Het getal van een mens.

Het getal van een mens.

’En dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft’.
Openbaring 13:17

Eeuwen geleden werd deze tekst geschreven, de apostel Johannes die dit schreef heeft waarschijnlijk geen notie gehad wat dit zou kunnen betekenen. De tijd was er toen nog niet rijp voor, de mogelijkheden waren er nog niet, maar in onze dagen komt het ’getal’ akelig dicht bij.

In dit deze brochure worden een aantal zaken doorgeven die duiden op een, spoedige, totale registratie van de mensheid. Wie een beetje thuis is in de Bijbel weet dat daarin wordt geschreven over een periode, en een dictator, waarbij de 40er jaren van de vorige eeuw en de dictator, Adolf Hitler, daarbij vergeleken maar ’kinderspel’ zijn. Adolf Hitler kon alleen maar dromen van de technische mogelijkheden van die tegenwoordig beschikbaar zijn. Als hij de mogelijkheden gehad zou hebben van tegenwoordig was deze wereld tot op de dag van vandaag in de macht van die demonische despoot. De medische kennis is op een gigantisch hoog niveau, de erfelijkheidsleer is met sprongen vooruit gegaan. Hitler probeerde letterlijk met een krompasser en een meetlint te bepalen wie nu wil of niet een Ariër was. Als de man had geweten dat doormiddel van een paar druppels bloed te bepalen is wie wel of niet tot het Israëlische priestergeslacht behoord was het hek van de dam geweest.

Wereldwijd is onderzoek gedaan naar de genetische overeenkomst van hen die zich ’Cohen’, priesterlijk, noemen en het bleek dat wereldwijd al de mensen met deze, of daarvan afgeleide, achternaam een zelfde genetische code dragen! Het doel van elke dictator is alleenheerschappij, omdat te bereiken moeten ’onwillige elementen’ uitgeschakeld worden. Tijdens de tweede wereldoorlog was er nog een redelijke kans om ondergedoken een aantal jaren te overleven, zélfs kon men voedsel vinden op het platteland. Nu, anno 2000 wordt dat veel moeilijker omdat de land en tuinbouw, bijna waterdicht, gecontroleerd wordt. Elk kalf dat wordt geboren, tegenwoordig voor 99% d.m.v. kunstmatige inseminatie, komt in een registratiesysteem en het gaat zelfs zo ver dat men de geproduceerde mest moet verantwoorden ten opzichte van het gekochte voer. Zaaizaad, mest en kunstmest worden akelig precies geregistreerd, elektriciteits-, gas- en waternota’s worden geautomatiseerd aangemaakt en grondoppervlak van de boerderij is bekend. Daar komt nog bij dat elk product tot een bepaald quota geproduceerd mag worden, melkproductie ook binnen een quota valt en (slacht) kippen en varkens inclusief voer en eieren precies in databanken worden bijgehouden. In de toekomst wordt het totaal onmogelijk anoniem te kunnen leven in een geciviliseerde maatschappij. Als enige oplossing is een leven te bedenken in een woestenij, bijvoorbeeld in de bush van Australië.

Binnen een aantal jaren weet de overheid precies wie we zijn, waar we heen gaan of vandaan komen, weet ze wat we kopen en verkopen en is bekend wie wel of niet ’gevaarlijk’ voor het dan heersende systeem is. Als eerste geef ik een gedeelte uit de toespraak van Dr. Col Sandersen door uit 1995. Daarna bespreken we de allernieuwste technieken en na lezing van de brochure zult u, naar ik verwacht, met me eens zijn dat het boek ’1984’ van George Orwell een gepasseerd station is, dat 1984 bezig is zich te ontwikkelen tot een onbeheersbaar monstrum.

