Mattheüs 24

De voleinding der wereld.
Matthéüs 24 ( Luther vertaling)

‘En Jezus uitgaande vertrok van den tempel; en zijne jongeren traden tot hem, om hem de gebouwen des tempels te tonen.’

De discipelen wezen de Here op de tempelgebouwen die naar menselijke maatstaven gigantisch groot en onverwoestbaar waren. Met ons persoonlijk is het eigenlijk net zo gesteld als we denken aan de toekomst die de Here voor ons in petto heeft. We kunnen het ons soms maar moeilijk voorstellen dat de aarde totaal zal veranderen, alles lijkt zo vast en verankert. De Here zou ons vandaag maar eens vertellen dat we ons spaarsysteem, dat over 15 of 20 jaar uitkeert, niet zullen gebruiken. Hij zou ons maar duidelijk maken dat we de woning die we hebben laten bouwen binnen een paar jaren verwoest zou zijn door een natuurramp. Toch is het heel goed mogelijk want niets op aarde is vast en zeker en zéker niet eeuwig, één storm en één watervloed kan ons leven totaal veranderen.

‘En Jezus zeide tot hen: Ziet gij dit alles niet? Voorwaar, ik zeg u: Hier zal geen steen op den anderen blijven, die niet in stukken zal gebroken worden.’

Wat de Here hier gezegd heeft moet Zijn volgelingen wel heel vreemd in de oren hebben geklonken, ze zouden zich nog voor kunnen stellen dat de tempel verwoest zou worden maar dát de stenen zelfs gebroken zouden worden? Dit moet hen als dwaasheid in de oren geklonken hebben en toch heeft die totale sloop zich in het jaar 70 voltrokken. De tempel is namelijk door de Romeinen in brand gestoken en door de hitte smolt het bladgoud, dat o.a. in het dak verwerkt was. De soldaten mochten, als deel van hun soldij, de overwonnen vijand beroven. Het goud liep in gesmolten toestand tussen de naden en scheuren van de stenen  en wie dat edelmetaal wilde hebben moest de tempel letterlijk afbreken! Door de hebzucht van mensen werd de profetie van de Here vervuld. Vele profetieën in de Bijbel vinden hun vervulling door toedoen van mensen, dit heeft de geschiedenis ons steeds weer opnieuw bewezen. De (naaste) toekomst zal dit ook weer opnieuw laten zien als de mensheid met open ogen de valse messias navolgt.

‘En toen hij op den Olijfberg zat, traden zijne jongeren tot hem afzonderlijk, en zeiden: Zeg ons, wanneer zal dat geschieden? En welk zal het teken zijn van uwe toekomst en van de voleinding der wereld?’

Wat zouden wij graag eens met de Here in afzondering een gesprek willen hebben over de naaste toekomst, wat zouden we graag van Hem horen hoe ver het is op de wereldklok. Vele mensen hebben de profetieën bestudeerd en kwamen vaak tot verbijsterende conclusies. Neem nu eens Johannes de Heer die rake uitspraken heeft gedaan over de tegenwoordige tijd waarin het volk Israël weer een eigen staat heeft. Niet alleen hij mocht vele profetieën uitleggen, ook anderen hebben door de eeuwen heen de Bijbel bestudeerd en tot op de dag van heden mogen wij dankbaar gebruik maken van hun kennis. Dit alles neemt niet weg dat we graag eens van de Here Zelf zouden horen hoe ver het in de tijd is, vooral omdat door de techniek de mens niets meer onmogelijk schijnt te zijn en daardoor totale wereldcontrole binnen handbereik is gekomen.

‘En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u misleide; want velen zullen komen onder mijnen naam, en zeggen: Ik ben de Christus, en zullen velen misleiden.’

