Symbolische betekenis van de getallen in de bijbel

Symbolische betekenis van de getallen in de bijbel.

De aandacht van ieder wie de Bijbel nauwkeurig onderzoekt wordt bepaald bij het vele gebruik van bepaalde getallen, zoals vier, zeven, twaalf, veertig, zeventig, enz. Deze getallen worden, in mindere of meerdere mate, zowel in het Oude - als ook in het Nieuwe Testament genoemd, en wijzen er op, dat de Bijbel een structuur van getallen bezit, die gebaseerd is op de symbolische betekenis daarvan. God wordt wel genoemd ’De Grote Meetkundige’, en er wordt van Hem gezegd, dat Hij alles doet naar een ontwerp en naar een getal, een gewicht en een maat. Wanneer God de auteur is van de Heilige Schrift en de Schepper der wereld, dan moeten het ’Woord van God’ en de ’Werken Gods’ met elkaar in harmonie, overeenstemming, zijn. Het is, alleen in de grondtekst, mogelijk door middel van een computer bepaalde situaties te herkennen of te voorzeggen. (Voorbeeld laten zien) Voorspellende waarde mogen wij er als christenen niet aan geven, maar het maakt ons wél duidelijk dat de Bijbel systematisch is opgebouwd. Het is treffend dat de moord op Yitzhak Rabin voorzegd is in het Woord van de Here, zelfs de naam van de moordenaar, Amir, was voorzegd. De schrijver van het boek “de Bijbelcode” heeft Rabin menigmaal gewaarschuwd, maar … hij wilde niet luisteren en de gevolgen zijn ons bekend, hij werd vermoord. Rabin werd waarschijnlijk niet door Amir alleen vermoord, de kans is heel groot dat Amir door de geheime dienst werd misbruikt als “katvanger”, dat hij de aandacht en schuld op zich moest nemen. De Bijbel openbaart een ’systeem van tijd’, bekend onder de naam van ’Schriftweken’.

Zij zijn zeven in getal:
1. De week van ’dagen”.
2. De week van ’weken’
3. De week van ’maanden’
4. De week van ’jaren’
5. De week van ’jaar weken’
6. De week van ’milleniums’ (Duizendtallen)
7. De week van ’eeuwen’ of ’bedelingen’

Deze structuur van weken is in de natuur algemeen:
De kip broedt 3 weken = 3 x 7 dagen
De duif 2, na gedurende 2 weken eieren gelegd te hebben. = 2 x 7 + 2 x 7 dagen
Zalm eieren worden in 20 weken uitgebroed = 20 x 7
Van 129 zoogdieren hebben de meeste daarvan vanaf de bevruchting tot aan de geboorte een bepaald aantal weken, zeg maar zeventallen, nodig.

Ditzelfde geldt ook bij het menselijke ras, zo heeft een menselijk lichaam zeven jaren nodig om alle lichaamscellen te vernieuwen. Koortsen, geregelde met tussenpozen terugkerende aanvallen van jicht, koude koorts en dergelijke, hebben een ’periode van een zevental’ en de zevende, veertiende en éénentwintigste dag zijn bij bepaalde ziekten bekend als de ’crisisdagen’. Voor er antibiotica uitgevonden was waren de eerste zeven dagen bij longontsteking de meest kritieke dagen. Mijn grootmoeder verteld mij dat voor de tweede wereldoorlog in de eerste week van deze ziekte vaak mensen stierven en dat na zeven dagen het grootste gevaar voorbij was. Ook zijn er zeven tonen in de toonladder, zeven kleuren in de regenboog, zeven stralen in het prismatische licht, en de bladeren van planten worden hoofdzakelijk wat hun vorm betreft, bepaald door dezelfde wet van ’zeven tallen’. Deze overeenstemming van de natuur met de Bijbel kan geen toevalligheid zijn. Dit brengt het feit aan het licht, dat beide gebouwd zijn naar een Goddelijk plan.

EEN : Het getal van de ’eenheid’
Dit getal symboliseert Gods Eenheid:

’En de schriftgeleerde zeide tot Hem: Inderdaad, Meester, naar waarheid hebt Gij gezegd, dat Hij één is en dat er geen ander is dan Hij.’  Marcus 12:32
Zie ook: Johannes 10:30

Wij zien ook weer in deze tekst dat de Here God één is, dat wil zeggen dat Hij Zich wél kan openbaren in verschillende vormen maar dat het één Here en één God is.