Zie de tijden zich bereiden.
[Met toestemming overgenomen uit ”Het Zoeklicht”, no. 8 (8 juli 1995)]
Toespraak van dr. Col Sandersen, ingenieur op het gebied van de computerchips, gehouden in de zomer van 1993 in de stad Spokane (Washington. VS)

Jaren geleden begon ik mijn werk als ingenieur met het maken van computerchips. Samen met een grote groep specialisten werkte ik aan een project in de stad Phoenix in de staat Arizona.
Dit project was gekoppeld aan gelijktijdig lopende onderzoeken in Boston (Massachusetts) en Hanford (Californië). Ze hadden allemaal hetzelfde doel: de uitvoering van dit project. Bij de werkzaamheden voerden we een experiment op een jonge vrouw uit, bij wie een aantal elektronische circuits die radio signalen konden opvangen en uitzenden, in het ruggenmerg werden aangebracht. Zij kon zich niet bewegen omdat alles in haar organisme kapot was. Na onze ingreep kon zij haar handen en voeten weer bewegen en haar spierbewegingen sturen. Onze hele groep ging aan de slag om deze chips te vervolmaken. We sorteerden effect bij het controleren van haar gedrag. Alles werd in aanmerking genomen: een licht gevoel van misselijkheid, allergie en het aanvaarden of afstoten van deze elementen. Voor de goede orde: ik ben geen medicus, maar een ingenieur en mijn taak is het bouwen van chips, niet hun invloed op het menselijk organisme. Daar hielden anderen zich mee bezig. De resultaten van het werk van alle specialisten van dit project vonden hun neerslag in deze chips. Tijdens onze werkzaamheden voerden we experimenten uit op gevangenen en langzamerhand naderde het moment waarop de chip geïmplanteerd kon worden.

Het doel was een heel klein plastic chipje te bouwen dat in de naald van een injectiespuit past. Dit chipje werd uitgetest op een hele reeks dieren. Tijdens het onderzoek is er een grote hoeveelheid proefdieren gebruikt en er zijn miljoenen dollars uitgegeven om te weten te komen wat de juiste plaats in het menselijk lichaam is voor zo’n chip. Er ontstond een probleem met de voeding, d.w.z. met het opladen van dit minuscule platte chipje. Voor het opladen ervan is namelijk een temperatuurverandering van het organisme nodig. Er werd anderhalf miljoen dollar besteed aan het zoeken naar een plek in het menselijk lichaam die aan snelle temperatuurveranderingen onderhevig is. Moeders weten dat dit het voorhoofd van een kind is. Er werden twee plekken vastgesteld: het voorhoofd en de rechterhand van een mens. Maar u moet wel goed begrijpen dat de ingenieurs die aan het project werkten, niet het hele project in handen hadden. Er werd namelijk in allerlei richtingen gewerkt en daar waren vele mensen bij betrokken. En de een wist niet waar de ander aan werkte. Ik werkte aan de voedingsbron van de batterij, d.w.z. het laden en herhalen van de chip. In die tijd waarschuwde God me en begon ik de Heilige Schrift te onderzoeken. Openbaring 13:16 zegt: ’En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd.’ 

De Here zei me door Zijn Woord waar ik nu eigenlijk mee bezig was. Ik weet zeker dat Johannes, toen de Here hem dit visioen toonde, dat kleine chipje gezien heeft, dat in de naald van een injectiespuit past. Bij al het werk aan het project werd het doel ervan over het hoofd gezien: alle mensen die op onze planeet wonen, registreren. Na een bijeenkomst kwam er eens een functionaris van de regering naar me toe die me vertelde dat het chipje al klaar was, dat ik de informatie voor mezelf diende te houden. Ik wil u zeggen dat er in Florida kleuterscholen en kindertehuizen zijn, waar kinderen al van deze chips voorzien zijn. Regering en de CIA hadden daar geld voor uitgetrokken.