Naast de vele geesteszieken die denken ‘christus’ te zijn, zijn er ook anderen geweest die dit dachten. Vaak zei men het niet hardop maar hun daden toonden de hoogmoed waaruit dergelijke mensen leefden. De laatste die zich als een messias gedroeg was Adolf Hitler die zich de ‘redder der wereld’ waande en waarschijnlijk zal er zich binnenkort weer zo’n figuur aandienen. De komende man zal groter en gewelddadiger zijn dan Hitler want hij zal in staat zijn de mensheid te dwingen om hem te aanbidden doormiddel van de voortgaande techniek.

‘En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; ziet toe, en verschrikt niet. Dit alles moet eerst geschieden; maar nog is het einde niet daar. Want het ene volk zal opstaan tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere;  en er zullen pestziekten en hongersnoden en aardbevingen zijn, hier en ginds. Dan zal de nood eerst beginnen.’

Door eeuwen heen zijn er vele oorlogen geweest maar die waren toch min of meer lokaal met, in onze ogen, een betrekkelijk gering aantal doden. Sinds de laatste eeuw zijn het aantal doden op de slagvelden gigantisch gegroeid. Eén bom is soms in staat honderden mensen te doden en laten we dan nog maar niet spreken over de atoombommen of de strijdgassen die onnoemelijk veel leed veroorzaken. De laatste 100 jaar zijn er door oorlogsgeweld méér mensen gedood dan alle eeuwen er voor! Men zegt dat Hitler de kroon spant, maar Lenin en Stalin hebben ook miljoenen doden op hun geweten en dát hield niet op met het einde van tweede wereldoorlog.

Naast het oorlogsgeweld zijn de aardbevingen sinds 1800 honderd maal in aantal gestegen, het aantal stijgt elk jaar volgens de statistieken terwijl dit door o.a. Nederlandse waarnemers wordt ontkend. Daarom wil ik u hieronder een tabel doorgeven van het U.S. Geological Survey in Boulder, uit deze tabel blijkt dat er wel degelijk een grote toename is van aardbevingen van 6 en hoger op de schaal van Richter. Op de dag dat geschreven wordt is in Iran een aardbeving geweest van 7.1 met duizenden doden en 80 weggevaagde dorpen zijn niet te bereiken terwijl honderden andere dorpen voor meer dan 60% zijn vernield! Volgens CNN was dit de tweede zware aardbeving dit jaar in Iran want in februari waren er zelfs nog meer doden. Om mijn beweringen te staven wil ik u de gegevens over aardbevingen, hoger dan 6 op Richter, uit Amerika in het volgende doorgeven:

van 1890 - 1899  1
van 1900 - 1909  3
van 1910 - 1920  2
van 1920 - 1930  2
van 1940 - 1950  4
van 1950 - 1960  9
van 1960 - 1970  13
van 1970 - 1980  51
van 1980 - 1990  86
van 1990 - 1995  al meer dan 100 !

Iedere tien jaren verdubbeld het aantaal aardbevingen, in aantal, in kracht en in schade

Als we alleen al de oorlogen en aardbevingen bezien moeten we wel tot de conclusie komen dat er ‘iets’ gaande is, maar daar zijn we er nog niet mee want de Here noemde ook nog de pestziekten. Halverwege deze eeuw dachten we de besmettelijke ziekten de baas te kunnen worden maar niets is minder waar. Er zijn nieuwe besmettelijke ziekten gekomen zoals AIDS en het Ebola-virus, (Terwijl deze virussen zich óók nog eens muteren en er een nieuwe ziekte ontstaat.) maar ook de ‘oude ziektes’ steken de kop opnieuw op en zijn immuun  geworden voor de bestaande medicijnen. Zo zijn we onderhand immuun geworden voor de meeste antibiotica geworden omdat we dagelijks via onze groeten deze stof binnenkrijgen, veel gewasbeschermingsmiddelen bevatten antibiotica om bepaalde schimmels te doden. De middeleeuwse pest komt zelfs weer voor in Europa en wie zal ons kunnen vertellen walke de volgende ‘stille doder’ is? De Here voorzegde dit alles bijna tweeduizend jaar geleden en heden ten dage komt dit secuur uit!

