Ik zal u uit mijn mond spuwen

Laodicea of: Staat dit gelijk met de huidige Wereldraad van Kerken?
( Ik zal u uit mijn mond spuwen)

Als eerste een kort overzicht van de komende gebeurtenissen op basis van hetstudiemateriaal van M.A.Alt, in leven zendelinge en evangeliste in Ned. Indië (Indonesië)

 1. Het eerst volgende dat plaats zal vinden is de éérste wederkomst van Christus in de lucht ( 1 Thess. 4:13-18 en 1 Cor. 15:51-54. Als het Hoofd Zijn Lichaam, dat is de Gemeente, komt halen. Deze Gemeente bestaat uit alle wedergeboren mensen uit alle kerken, richtingen en denominaties. Op dat zelfde moment zullen onze werken worden beoordeelt. (Niet een oordeel over onze zonde (n) want die zijn op Golgotha weggenomen door Zijn offer.
 2. Op dat moment zal de 70e jaarweek (Daniël 9:27) aanbreken en de grote verdrukking vangt aan. De staat Israël kiest zich een “koning”, vermoedelijk de valse profeet (Openbaring 13), het vermoeden bestaat dat dit een Jood zal zijn want anders zal het grootste deel van de Israëlieten hem niet accepteren. (Er zijn Bijbel-uitleggers die vermoeden dat deze persoon uit de stam Dan komt) De kans bestaat dat hij zich als de langverwachte Messias aankondigt en zich laat aanbidden. Het zal een satanisch figuur zijn die wonderen en tekenen voor de ogen van de mensen zal doen en daardoor veel macht zal bezitten. Onder zijn leiding zal de nieuwe tempel gebouwd worden en de Joodse eredienst, inclusief de offerdienst, weer in ere hersteld worden.
 3. Het verenigde Europa zal het herstelde Romeinse keizerrijk blijken te zijn, die zal uiteindelijk verdeeld zijn in tien rijkenof leiders. (We moeten hier niet vreemd van op kijken omdat er momenteel meer rijken zijn maar denk eens aan een eventuele samenvoeging van staten, het uiteen vallen van België of iets dergelijks, de ontwikkelingen gaan sinds de val van de Berlijnse muur razendsnel) Dit herstelde keizerrijk zal nauw samenwerken met de “vrouw op het beest” (Openbaring 17), dit zal een kerkelijke of religieuze macht zijn die een voortzetting is van het Babylonische-rijk waar de roomse kerk een getrouwe kopie van is. (Lees ook “Ga uit van haar mijn volk” door D.Thomas, uitgave van “Bijbel:Aktueel!”. Openbaring 6 zal aan de lijve worden ondervonden, aardbevingen, oorlogen in de lucht en op het land, bloed, vuur en tranen.
 4. Na een korte regering van de “tien koningen of landen” treedt “het beest” (Openbaring 13) op, dit is de antichrist, die als “keizer van het romeinse rijk” op gruwelijke wijze zal regeren. Een vierde deel van de mensheid zal worden uitgeroeid. Hij sluit een verbondmet de valse messias van Israël.
 5. Velen uit Israël zullen zich tot de ware Messias bekeren als het volk na de eerste drie-en-een-half jaar van de 70e jaarweek (die 7 jaar zal duren) merkt dat hun “messias” hen heeft bedrogen en een satanisch persoon blijkt te zijn. Velen zullen door toedoen van de valse profeet vanaf dat moment sterven en ook velen uit de andere volken zullen moeten sterven omdat ze de antichrist en zijn beeld niet willen aanbidden en zijn merkteken op de hand of het voorhoofd weigeren. (Openbaring 13).
 6. Als alle ellende in de wereld haar toppunt bereikt zal de Here ten tweede male terug komen, maar nu als Koning en in Zijn gevolg zullen vele honderdduizenden heiligen zijn (de Gemeente, Zijn lichaam) [Judas 15]. Hij zal dan gericht houden over de anti-christelijke volken en de grote eindslag bij Harmágedon vindt dan plaats. De goddeloze legers zullen worden verslagen en “het beest” en de “valse profeet” zullen in de hel worden geworpen.
 7. De satan wordt voor duizend jaar gebonden.(Openbaring 20) De martelaren uit de grote verdrukking zijn uit de dood verrezen en tot de Gemeente toegevoegd. Zij zullen op tronen zitten en grote eer genieten tijdens het komende Vrederijk op aarde.
 8. Het oordeel van de dan nog levende volken (Openbaring 20:11 E.v.) heeft plaats ná de slag van Harmágedon. (De schapen, bokken en de “broederen”) Een deel van de mensen wordt naar het Hades verwezen en een ander deel beërft het koninkrijk (duizendjarigrijk).
 9. Het “Duizendjarig vrederijk”, waar Christus  de wereldregering op Zich zal nemen en het volk Israël tot herstel zal komen, vangt aan voor degehele aarde.(Openbaring 20)
 10. Na afloop van die duizend jaar wordt de satan weer losgelaten. Gods vijand verzamelt de onbekeerde volken uit het Duizendjarigrijk onder leiding van Gog en Magog en begint te vergeefs een nieuwe opstand. Hun aanval op Jeruzalem wordt door God afgewend.(Openbaring20:7-10)
 11. De hemel en de aarde vergaan. De duivel wordt in de poel des vuurs geworpen (Openbaring 20)
 12. De “tweede opstanding”, die van de ongelovige en goddeloze mensen, heeft plaats. (Ook zij die zich lieten “cremeren”) Het laatste oordeel over hen, die Christus verwierpen, volgt hierop. De gelovigen uit het duizendjarig rijk worden bij de Gemeente toegevoegd. Zij komen niet voor de Grote Witte Troon, maar bewonen straks met de Gehele Gemeente de nieuwe aarde. (Openbaring  21)
 13. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. De Godsstad, het nieuwe Jeruzalem, (Openbaring 21: 9 e.v) zal nederdalen op de aarde en zal de woonplaats van God Zelf worden. Eeuwige gelukzaligheid voor hen allen, die in Jezus Christus hebben geloofd (Johannes 3:16)
 14. De Here Jezus geeft het Koninkrijk over aan Zijn Vader en God is alles in al.

