Openbaring 17,18 en 19

De val van Babylon; Openbaring 17,18 en 19

In het Hebreeuws Babel; de Babylonische afgodendienst wordt in de Bijbel omschreven als ”Baäls-dienst”. Steeds weer opnieuw is het volk Israël afgegleden naar deze demonische afgodendienst met haar mensenoffers en ”gewijde tempelhoeren” welke als priesteres werden gezien. Een beruchte priesteres was Izebel, o.a. 1 Koningen 16:30, de vrouw van Achab. De Babylonische afgodendienst is tot op deze dag aanwezig in de Rooms Katholieke Kerk en zal in de eindtijd mét alle wereldgodsdiensten, onder leiding van de antichrist, een rol spelen. Maar zodra de antichrist het nodig acht zal hij elke religie verbieden.

In het boek Openbaring wordt een belangrijke plaats ingenomen door ”Babylon”, de eerste keer dat Babylon voorkwam was in Openbaring 16:18:
(eerste keer dat Babylon voorkwam was in Openbaring 14:8, webmaster)

”En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zo hevig was deze aardbeving, zo groot. En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven.”  Openbaring 16:18-19

De genoemde teksten kondigen het einde van Babylon aan. Openbaring 17 en 18 wordt dit Goddelijke oordeel beschreven vanuit twee verschillende gezichtspunten:

  1. In Openbaring 17 wordt Babylon voorgesteld als ”Hoer”, hier zien we haar als een Godsdienstig systeem. (komen we nog op terug)
  2. In Openbaring 18 zien we haar als een stad, het zinnebeeld van politieke macht.

Hoererij wordt in de Bijbel heel vaak gebruikt om geestelijke afval van de Here aan te duiden. Zo zien we in Jeremia 3:6-9;

”De Here zeide tot mij ten tijde van koning Josia: Hebt gij gezien, wat afkerigheid, Israel, gedaan heeft? Zij placht heen te gaan op elke hoge berg en onder elke groene boom om daar ontucht te plegen. En Ik zeide, nadat zij dit alles gedaan had: Keer weder tot Mij; maar zij keerde niet weder; en dit zag haar zuster, Trouweloze, Juda. Maar Ik zag, toen Ik Afkerigheid, Israel, ter oorzake van haar echtbreuk, verstoten en haar de scheidbrief gegeven had, dat haar zuster, Trouweloze, Juda, zich niet liet afschrikken, maar heenging en eveneens ontucht pleegde; En door haar lichtvaardig gepleegde ontucht ontwijdde zij het land; ja, zij bedreef overspel met steen en met hout.”
Jeremia 3:6-9

Hier zijn het dus Israël en Juda - de twee zusters - die door God beschuldigd worden van ”ontucht” - geestelijke hoererij - en ”hout en steen” achterna lopen. Israël diende niet langer de Here en baseerde haar godsdienst niet op het Woord van de Here. Ze liep andere ”goden” achterna:

”Zo’n overspelige vrouw, die vreemden aanhaalt, terwijl zij gehuwd is!”   Ezechiël 16:32

”En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, Met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.”  Openbaring 17:1-5

De vrouw toont ons het wezen van de christelijke kerk. De kerk die zich tooit met de naam van Christus, maar die niets gemeen heeft met de heiligheid van Christus. Ze openbaart zich als hoer, ja, zelfs als de moeder der hoeren en gruwelen der aarde. Deze uitdrukking geeft aan, dat alle valse godsdiensten onder haar controle staan en in haar verderfelijk systeem een plaats hebben kunnen vinden. In 1948 werd de Wereld Raad van Kerken opgericht met het doel om uiteindelijk een wereld-oecumene te komen. In de afgelopen jaren zijn er rechtstreekse contractanten met o.a. Hindoe’s, Boeddhisten, Moslims, Confusianen, New Age religies én de Rooms Katholieke Kerk. Ondanks het feit dat de Roomse Kerk geen deel uitmaakt van de Wereld Raad heeft ze wel direkte contatcten en doet ze b.v. mee aan de z.g. ”wereld-gebeds-dag”, de paus zit op zo’n bijeenkomst samen te bidden met protestanten en alle wereldgodsdiensten. Een ieder richt zich ”tot z’n eigen God”, in dergelijke bijeenkomsten zien we de hoer ten voeten uit! Op dit moment, anno 1999, zijn de lijnen voor de afvallige wereldkerk gelegd en indien nodig binnen enige dagen te activeren.