Ik vroeg een arts van het Medisch Centrum te Boston (Massachusetts) wat er gebeurt als de chip om de één of andere reden plotseling onklaar raakt. Hij antwoordde dat het lichaam dan onmiddellijk reageert: er ontstaan etterende wonden. Openbaring 16:2 zegt: ’En de eerste (engel) ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.’ Jezus weet alles van de technologieën die hier op aarde worden ontwikkeld, en of ze al of niet (meer) werken is in Zijn macht. In onze maatschappelijke positie vertrouwen we onze regering, maar de regering streeft naar een grote wereldwijde maatschappij. De tijd dat er een wereldregering komt, nadert met rasse schreden. Er bestaan thans plannen om de creditcard en de debetkaard tot één te maken. Daar zijn we snel naar op weg. In het kabinet van de Amerikaanse vice?president Gore is gezegd: alle mensen in het land onder dit systeem laten vallen.

Gore heeft gezegd dat elke burger in de VS een smartcard bij zich behoort te hebben. Dat is de voorbereiding op het chipje dat te zijner tijd onder de huid zal worden aangebracht. De smartcard bevat een enorme hoeveelheid veelzijdige informatie over iemand. En deze smartcard zal binnenkort worden ingevoerd. Ook de voor het gebruik van die pasjes benodigde apparatuur wordt al gemaakt. Ik heb met mensen van de CIA gesproken, die zeiden dat er in de regering, bijv. tussen Henry Kissinger en Lutzenberg en anderen een discussie gaande was. De oplossing van hun probleem was ronduit: we kunnen mensen niet controleren als we ze niet allemaal merken, d.w.z. van een identiteitsbewijs voorzien. Daarom is er 500 miljoen dollar beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een effectief onderhuids elektronisch identificatie systeem voor mensen die in de bijstand lopen. Een pasje kun je verliezen of uitlenen, maar een onderhuids plaatje niet. Het wordt dus onmogelijk iets te verkopen of te kopen als je dat merkteken niet hebt. Drie jaar geleden hebben 17.000 kinderen dat onderhuidse plaatje al gekregen en er is nog geen enkel bijverschijnsel geconstateerd. En ook in Zweden lopen al 7000 mensen zonder enig probleem met dat onderhuidse plaatje rond. Nog even en het wordt een internationaal systeem. De Heilige Schrift spreekt over een wereldregering, die het merkteken in alle landen van de wereld zal invoeren, niet alleen in de VS. De CIA heeft een programma voor bijbelgetrouwe christenen klaar liggen. De bedoeling is om bijbelgetrouwe christenen d.m.v. de New-Age?Beweging te compromitteren. We vinden het al heel gewoon dat op school van alles onderwezen wordt: boeddhisme, Islam en vul maar in. Maar waar hoor je dat kinderen van een openbare school christelijke morele waarden bijgebracht krijgen? Nergens toch!

Het Amerikaanse federale financiële reserve systeem (FED)  telt vijf banken die alle financiën in de wereld beheersen: Rockefeller e.a. De familie Rothschild staat rechtstreeks met hen in verbinding. We schrijven 1750. In Frankfurt leefde ene Bauer, een Joodse goudsmid. Op het uithangbord van zijn werkplaats stond een rood schild afgebeeld. Zijn zoon werd bankier en veranderde zijn achternaam in Rothschild, wat ’rood schild’ betekent. Deze bankier Rothschild had vijf zoons, die hij naar vijf verschillende steden stuurde (Londen, Napels, Wenen, Parijs en Frankfurt) om te proberen met hun geld die landen onder controle te krijgen. Met nog 12 andere mannen vormt Rothschild de ’raad van 13.’ Tegenwoordig beheerst deze raad niet alleen de VS., maar ook heel Europa. De gelden van de federale reserve zijn dus niet meer het eigendom van een bepaalde regering. De federale reserves worden nauwelijks meer aangevuld. En op een gegeven moment horen we dan dat de reserves zijn uitgeput. Waarom? Het gaat allemaal heel geheimzinnig, om ons om de tuin te leiden, met dat ene doel: een wereldregering.

