De grote profetie over het koninkrijk.

De grote profetie over het koninkrijk.
(Duizend jarige Rijk)
Jesaja 11.

Lezen Jeremia 30:1-24.
Het is verstandig Jesaja 11 bij de hand te houden want daar komen we steeds op terug.

We gaan vanavond de vooraankondiging van ’Het Koninkrijk’, het duizend jarige rijk met elkaar bespreken. Als eerste lezen we de inleiding op Jesaja 11, n.l. Jesaja 9:6-7 dit deel gaat over de Grote Koning, daarna Jesaja 10:20-23, de Grote Verdrukking en de parallelle teksten uit Mathéus 24:21 en Mathéus 25:29-30.

’Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Here der heerscharen zal dit doen. De Here heeft een woord gezonden in Jakob en het is gevallen in Israël’.  Jesaja 9:6-7

Jesaja mag hier een woord des Heren spreken, we kunnen er op rekenen dat deze profetie voor 100% zal uitkomen zoals alle profetieën aangaande de Here Jezus zijn uitgekomen, en nog zullen uitkomen in de nabije toekomst. Een profetie die niet wordt vervuld is niet afkomstig van de Here en we zullen voor een dergelijke ’profeet’ niet vrezen volgens Deuteronomium 18:20-22;

’Maar een profeet, die overmoedig genoeg is om in mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebood te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet zal sterven.  Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe onderkennen wij het woord dat de Here niet gesproken heeft? Als een profeet spreekt in de naam des Heren en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de Here niet gesproken heeft; in overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen’.

Dit is niet alleen een belangrijk gegeven voor Israël, maar ook voor christenen, voor de gemeente omdat er vaak z.g.n. profeten zijn die ons op een dwaalspoor brengen. Als wij geloven dat de Here spoedig komt kunnen we onmogelijk mensen geloven die naar eigen zeggen persoonlijk van de Here gehoord hebben dat er de komende jaren een grote opwekking zal komen, dit hebben we maar al te vaak gehoord en dit soort ’profetieën’ zijn nog nooit vervuld. De Bijbel leert ons heel iets anders, een Grote Verdrukking voor de wereld en de Opname voor de Gemeente.

Niet alleen in charismatische kringen doet men expliciete en gedurfde uitspraken, een bekende Bijbelleraar heeft het zelfs gepresteerd om met exacte data, wat betreft de opname, te komen, data die allang weer verleden tijd zijn. Zijn uitspraken kwamen niet van de Here en ondanks zijn gigantische Bijbelkennis zullen we moeten zeggen dat hij een valse profeet is!  Laten wij ons maar aan de Bijbel houden, we wéten dat de Here elke dag kan komen maar we weten óók dat Hij niet met onze kalender werkt en zelf het tijdstip bepaald. Een profetie die heden ten dage wél valt te controleren komt uit Openbaring 13:6-17;

’En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft’.

In ’Computer Idee’, januari 2000, stond dat het een Amerikaans bedrijf gelukt is een chip te maken welke doormiddel van zendmasten en satellieten mensen kunnen volgen. Alle persoonlijke gegevens kunnen er in opgeslagen worden, deze chip kan in de rechterarm geïmplanteerd worden. Zélfs als iemand zich verstopt kan deze getraceerd worden! Medio volgend jaar is het eerste prototype klaar.  Dit wil zeggen dat de profetie van de apostel Johannes 100% nauwkeurig is geweest en dat we er gevoeglijk vanuit mogen gaan dat z’n andere profetieën óók vervuld zullen worden. Dit is heel iets anders dan de profetieën van een Amerikaanse ’prediker’, hij vond dat een score van 10-20% uitkomst ’heel mooi’ was! We zullen het hierbij maar laten, de Bijbel eist 100% uitkomst!

Als we het bovenstaande lezen, en horen, denken we onwillekeurig al die honderden andere profetieën in de Bijbel die vervuld zijn en nog vervuld zullen worden, alleen al om de exacte uitkomst van vele Bijbelse profetieën zou een mens moeten gaan geloven in de Here Jezus Christus. Er zijn profetieën die ons benauwen, als we denken aan de volgende kunnen we alleen maar medelijden krijgen met het Joodse volk dat nog veel staat te wachten in de komende tijd.