”En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing. En de engel zeide tot mij: Waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens, dat haar  draagt.”  Openbaring 17:6-7

De vrouw, de wereldkerk,  is ”dronken van het bloed der heligen”, d.w.z. dat de hoer door alle eeuwen heen miljoenen christenen heeft gedood. Denk eens aan de inquisitie waardoor vele gelovigen op de brandstapel hun leven lieten. Maar wie is tegenwoordig nog op de hoogte van de moordpartijen uit het verre verleden? De kerkgeschiedenis vertelt ons niet dat de kerk in haar beginjaren duizenden wedergeboren mensen heeft gedood doormiddel van de vreselijkste methoden, laten we eens zien wat er ooit is gebeurd:

Uit ”Ga uit van haar mijn volk” door D.Thomas heb ik het volgende overgenomen;

Daar moesten zij voor betalen met hun hoofd.
”Sommige van de ware christenen verborgen zich in de bergen. Zij waren bekend als de ’anabaptisten’. Zij geloofden in God. De ’doctrine van totale afzondering’ werd door hen in praktijk gebracht. Laten we eens kijken naar de weg naar Rome leidt. Er waren overal posten naar de ’Heilige stad’. Bij elke post was een spiets, met daarop het hoofd van een anabaptist. Ze werden anabaptisten genoemd, omdat ze Roomsen ’herdoopten’ omdat de kinderdoop een onbijbels idee is. De oude ’hoer van Babylon’ verteld dat kinderen gered worden door ’werken’. De anabaptisten stonden op het -bijbelse- standpunt: Efez. 2:8,9: ”Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme”

Voor de tijd van de reformatoren, viel God’s geest op de christenen in de bergen. Acht- en tienjarige jongens begonnen het evangelie te prediken, net als Paulus dat deed. Ze kwamen naar de steden, en predikten. De R.K. priesters waren vervuld met afschuw. Katholieken werden gered, overal. Het was een grote opwekking, door God gegeven. Deze kinderen werden gevangen genomen en op de brandstapel gebracht. Ik heb dit zelf gelezen (d.i. Alberto Rievera, ex-Jezuïtenpriester)  in de archieven in het Vaticaan. Elk detail was opgeschreven, maar zorgvuldig uit de geschiedenisboeken geweerd” (The Force, pag 22). In de geschiedenisboeken zal dit ook niet zo snel opduiken. De enigen in die oude tijd die konden lezen en schrijven waren vaak monniken en priesters. Zij hebben ook de geschiedenis ’geschreven’. Hoe zullen wij ooit de volledige waarheid kennen, wanneer die door dergelijke ’gekleurde brillen’ is geschreven? ”Als gevolg van deze krachtige opwekking viel het religieuze systeem uiteen. Babylon ’viel’. Satan riep zijn demonen over de hele wereld samen voor een hergroepering en een hernieuwde aanval.” ”De naam van de heuvel ’VATICANUS’, waarop het vaticaan is gebouwd, betekend (in klassiek Latijn): heuvel van de waarzeggerij. Het was een verzamelplaats van demonen (Openb. 18:2)! Toen zorgde satan voor een nieuwe dienaar: IGATIUS DE LOYALA, om de opwekking -door de kinderen- te stoppen” (The Force, pag. 23). De invloed van Ignatius de Loyala was gigantisch, en, is dat nog steeds. Hij was de oorspronkelijke oprichter van de Illuminaten (de ”Alumbrados”) en, later, van  de Jezuïetenorde. De werken van Ignatius en van Augustinus worden binnen de protestantse kerken en theologieopleidingen gebruikt!