De Amerikaanse predikant David Wilkerson heeft gezegd: ’We kunnen niet meer zonder het getuigenis van de Geest, die in ons werkt. En dan gaat het niet meer om een verzoek maar om een kwestie van leven en dood. Als je in deze laatste dagen het getuigenis van de Geest niet hebt, dan blijf je niet overeind. Dan raak je onder de macht van de komende geest van de antichrist. Voorbeeld : Op het gebied van de gezondheidszorg is de Amerikaanse president Clinton van plan een voor het hele land geldende uniform pasje in te voeren, waarmee iemands identiteit kan worden vastgesteld. Voor de aanmaak van dit pasje wordt van de nieuwste technologische snufjes gebruik gemaakt, inclusief een geheim cijfersysteem waarop het werkt. Naar alle waarschijnlijkheid betekent dit dat de mensen een nummer op hun voorhoofd, hun hand of een ander lichaamsdeel krijgen. Zonder dat nummer kan niemand meer medische zorg krijgen. We gaan ook naar een maatschappij zonder contant geld (dat wordt afgeschaft). Eerst zal een creditcard worden gebruikt, later een onder de huid aangebracht nummer.  De Europese gemeenschap  heeft daar al een plan voor klaar liggen. Ter verduidelijking, die gemeenschap begon haar officiële bestaan op 1 januari 1993. Er behoren 12 Europese landen toe. Dit is het toekomstige centrum van de wereldregering. We bevinden ons op de grens van de periode van het merkteken van het beest. Als we geen onderscheidingsvermogen hebben, zullen we handlangers van een moorddadig staatsbestel worden. Helaas zijn er christenen die het begin van de macht van de antichrist niet onderkennen.

Daarom hebben we elke dag het getuigenis van de Heilige Geest nodig. We moeten de situatie nuchter kunnen beoordelen om niet onverhoeds meegezogen te worden in het systeem van de antichrist.

Identificatie.
De maatschappij waarin we leven staat of valt met getallen waarmee wij ons kunnen identificeren, zonder deze zijn we nergens. Het geld dat we verdienen zien we pas contant als we het opnemen via b.v. een pinautomaat, maar meestal blijft ons salaris een abstract digitaal gegeven. We verdienen geld maar zien het weinig omdat we b.v. met een pas in de supermarkt afrekenen.
De belastingen, telefoonrekening en al het andere doen we per bank of girorekening en zelfs de benzine voor de auto betalen we via een tankpas of bankpas aan de pompautomaat. Wie perse contant wil betalen kán nog steeds geld opnemen maar dat heeft echt z’n langste tijd gehad, voor we het weten kunnen we alleen maar betalen met een pincode, een getal. Het zal zelfs zo ver komen dat er geen kassa’s in de winkels te vinden zullen zijn!

Automatisch winkelen en betalen!
In Japan en Amerika zijn proeven genomen met een automatisch betalingssysteem. De producten zijn daarbij voorzien van een magneetstrip met alle gegevens, inclusief de prijs. De boodschappenwagen wordt hierbij door een tunnel met twee hekjes, een ingang en een uitgang, gereden. De eerste sluit als u er bent ingereden en de tweede, de uitgang, wil pas open als de pinpas in een gleuf gestoken is en er afgerekend is, terwijl goederen niet uit het karretje zijn gehaald. De proef is goed geslaagd en het zal echt geen jaren meer duren voordat het systeem voorgoed wordt ingevoerd. Ook hier is de persoonlijke betaalpas, met daar op een chip, noodzakelijk.

De ’black Box’.
Kortgeleden werd er bekend gemaakt dat er in de Noordelijke provincies een proef met 30 jongelui gehouden zal worden die pas geslaagd zijn voor hun rijbewijs. Het is de bedoeling dat deze nieuwbakken chauffeurs een ’black box’ in hun auto krijgen en dat deze in rechtstreekse verbinding zal staan met het politiebureau. De politie kan dan registreren hoe hard er wordt gereden, of men door het rode licht gaat, enz. Dit wil ook zeggen dat de politie altijd op de hoogte is van de verblijfplaats van de auto met de chauffeur! Het bovenstaande was nog maar koud in het nieuws of de krant meldde dat over vijf jaar in elke auto een chip geplaatst moet zijn! Dán is het hek van de dam, dan kan de regering niet alleen per kilometer de wegenbelasting innen maar ook controleren waar we op dat moment zijn of geparkeerd staan. De mensheid komt steeds meer onder controle te staan van de regeringen in alle landen.