’En het zal te dien dage geschieden, dat de rest van Israël en wat van Jakobs huis ontkomen is, niet langer zullen steunen op hem die ze sloeg, maar in waarheid steunen zullen op de Here, de Heilige Israëls. Een rest zal zich bekeren, de rest van Jakob, tot de sterke God. Want, al ware uw volk, O, Israël, als het zand der zee, een rest daaronder zal zich bekeren; verdelging is vast besloten, overvloeiende van gerechtigheid. Ja, een verdelging die vast besloten is, voltrekt de Here, de Here der heerscharen, in het midden van de ganse aarde’.
Jesaja 10:20-23

Zonder ons te verliezen in speculaties kunnen we er volgens deze teksten vanuit gaan dat er maar een deel van Israël ontkomen zal tijdens de grote verdrukking waarvan de Here Jezus in Matthéüs 24 spreekt. (Hierover later meer i.v.m. geboorte tijdens het koninkrijk)

’Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal’.
Mathéüs 24:21

Wanneer de grote verdrukking op haar hoogtepunt is komt de Here Jezus Christus terug naar de aarde, Hij zal door alle mensen op aarde gezien worden, de mensheid zal zich zelfverwijt maken omdat ze niet Hem maar de antichrist zijn gevolgd.

’Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid’.  Matthéüs 24:29-30

Tot zo ver de inleiding op de profetie over het Koninkrijk.

Jezus als erfgenaam van David:  Vanuit de menselijke lijn is Jezus een ’zoon’ van David. Het geslacht van David heeft een eeuwige belofte van de troon, het koningschap in Israël. Op dit moment is er geen koning in Israël, we zullen zelfs eeuwen terug moeten gaan naar het moment dat het koningschap verwaterde.

De Here Jezus is een nakomeling uit de tronk van Isaï, dit wil zeggen dat de boom tot de aan de grond is afgehakt maar niet dood is. Als we denken aan de profetie van Daniël t.o.v. Nebukadnessar zie we wat er mee wordt bedoeld:

’Ik zag in de gezichten die mij op mijn legerstede voor ogen kwamen, en zie, een wachter, een heilige, daalde uit de hemel neer. Hij riep luide en sprak aldus: Houwt de boom om en kapt zijn takken, stroopt zijn loof af en verstrooit zijn vruchten; het gedierte vliede van onder hem  weg en het gevogelte uit zijn takken; Laat echter zijn wortelstomp in de aarde staan, en wel omsloten door een band van ijzer en koper, in het jonge groen van het veld; en door de dauw des hemels worde hij bevochtigd en hij hebbe met het gedierte zijn deel aan het gras der aarde’.  Daniël 4:13-15

Koning Nebukadnessar werd door de Here getuchtigd omdat hij op een gegeven moment hoogmoedig werd en zichzelf boven God stelde. Terwijl Koning Salomo de oorzaak was van de scheuring van het volk Israël omdat hij afgoderij doormiddel van 1000 vrouwen, die elk hun afgodendienst meenamen, trouwde.

’Koning Salomo nu had behalve de dochter van Farao vele vreemde vrouwen lief: Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische en Hethitische. Behorende tot die volken, van wie de Here tot de Israelieten had gezegd: Gij zult u met hen niet inlaten, en zij zullen zich met u niet inlaten, voorwaar, zij zouden uw hart meevoeren achter hun goden; haar hing Salomo met liefde aan’.  1 koningen 11:1-2
(Lees ook: Ezra 9:2 tot en met Ezra 10:43, ballingen gehuwd met vreemde vrouwen)

Hierdoor werd als het ware de ’boom’ van het geslacht van David ’afgehouwen’, dit wil dus zeggen dat het koningschap eeuwen lang niet meer te vinden was. Toch is er een scheut uit de wortelen van Israï  gekomen, als het ware een rijsje opgeschoten.

’En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn  wortelen zal vrucht dragen’.  Jesaja 11:1

Dit rijsje, Jezus Christus, wordt bedoeld in 2 Samuël 7:16-17;

’Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht, uw troon zal vast staan voor altijd. Geheel overeenkomstig deze woorden en dit gezicht, heeft Natan tot David gesproken’.