De hierboven beschreven methoden van de (Roomse) kerk in ”Ga uit van haar mijn volk” staan niet op zichzelf. De kerkgeschiedenis vertelt ons prachtige verhalen, deels zijn deze verhalen door de protestanten van de Roomse geschiedschrijving overgenomen. Zo is ons geleerd dat Bonifatius vermoord is omdat hij het evangelie in de Lage Landen bracht, maar is dat wel zo?

Volgens Dr. R.H Matzken, in ”Handelingen der Gemeente” was het Evangelie van Christus Jezus al in de eerste eeuw in Europa aangekomen. Zo bestonden in Frankrijk, Engeland, Schotland, Duitsland, Nederland, enz bloeiende christengemeenten. Dit was een doorn in het oog van de kerk uit Rome want daar had men via Keizer Constantijn in de derde eeuw wereldsemacht gekregen en streefde men naar totale macht binnen het christendom. De kerk van Rome was besmet met heidens-baylonische ideeën en daardoor belust op macht.

Andere bronnen haken op deze gegevens van Dr. R. H. Matzken in en vertellen dat Bonifatius met een leger door Europa trok om de Christenen met geweld binnen de Roomse Kerk te brengen en tijdens zo’n geweldadige tocht heeft hij het leven gelaten. De Roomse Kerk presenteert hem als martelaar voor het Evangelie, maar veeleer was hij een ”martelaar” voor de Kerk. Uiteindelijk is het de Roomse Kerk gelukt haar Babylonische leer af te dwingen, maar als we de kaart van Europa bekijken zien we langs de kustlijn van de landen het protestantisme het sterkst vertegenwoordigd is, terwijl het Roomskatholicisme dieper in de binnenlanden aanwezig is. Op zich geen wonder want de oorspronkelijke zendelingen bereikten de eilanden en de kusten terwijl de binnenlanden heidens bleven. In de heidense gebieden kreeg de kerk gemakkelijk aansluiting omdat de (Babylonische) rituelen van de kerk nauw aansloten bij het heidendom.

”Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond  en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn. Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, één is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve.”
Openbaring 17: 8-11

Het beest  dat door Johannes gezien wordt, kwamen we eerder tegen in Openbaring 13 waar we dit beest zien met zeven koppen en tien horens. Dit beest roept associaties op met de draak uit Openbaring 12.
Bij ”het Beest” moeten we denken aan:
Een koninkrijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . het herstelde Romeinserijk.
Een koning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de antichrist

Van het Romeinserijk kan gezegd worden dat het niet meer bestaat, ”het was en is niet” Ondanks dat het niet meer bestaat is haar invloed nog steeds aanwezig, rechtssysteem komt voort uit het oude Romeinse Rijk, de legers zijn op dezelfde leest geschoeid en de godsdienst vinden we als getrouwe kopie in het Rooms-katholicisme. Als machtseenheid bestaat het rijk niet meer, maar . . .  het  zal  bestaan, het  zal  hersteld worden! De dromen van karel de Grote, Napoleon en vele anderen zullen vervuld worden:

Een groot Romeins Rijk zal weer in leven geroepen worden, het zal als los zand aan elkaar hangen, het zal een samenraapsel zijn maar toch?:

”En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal: wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem, En de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn. Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.”  Daniël 2: 41-43

Er wordt bij vermeld, dat het zal komen uit afgrond. Dat is de plaats, waar zich de onreine geesten bevinden:

”En zij smeekten Hem, dat Hij hun niet gelasten zou in de afgrond te varen.”  Lucas 8:31

”Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen,  door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren”.  2 Petrus 2:4

Dit rijk zal niet ontstaan omdat mensen verstang zullen worden en naar eenheid zoeken en hun onderlingen geschillen en oorlogen zullen bijleggen maar door occulte invloeden. Dit kan omdat satanische machten zich rechtstreeks met het wereldgebeuren gaan bezig houden, ja daar zelfs actief in meedoen.

