op de troon in Israël want toen Hij als mens werd geboren stamde Hij uit de directe lijn van koning David:

“Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien geslachten en van David tot de Babylonische ballingschap veertien geslachten en van de Babylonische ballingschap tot de Christus veertien geslachten.” Math. 1: 17

Deze nakomeling van David heeft de mensheid, voor wie Zijn genade aanbod wil aannemen, vrijgekocht van satan en op grond daarvan kan Hij Zijn recht als Koning de koningen claimen.

Enkele teksten:

De erfgenaam van David.
Jes. 11:1 “Een scheur uit de wortel van Isaï”.

Isaï was de vader van David. De tronk, het koningshuis, is afgehouwen maar de wortels “leven”, de Erfgenaam in de persoon van Christus en de belofte van God aan David.

2 Samuel 7:16 en 17. “Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid.”
Psalm 89:3 en 4         “Gezworen aan David....de troon.
Psalm 89:23-27          .”....over de koningen der aarde.”
Lucas 1:30-33            “Troon...vader David.”

De macht van de Koning.
Jes. 11:2-3  “De zevenvoudige, of volmaakte Geest.”

Het getal 7 staat in de Bijbel voor volmaaktheid, denk maar eens aan Openbaring 1:4 waar staat:

“Johannes aan de zeven gemeenten in Asia: genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn,
1. Rom. 8:2                De Geest des levens
2. Rom. 8:15              De Geest des zoonschaps
3. Efez. 1:13               De Geest der belofte
4. 2 Tim. 1:7               De Geest der kracht
5. Joh. 14:17               De Geest der waarheid
6. Efez. 1:17               De Geest der wijsheid
7. 1 Petr. 4:14De Geest der heerlijkheid.

God is Geest.
In de loop der eeuwen is door de kerk de Goddelijkheid van Christus Jezus totaal verminkt. Men heeft “God” a.h.w.in drie delen “gehakt” om Hem passend in de theologie te maken. Zo heeft de roomse kerk een vorm ontwikkeldwaarin we een soort “drie-goden-systeem” krijgen dat tot op de dag van heden voor grote verwarring zorgt. Onze Here en God bestaat echter uit één persoon die zich in vele vormen openbaart, zoals o.a. Vader, Zoon, Heilige Geest, Schepper, Rechter, Redder, enz.
Maar de enige geachte kan zijn dat God Geest is en zich in vele vormen openbaart.    

Het karakter van Zijn heerschappij.
Jes. 11:3         “Hij is niet te beïnvloeden of om te kopen...”
Jes. 11:4         “Hij zal net zo reageren als toen Hij voor het eerst op aarde kwam: de armen en zachtmoedigen beschermde Hij maar de onrechtvaardigen spaarde Hij niet.”
Jes. 11:5         “Gerechtigheid is het principe van Zijn vrederijk.”

Vergelijk Mattheüs 5:1-11:
Toen Hij nu de scharen zag, ging Hij de berg op en nadat Hij Zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot Hem.
En Hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende:
Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen
verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk
der hemelen.
Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.

Jes. 11:6-8      “De wreedheid is weggenomen van de aarde.”       
Jes. 11:9         “De aarde zal vol zijn van de kennis de Heren.”

“Want de duivel zal van z’n troon gestoten zijn, Christus eist Zijn rechtmatige positie op.Hebreeën 2:14

Jes. 11:11       “Zijn banier oprichten onder de heidenen, m.a.w. óók de heidenen zullen naar Zijn stem horen en Hem gehoorzamen.

Hoe wordt het koninkrijk opgericht?
Hiermee zijn we weer op ons uitgangs punt en zien we dat niet de mens, hoe vroom en goedwillend ook, het koninkrijk Gods kan oprichten. Dit moet “van boven gebeuren” en wel nadat satan voor duizend jaren gebonden is:

Jes. 11:11-12             “In die dag....”

Jer. 23:3-8:               
“En Ik zal de rest van mijn schapen verzamelen uit al de landen waarheen Ik ze heb verdreven, en Ik zal ze doen wederkeren naar hun weiden, en zij zullen vruchtbaar zijn en zich vermeerderen. Ook zal Ik over hen herders verwekken om hen te weiden, en zij zullen vrees noch schrik meer hebben, en zij zullen niet gemist worden, luidt het woord des Heren.

Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als koning regeren en verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het land.

In zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen; en dit is zijn naam, waarmede men hem zal noemen: de Here onze gerechtigheid. Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar de Here leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft doen optrekken, maar veeleer: Zo waar de Here leeft, die het nageslacht van het huis Israëls heeft doen optrekken en die het heeft doen komen uit het Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had; en zij zullen op hun eigen grond wonen.”

Jer. 30:3         “De Here brengt een keer in het lot van Israël.”

Jer. 30:5-7      “Dit slaat op de grote verdrukking waaruit God Zijn volk redden zal en vanaf dat moment het vrederijk aanbreekt.

Lezen Jeremia 30: 8-22 en vergelijken met Mattheüs 24: 1-35.

Werkgroep “Bijbel:Aktueel”

Alle studiematariaal van de Werkgroep “Bijbel:Aktueel” mag zonder veranderingen worden gegeven en zonder winstoogmerk.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.