Deze profetie sloeg op de verre toekomst, David heeft waarschijnlijk opgevat dat de troon zonder onderbreking door zijn nageslacht bezet zou worden maar wij weten anno 2000 dat dit niet het geval was. Dit koningschap zal komen wanneer de Here duizend jaren zal regeren vanuit Jeruzalem, maar éérst zal er een imitator komen die dit koningschap ook claimt.

De valse profeet en de antichrist.
Wat de toekomst brengen zal weten we niet exact, verscheidene mensen hebben beweerd, én beweren momenteel dat ze de Messias zijn. Eén van de voorwaarden voor deze titel is, naar de mens, het nakomelingschap van David. Het zou mij niets verwonderen dat één van beide, óf de antichrist, óf de valse profeet claimt dat hij nakomeling van David is want de satan heel goed wat er in de Bijbel staat! Eén van die twee, misschien wel allebei zullen naar alle waarschijnlijkheid Joodse wortels hebben want anders zal het Joodse volk de antichrist nooit aannemen, denk maar eens aan de z.g.n. rode vaars waar men mee aan het fokken is, dit moet naar de letter van de wet voor de volle 100% rood haar hebben. Ik denk trouwens dat de huidige rabbi’s de zaak overtrekken en dat de vaars waarmee de tabernakel werd ingewijd hier of daar best wel een ander haartje had. Wij noemen  een rood dier toch ook rood wanneer het overwegend rood haar heeft. Als de Joden al zo precies zoeken naar een wit haartje op een jonge koe, hoe precies zullen ze de stamboom van de valse messias wel niet napluizen!?

De komende antichrist zal voor de, tegenwoordige, Joden ogenschijnlijk een paar jaren gelijk hebben maar de Bijbel zegt in o.a. in Psalm 89 dat God persoonlijk gezworen heeft aan David dat die eer aan een nakomeling van hem toevalt:

’Want ik zeide: Voor eeuwig wordt de goedertierenheid gebouwd; in de hemel bevestigt Gij uw trouw. Met mijn uitverkorene heb Ik een verbond gesloten, aan mijn knecht David heb Ik gezworen’.  Psalm 89:3-4

’Geen vijand zal hem overvallen, geen booswicht zal hem verdrukken; Ja , Ik zal zijn tegenstanders voor zijn aangezicht verpletteren, wie hem haten, zal Ik verslaan. Maar mijn trouw en mijn goedertierenheid zullen met hem zijn, en door mijn naam zal zijn hoorn verhoogd worden; Ook zal Ik zijn hand leggen op de zee, en zijn rechterhand op de stromen. Hij zal tot Mij zeggen: Gij zijt mijn Vader, mijn God en de rots van mijn heil’.  Psalm 89:23-27

Psalm 89 gaat vloeiend over van David naar de Here Jezus Christus als de overwinnaar en Koning der aarde die geen tegenstand duld. 

Verder lezen wij in Lucas 1:30-33;

’En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven. En Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen’.

Als Psalm 89 en Lucas 1 goed beschouwen blijft er niets over van de wollige baby die we in de vele kerststalletjes zien, tijdens de kerstdagen zwijmelt men bij een boom met gekleurde ballen en zingt liedjes waar geen feitelijke gronden voor te vinden zijn. Wanneer we dan denken aan de profetieën zien we iets geheel anders; God de Heerser en Rechter die de aarde in recht en rechtmatigheid regeert.  Die belofte is aan David gegeven, dat de herdertjes in het veld lagen wist hij maar al te goed, hij is zelf herder geweest en zou zich daarom niet zo heel erg druk maken want in de nacht van 25 op 26 december vind je echt geen herders in het veld vanwege de kou, regen of sneeuw.

De macht van de Koning.
’En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren; Ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen’.  Jesaja 11:2-3 NBG vertaling

’En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN. En Zijn rieken zal zijn in de vreze des HEEREN; en Hij zal naar het gezicht Zijner ogen niet richten; Hij zal ook naar het gehoor Zijner oren niet  bestraffen’.  Jesaja 11:2-3 Statenvertaling

Tussen de NBG- en de Statenvertaling zien we een verschil van interpretatie, de NBG zegt dat Hij de Geest ván kennis en vreze des Heren heeft terwijl de Statenvertaling zegt dat Hij de Geest der kennis en der vreze  (eerbied) des Heren heeft.  De Statenvertaling is juist, Hij heeft er geen kennis ván, maar Hij hééft de kennis, Hij is God.

