Klim hierheen op.

Klim hierheen op.
(Openbaring 4: 1)

Sinds de grote verzoendag is er in Israël geen rust meer geweest en het lijkt er op dat de eindtijd nu echt is aangebroken. Wát er ook afgesproken wordt tijdens de vele vergaderingen van de VN en andere topontmoetingen, de geest is uit de fles, de wereld heeft tegen Israël gekozen en naar de mens gesproken is er geen hoop meer voor Israël.

In principe is er voor Israël maar één hoop meer en dat is de Here Jezus Christus, een hoop die ze voor het overgrote deel zullen afwijzen. Persoonlijk denk ik dat Israël rijp is voor een grote en sterke man, de komende antichrist en het moet ons dan ook niet verwonderen dat deze op de achtergrond klaar staat en misschien wel deelneemt aan de besprekingen van Arafat en/of Moebarak van Egypte.

Voor de Gemeente is er een andere weg, de Here zal Zijn Gemeente wegnemen en met die hoop gaan we vanavond bezig. Velen weten van de opname maar hebben afwijkende ideeën, het gaat zelfs zo ver dat men er van uit gaat dat alleen een bepaalde elitegroep Christenen weggenomen zal worden. Aan de hand van verschillende Bijbelteksten zullen we met elkaar bezien wat de Bijbel er van zegt.

Dezelfde stem die Johannes opdracht gaf de brieven aan de zeven gemeenten te schrijven, geeft hem nu de opdracht: ”Klim hierheen op”. Dit ”omhooggaan” van Johannes kan een voorbeeld zijn voor de ”opname” of het ”omhooggaan” van de gemeente.

Terstond werd Johannes in de geest verplaatst(Openbaring 4:2);

”Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten.”

God verplaatste hem in de geest naar de hemel, waar hem de Goddelijke werkelijkheden zouden worden getoond.

“Uw inzettingen zijn mij tot snarenspel in het huis van mijn vreemdelingschap. Des nachts gedenk ik uw naam, o Here, en onderhoud ik uw wet. Dit is mij ten deel geworden, omdat ik uw bevelen bewaar.”  Psalm 119:54-56

Een wedergeboren Christen is evenals de psalmist een vreemdeling en een bijwoner op aarde, we zijn wel op de wereld maar zijn niet van de wereld.

Het moment is niet ver meer, dat de gemeente des Heren op de roep ”klim hier heen op”, het huis van haar vreemdelingschap gaat verlaten en eeuwig haar intrek zal nemen in het zonder handen gemaakte gebouw van God. 

“Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis”. 2 Corinthe 5:1

Dat de genoemde oproep juist hier in de Schrift vermeld staat, is opmerkelijk, omdat met Openbaring 3 de ”bedeling der gemeente” werd afgesloten. Over de wegneming der gemeente wordt in het boek Openbaring wel niet letterlijk gesproken. Maar de 24 ouderlingen, die Johannes op de 24 tronen ziet, stellen toch symbolisch de ”gemeente” voor, waarbij het aantal, n.l 24 op het priesterschap wijst, zoals in de tijd van de tempeldienst en de tronen op koningschap wijzen.
“Toen bleek het, dat de zonen van Eleazar meer groepshoofden hadden dan de zonen van Itamar; daarom deelde men hen aldus in: zestien hoofden voor de families van de zonen van Eleazar, en acht voor de families van de zonen van Itamar”. (Een totaal van 24)

1 Kronieken 24: 4

De wederkomst des Heren

De wederkomst des Heren is beloofd door de Here Zelf met de woorden:
”Ik ga heen om u plaats te bereiden, en wanneer Ik heen zal gegaan zijn en u plaats bereid zal hebben, kom ik weder”
Johannes 14: 3 - 4.

Het is ook door de engelen gezegd bij Zijn hemelvaart:
”Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen”.  Handelingen 1:10-11

Er zijn echter geen twee wederkomsten, doch twee komsten. EEN wederkomst in twee stadia. het eerste stadium is het tegemoet gaan in de lucht en het tweede stadium is Zijn komst op de Olijfberg. Deze twee stadia dienen wel duidelijk onderscheiden te worden. De eerste gebeurtenis aan het einde van deze bedeling zal de nederdaling van de Here uit de hemel zijn, waarbij dan de ontslapen heiligen worden opgewekt, om tezamen met de levende gelovigen, opgenomen te worden, de Here tegemoet in de lucht: 

“Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere [mensen], die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;

Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen”. 1 Thessalonicenzen 4: 16 - 17

In 1 Corinthe 15: 51 noemt Paulus dit een ”verborgenheid”.  Deze verborgenheid is de grootste van alle, daar zij een feit openbaart, waarvan niemand ooit heeft gedroomd. Ons verstand zegt ons, dat het in overeenstemming is met de redelijkheid, dat het gemeenschappelijk lot, dat de mensheid te ondergaan heeft, de ”dood” is. Maar dat men van deze aarde weggenomen en in de hemel opgenomen zou worden zonder te sterven, was iets, waaraan niemand ooit gedacht heeft, totdat het aan Paulus werd geopenbaard.

Voor wie komt hij weer?

Hij komt weer voor de ”gemeente”, de leden van Zijn lichaam.

Eenmaal heeft Hij Zich opgeofferd om veler zonden op Zich te nemen

“Zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten”.  Hebreeën 9:28

Het eerste stadium van Christus’ wederkomst is de ”opname”. De ”gemeente” wordt plotseling in een oogwenk weggerukt. Met dit stadium van de wederkomst heeft de wereld niets te maken. Zij zullen het moment zelfs niet eens merken, daar het zich in een ”punt des tijds”, in een oogwenk, in het tijdsbestek van knipoog zal voltrekken.