Door het rooms-katholicisme, onder invloed van de Babylonische afgoden dienst, is de Here God als het ware “gesplist” in Vader, Zoon en Heilige Geest maar wat moeten wij dan met de volgende tekst:

“En Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.”  Johannes 10:28-30

In Efeze 4: 4   6 vinden wij de zeven naar voren tredende “eenheden”: Eén lichaam,

“Een lichaam en een Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, één Here, één geloof, een doop, Een God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.”  Efeze 4:4-6

TWEE : Het getal der ’vereniging’.
De vereniging van het huwelijk:
“Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal` mannin` heten, omdat zij uit de man genomen is. Daar om zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn”.  Genesis 2:23-24

Het huwelijk is als het ware een voorafschaduwing, type, van vereniging van Christus en Zijn Gemeente:

“Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente.”  Efeze 5: 31, 32

De vereniging van de ’twee naturen’ in Jezus:
“En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.”  Lukas 1:35

De mensheid heeft altijd problemen gehad met de gedachte dat onze Here zonder toedoen van een man geboren is, maar is dat wel zo verwonderlijk? De wetenschap is op dit moment tot veel in staat, vrouwen worden kunstmatig bevrucht, vrouwen krijgen een complete vrucht geïmplanteerd en zelfs wordt er binnenkort een gekloond kind geboren! Met de medische kennis van onze tijd in het achterhoofd kan men zich heel voorzichtig afvragen of Maria alleen “draagmoeder” is geweest, dat de Here die schepper is van hemel en aarde deze weg heeft bewandeld om zich in het vlees te manifesteren op aarde. Maar hoe het is geweest, de Here is als mens op aarde aanwezig geweest en door Hem werd het Goddelijke met de mens verenigd en kon Hij als zondeloos mens de zonde van de mensheid op Zich nemen. De vereniging van de dood en het leven in de Verzoening van Christus, zoals deze gezien wordt in de ’twee vogels”:

“Dan zal de priester gebieden voor hem die gereinigd moet worden, twee levende, reine vogels te nemen, ook cederhout, scharlaken en hysop.De priester zal gebieden de ene vogel te slachten boven een aarden pot met levend water.De levende vogel echter zal hij nemen benevens het cederhout, het scharlaken en de hysop, en hij zal die met de levende vogel dopen in het bloed van de vogel die boven het levende water geslacht is. En hij zal hem die van de melaatsheid gereinigd moet worden, zevenmaal besprenkelen en hem reinigen, en de levende vogel zal hij in het open veld laten wegvliegen.”  Leviticus 14:4-7

En ook van de ’twee geiten’ Leviticus 16: 5-22.

Als wij deze gegevens nader bezien, zien we een overeenkomst tussen de Here Jezus en Bar-Abbas, de Here wordt geofferd en Bar-Abbas werd de wereld (woestijn) ingezonden.

De discipelen werden twee bij twee tegelijk genoemd:
Lezen: Mattheüs l0: 2-4

En ook twee aan twee uitgezonden
Lezen: Markus 6: 7

Er waren ’twee tafelen’ der getuigenis en ’twee getuigen’ waren er nodig tot een rechtvaardige rechtsuitspraak;

“Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan nog een of twee met u mede, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vast sta”   Mattheüs 18:16

Ook ’twee getuigen’ zullen gedurende de Grote Verdrukking getuigen

“En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang.”  Openbaring 11: 3

DRIE : Het getal der ’Goddelijkheid’
Dit getal wordt het ’Goddelijk getal’ genoemd, omdat het zo vaak gebruikt wordt in verband met heilige dingen. Het spreekt van de drie openbaringsvormen van de Here God: Vader, Zoon en Heilige Geest; en ook van de drie eenheid van mensen: lichaam, ziel en geest; van de drie grote feesten: Paasfeest, Pinksteren en het Loofhuttenfeest.

Het spreekt in onze vertalingen van het drievoudige karakter van de doopformule

“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”  Mattheüs 28: 19;

Deze tekst is enigszins discutabel, er zijn oudere geschriften, volgens Bijbelgeleerden zelfs de oorspronkelijke, waar staat:
“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in mijn naam en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”

Het is heel goed mogelijk dat de “drie-enigheid” er door “Rome” “in-vertaald” om zo de drie-enigheid te verantwoorden. Deze tekst gebruik ik persoonlijk liever niet als verwijzing naar noodzaak de doop omdat er toch een geur van “inkleuring” om heen hangt.