In deze teksten wordt gesproken over de volmaakte, zevenvoudige, Geest welke we vinden in:
1. Romeinen 8:2 de Geest des levens
2. Romeinen 8:15 de Geest des Zoonschaps
3. Efeze 1:13  de Geest der belofte
4. 2 Timotheus 1:17 de Geest der kracht
5. Johannes 14:17 de Geest der waarheid
6. Efeze 1:17  de Geest der wijsheid
7. 1 Petrus 4:14 de Geest der heerlijkheid.

Hier zien we dat onze Here Jezus Christus volkomen God is, duidelijker wordt het zelfs als we Jesaja 9:5-6 lezen waar staat:
’Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Here der  heerscharen zal dit doen’.

We kunnen iemand pas God noemen als de Bijbel dit ook stelt.  Verder lezen wij dat Zijn heerschappij groot zal zijn en als we Jesaja 11 lezen zien we wat het karakter van die heerschappij zal zijn; Zo zal hij bijvoorbeeld niet richten, niet regeren naar wat Hij ziet:

’Ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen’.  Jesaja 11:3.

Wereldse koningen en regeerders ’richten’ de maatschappij meestal naar wat ze zien, wat ze horen.  Een sprekend voorbeeld zijn de periodes die de verkiezingen vooraf gaan. Dán worden er plotseling leuke dingen voor de mensen gedaan, dán schenken regeringen in landen waar honger heerst broden en ander voedsel. Deze vorm van regeren bestaat niet uit gerechtigheid maar uit ’wat voor ogen’ is, wat het meeste resultaat oplevert.

Verder lezen we in Jesaja 11:4 hoe Hij met de armen en zachtmoedigen zal omgaan;
’Want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des  lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden’.

Deze tekst leert ons dat de Here niet zal kijken naar wie zichzelf geweldig en groots acht maar dat Hij simpelweg eerlijk zal rechtspreken, dat ’geringen’, het gewone volk eerlijk recht zal ontvangen en niet zoals nu waar de rijken de duurste advocaten kunnen betalen en daardoor hun ’gelijk’ halen. Verder lezen we dat Hij de aarde met de ’roede des monds’ zal slaan, m.a.w. de aarde zal in het koninkrijk gericht worden zoals het in het Woord, de Bijbel staat want we lezen in Openbaringen uit Zijn mond een tweesnijdend zwaard komt!

’En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht’.  Openbaring 1:16

Verder lezen we dat het Woord en tweesnijdend zwaard is:
’Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest,  gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten’.  Hebreeën 4:12

Zonder enige inlegkunde kunnen we dus stellen dat de Here in het komende koninkrijk de aarde naar Bijbelse normen, Oudtestamentisch zal richten, inclusief de beloningen en straffen! We lezen bijvoorbeeld dat wie naar Jeruzalem optrekt tijdens het koninkrijk gestraft zal worden met droogte zoals ten tijde van Elia. Israël ondervond 3 jaren droogte omdat hun koning, Achab, zich aan Baäl had verslingerd.

Lezen: 1 Koningen 16:29 t/m 1 Koningen 16:6.

Als de mensheid tijdens het koninkrijk niet gehoorzaam is aan de Here zal het hun overkomen zoals ten tijde van Achab want de Here verwacht dat de mensheid Hem gehoorzaam is en geen andere zaken op de eerste plaats stelt.

’Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, de Here der heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen’.  Zacharia 14:17

Lezen: Matthéüs 5:1-20. ’De bergrede’.

Als we deze rede, die voor het volk Israël bestemd is, aandachtig lezen zien we dat alles wat hier beschreven is slaat op het koninkrijk Gods dat komende is. Tijdens dat koninkrijk zal er echte gerechtigheid zijn, gerechtigheid naar de normen van de Here God.