“In een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden”.  1 Corinthe 15: 52.

Nadat deze opname voltrokken is, zal er wel grote ontsteltenis bij de achterblijvers zijn. Alle communicatiemiddelen zullen worden gebruikt om dit feit wereldkundig te maken. Maar de wereld zal overgaan tot de orde van de dag en zij heeft de vreselijke Dag des Heren te verwachten. De Here zal als Koning ten gerichte verschijnen. Zie: Openbaring 19 en zal komen als een dief in de nacht

“Immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht”. (Geheel onverwacht) 
 
1 Thessalonicenzen 5:2

Wie zal opgenomen worden?

Vaak wordt de bewering gehoord, dat alleen bijzonder ervaren gelovigen, zogenaamde ”elite”-christenen worden opgenomen en dat de andere leden van de gemeente door de grote verdrukking dienen te gaan. Deze mening is geheel onbijbels. De apostel Paulus beantwoordt de vraag: ”Wie zal opgenomen worden?”  met 1 Thessalonicenzen 4: 14:

”Indien wij geloven, dat Jezus Christus gestorven is en opgestaan”.

Dat houdt tevens in, dat de opstanding der ontslapenen en de verandering der levenden een vrucht is van het sterven en de opstanding des Heren.

Wij kunnen niets, maar dan ook niets toevoegen, geen wet of goede daad kan ook maar iets aan onze behoudenis en redding toevoegen.

Paulus heeft dit aan de gemeente van Thessalonica geschreven om alle onwetendheid voorgoed weg te nemen. 1 Corinthe 15: 51 spreekt ook over alle gelovigen, die veranderd worden, hetgeen ook bevestigd wordt, dat Paulus verder schrijft aan de Romeinen in hoofdstuk 8: 11.

“Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden”  1 Corinthe 15:51

“En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont”.  Romeinen 8:11

Het verloop der opname

Dit proces wordt ons op de meest duidelijke wijze beschreven in 1 Thessalonicenzen 4: 13 - 18. Laten we dat nog eens lezen:

“Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere [mensen], die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen”.
   1 Thessalonicenzen 4: 16 - 17

Wanneer de bazuin Gods weerklinkt, zal de Here met een ”geroep” van blijdschap en overwinning nederdalen van de hemel en zal de opstanding plaats vinden van de ontslapen heiligen, zij, die in Christus gestorven zijn.

Vervolgens de verandering en de overbrenging van alle levende heiligen, zij, die levend overgebleven zijn. Zij zullen allen in een ogenblik veranderd en opgenomen worden en veranderd in hetzelfde beeld van de verheerlijkte Heiland.

Een heerlijke ontmoeting

De ”opgestane” en de ”overklede” nog levende gelovigen 2 Corinthe 5: 4 gaan de Here tegemoet in de lucht.

“Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worde verslonden”. 2 Corinthe 5:4

Wat een heerlijke ontmoeting zal dat zijn!

Zoals de Here in een wolk ten hemel opvoer (Handelingen 1: 9), zo zal Hij ook wederkeren, n.l. op de wolken des hemels. Welk een dag van voldoening en overwinning zal dat zijn voor hen, die hun tijd uitgekocht hebben (Efeze 5: 16; Kolossenzen 4: 5) en hun kansen gegrepen hebben gedurende hun dienst en getuigenis in deze wereld.

“U de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad”.   Efeze 5:16

Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte”.   Kolossenzen 5:16

De plaats van ontmoeting zal plaats hebben in de ”lucht”, het domein van satan

“Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de  overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten”.  Efeze 6: 12

Wat een geweldige nederlaag voor hem! Het gehele hemelse heerleger zal bij deze overwinning in beweging komen. Terwijl dit de gelukkigste dag zal zijn voor allen die Christus toebehoren, zal het echter de droevigste dag zijn, die de ”wereld” ooit aanschouwd heeft. Volkomen onverwachts betekent het de scheiding van gelovigen en ongelovigen, van ”koren” en ”kaf”. Deze een dag zal paniek en ontsteltenis teweeg brengen onder alle volkeren. De ”achtergeblevenen”, die het evangelie van Christus verworpen hebben, zullen zonder hoop en zonder Christus het oordeel tegemoet gaan.

Het heerlijke einde

De gemeente zal voor altijd bij haar Here zijn en voor altijd van alle lijden verlost zijn.

We dienen echter nog op een tweetal dingen te letten. In 1 Thessalonicenzen 4: 18 vermaant de apostel Paulus ons om elkander ”met deze woorden” te troosten. (“Vertroosten” in de Staten Vertaling, in de NBG-vertaling staat “vermanen”, het opgeheven vingertje)

En ”met deze woorden” bedoelt Paulus:

a. de opwekking van de in Christus gestorvenen;
b. de verandering der levend overgebleven gelovigen;
c. het samengaan van beide groepen in de wolken de Here tegemoet.

In leven en sterven is er voor de gelovige dan ook geen andere troost, dan deze ”Levende” hoop. We behoeven dan ook niet bedroefd te zijn, gelijk als de anderen die GEEN HOOP hebben 2 Thessalonicenzen 4: 13). Laten we tenslotte ook de vermaning uit 1 Corinthe 15: 58 ter harte nemen, om te zijn standvastig, onbeweeglijk en altijd overvloedig in het werk des Heren.

“Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here”.  1 Corinthe 15:58

Dan zullen we bij Zijn komst rijk beloond worden.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.