Van de apostolische zegen 2 Corinthe 13: 14
“De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen.”

De drie verzoekingen van Christus Jezus en de drie gebeden in Gethsémané; de drie verloocheningen van Petrus en des Heren driemaal herhaalde vraag en opdracht aan hem; en het driemaal herhaalde visioen van het laken.

Ook houdt het getal 3 verband met het herstel van Israël:
“Komt, laat ons wederkeren tot de Here! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht.”
Hosea 6: 1 – 2

In de lijn van dit gedeelte uit Hosea kunnen we voorzichtig stellen dat Israël momenteel de laatste fase in gaat als ter zijde gesteld volk. Bij de Here is één dag als duizend jaren en duizend jaren als één dag (2 Petrus 3:8 en Psalm 90:4) en als we beseffen dat wij op dit moment in het jaar 2002 leven en de Here bijna 2000 geleden ten hemel is gevaren zou het heel goed mogelijk kunnen zijn dat Hij spoedig komt om Israël te helen. Het verblijf van Jona in de grote vis en de opstanding van Christus (Mattheüs 12: 38-40). Het getal drie treedt heel duidelijk naar voren in de drievoudige toerekening in het boek Openbaring. Van Jezus Christus wordt gesproken als van Hem, Die was, Die is en Die komen zal; als van de ’Getrouwe Getuige’, de ’Eerstgeborene uit de doden’ en de ’Overste van de koningen der aarde’. De vier ’levende wezens’ roepen: ’Heilig, heilig, heilig’ (3 maal) tot de Almachtige en geven Hem eer en heerlijkheid en dankzegging.

Het boek Openbaring wordt in drie delen verdeeld.
Er zijn ’drie bazuinen’, die weeën verkondigen en ’drie onreine geesten’, die de gedaante van kikvorsen hebben, komen voort uit de mond van de draak, de mond van het beest en de mond van de valse profeet

Lezen: Openbaring 16: 13-14

Er komen drie plagen over Babylon: ’dood’, ’rouw’ en ’hongersnood’
Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here die haar geoordeeld heeft.
Openbaring 18:8

En riepen, toen zij de rook van haar verbranding zagen, zeggende: Welke stad was aan deze grote stad gelijk!”  Openbaring 18: 18

En drie klassen van mensen zullen hun val bewenen: kooplieden, koningen, en zeelieden.

Het getal drie is ook in de natuur van belang.
De oorspronkelijke kleuren van het zonlicht zijn blauw, geel en rood; de zon zelf is een drie eenheid: haar verschijningen bestaan uit licht, warmte en chemische stralen. In de natuur zijn drie rijken: het dieren , planten  en mineralenrijk. Water kan in drie vormen voorkomen: als gas, in vloeibare en in vaste vorm. De geschiedenis van de aarde, tussen de val van de mens en de hernieuwing van de aarde door vuur, is verdeeld in drie eeuwen (of perioden, bedelingen):

1e De antediluviale (van voor de zondvloed)
2e De tegenwoordige.
3e De millenianistische eeuw (Duizendjarige Rijk)

Deze drie perioden of bedelingen zijn begrensd zijn door grote klimatologische veranderingen. Vandaar dat ook ons weertype wijst op grote veranderingen in de nabije – én verre toekomst. Zo was b.v 13 april 2002 in het journaal te zien dat de Canarische eilanden gebukt gaan onder een dik pak sneeuw, hoogst ongewoon.

VIER : Het getal der ’wereld’
Er zijn vier seizoenen: winter, lente, zomer en herfst.
De vier richtingen van het kompas noord, oost, zuid, west.
De vier elementen zijn: aarde, lucht, vuur en water.
De rivier, die vanuit de hof van Eden stroomde, splitste zich in vieren

“Er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen, en daar splitste zij zich in vier stromen. De naam van de eerste is Pison; deze stroomt om het gehele land Chawila, waar het goud is; En het goud van dat land is goed; daar is de balsemhars en de steen chrysopraas.De naam van de tweede rivier is Gichon; deze stroomt om het gehele land Ethiopië. De naam van de derde rivier is Tigris; deze stroomt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat.”  Genesis 2:10-14

Ezechiël had een visioen van de cherubs, zij waren vier in aantal, en ieder van hen had vier aangezichten en vier vleugels. Het eerste aangezicht was als dat van een mens, het tweede als dat van een leeuw, het derde als dat van een os, en het vierde als dat van een arend, alle ’aardse’ wezens.