Variabele snelheidscontrole.
In Tilburg loopt momenteel een proef met in auto’s gemonteerde computers die verbonden zijn met een satelliet. Op de route door de stad heen kan een auto niet meer boven de snelheidslimiet komen, de auto kan binnen een 30, 40 of 50 kilometerzone absoluut niet sneller als het navigatiesysteem ingeschakeld is. Prachtig natuurlijk, een woonwijk wordt er veiliger op maar de andere kant van het verhaal is de directe controle doormiddel van een satelliet.

De rioolreiniger.
Een poos geleden moest riool ontstopt worden in onze woning, er kwam een auto van een landelijk bedrijf voorrijden met vestigingen in het buitenland. Toen één en ander wat langer duurde dan verwacht vroeg de ontstopper of hij eventjes mocht bellen om te zeggen dat het wat tegen zat.
Nadat telefoontje vertelde hij mij dat op het hoofdkantoor op een heel groot bord gemonteerd is waarop te zien is waar de auto’s zich bevinden. Dit is mogelijk omdat élke serviceauto doormiddel van een zender met een navigatiesatelliet verbonden is. Zelfs als de auto naar een volgende klant gaat volgt het bord op het kantoor de route!

Telefoons en faxen afgetapt.
In 1998 lekte uit, en Europa reageerde geschokt, dat de NSA niet alleen E-mailverkeer bespioneert maar ook telefoon - en faxverkeer aftapt. Dit aftappen maakt onderdeel uit van een project dat Echelon heet. Maar denkt u niet dat deze ontmaskering leidde tot het stoppen van deze activiteiten! Integendeel: dit was nog maar het begin. In oktober 1998 kwamen de leden van de Europese Unie met de Amerikaanse FBI tot een akkoord: een gezamenlijk aftap project, ook wel ’mondiale EU-FBI suveilance plan’ genoemd. De plannen voor dit project bestonden al langer, lang voordat die NSA-activiteiten uitlekten: in 1995 werden ter voorbereiding voor dit project wereldwijd memo’s over en weer gestuurd. In dat zelfde jaar werden er in Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland al wettelijke en technische voorbereidingen getroffen om de mogelijkheden voor aftappen te vergroten. Een onderdeel hiervan is dat ook Nederlandse computernetwerken en datacommunicatiesystemen verplicht aftapbaar zijn.

De Echelon-methode.
Volgens welingelichte bronnen - waaronder de American Civil Liberties Union - vergaart Echelon haar gegevens op verschillende manieren. Allereerst heeft men beschikking over gigantische radioantennes waarmee ze satellietcommunicatie kunnen onderscheppen. Dit soort antennes zouden staan in de Verenigde Staten, Canada, Nieuw-Zeeland maar ook in Engeland, Turkije en Italië. Daarnaast zou Echelon ook satellieten gebruiken om dataverkeer tussen steden op te kunnen vangen. Deze satellieten stralen vervolgens de opgevangen data naar verwerkingscentra op aarde, onder andere in Engeland en Duitsland. Voor het internetverkeer gebruikt Echelon zogenaamde ’sniffers’; apparaten die voorbijkomend netwerkverkeer aftappen. Daarnaast wordt ook actief op internet gezocht. Zo beschikt Echelon over zoekmachines die webpagina’s scannen op mogelijke interessante gegevens. U kunt zich voorstellen dat het aftappen van al het Europese telefoon- fax- en E-mailverkeer een ongelooflijke hoeveelheid aan gegevens oplevert. Zo’n enorme hoeveelheid gegevens heeft geen enkele betekenis voor de NSA als ze niet een methode zouden hebben om de gegevens zodanig te filteren dat alleen de relevante gegevens overblijven.Voor het filteren maakt men gebruik van intelligente, zelflerende programma’s (Intelligent Agents). Deze programma’s zoeken in de afgetapte gegevens steekwoorden als ’schieten’, ’aanslag’ en ’bom’. Uiteindelijk is het niet de bedoeling dat een E-mail van de ene BOM-moeder aan de andere op de uiteindelijke lijst terechtkomt. Naar verluidt, is het Echelon-systeem nu in staat communicatie te beoordelen op basis van het gespreksonderwerp en niet alleen op een aantal steekwoorden. Dit is een belangrijk verschil: vertelt u nu in een gesprek dat het nieuws ’insloeg als een bom’, komt u niet direct in aanmerking voor verdere surveillance. Zo houdt Echelon van vrijwel iedereen op basis van die afgetapte gegevens een communicatieprofiel bij. En deze gegevens - alsof het niet ernstig genoeg is - kunnen worden gecombineerd met foto’s, videomateriaal en honderden andere voor Echelon toegankelijke databases. Het is maar even dat u het weet.
Bron: ’Computer idee’ 01 - 2000.