“En zij zullen Zijn aangezicht zien en Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn en lamplicht en zonlicht hebben zij niet nodig, want de Heer, God, zal over hen lichten; en zij zullen regeren tot in alle eeuwigheid.”   Openbaring 22:4-5

De zeven gemeenten.
Openb. 2: 1. Ook hier weer het woord ”engel” voor voor­ganger. Zie Haggaï 1: 13 en Jesaja 42: 19, waar in de grondtekst hetzelfde woord gebruikt wordt. De zeven Aziatische christen gemeenten van die dagen beelden de gehele kerkgeschiedenis uit, van af de stichting der Nieuw Testamentische Gemeente op de Pinksterdag tot de opname (I Thess. 4: 16, 17). Wij laten hier de profetische schilderij van de gehele kerk­geschiedenis volgen:

1. Efeze = Begeerlijk. Loopt profetisch van het jaar 50¾ 100 na Christus, dus de eerste christelijke eeuw. Helaas heeft zij de eerste liefde verlaten (Openb. 2: 4). Dit is de toestand der Gemeente aan het einde der Apostolische eeuw. Zij was inderdaad een ”begeerlijke” gemeente, zolang zij haar Heer na wandelde.

2. Smyrna = afgeleid van myrrhe: bitterheid, smart. Jaren 10 - 310. Het tijdperk der vervolgingen onder de Romeinse keizers. Een naar de wereld arm en veracht christendom, doch rijk in God. Volharding en lijdzaamheid onder zware druk.

3. Pergamus = ”Huwelijk”. Verbintenis tussen kerk en staat. Jaren 311¾600. Vervolging neemt een einde. Kerk en staat verenigd komen in ere. Kerkelijke praal. De gemeente verliest voor een deel haar geestelijke kracht en roeping.

4. Thyatira. Jaren 600¾1500. Betekenis: Pausdom. De groei en glorie van het Romanisme en afgoderij. Kloosters, vormen­dienst.

5. Sardis. Jaren 1500¾1800. Sardis wil zeggen: ”Ontvluchte”. Het Protestantisme. De Hervorming en haar voorlopers. Eind: een dode, wereldgelijkvormige massa, en een getrouw over­blijfsel.