De grote ’wereldmachten’, zoals deze aan Daniël geopenbaard werden, waren vier in aantal Babylon, Medo Perzië, Griekenland en het Romeinse rijk.

De vier universele oordelen die over de natiën zullen komen, zijn: ’oorlogen’, ’hongersnoden’, ’pestilentiën’ en ’aardbevingen’

“Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn”.  Mattheüs 24:6-7
(De Staten Vertaling spreekt ook nog over “pestilentiën”, besmettelijke ziekten, enz, zodat het getal op vier komt)

De vier indelingen van het menselijke ras zijn : natiën, geslachten, volken en tongen (d.i. talen)

Er zijn vier beschrijvingen van Christus in vier evangeliën.
Gods vier grote oordelen over Jeruzalem zijn: ’het zwaard’, ’hongersnood’, ’weerzinwekkende dieren’ en ’pestilentiën’. Het koperen altaar had vier zijden en vier hoornen; het nieuwe Jeruzalem is vierkant.

VIJF : Het getal der ’verdeling’
Dit getal komt niet zo vaak voor. Er waren vijf wijze en vijf dwaze maagden. Jezus voedde de menigte (bestaande uit vijfduizend mensen) met vijf broden; David nam vijf gladde stenen uit de beek; en er zijn vijf vingers aan elke hand en vijf tenen aan elke voet. De boeken van Mozes zijn vijf in aantal. Er zijn vijf zintuigen.

Verder is vijf het getal van de Tabernakel. Alle afmetingen hiervan zijn vijf of een veelvoud van vijf. Daarom is vijf dikwijls het symbool van genade.

ZES : Het getal “van de mensen’
De mens werd gemaakt op de zesde dag. De voor hem bestemde werkdagen zijn zes in aantal. Een Hebreeuwse slaaf moest zes jaren dienen. Het land moest zes jaren bewerkt worden en rusten tijdens het zevende jaar.

De koninkrijken der aarde zullen zesduizend jaren duren.
In zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde geschapen en Hij rustte op de zevende dag. Daarom mogen wij er van uit gaan dat de aarde na 6000 jaren directe afwezigheid van de Here de sabbat in zal gaan van het duizendjarige rijk waarin de Here zich rechtstreeks zal bemoeien met de mensen die dat rijk in mogen gaan.
In de Psalmen vinden wij een voorbeeld in Psalm 90:4;

“Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is, en als een nachtwake.”

Ook de apostel Petrus spreekt over duizend jaren als één dag:
“Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.”  2 Petrus 3:8

Als wij nu eens denken aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan wordt ons veel duidelijk:

“Daarop hernam Jezus en zeide: Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl zij hem halfdood lieten liggen. Bij geval daalde een priester af langs die weg; en deze zag hem, doch ging aan de overzijde voorbij. Evenzo ging ook een Leviet langs die plaats, en hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. Doch een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op; en hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag stelde hij de waard twee schellingen ter hand en zeide: Verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden, op mijn terugreis.”  Lukas 10:30-35

De Here vertelde dat de Samaritaan voor twee dagen verzorging betaalde en dat hij op de terug reis, de derde dag, eventuele meer kosten zou betalen. Wij kunnen hierbij denken aan de twee duizend jaren die verlopen zijn na de opname van de Here op de wolken en aan de derde dag waarop de Samaritaan (Lees de Here) terug zal komen. Voorzichtig kunnen wij stellen dat de Here na twee duizend jaar zal terug komen, Hij kán spoedig komen om Zijn Gemeente weg te nemen.

Mozes was verplicht zes dagen op de berg te wachten voor dat God Zich aan hem openbaarde

“Daarop besteeg Mozes de berg, en de wolk bedekte de berg.De heerlijkheid des Heren rustte op de berg Sinaï, en de wolk bedekte hem zes dagen lang; op de zevende dag riep Hij tot Mozes midden uit de wolk. De verschijning van de heerlijkheid des Heren was als verterend vuur op de top van de berg ten aanschouwen van de Israëlieten. Mozes ging de wolk in en besteeg de berg. En hij bleef op de berg veertig dagen en veertig nachten”.  Exodus 24:15-18

De kinderen Israëls trokken zes maal om de stad Jericho, vóórdat de muren op de zevende dag ineenstortten

Lezen: Jozua 6:1 20.