‘Alsdan zullen zij u overleveren tot verdrukking, en zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. Dan zullen velen zich ergeren, en elkander verraden en elkander haten.’

Door alle eeuwen heen zijn de (wedergeboren) Christenen vervolgd, velen zijn gemarteld opdat ze hun geloof in de Ene God maar zouden verraden, ja zelfs de kerken hebben daar van harte aan meegedaan om de dissidenten (weer) in de macht te krijgen. Maar deze vervolgingen zullen kinderspel zijn vergeleken bij de komende tijd als de valse Messias (666, uit Openbaring 13) aan de macht komt. Tijdens zijn ‘regeringsperiode’ zullen er mensen zijn die tot de ontdekking komen dat Jezus Christus de Messias der wereld is en wie in geloof tot Hem komt is daarmee tot een vijand van de valse, imitatie messias geworden. De toestand zal naar verwachting zo erg worden dat ouders hun kinderen, en kinderen hun ouders gaan verraden!

‘En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen velen verleiden. En dewijl de ongerechtigheid de overhand nemen zal, zal de liefde bij velen verkoelen. Maar wie volhardt tot aan het einde, die zal behouden worden.’

In het verleden zijn er altijd valse profeten geweest die grote groepen mensen achter zich schaarden, maar de meerderheid van de mensen in het westen bleven wel min of meer ‘christelijk’. De laatste jaren is het aantal goeroes en ‘profeten’ schrikbarend gegroeid omdat de mensheid ontvankelijker is geworden voor zielsbelevingen. Zelfs binnen de kerken zijn er vele ‘theologen’ te vinden die andere ‘goden’ op dezelfde hoogte stellen als de Here Jezus Christus. Het ‘gewone kerkvolk’ wordt door deze mensen de noodzakelijke leiding onthouden en huppelt vrolijk mee met de wereld die onder invloed van Jomanda en consorten demonische ‘wonderen’ binnen de kerk heeft gebracht.

 ‘En het evangelie van het rijk zal gepredikt worden in de gehele wereld, tot ene getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.’

Het komt voor dat ik mensen spreek die beweren dat onze Here ‘nog lang niet terug komt omdat het evangelie niet aan alle volken is verkondigd’.

Mensen die dit beweren weten zeer weinig van de geschiedenis van de Gemeente van Christus die een hele andere is dan de kerkgeschiedenis die ons steeds wordt voorgehouden. Ongeveer zo’n 75 jaren na de hemelvaart van de Here was de gehele toenmalige wereld be-evangeliseerd. De wereldbevolking was nog geen fractie van de huidige en ver voordat de roomsekerk ontstond waren er al Christengemeenschappen in praktisch alle landen ter wereld. (Bron:  R.H. Matzken; ‘Handelingen der Gemeente deel 1 en 2’) De wereld is ooit eens helemaal bekend geweest met het evangelie van Jezus Christus en dit zal dus geen belemmering kunnen zijn voor Zijn spoedige komst.

’Wanneer gij nu den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door den profeet Daniël wie het leest, lette daarop, zult zien staan in de heilige plaats, alsdan vliede op de bergen, wie in Judea is; en wie op het dak is, die kome niet af, om iets uit zijn huis te halen; en wie op het veld is, die kere niet weder terug, om zijne klederen te halen. Maar wee den zwangeren en zogenden in dien tijd! Doch bidt, dat uwe vlucht niet geschiede in den winter of op een sabbat.
Want als dan zal er ene grote verdrukking zijn, hoedanige er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet wezen zal. en indien deze dagen niet verkort werden, zou er geen mens behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.’