De mobiletelefoon.
Bijna niemand weet dat de controle al lang en breed een feit is, wie een mobiele telefoon bij zich heeft wordt met grote regelmaat gecontroleerd. Om de vijftien minuten zoekt de dichtstbijzijnde zendmast contact met de mobiletelefoon, maar niet alleen die mast, ook andere masten in de omgeving zoeken contact zodat er een automatische kruismeting gedaan kan worden. Door zo’n kruismeting kan op vijf meter nauwkeurig na worden gegaan wáár de telefoon zich ophoudt en aangezien de meeste mensen een telefoon bij zich dragen valt precies te traceren waar iemand zich op een bepaald moment bevindt! Om in enige anonimiteit te kunnen reizen zullen we de telefoon uit moeten doen want dan kan een mast deze nooit traceren. In een publicatie las ik dat de KPN (ex PTT) de gegevens zes maanden bewaard.

Patent.
Kortgeleden is bekend geworden dat de KPN het patent heeft gekregen op een methode om mobiletelefoons te volgen zoals hierboven beschreven. Aangezien de regering élke aanbieder van mobiletelefoons verplicht deze dingen afluisterbaar te maken zijn deze bedrijven verplicht bij de KPN patentrechten te kopen of te huren. Op deze wijze ontvangt de KPN veel geld van haar concurrenten.

In woningen.
Wie in een flatgebouw woont kan heel gemakkelijk worden afgeluisterd, de draden van te telefoon van de bovenburen lopen meestal achter het telefoonstopcontact van de etage daaronder langs omdat deze in rechte lijn van begane grond naar boven zijn getrokken. Door deze montage kunnen gesprekken niet alleen worden afgeluisterd maar is het zelfs mogelijk op kosten van een ander te bellen als draden worden blootgemaakt en doorverbonden naar het eigen toestel. We denken vaak dat we vertrouwelijke zaken per telefoon kunnen bespreken maar wie een draadloze telefoon gebruikt kan zich beter twee maal bedenken voor dat er vertrouwelijke zaken worden besproken. Er is apparatuur, illegaal, te koop dat in staat is draadloze telefoons af te luisteren. Zélfs is er materiaal te koop dat, als men in de buurt van een zendmast staat, mobiletelefoons kan afluisteren.

De geïmplanteerde chip van het bovenstaande.
De techniek gaat veel verder dan menigeen denkt, of wil denken. Veel mensen steken als het ware als een struisvogel ’de kop in het zand’. De chip waarmee men op dit moment werkt is nog vrij groot, zo’n 10 mm x 10 mm maar als we naar de ontwikkelingen binnen de informatica kijken kunnen we er op rekenen dat dit heel snel tot de helft teruggebracht zal worden. In de afbeelding staat een gevluchte gevangene, rechtsonder achter een rotsblok, afgebeeld wiens chip in de rechterarm een signaal zendt naar een mast welke op haar beurt de plaats doorstraalt naar een satelliet. De politieauto ontvangt op haar beurt het signaal en weet binnen een seconde exact de verblijfplaats van de vluchteling. Maar wat te denken van goedwillende, en oprechte mensen die onder het bewind van de tweede Hitler niet mee kunnen en willen lopen met de massa? In de toekomst, wie weet hoe dichtbij, zal geen mens aan de totale controle kunnen ontsnappen. De chip is onderhuids aangebracht en dus niet te verwijderen, wie dit wel zal proberen kan rekenen op de meest vreselijke wonden en zweren volgens Dr. Col SandersenEventjes filosoferen over het geïmplanteerde nummer.