Er bevonden zich zes treden tot Salomo’s troon (1 Koningen 10:19). Het was zes dagen nadat Jezus Zijn toekomstige heerlijkheid voorzegde, toen Hij Zijn discipelen met Zich meenam op de berg, waar Hij voor hun ogen verheerlijkt werd. (Mattheüs16:28; Mattheüs 17:2).

Nebucadnezar, het type van hen, die de begeerte hebben de mens te ’vergoddelijken’, richtte het gouden beeld op, als type van zich zelf in het dal van Dura, en beval aan de regeerders en aan de bevolking van zijn provincie daarvoor te knielen en het te aanbidden op straffe van in de vurige oven geworpen te worden

Lezen: Daniël 3:1 30

Wat de maten in ons metrisch stelsel zijn is niet helemaal precies te herleiden, we kunnen denken aan de gewichtsmaat z.g.n. “talent” denken, daar zegt de Bijbel twee dingen van, het koninklijke – en het gewone talent. Schijnbaar was er toen destijds een oude – en een nieuwe el:

“Dit is het grondplan van Salomo voor de bouw van het huis Gods: de lengte in ellen naar de oude maat was zestig el en de breedte twintig el.”  2 Kronieken 3:3

Het beeld was dus 60 el hoog en 6 el breed. (66)
Als wij nu uit gaan van de “oude el”, 42-44 cm, komen wij tot het volgende:
6x43 cm =2.58 meter breed en 60x43 cm = 25.80 meter hoog

Maar als wij uit gaan van “de nieuwe el” komen wij uit op:
6x52 cm = 3.12 meter breed en 60x52 cm = 31.20 meter hoog.
(bron voor de ellenmaat: Bijbelwijzer, NBG).

Dat opgerichte beeld was een profetie, een type, van het ’beeld van het beest’ dat de valse profeet zal laten maken als de tijd van het beest (de antichrist) dáár is:
“En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en [weer] levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken (zie foto links) gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, En dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.”
Openbaring 13:13 18

En het is veelbetekenend, dat het getal van het beest 666 zijn zal. Vergeleken bij het beeld van Nebucadnezar is het beeld van de antichrist het toppunt van menselijke hoogmoed Wij beleven nu de tijd, dat de mensen de ’vergoddelijking van de mens’ en zijn krachten voor op stellen en de ’Zoon des mensen’ onttronen zullen, en het toppunt van hun begeerte willen bereiken, wanneer zij uit ’handelsoverwegingen’, winstbejag, het beest zullen aanbidden:

“En dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.”

Dit is de ’dag des mensen’ en het symbool daarvan is het getal ’zes’; dat het laatste getal is vóór de zeven.

ZEVEN : Het getal van de ’volmaking’ of de ’volheid der bedelingen’
Het wordt gevormd door de som van 3 en 4. Zeven is het Goddelijke getal: drie, Goddelijke dingen, plus het getal van de wereld: vier. Het wordt meer dan elk ander getal in de Schrift genoemd. Het staat voor de zevende dag van de ’scheppingsweek’ en het spreekt ons van de vrede van het Duizendjarig Rijk.

De Sabbath was de zevende dag.  Henoch was de zevende vanaf Adam. Er waren nog zeven dagen van genade, nadat Noach in de ark gegaan was. Jacob diende zeven jaren om Rachel. Er waren zeven jaren van overvloed en zeven jaren van hongersnood in Egypte. Bij de inname van Jericho liepen zeven priesters met zeven bazuinen aan het hoofd van het volk zevenmaal rond de stad. In de tabernakel was een kandelaar met zeven armen. Het land moest gedurende het zevende jaar rusten. Salomo bouwde in zeven jaren de tempel en vierde feest gedurende zeven dagen. Job had zeven zonen. Toen zijn vrienden tot hem kwamen, bleven zij gedurende zeven dagen en zeven nachten in stilzwijgen, en daarna werd hun opgedragen een brandoffer te offeren, bestaande uit zeven ossen en zeven rammen. Naäman wies zich zeven maal in de Jordaan. Het bloed moest zeven maal voor het verzoendeksel gesprenkeld worden (Leviticus 16: 14). Er waren zeven feesten van Jehovah, waarvan sommige zeven dagen duurden. De Here Jezus sprak zeven kruiswoorden. Zeven mannen van onbesproken gedrag werden gekozen om liefdegaven uit te delen aan de gemeente. Maar het is niet dan nadat wij komen aan het Boek der Openbaring, dat wij de betekenis van het getal zeven zullen bemerken. Het Boek wordt gericht aan de zeven gemeenten van Azië door Hem, Die staat temidden der zeven gouden kandelaren, en vanuit de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn, en het moest gezonden worden aan de zeven sterren of voorgangers dier gemeenten. Er is een boek, dat met zeven zegelen verzegeld is, dat door het Lam geopend wordt, dat zeven hoornen en zeven ogen heeft. Zeven engelen storten zeven gouden schalen uit, die de zeven laatste plagen bevatten. Er is een beest met zeven hoofden en een draak met zeven hoofden en zeven kronen op die hoofden. Er zijn zeven bergen.