De tijd die de Here hier noemt heeft z’n voorvervulling gehad in de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 maar de werkelijke nood komt nog, en wel onder het regime van de komende antichrist uit Openbaring 13. Het zal zelfs zo’n nood worden dat de Here de ‘dagen in zal korten’, hier mogen we m.i. onder verstaan dat er korter daglicht zal zijn tijdens de verdrukking. Onder ‘de vlucht naar de bergen’ verstaan vele Bijbeluitleggers een vlucht naar de rotsstad Petra in Jordanië en andere woningen die in dat gebied zijn uitgehakt in de bergen. Wie in Petra is geweest, of een film over die stad heeft gezien, begrijpt waarom men daarheen zal vluchten, deze stad is bijna onneembaar vanuit de lucht en via de toegangswegen heel goed te beschermen omdat de toegangspoorten erg nauw zijn. Deze stad is sinds haar bouw nog volkomen in tact en kan duizenden mensen herbergen evenals andere rotssteden die momenteel nog ontoegankelijk zijn maar dat kan heel snel veranderen door b.v. een aardbeving in dat gebied.

‘Zo iemand alsdan tot u zeggen zal: Ziet, hier is de Christus, of daar, zo gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan, en grote tekenen en wonderen doen, om, ware het mogelijk, zelfs de uitverkorenen tot dwaling te verleiden. Ziet, ik heb het u tevoren gezegd.’

De Here waarschuwt hier voor valse ‘christussen’ en ‘profeten’ die zich profileren als de redders der wereld waar het schijnchristendom zich bij aan zal sluiten. Neem nu eens de ‘theologen’ die Christus niet als God erkennen of Zijn dood en opstanding in twijfel trekken, deze mensen hebben vele aanhangers onder ‘religieuze’ mensen. Die mensen zullen zich heel gemakkelijk scharen achter een man die hen vrede, vrijheid en welvaart belooft. Als daarbij dan ook een super religieus mens deze dictator bevestigd met ‘wonderen en tekenen’ is het hek van de dam en lopen de mensen de valse profeten in optocht achterna die hun een hemel op aarde belooft.

In Matthéüs 24 sprak de Here over een tijd die toen nog in een ver verschiet lag en wij leven in onze dagen vlak voor de vervulling van Zijn profetie en hoe dichter we het grote gebeuren naderen des te meer vervlakt de ‘christenheid’. Kerken hebben geen kracht meer in zich omdat ze de Kracht, Jezus Christus, los hebben gelaten. Kerkleden maken zich drukker om hun vakantie, feestjes, auto’s en caravans dan om de verkondiging van het evangelie want ‘daar is een commissie voor’.

Dat zo’n commissie meestal eens per jaar met de Kerst een krantje rondbrengt in de dorpen en steden met een zoetsappig kerstverhaaltje ontgaat de kerkleden die zich te goed doen aan een kalkoen of op wintersport zijn. De rede uit Matthéüs 24 bespreekt men liever niet in de kerkdiensten, of past deze ‘geestelijk’ toe want men verwacht dat ‘de kerk’ eens de gehele aarde zal klaarmaken om haar dan op een presenteerblaadje aan de Here God te overhandigen. Maar dát zegt de Bijbel niet, die spreekt van een vertrek van de Gemeente van Christus en daarna de grote verdrukking! Een verdrukking die een religieus karakter zal hebben doormiddel van een religie die op het occultisme van Babylon is gebaseerd en wie dit niet wil aanvaarden zal de dood op een vreselijke wijze ontmoeten, evenals de mensen uit Daniël 3. Als de Here toen niet had ingegrepen waren Daniël en z’n vrienden omgekomen in het vuur. Zo zal de Here ook de mensen, Joden die Christus hebben leren kennen, redden door hen naar de bergen te leiden. Ze worden dus  zoals Daniël gered, terwijl rondom hen heen de vlammen van de verdrukking woeden worden ze behouden zonder schade te lijden.

Voor hen die de Here op dit moment kennen is er een andere weg, de weg naar omhoog, een weg die een rechtstreekse uitredding biedt:

‘Maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de overigen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met Hem brengen. (Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij, levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen voorgaan. Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan; daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Vertroost daarom elkaar met deze woorden.)’’   1 Thessalonicenzen 4: 13- 18

De tijd dringt, onze Here kan elk moment Zij Gemeente wegnemen en waar zult u die duistere periode doorbrengen?


Werkgroep ”Bijbel:Aktueel!”

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.