Stel nu dat al die instanties het ’lastig’ vinden dat het gironummer, het chipje in de auto, het sofi-nummer, de ziektekostenverzekering en andere ’nummers’ te moeten registreren dán zou de oplossing een persoonlijk nummer zijn, en dan het liefst op of in het lichaam bevestigt. Dat zou gemakkelijk zijn! Op zich is zo’n oplossing geen probleem, technisch is het mogelijk zoals u in het voorgaande zag. Bij dieren implanteert men eenvoudige ’transponders’, de voorloper van de ingewikkelde chip die op afstand te volgen is. ’Het Friesch Paarden Stamboek’ injecteert sinds enige jaren een chip in de tong van elk zuiver raspaard om fraude te voorkomen. In die chip staan vele gegevens, zoals de naam van de fokker, de huidige eigenaar, gezondheid en lichamelijke afwijkingen. Ook dierentuinen gebruiken deze technische mogelijkheden om diefstal van dieren te voorkomen. Honden en katten kunnen door hun eigenaren doormiddel een chip beveiligd worden en zélfs dure auto’s worden tegenwoordig van een chip voorzien op een geheime plaats.  Als mensen nu ook eens een chip geïmplanteerd zouden krijgen was een paspoort niet meer nodig, kon onze bankrekening niet meer geplunderd worden, waren autopapieren en rijbewijzen niet meer nodig. Ook zou het voor het ziekenhuis gemakkelijk zijn als u een ongeval krijgt, alle medische gegevens zijn doormiddel van de chip paraat. Voor de werkgever wordt wel heel gemakkelijk om vreemde elementen buiten het bedrijf te houden, of een personeelslid de toegang van de ene afdeling te ontzeggen en een ander juist toe te laten doormiddel van automatische deuren die reageren op de chip in de hand. Er zijn letterlijk honderden mogelijkheden te bedenken waar een chip in het lichaam voordelen biedt voor de autoriteiten.

Het koppelen van gegevens en databestanden.
Ondanks de wet op de privacy wordt volop naar hartelust gesnuffeld en gespioneerd, denk maar eens aan de z.g.n. IRT-affaire. Men tapte telefoons af, gebruikte richtmicrofoons en snuffelde doormiddel van inbraken (!) in computerbestanden. Terecht oordeelde de rechter dat justitie op ongeoorloofde wijze aan haar bewijsmateriaal was gekomen. Ook andere overheidsdiensten hebben de mogelijkheid om diverse bestanden naast elkaar te leggen, dit mag dan wel niet maar in de praktijk gebeurd het toch volgens bronnen binnen deze diensten. In de dagelijkse praktijk ’gebruikt men deze bestandencombinaties niet’ omdat het is verboden maar intern is het een prachtige richtlijn voor wettelijk toegestaan onderzoek. Een opsporingsambtenaar die een ’beetje handig’ is komt er wel uit want vroeg of laat verslapt de voorzichtigheid van de verdachte, of het nu om uitkeringsfraude, verzekeringsfraude of ziektekosten verzekeringen gaat. Wat zou het gemakkelijk zijn als de belastingdienst de reisroute zou kunnen krijgen van de mobiletelefoon gebruiker, woon-werkverkeer zou dan gemakkelijk gecontroleerd kunnen worden. Wat zou ze graag willen weten wie wat tweedehands koopt en verkoopt, of wie de stoep van iemand anders tegen betaling boent. Zodra de mensheid met een chip in de rechterarm geïmplanteerd zijn zal is elk databestand gekoppeld! Wordt elke betaling automatisch gedaan, reizen we door Europa zonder paspoort, worden we in Parijs gesignaleerd terwijl we in Amsterdam wonen. Erfelijke ziekten worden ogenblikkelijk zichtbaar voor de verzekeringsmaatschappij die ons een levensverzekering moet leveren. We kunnen ons niet voorstellen op welk gebied we niet gecontroleerd zullen worden!