”Het beest” heeft zeven koppen.
De betekenis hiervan is veelomvattend. Allereerst is het een geografisch gegeven. Het zijn zeven bergen:

”Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen  waarop de vrouw gezeten is.”  Openbaring 17:9

We kunnen ons niet aan de indruk ontrekken, dat dit Rome zal zijn, deze stad is immers op zeven heuvels gebouwd. Er bestaat ook een grote kans dat de ”wereldse regering” in Rome haar plaats zal vinden en het ”geestelijke” in Jeruzalem te vinden is. Rome omdat de oorsprong van ”het rijk dat was en niet is, maar toch komen zal” in die stad ligt en dat de Europese Unie een sterke wereldse macht zal worden. Daarnaast zal de anti-christ zich in de tempel te Jeruzalem zetten alsof hij een God zou zijn.

Naast de gedachte dat het de stad Rome betreft wordt er veel uitvoeriger ingegaan op het feit dat de zeven koppen, zeven koningen zijn. Tentijde van het visioen vijf geheerst hebben; één trad op toen Johannes het visioen ontving en één was nog toekomstig. We moeten hier minder  denken aan personen van regeerders maar meer aan regeringsvormen. Tijdens Johannes’ leven behoorden vijf regeringsvormen van het Romeinse wereldrijk tot het verleden, terwijl het zesde, het keizerschap op dat moment nog bestond. In de eindtijd zal dat keizerschap voor een korte tijd hersteld worden als voorbereidingstijd voor de achtste regeringsvorm, die van de antichrist. In hem zal de macht zo geconcentreerd zijn, dat de staat met hem vereenzelvigd zal worden, hij zal kunnen zeggen ”Ik ben de staat”  Dáárom wordt hij niet door de kop van ”Het Beest” voorgsteld, maar door ”Het Beest zelf”. In hem komen de profetiën op wonderlijke wijze overeen, het rijk van de anti-christ zal opgebouwd worden uit tien delen. Dat zagen we in Daniël 2: 42 waar de tien tenen van het beeld het laatste wereldrijk voorstellen:

”En de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat  koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn.”
 Daniël 2:42

In Daniël 7:24 worden de tien horens van ”Het Beest” genoemd als tien koningen over dat verschrikkelijke koninkrijk:

”En de tien horens; uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en na hen zal een ander opstaan; die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten  val brengen.”  Daniël 7:24

Dezelfde beeldspraak wordt tenslotte gebruikt in Openbaring 17:12, waar ook getoond wordt, dat plotseling tien koningen macht ontvangen zullen om samen met de anti-christ te regeren. Ze zullen de positie van onder-koningen innemen en zich ten dienste stellen van ”Het Beest”:

”En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar een uur ontvangen zij macht als koningen met het beest.”  Openbaring 17:2

De tien koningen zullen verbluffend eensgezind zijn. Ze zullen niet hun eigen belang dienen, maar de belangen van ”Het Beest”. Hier zien we Psalm 2:2-3 vervuld:

”De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!”  Psalm 2:2-3

Op dit moment is de ”wereldeenheid” ver te zoeken, elk streven daartoe loopt op niets uit maar de anti-christ zal zelfs het denken ”omturnen” en daarvoor heeft hij de ”kerk” (lees Wereldraad van Kerken) nodig om zijn ideaal te verwezelijken. Deze ”wereldeenheid” is volgens Psalm 2 én Openbaring 17:14 gericht tegen God en het Lam, de Messias (d.i. Gezalfde):

”Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen(want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen) en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.”  Openbaring 17:14

Deze oorlog tegen ”Het Lam” openbaart zich natuurlijk in de strijd tegen hen die ”Het Lam” blijven volgen; de geroepenen, de uitverkorenen en gelovigen. Met deze verschillende benamingen worden de zelfde mensen aangeduid: Het gelovig Israël, de vrouw uit Openbaring 12 en de ontelbare schare uit de heidenen die Christus erkennen (Openbaring 7:9)

Beide groepen zijn door God geroepen, hebben gehoor gegeven aan de roepstem en blijven vasthouden aan wat ze ontvangen hebben, dat is: Ze geloven!
Alleen het doel van hun uitverkiezing verschilt:

Israël aan de spits der natiën:
”De Here zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart, gij zult enkel  opgaan en niet neergaan, wanneer gij luistert naar de geboden van de Here, uw God, die ik u heden opleg om die naarstig te onderhouden.”  Deuteronomium 28:13