De waarheid is omkeerbaar.
De Here Jezus Christus zal tijdens het koninkrijk, 1000 jarige rijk, de aarde regeren naar Bijbelse normen en waarden, dit zijn vaststaande richtlijnen waar geen andere uitleg aan te geven is. Binnen het satanisme is de stelregel dat ’de waarheid omkeerbaar is’, d.w.z. dat was goed was omgedraaid kan worden zodat het slecht genoemd wordt. Een groep, de illuminati, zoekt wereldmacht en gebruikt daar voor deze demonische stelling ook. Stel dat een situatie goed is, dat de bevolking tevreden is en het goed heeft (These, dat is de situatie van dat moment). Voor iemand die de macht wil grijpen is het onmogelijk de bevolking aan zich te binden. Dán komt de ’omkeerbare waarheid’ in werking want de aspirant dictator zorgt er voor dat er onrust komt, zo erg dat de politie en het leger moeten ingrijpen. (Anti-these) Op dat moment snakt het volk naar rust, werk, eten en onderdak. Op dat moment komt de machinerie van de aspirant dictator in werking en hij biedt, o, wonder een oplossing. Hij zal rust en orde brengen, hij zal zorgen dat de mensen in vrede en rust kunnen leven. Zijn oplossing wordt de Synthese genoemd, een kunstmatige oplossing voor een kunstmatig probleem door hem zelf veroorzaakt. Zo werkt de duivel, zo werken mensen die de duisternis dienen. Het zelfde zien we gebeuren in het Midden-Oosten. In 1948 mocht Israël van de wereldleiders een staat stichten (These), Israël werd geknuffeld door bijna alle landen van de wereld. Het was de Arabieren een doorn in het oog maar ze konden er niets aan doen. Langzamerhand werd de situatie moeilijker door terrorisme en een olieboycot, daarnaast kreeg men het voor elkaar om hun volksgenoten in kampen te stoppen, uit te hongeren en hen Palestijnen te noemen (Anti-these). Uiteindelijk zijn het gewoon arabieren die in Israël geboren zijn en het straatarm hadden. Het besluit zal zijn dat de wereld Israël veroordeeld en de antichrist aan de macht komt. (Synthese, synthetische kunstmatige oplossing)

Deze wrede vorm van verandering zien we door alle eeuwen heen sinds midden 1700, Adam Weishaupt een professor uit Ingolstadt, Oost-Duitsland, heeft het bedacht. De man was bezeten van het idee om deze wereld uiteindelijk onder één sterke man te brengen, we begrijpen heel goed uit welke koker deze ideeën kwamen. Hij wist dat zijn missie door hem niet voltooid zou worden, dat het een aantal eeuwen zou duren omdat hij veel technische mogelijkheden nog niet had. Maar wist zeker dat het uiteindelijk zou lukken. Het gedachtegoed van Weishaupt heeft miljoenen, miljoenen mensen het leven gekost. Het gaat vanavond te ver om hier uitgebreid op in te gaan maar volgens verschillende onderzoekers zijn respectievelijk de Franse revolutie, de 1e Wereldoorlog, de Russische revolutie en de 2e Wereldoorlog door zijn opvolgers in gang gezet volgens de ’these, antithese en synthesemethode’.

Wereldleiders praten nooit over deze zaken, op één uitzondering na want Sir Winston Churcill heeft na de 2e Wereldoorlog gezegd dat de mensheid in de toekomst totaal verloren zal geraken door dit soort mensen.  Het is de satanische weg naar wereldheerschappij.

De echte waarheid.
’Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; De koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isai zullen zoeken, die zal staan als een banier der natien, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn’  Jesaja 11:6-10

Dit zal zijn in de eeuw van het koninkrijk;
’Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen. En allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Want over de engelen ontfermt Hij Zich niet, maar Hij ontfermt Zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen’.  Hebreeën 2:14-18.

NB. Israël zal tijdens het koninkrijk de aarde bevolken en de Gemeente zal altijd met Christus zijn, waar Hij ook is, dit wil dus zeggen dat de Gemeente óók bij Hem is als Hij koning en Heerser is op aarde. (Zie voor de Gemeente:  Openbaring 20:6)

Jezus Christus zal heersen, Hij zal zijn banier oprichten onder de heidenen;
’En het zal te dien dage geschieden, dat de Here wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in Assur, Egypte, Patros, Ethiopie, Elam, Sinear, Hamat en in de kustlanden der zee’.  Jesaja 11:11.

Hier zien we dat de Here Zélf de Israëlieten zal halen vanuit al de landen der wereld, het lijkt me wel een goede zaak dat de Joden zo veel mogelijk uit de verdrukking en discriminatie gehaald zullen worden maar uiteindelijk zal de Here het doen! Dit is ook niet meer dan logisch want hoe zouden wij kunnen weten wie een Israëliet is? Van de Joden is het grotendeels bekend, maar geen mens weet waar die tien andere stammen zich ophouden.