6. Filadelfia. Tijdperk: 1800 tot de opname der Gemeente. De naam betekent: Broederliefde. Het ”kleine kuddeke”, nl. alle ware gelovigen uit diverse kerken en sekten, die de naam van Christus belijden en uitdragen. Zij gaat niet door de grote verdrukking. Het zijn de wijze maagden uit Matth. 25, die de bruiloftszaal zullen binnengaan wanneer de Bruidegom komt.

7. Laodicea. Jaren 1800 tot in de grote verdrukking. Betekenis: Volksregering. De macht (ook kerkelijk) aan ’t eind in han­den van het volk, dat bij stemming eigen leraars verkiest en eigen paden voorschrift. 2 Tim. 4: 3. Een wereldkerk (Chris­tus buitengesloten: Openbaring 3: 20), een walgelijk, lauw, wereldgelijkvormig lichaam in zijn eindvorm. Het Babylon (Openbaring 18) van de ”laatste dagen”, dat door God ten val zal gebracht worden.

Filadelfia en Laodicea, de laatsten der zeven gemeenten.
Eérst gaan we even naar de gemeente van Tyatira, die wel een volhardende gemeente was maar de vrouw Izebel haar gang liet gaan met haar toverijen, uiteindelijk is dit de ondergang van haar geweest.

De roomseleer, paus en afgodendienst bereikte haar toppunt rond 1500, de vrouw Izebel had haar doel bereikt en was in de gemeente geheel geïnfiltreerd.

Tyatira had niet naar haar Meester geluisterd en ging ten onder aan “geestelijke hoererij”.

Openbaring 2:21b;       “...maar ze wil zich niet bekeren van haar hoererij....”

In de Bijbel komt vaak het woord “hoererij” voor, dit moeten we in het licht zien van de afval van het ware geloof, het geloof in Christus Jezus.

Er wordt een vergelijking getrokken tussen een afvallige vrouw die haar man heeft verlaten en een buitenechtelijke relatie aangaat.

Als we denken aan de Wereldraad Van Kerken die lonkt naar andere “godsdiensten”, zoals de moslims, de boeddhisten en de hindoe’s komen we uit op een pure hoererij die uitloopt in een vriendschap met de antichrist uit Openbaring 13.

“En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn

horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En [ik] [zag] een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij

aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. En [het] [beest] opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en

hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het [beest] aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier

blijkt de volharding en het geloof der heiligen. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn

te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en [weer] levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest

niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, En dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.”  Openbaring 13.

In vers 20 lezen we over de vrouw Izebel die rustig haar gang kan gaan en mensen tot afgoderij brengt, denk eens aan o.a de roomse-kerk die de gemeente van Christus heeft afgetrokken en terug gebracht heeft naar de Babylonische religie met haar afgoderij, biecht en “eucharistie”

“En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb”  Openbaring 2:26-27

Uit deze tekst mogen we opmaken dat wie in de wegen van de Here blijft lopen door Hem wordt beloond, die zien we ook in
Mattheus 25: 14-30

Deze gelijkenis wijst ons in het algemeen op onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de gaven en talenten die de Here ons geschonken heeft en waar wij rentmeesters over moeten zijn. Helaas worden deze gaven maar al te vaak in “zweetdoeken” weggelegd ( zie: Lucas 19:20 ) Een zweetdoek is een beeld van de “drukke bezigheden” waarmee we ons dagelijks leven hebben gevuld en waardoor er geen tijd “overblijft” voor de taken die de Heer ons heeft gegeven.

Christenen hebben in de praktijk vaak de zaken omgedraaid; eigen belang is voor op gesteld en de resterende tijd wordt dan ingevuld door “een dienst aan God.”

We worden door de Here niet naar ons kunnen, of het aantal talenten beoordeeld maar hoe we de geschonken talenten hebben gebruikt! Wat we in de toekomst zijn, wordt hier op aarde bepaald.

Door het geloof in de verlossing door de Here Jezus Christus zijn we behouden, dat ligt vast in Gods’ Woord.

