Wie is Christus Jezus

Wie is Christus Jezus
wandelen door de brieven
 

We gaan stap voor stap door een deel van het Nieuwe Testament en we zien wie Christus Jezus is.

De Bijbel is Gods boek voor alle mensen. Dit boek bestaat uit twee delen, het Oude- en het Nieuwe Testament. Hierin spreekt God tot ons over Zijn Zoon Christus Jezus. Wie het Nieuwe Testament goed leest, zal met stijgende belangstelling ontdekken Wie Christus Jezus is, maar ook zien we ons zelf in Zijn licht.

God liet de Bijbel schrijven door mensen, die ge‹nspireerd werden door
Zijn Heilige Geest. De Bijbel is Gods absoluut betrouwbaar Woord en wijst
de weg naar echte vrede en geluk.
Dit boek zegt dat ieder mens verloren  is, een zondaar, maar dat de Zoon
van God, de Here Jezus Christus op aarde is gekomen om mensen te redden.
Daartoe moest Hij lijden en sterven aan het kruis, waar Hij het oordeel,
de straf van God gedragen heeft, die wij, mensen verdiend hadden.

Maar niet alle mensen worden gered, niet wie in de zonde door blijft leven,
maar w‚l  ieder die tot inkeer komt, aan God zijn schuld belijdt en gelooft
in het werk dat Christus Jezus op het kruis volbracht heeft.
Die ontvangt vergeving van zonden, wordt niet veroordeeld, maar wordt voor
eeuwig een kind van God.

`Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon
heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig
leven heeft’.
Johannes 3:16

We gaan verder met teksten uit de brieven, in de Bijbel kunt u deze nalezen
of volgen via deze `handleiding’ met teksten uit de Telos Vertaling;

`Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van
God, en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing
die in Christus Jezus is.’
Romeinen 3:23-24.

`Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door
onze  Heer Jezus Christus’
Romeinen 5:1

`Want uit genade bent u behouden, door het geloof; en dat niet uit u,
het is de  gave van God’ 
Efeze 5:8

`Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft
in  mij; en wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon
van  God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.’
Galaten 2:20

`Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil dat alle mensen
behouden  worden en tot kennis van de waarheid komen’.
1 Timotheüs 2:3-4

’Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de
zonden  te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’
 
1 Johannes 1: 9

`Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; als iemand mijn stem hoort en de
deur  opent, zal Ik ook bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem houden en hij met  Mij’
  Openbaring 3:20

En dit is het getuigenis: dat God ons eeuwig leven heeft gegeven, en dit
leven  is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft,  heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven  hebt, u die in de naam van de Zoon van God gelooft.
 1 Johannes 5:11-13

`En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen:
Kom! En  laat hij die dorst heeft, komen; laat hij die wil, het levenswater nemen om  niet.’
Openbaring 22:17

Werkgroep `Bijbel:Aktueel!’

`Bijbel:Aktueel!’ is onafhankelijk van elke kerk of stroming en heeft het
doel ongelovigen op de redding en verlossing door Christus Jezus te wijzen
en gelovigen aan te zetten tot het bestuderen van de Bijbel.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.