Hoe het koninkrijk wordt opgericht zien we in:
’En Ik zal de rest van mijn schapen verzamelen uit al de landen waarheen Ik ze heb verdreven, en Ik zal ze doen wederkeren naar hun weiden, en zij zullen vruchtbaar zijn en zich vermeerderen. Ook zal Ik over hen herders verwekken om hen te weiden, en zij zullen vrees noch schrik meer hebben, en zij zullen niet gemist worden, luidt het woord des Heren. Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als koning regeren en verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het land. In zijn dagen zal Juda behouden worden en Israel veilig wonen; en dit is zijn naam, waarmede men hem zal noemen: de Here onze gerechtigheid. Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar de Here leeft, die de Israelieten uit het land Egypte heeft doen optrekken, maar veeleer: Zo waar de Here leeft, die het nageslacht van het huis Israels heeft doen optrekken en die het heeft doen komen uit het Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had; en zij zullen op hun eigen grond wonen’.  Jeremia 23:3-8

Het zal onvoorstelbaar zijn hoe groot het volk Israël in dat koninkrijk van 1000 jaren zal worden want de Here zegt dat hij het volk vruchtbaar zal maken. De mensen zullen erg oud worden in goede gezondheid, dit wil dus zeggen dat vrouwen ook tot hoge leeftijd kinderen zullen krijgen.

Tijdens de Grote verdrukking zullen veel mensen sterven maar vergeet niet dat er in het 1000 jarige rijk ook weer kinderen geboren worden, kinderen die niets zullen weten van een zondige aarde en de gruweldaden van satan.  Dit kan de verklaring zijn dat satan na die 1000 jaren weer mensen meekrijgt in de opstand tegen God.
(Zie: Openbaring 20: 7-10)

Maar voor het zo is zal er iets verschrikkelijks plaatsvinden, n.l de ’Grote Verdrukking’, deze verdrukking moeten we zien als een soort smeltoven waarin het volk Israël wordt gezuiverd;
’Gij hebt het gehoord; aanschouw het alles; zoudt gij het zelf dan niet erkennen? Van nu aan doe Ik u nieuwe dingen horen, verborgenheden, die gij niet wist. Nu zijn zij geschapen en niet oudtijds, en tot op heden hebt gij er niet van gehoord, opdat gij niet zoudt zeggen: Zie, ik heb het geweten. Gij hebt noch gehoord noch geweten noch heeft zich vanouds uw oor geopend, want Ik wist, dat gij zeer trouweloos zijt en een overtreder heet van de moederschoot aan. Om mijns naams wil vertraag Ik mijn toorn, ter wille van mijn lof bedwing Ik Mij, u ten goede, om u niet uit te roeien. Zie, Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver; Ik heb u beproefd in de smeltoven der ellende. Om Mijnentwil, om Mijnentwil doe Ik het, hoe groot ook de ontwijding is; mijn eer geef Ik aan geen ander’.
Jesaja 48:6-11

Omdat de Here hen persoonlijk, doormiddel van de Grote Verdrukking, loutert zijn ze klaar voor het grote moment zich aan Hem over te geven. Dan lezen we in Jeremia 30:3-7 dat Hij gaat optreden:
’Want zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik in het lot van mijn volk Israel en Juda een keer breng, zegt de Here, en hen terugbreng in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat zij het zullen bezitten. Dit nu zijn de woorden die de Here over Israel en Juda gesproken heeft.’   Jeremia 30:3-4

De volgende verzen, 5-7 slaan op het hoogtepunt van de Grote verdrukking, vlak voor het moment dat de Here komt.
’Want zo zegt de Here: Angstgeschrei horen wij, schrik en geen heil. Vraagt toch, ziet, of een man baart; waarom zie Ik iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een barende en heeft elk gelaat een lijkkleur gekregen? Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden’.  Jeremia 30:5-7

Dán komt het glorieuze moment van Christus voor Israël, Hij komt naar de aarde als de redden God en Rechtvaardige heerser de wereldbevolking zal zich van angst op de borst slaan want de Koning komt:
’Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere’.  Matthéüs 24: 29-30

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.