De anderen, uit de heidenen, aan Israël ondergeschikt:

Zo zegt de Here der heerscharen: Wederom zullen er volken komen en inwoners van vele steden, En de inwoners van de ene zullen zich begeven naar die van de andere, en zeggen: Laten wij toch heengaan om de gunst des Heren af te smeken en om de Here der heerscharen te zoeken; ook ik wil gaan. Ja, vele natiën en machtige volken zullen komen om de Here der heerscharen te Jeruzalem te zoeken en de gunst des Heren af te smeken. Zo zegt de Here der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is.  Zacharia 8:20-23

Om het in beeldspraak uit te drukken:
Israël vormt de regering, de gelovigen uit de heidenen het ambtenaren-apparaat.
Beide groepen zullen heerschappij uitoefenen, elk op een verschillend niveau.
In Openbaring 17 is dat nog toekomstmuziek. Daar worden ze nog vervolgd, maar met Christus mogen ze overwinnaars zijn. Zij mogen leven in het besef, dat Hij komen zal om dit hele anti-christelijke systeem omver te werpen.

Dit anti-christelijke systeem vinden we o.a. Openbaring 17: 15;

”En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen. En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zullen voleindigd zijn. En de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde.”  Openbaring 17:15-18

De grote hoer, we zagen het eerder uitgedrukt in haar naam : ”Babylon”, streeft naar wereldse en geestelijke macht. In het voorgaande lazen we dat Babylon was vertegenwoordigd in het Romeinse rijk die op haar beurt in geestelijke zin over ging in de Rooms Katholieke kerk. Er is op dit moment een streven om alle religies op aarde samen te binden en dan voor de christelijke kerken die zich in 1948 in een wereldkerk georganiseerd hebben. De ”hoer”, wereldkerk inclusief Rome, zal schijnbaar in haar streven slagen: ze berijdt ”Het Beest”. Babylon zal heersen over de koningen der aarde en ogenschijnlijk zal ze door allen geaccepteerd en gerespecteerd worden en toch is het slechts schijn.

In haar verblinding zal de kerk niet in de gaten hebben dat ze gemanipuleerd wordt, dat ze gebruikt en misbruikt wordt. Uiteindelijk is ze slechts dienstbaar aan het satanische streven naar wereldmacht en almacht.

Dat ”de vrouw” door haar minnaars veracht wordt, komt aan het licht als hun doel bereikt is: Ze zullen haar verdelgen. In dit alles zien we de besturende hand van de Here God, Hij kan zelfs afgodische koningen en volken gebruiken om Zijn oordelen over de ontrouwe kerk te volvoeren.

“Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote [stad] Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte.”  Openbaring 18:1-2

In Openbaring 17 zagen we Babylon als godsdienstig systeem maar we moeten in dit hoofdstuk denken aan de letterlijke stad Babel welke Saddam Hoessein heeft herbouwd. In vers 2 wordt namelijk gezegd dat de stad een woonplaats zal worden van alles wat onrein en anti-goddelijk is. Deze stad is van groot belang uit politiek, commercieel en strategisch oogpunt gezien. Ze ligt centraal voor drie werelddelen, een natuurlijk knooppunt van vele handelswegen.

Saddam heeft Babel herbouwd tot meerdere glorie voor zichzelf. Het valt op dat tijdens de golfoorlog de stad gespaard is voor bombardementen. Vele “Groten der aarde” hebben een aantal jaren geleden  een plaats gereserveerd voor de “millennium feesten”, die in Babel gehouden zullen worden. Babel staat als stad volop in de belangstelling. Jeruzalem zal het religieuze hoofdkwartier worden naar velen aannemen en Babel zal het economische hoofdkwartier worden. De tijd zal het de mensheid leren, maar we staan vlak voor het jaar 2000 en we kunnen dus grote veranderingen verwachten.