In het geheel wordt het getal zeven tot 50 keer in het Boek der Openbaring genoemd. Het is het Boek der zevens, omdat het het Boek is van de voleinding van al de zeven bedelingen van Gods plan en doel der eeuwen, en het leidt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en de nieuwe stad in.

ACHT : Het getal van een ’nieuwe ordening der dingen’ (Nieuw begin)
De achtste dag is de aanvang van een nieuwe week. De Joodse Sabbath was op de laatste of zevende dag der week. De Here Jezus verrees op de eerste dag van een nieuwe week, of op de achtste dag. De Opstanding leidde een ’nieuwe ordening der dingen’ in, de ’nieuwe schepping’ of de ’wedergeboorte der ziel’, en zij verwijst naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die de achtste bedeling zal zijn, volgende op de zevende of millenianistische (duizend jarige bedeling)bedeling. God beval Abraham om elk mannelijk kind op de achtste dag te besnijden (Genesis 17:11 14). Een ieder die niet besneden was, moest van het volk worden afgesneden   n.l. van de Hebreeuwse natie. Izaäk werd op de achtste dag besneden. Wat was het, dat de besnijdenis symboliseerde? Het was, dat Abraham zijn nakomelingen een nieuw ras zouden vormen, dat door de daad der besnijdenis ’afgesneden’ zou worden van hun Adamitisch hoofd en in een nieuwe verhouding tot God zou komen te staan.

Noach was de achtste persoon:
“En de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met zeven anderen bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht.”  2 Petrus 2:5

Zijn familie bestond uit acht personen:
“Die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef  afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden.”  1 Petrus 3:20
Zij bevolkten de nieuwe aarde nà de zondvloed. (Nieuw begin, 8)

Lezen:1 Samuël 16:10-11

David was de achtste zoon van Isaï, en hij bracht een nieuwe orde van zaken voor Israël. De melaatse werd op de achtste dag van zijn melaatsheid genezen, op deze wijze de nieuwe mens openbarende (Leviticus 14:10 en 23.

De schoof ’der eerstelingen’ moest op de achtste dag voor het aangezicht des Heren bewogen worden, of op de ’morgen na de Sabbat’

“En hij zal de garve voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat gij welgevallig zijt; daags na de sabbat zal de priester die bewegen.”  Leviticus 23:11

Na Zijn sterven op Golgotha werd de Here begraven en op de eerste dag na de sabbat stond Hij op uit de doden, als eersteling uit de doden. 50 dagen later, op dezelfde dag der week, werd het Pinksterfeest gevierd, dat de uitstorting van de Heilige Geest symboliseerde, waarmee de nieuwe bedeling, die, van het evangelie ingesteld werd.

“Tot de dag na de zevende sabbat zult gij tellen, vijftig dagen; dan zult gij een nieuw spijsoffer de Here brengen.”  Leviticus 23:16

Het ’feest der loofhutten’ duurde zeven dagen, maar op de achtste dag was er een heilige samenroeping (Leviticus 23:36). Het feest der loofhutten was het laatste der drie grote feesten, en vond plaats aan het einde van de oogst, en gedurende die tijd woonde Israël in loofhutten. Het is het type van Gods eeuwige vrede, de vrede die Israël in de toekomst mag tegemoet zien, dé vrede omdat ze hun Messias, de Here Jezus aan zullen nemen na de Grote verdrukking die schijnbaar vlak voor de deur staat.

TIEN : Het getal van de ’wereldlijke voltooiing’
Dit getal bestaat uit de som van het getal der wereld: 4, en het getal des mensen: 6. Waarschijnlijk is het gebaseerd op het decimale stelsel, dat zijn oorsprong heeft in de tien vingers van de hand en de tien tenen van de voet. Het werd als een volledig getal beschouwd en werd als zodanig aangewend bij de 10 geboden.