De huidige stand van zaken.
Wie Air Miles spaart kan er van verzekerd zijn dat z’n hele hebben en houden geregistreerd staat doormiddel van de aankopen in aangesloten winkels. Zelfs Dutchtone, een mobiele telefoonaanbieder, geeft Air Miles-punten bij aankoop van een telefoon en telefoonkaart. Supermarkten weten doormiddel van hun bonuskaarten wat u aankoopt en welke aanbiedingsfolders ze u moeten zenden.

Als het daarbij zou blijven was het nog redelijk onschuldig maar door overnames in de zakenwereld zijn supermarktketens vaak verbonden aan andersoortige bedrijven welke de adressenbestanden ook gebruiken. De huidige mens is een ’glazen mens’ geworden die al met al in zo’n honderd tot twee honderd bestanden staat, hierbij de geheime bestanden niet gerekend welke telefoonmaatschappijen, posterijen en andere databanken van u hebben in opdracht van de regeringen. (Zie ’Echelon’ in het voorgaande) De techniek gaat steeds verder en de regeringen vragen steeds meer, er schijnt geen einde te komen aan deze markt van vraag en aanbod. We moeten goed beseffen dat door de mondialisering (de wereld wordt als het ware één groot dorp) de gevaren van een werelddictatuur ook met rasse schreden naderbij komt. We kunnen ontzaglijk veel goede dingen doen met al die moderne technieken, maar er zal nog oneindig veel meer kwaad door geschieden. Evangelisatiegroepen kunnen met een handje vol mensen wereldwijd het evangelie verkondigen, zelfs in gesloten landen, doormiddel van het Internet. Maar dat zelfde Internet kan óók gebruikt worden om mensen te beïnvloeden en te knechten door kwaadwillende personen. De wereld is één groot dorp geworden dat centraal bestuurd kan worden, wie niet met die ’één wereld gedachte’ mee wil doen kan uitgesloten worden van alle elementaire levensbehoeften want de tijd is voorgoed voorbij van de zelfstandigheid der volken en hun zelfredzaamheid t.o.v. de voedselvoorziening.

Tot besluit.
Tot besluit een fragment uit de Bijbel, Openbaring 13:11-18;
’En ik zag een ander beest opstijgen uit de aarde; en het had twee horens, aan die van een lam (Sprak als Jezus, Lam Gods) gelijk, en het sprak als de draak (d.i. de duivel). En het oefent al het gezag van het eerste beest uit in diens tegenwoordigheid; en het maakt dat de aarde en zij die erop wonen, het eerste beest aanbidden, van wie de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen, door de tekenen die hem gegeven zijn te doen in tegenwoordigheid van het beest, en het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde, een beeld moesten maken. En het werd hem gegeven aan het beeld van het beest adem te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd; en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat die het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig’.

Op dit moment leven we in de situatie van Mathéus 25, waarin de dwaze en de wijze ’maagden’ beschreven staan. Vijf waren wijs en namen ’extra olie’ mee, dit wil voor onze generatie zeggen dat we kennis van de Bijbel zullen moeten hebben om de ontwikkelingen te kunnen taxeren. Het is zo als wijlen Johannes de Heer ooit eens heeft gezegd: ’wie de toekomst wil bevatten zal naast de krant de Bijbel moeten leggen’. Jezus heeft gezegd dat Hij wederkomt op een moment dat de wereld het niet verwacht, maar Hij heeft Zijn volgelingen opgeroepen waakzaam te zijn, te letten op ’de tekenen der tijden’.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.