Dus méér dan religie:
Babel is n.l. meer dan een religieuze stroming, het wezen van Babylon is zelfs anti-goddelijk en anti-religieus. Babel is het symbool van menselijke grootheid, de samenbundeling van alle menselijke krachten. Zolang de “godsdienst” kan helpen dit ideaal te verwezenlijken wordt ze getolereerd. Maar als de antichrist zijn doel bereikt heeft ontdoet “Babylon” zich van haar religieuze versierselen en zal ze haar ware goddeloze aard tonen. In het verleden is het belang van deze plaats onderkend. Niet voor niets bouwde Nimrod zijn Babel, van waaruit hij zijn koninkrijk verder uitbouwde:

“En Kus verwekte Nimrod; deze was de eerste machthebber op de aarde; Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren; daarom zegt men: Een geweldig jager voor het aangezicht des Heren als Nimrod. En het begin van zijn koninkrijk was Babel, Erek, Akkad en Kalne, in het land Sinear.”  Genesis 10:8-10

Het rijk van Nebudkadnezar ontleende (ook) zijn kracht aan de in deze stad samengebundelde machten. Na hem hebben velen het plan opgevat om juist deze stad te maken tot een centrum van hun rijk, o.a. Alexander de Grote, en Napoleon koesterde ook wensen in deze richting. Over Babel zijn vele onheilsprofetieën uitgesproken. Schijnbaar zijn dezen in vervulling gegaan bij de inname door de Meden* en de Perzen. Maar ook daarna is de plaats blijven bestaan – denkend aan Alexander de Grote. Maar ook vele eeuwen na hem zijn de oude profetieën over een totale verwoesting van de stad niet in vervulling gegaan. De Apostel Petrus is nog in deze stad geweest. Zeer waarschijnlijk heeft hij daar gepredikt onder het overblijfsel van het volk Israël. Hij schrijft dit in zijn eerste brief uit . . . . Babylon:

U laat de medeuitverkorene te Babylon groeten, en mijn zoon Marcus.  1 Petrus 5:13

Wist u dat de Koerden rechtstreeks afstammen van de Meden? Is de duisternis bang dat dezen opnieuw aan de macht komen en hun “recht op Babel” opeisen?

In het jaar 250 was Babel een bisschopsstad. Eeuwen lang heeft ze een andere naam gehad, Hilla. Ze is lang onbeduidend geweest maar ná de herbouw door Saddam Hoessein heeft ze een deel van haar oude glorie teruggekregen. Profetieën over haar ondergang staan nog steeds open want ze is wél beschadigd, bezet en ten dele verwoest geweest maar haar definitieve verwoesting staat nog te wachten volgens Jesaja 13:19-20 en Jeremia 51:42;

“En Babel, het sieraad der koninkrijken, de trotse luister der Chaldeeën, zal  worden als Sodom en Gomorra, toen God ze onderstboven keerde; Het zal in eeuwigheid niet meer bewoond worden, noch bevolkt zijn van geslacht tot geslacht; geen Arabier zal daar zijn tent opslaan, geen herders  zullen daar legeren.”   Jesaja 13:19-20

“De zee (volkerenzee) is over Babel heengeslagen, door haar bruisende golven is het bedekt.”  Jeremia 51:42

In Openbaring 18:1-2 zien we de vervulling van de bovenstaande profetieën:

“Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel,  en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote [stad] Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte.”  Openbaring 18:1-2

Maar voordat het zo ver is mag ze nog éénmaal haar vermeende (zie: Psalm 2) menselijke grootheid uitvoeren voor een korte tijd maar ze zál verwoest worden op de door de Here vastgestelde tijd. Het oordeel, zoals in Openbaring 18 beschreven wordt, verschilt in karakter met Openbaring 17. Dáár werden mensen gebruikt om het oordeel over de ontrouwe kerk te voltrekken. Op het moment dat Babel losgemaakt wordt van het religieuze, want godsdienst is uiteindelijk niet nodig voor het gehoorzaam zijn aan de koning (antichrist) en de aanbidding van satan, zal God Zelf zonder tussenkomst van mensen het oordeel voltrekken en zó zijn Almacht, Grootheid, Heiligheid en Majesteit laten zien. Maar voordat God aan de uitvoering van dit oordeel begint, wordt er nog een stem in de hemel gehoord:

“En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.”  Openbaring 18:4

In het verleden heeft de Here vele malen geroepen, vaak luisterde het volk niet en moest Hij ingrijpen omdat het volk anders in de zonden van Babel zou blijven leven. Gemeenschap met Babel ontrekt ons aan de gemeenschap met God, dat was ook het geval bij Achan in de dagen van Jozua:

“Ik zag bij de buit een mantel van Sinear, een mooi stuk, en tweehonderd sikkelen zilver en een staaf goud van vijftig sikkelen gewicht, en uit begeerte ernaar heb ik ze weggenomen; zie, ze zijn in mijn tent in de grond verborgen, en wel het zilver onderaan.”  Jozua 7:21

Achan had geen directe relatie met JAHWEH, schijnbaar dacht hij dat de religie los staat van het dagelijkse leven zoals velen in onze dagen. De Here Jezus waarschuwde ook voor deze gedachte, volgens Hem kan een mens maar één meester dienen, óf de Here óf de Mammon. Die twee samen gaat niet, dat wordt onze ondergang want de Mammon zal in dat geval altijd winnen! :

“Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; Maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; Maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon. Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: Zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.”  Mattheûs 6:19-31

Er bestaan een aantal, wat men noemt moderne, profetieën die spreken over de eindtijd. Al in de vorige eeuw zijn er mensen geweest die het christendom gewaarschuwd hebben voor afval en rijkdom* binnen het christendom in het laatst der dagen. Wie om zich heen kijkt ziet weinig verschil tussen christenen en ongelovigen, we wonen in dezelfde luxe omstandigheden en we hebben het allemaal erg druk als een beroep op ons wordt gedaan. Als we diep in ons hart kijken weten we dat de Mammon óók in ons leven op de loer ligt, geld, luxe, hobby’s en wat niet al houden ons zo bezig dat onze religie beperkt is tot enige uren per week of per maand, vergeten we zó snel wat de Here heeft gezegd in Mattheus 6? : 

Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van mor-gen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.”

Opgaan, blinken en verzinken.
Door al de eeuwen heen zijn er “beschavingen” geweest die veel macht hebben gehad, prachtige gebouwen en kunstvoorwerpen nagelaten hebben. Op het hoogtepunt van de macht zakten deze beschavingen in een diep moreel verval, de demonen dansten als het ware door de steden. Zo was er in de nadagen van het Romeinse Rijk een moreel verval die ongekend was. Wie geen homoseksuele contacten had kon niet meedoen met de elite, moord en geweld was een soort volksvermaak geworden en stemmen voor de senaatsverkiezingen werden gekocht met geld, voorrechten en vrouwen bezoek. De aarde werd vereerd als de godin “Gaya”, iets wat we momenteel herkennen in de milieubeweging die “Gaya” opnieuw vereert. Zodra weelde en rijkdom algemeen wordt vervalt een beschaving in demonie en egoïsme, ikke, ikke en de rest kan stikken. Óók het z.g. christendom is steeds vervallen in lauwheid en zoeken naar weelde, kijk maar eens naar de z.g. “Gouden Eeuw” waar de kerk de slavenhandelaars rechtvaardigde met vervalste Bijbelteksten. Tegenwoordig zien we hetzelfde; de kerk past haar leer aan bij de tijdgeest om de zieltjes van de “gelovigen” geen pijn te doen. Onze maatschappij staat vlak voor haar ondergang even als het oude Romeinse Rijk, de antichrist staat voor de deur.

De “christen van de laatste dagen” staat aan vele gevaren bloot, we leven in een maatschappij waarin “alles” mogelijk is, maar waar de duisternis ons ongemerkt mee kan slepen:

Gelijkenis naar het boek Job:
Op een gegeven moment riep de Here Zijn “zonen” bijeen, onder hen was ook Lucifer, de satan. De Here God zei tegen hen: “Zien jullie wel hoe vroom de christenheid leeft en ge-trouw is aan mij?”  Satan zei tegen de Here: “Dat is gemakkelijk, u beschermt hen tegen mij en de wereld, geen wonder dat ze u getrouw zijn. Geef hen maar eens een poosje in mijn handen, dan is hun trouw spoedig voorbij.” Daarop zei de Here: “Je mag hen testen, je doet maar wat je wil maar je mag hen niet doden.” De satan beloofde dit want volgens hem zou het heel gemakkelijk zijn de christenen te beïnvloeden door geld, luxe en veel vrije dagen waarin ze zich zouden kunnen uitleven.