In de tien tenen van het beeld van Nebucadnezar en in de tien hoornen van het vierde beest van Daniël, die verwijzen naar de koningen of koninkrijken, die uitgebeeld worden door de tien hoornen van het ’beest’ van Johannes (Openbaring 17:3 en 12), zien wij de totale samenvatting van de macht der heidenen tijdens de tien verenigde koninkrijken, die de voleinding van de regering der heidenen over de wereld zal besluiten en die vernietigd zal worden door het ’Steen Koninkrijk’ van Christus.

“Juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na dezen zal geschieden; de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar.”  Daniël 2:45

Ook zijn er tien zilveren penningen (Lukas 15:8) en zijn er tien dienstknechten aan wie de tien ponden werden toevertrouwd, waarvan er één beloond werd, doordat hij over tien steden werd gezet (Lukas 19:13   17). Ook waren er tien plagen van Egypte, en verder wordt er door de gehele Schrift heen gebruik gemaakt van het getal tien.

TWAALF : Het getal van de ’eeuwige volmaaktheid’.
Dit getal is het Goddelijke getal: 3 vermenigvuldigd met het wereldse getal 4 .
Er waren twaalf stammen van Israël, twaalf stenen in de borstlap van de Hogepriester; twaalf toonbroden, twaalf waterputten te Ellim, twaalf verspieders werden naar Kanaän gezonden; Jozua plaatste twaalf stenen op de oever der Jordaan; Elia bouwde een altaar van twaalf stenen; Salomo’s koperen zee was boven op twaalf koperen ossen geplaatst.

Wij lezen in het Nieuwe Testament, dat Jezus twaalf jaren oud was, toen Hij de tempel bezocht; dat Hij twaalf apostelen verkoos; dat Zijn vader op Zijn verzoek twaalf legioenen engelen zou zenden. Daar was de vrouw, die gedurende twaalf jaren ziek geweest was, en het dochtertje van Jairus, dat twaalf jaar oud was.

In het boek Openbaring lezen wij van de vrouw met een kroon van twaalf sterren, en dat het Nieuwe Jeruzalem twaalf poorten heeft en aan de poorten twaalf engelen; dat het twaalf fundamenten heeft, waarin de namen van de twaalf apostelen van het Lam zijn aangebracht; dat zijn bomen twaalf soorten vruchten zullen voortbrengen; dat het. vierkant gebouwd is en twaalfduizend stadiën aan één zijde meet, en dat de hoogte der muur 144 ellen is, of twaalf maal twaalf.

Ook wordt ons medegedeeld, dat in het vrederijk de twaalf apostelen gezeten zullen zijn op twaalf tronen, oordelende de twaalf stammen Israëls (Mattheüs 19:28). Het is dus duidelijk, dat bij de voleinding aller dingen, zowel Israël alsook de gemeente hun plaats zullen innemen op de nieuwe aarde en in de nieuwe stad, want waar de Here, het Hoofd, is zal ook Zijn lichaam, de Gemeente, zijn.

VEERTIG : Het getal der  beproeving
Gedurendede zondvloed regende het veertig dagen en veertig nachten. Mozes werd veertig jaren in Egypte beproefd, veertig jaren in de woestijn en veertig jaren met Israël in de woestijn. De verspieders verspiedden veertig dagen het land en Israël dwaalde gedurende veertig jaren in de woestijn.

De regeringen van Saul, David en Salomo duurden elk veertig jaren.
Goliath daagde Israël uit gedurende veertig dagen. Aan Ninevé werd veertig dagen uitstel gegeven om zich te bekeren. Elia vastte gedurende veertig dagen en veertig nachten. Jezus werd gedurende veertig dagen verzocht en Hij verscheen na Zijn opstanding elf maal gedurende de veertig dagen daarna. De geselstraf bestond uit veertig slagen min één. Dit alles toont aan, dat God niet haastig is in Zijn oordelen, maar de mens voldoende tijd schenkt voor een rechtvaardige behandeling. Er worden in de Schrift nog andere getallen genoemd, zoals ’zeventig’, ’honderdtwintig’, ’honderdvierenveertig’, enz. maar het is niet nodig dit onderwerp verder te vervolgen, omdat wij voldoende gezien hebben, dat er symboliek ten grondslag ligt aan de getallen, die in de Schrift voorkomen.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.