Hoe onze toekomstige (loon) status zal zijn wordt echter bepaald door wat wij hier op aarde met onze gaven hebben gedaan.

Trouw en volharding worden rijkelijk beloond terwijl luiheid en zelfingenomenheid zwaar wordt bestraft.

1 Cor. 3:10-15; Loon....goud, zilver, hout, hooi, stro

“Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hijerop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.”  1 Cor. 3: 10-15

Met deze getrouwheid komen we bij de gemeente van Filadelfia die tot de opname van de gemeente ( onzichtbaar ) zal blijven bestaan als tegenpool van Laodicea die zich als dé gemeente openlijk in het openbaar presenteert.

Openbaring 3: 7-13;

“En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.

Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijvenver-wachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt”  Openbaring 3: 7-13.

Filadelfia betekent broederliefde  en dit is volgens Openbaring de zesde gemeente en tevens hettijdperk waarin wij leven.

Zeer weinig wordt er beseft dat de komst van de Here nabij is, vele gelovigen leven alsof er nog een “eeuwigheid” op aarde te leven is.

Openbaring 3:7 spreekt over de genade-deur, deze deur wordt door God geopend of gesloten.

Géén mens bepaald wat God in Zijn Soevereine wil gaat doen, kerken hebben er een handje van zaken te plannen en te organiseren maar het is de Here altijd nog die beslist.

Openbaring 3:8 Hier laat de Here ons een tweede deur zien, dit is de evangeliedeur die nog steeds wagenwijd open staat maar op en gegeven moment door Hem wordt gesloten en op dat moment zal de gemeente worden weggenomen;

“Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere [mensen], die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus weder-brengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achter-blijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;

Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.

Vertroost elkander dus met deze woorden.” 1 Thess. 4:13-18

Openbaring 3: 8-10 “voor de ure der verzoeking ( beproeving/verdrukking), die over de gehele “ aarde komen zal... omdat gij het bevel bewaard hebt mij te verwachten,...zal ik ook u bewaren.”

Deze periode van verdrukking zal de laatste fase van de heerschappij der mensheid zijn die zich vrijwillig ten dienste stelt van satan, wie weet hoe dicht deze vreselijke tijd al voor de deur staat.

De genadetijd is bijna voorbij en nadat “Filadelfia” (de gemeente) is weggenomen zal de lauwe “Laodicea” haar ware aard laten zien en mee gaan heulen met de antichrist.

Openbaring 3:11 “...Ik kom spoedig, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme...”

De Here maant om standvastig te blijven omdat Zijn wederkomst nabij is.

Filadelfia is het tijdperk waarin de opname ( 1 Thess. 4:13-18 ) van de gemeente zal plaats hebben, in geen enkele van de zeven brieven wordt er over de opname gesproken, behalve in de brief aan Filadelfia. ( vers 11 en 12 ), tevens spreekt de Here hier over het Nieuwe Jeruzalem.

Openbaring 3:14-22  “...aan Laodicea....omdat gij lauw zijt...zal ik u uit mijn mond spuwen...”

Laodicea is de achterblijvende ( ná de opname v/d gemeente 1 Thess. 4:13-18) kerk, een zelfgenoegzame, eigengerechtigde massa, die Christus heeft buitengesloten ( vrs. 20). Toch is de Here zo barmhartig dat Hij tot op de dag van vandaag haar tot inkeer roept. Hij blijft kloppen terwijl de wereldkerk Hem heeft uitgeworpen en andere goden heeft binnen gehaald tijdens de “wereld-gebedsdag” van de Wereldraad van Kerken met andere “goden” zoals hindoeïsme, boeddhisme, sjamanisme, moslims, enz. Oók tijdens de Grote Verdrukking , als de Gemeente is opgenomen, zullen er zich nog mensen bekeren (vrs 20-21) dit zullen dan voor een groot deel niet- wedergeboren naamchristenen zijn ( de dwaze maagden uit Matth. 25: 1-13.) én de 144.000.000 Joden (een volheid uit Israël). De mensen die tijdens de Grote Verdrukking tot inkeer en geloof in Christus Jezus komen zullen hier voor een hele hoge prijs moeten betalen, namelijk met hun leven.

Werkgroep “Bijbel:Aktueel!”

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.