Na vele jaren kwamen “de zonen Gods” weer bijeen voor de troon van God, satan kwam glimlachend onder de ogen van de Here God en zei: “Het is me gelukt, vervolging werkt niet want dan zoekt men uw bescherming. Geld en goed, weelde en vrijheid zijn de middelen om mensen van u af te drijven. Ik heb hen wijs gemaakt dat ze best religieus mogen zijn en zelfs lid van een kerk mogen blijven maar dat ze net als alle mensen óók recht hebben op geld en goed.” De Here God gaf verdrietig toe dat Zijn volgelingen ondanks hun religie de wereld lief gekregen hebben, dat de wereld aantrekkelijk geworden is voor de mensheid en de meeste mensen geen behoefte hebben aan Zijn komst. (Gelijkenis vrij naar David Wilkerson)

Vaak denken wij dat “Babel” iets is dat ver van ons weg staat, dat het nog toekomstig is. Natuurlijk zal de volledige Openbaring van het (toekomstige) Babylonische rijk zich nog moeten openbaren. Door alle eeuwen heen heeft de duisternis de mensheid van de Here God afgetrokken door zaken aantrekkelijker voor te stellen dan ze zijn, soms in de religie, soms doormiddel van weelde en welvaart. “Babel” is elke dag onder ons en dagelijks lopen we de kans in de val van de duisternis te lopen, daarom moeten we een afkeer hebben van “Babel”.

Geestelijk gezien is het verschrikkelijk, dat God zelfs christenen moet oproepen om “Uit te gaan”, de waarschuwing “blijf buiten haar” is vaak niet voldoende! “Ga uit van haar” wil zeggen dat er christenen zijn die al binnen “Babel” zijn! Israël wordt in Openbaring 18:4 opgeroepen, maar hoe zit het met hen die wél religieus zijn maar geen persoonlijke relatie met de Here God (meer) hebben:

“En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.”  Openbaring 18:4

Abraham werd voor het eerst geroepen uit “Babylonië” volgens Genesis 12:1, ook zijn nakomelingen, in het bijzonder hen die in de komende tijd van Jacobs’ benauwdheid zullen leven, moeten evenals Abraham uitgaan. Want in Zijn liefde voor dat volk wil God hen bewaren voor de vreselijke benauwdheid die over Babel zal komen. De val van “de stad Babel zal” plotseling zijn. In één uur wordt ze verwoest en van menselijke grootheid blijft niets over. Alle rijkdom en eer wordt weggevaagd, er zal niets over blijven. Voor God is er alleen zonde in haar. Hoewel het diepe indruk zal maken op hen die het zullen zien zullen ze zich niet bekeren. Ze zullen alleen maar treuren om het verlies van inkomsten, niet om de zonde. De mensheid is op dit moment al zo verhard dat er geen treurnis is om de zonde, alleen om het verlies van geld en goed, weelde en luxe, zélfs binnen de groepen die zich wedergeboren christen noemen!

Is het dan zo verwonderlijk dat er in de hemel blijdschap is over de val van Babel? Het systeem dat de mensheid van de Here God afdrijft, de stad waar de Heilige Naam van de Here zo gruwelijk onteert zal worden? In het toekomstige “Babylon” zullen de mensen die de Here willen dienen ten dode toe vervolgd worden, mede daarom is zal er vreugde in de hemel zijn bij de val van Babylon:

“En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.”  Openbaring 13:15

Ondanks dat het verschrikkelijk is, is het volkomen rechtvaardig dat de Here God Babel verwoest en recht verschaft aan hen die door Babel elk recht ontnomen was. We zagen het al dat in Babel de residentie van de satan in Babel stond, dat deze stad zich aan demonische machten onderworpen had en haar einde zal in de “zee”, de afgrond, de verblijfplaats der demonen zijn.

”Bijbel:Aktueel!”

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.