Nieuwsbrieven

2005-11-18

“De ruiter op het vale paard?”

Er ontwaakt iets uit een diepe slaap of coma wat lijkt op science fiction. Een wereldwijde griepepidemie, met mogelijk miljoenen doden als gevolg, kan zich elk moment gaan voordoen, zo stellen virologen. Het Russische Virologische Instituut spreekt zelfs van honderden miljoenen doden in een periode van ca 6 maanden. Volgens de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Jong Wook Lee, zal zo’n uitbraak waarschijnlijk door een vogelgriepvirus komen. ,, Als de vogelgriep zich deze winter over ons continent gaat verspreiden, is geen enkel land in staat zich ertegen te wapenen. We moeten dan vrezen voor een pandemie”. Dit rampscenario bracht de woordvoerder (WHO) dr. Guenaël Rodier tijdens de 18e Europese conferentie over griep en preventie die in de Franse badplaats La Baule werd gehouden. Het internationale gezelschap van artsen en onderzoekers, onder wie ook Nederlandse specialisten, voorspellen dat door het uiterst resistente H5N1-virus, 25 á 50 procent van de wereldbevolking de komende 12 tot 24 maanden besmet kan raken. Dit virustype heeft duizenden pluimveehouders in Azië geruïneerd en inmiddels tientallen levens geëist.

Volgens diverse deskundigen is de wereld nog maar een halve stap verwijderd van een immense catastrofe. Veterinaire experts in Europa zeggen dat er alles aangedaan moet worden, de vogelgriep een halt toe te roepen voordat het te laat is. Zij zeggen dat een wereldwijde coördinatie essentieel is om te voorkomen dat de grieppandemie van 1918 waarbij 40 miljoen mensen wereldwijd het leven verloren, zich opnieuw gaat voordoen. Deze pandemie was vrijwel zeker ook afkomstig van vogels. Vogelgriep is nu nog een dierenziekte die tot nu toe alleen slachtoffers heeft gemaakt onder mensen die direct contact met besmette vogels hebben gehad. Maar de grote angst is dat het virus muteert in een menselijke variant wat zou kunnen lijden tot een wereldwijde pandemie. Het grote probleem, zo zeggen de geleerden, is dat zolang een gemuteerd virus niet is ontstaan, het niet mogelijk is hiervoor een vaccin te ontwikkelen. Wanneer het van mens tot mens kan worden overgebracht wordt het pas echt gevaarlijk.In 1957 en 1968 toen de Hong Kong griep de wereld in haar greep hield, stierven aan de gevolgen daarvan, ca 1 miljoen mensen.

In Nederland houdt het ministerie van Volksgezondheid en de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (LCI) rekening met scenario’s waarbij maatschappelijke onrust en ontwrichting kunnen ontstaan. Met heeft daarvoor een  draaiboek ontwikkeld waarmee men hoopt de gevolgen van een pandemie zoveel mogelijk te beperken. De overheid houdt er rekening mee dat de mensen gaan hamsteren en zich thuis opsluiten uit angst om ziek te worden. Een virus kan zich vandaag de dag vrij snel over de wereld verspreiden. Door toename van het internationale reizigersverkeer becijferen deskundigen dat hiervoor 120 tot 160 dagen nodig zijn. Men verwacht dat de globale economie volledig tot stilstand komt. En mocht er snel een vaccin worden gevonden dan zullen naar schatting toch maar ca 500 miljoen mensen op tijd kunnen worden ingeënt, dat is ca 14 procent van de totale wereldbevolking.

De Indonesische regering waarschuwt dat het gevaarlijke virus razendsnel epidemische vormen aanneemt. Tv-stations vullen hun journaals met nieuws over het virus terwijl kranten vol staan met paniekverhalen en adviezen. De WHO zegt slapeloze nachten te hebben en luidt al langer de noodklok over het gevaar van een pandemie en waarschuwt daarbij dat het slechts een kwestie van tijd is voordat het vogelgriepvirus zich mengt met een menselijk griepvirus. Zo, n mutatie maakt besmettingen van mens tot mens mogelijk en kan een wereldwijde uitbraak tot gevolg hebben, aldus de VN-organisatie. Tot nu toe lopen mensen vooral gevaar de vogelgriep op te lopen indien zij in direct en veelvuldig contact staan met besmet pluimvee of uitwerpselen van deze dieren.

Bijbelgetrouwe christenen vragen zich af , of de door de diverse deskundigen verwachte pandemie, iets te maken zou kunnen hebben met een tekst in het Bijbelboek Openbaring, waarin de “Ruiter op het vale paard” macht wordt gegeven om de aarde te slaan met plagen.

Openbaring 6:7  En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was (de) dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.

De vier paarden uit het boek Openbaring en hun ruiters, zijn voorstellingen van gebeurtenissen die mogelijk niet zo ver meer voor ons liggen. In de levensechte voorstellingen van de Openbaring zijn de gevaren die ons tijdperk bedreigen te zien. De paarden zijn niet als nietszeggende of vage beelden bedoeld, maar als een goddelijke openbaring waarin de wereld zich bevindt voor de terugkomst van Jezus.Temidden van de steeds slechter wordende omstandigheden in de wereld, komt in de genoemde Bijbeltekst een vaalgroen paard tevoorschijn, waarop een berijder is gezeten. ‘Genaamd de Dood” en het Dodenrijk volgt achter hem. Vaalgroen is de kleur van de dood. Bijbeluitleggers zeggen dat het Dodenrijk de plaats is waar de geesten van de gestorvenen tussen de dood en de opstanding verblijven, de tussenliggende verblijfplaats van de doden. De Bijbel spreekt ook van de tweede dood, of eeuwige dood. Dit wijst op de hel. Wat de ruiter op het vale paard volgt moet letterlijk opgevat worden. Het gaat om een vier zware gerichten. Dood en verderf zaait hij op allerlei wijze rond. Overal waar hij komt, is het gevolg, dat er een menigte van doden valt. De ruiter op het vale paard wordt macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden met het zwaard, honger, dood door ziekten en wilde beesten. Opeenvolgende rampen die enorme aantallen mensen zullen treffen. In de geschiedenis van de mensheid hebben talloze oorlogen, hongersnoden en plagen gewoed, maar zij zijn niet te vergelijken met de gebeurtenissen die nu nog toekomst zijn. De verschrikking ervan wordt afgeschilderd als verwoestender dan enige andere ramp in het verleden. In Marcus 13:19-20 staat;

Want die dagen zullen zulk een verdrukking brengen als er niet geweest is van het begin der schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en ook nooit meer wezen zal. En indien de Here die dagen niet had ingekort, zou geen vlees behouden worden, doch ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort.

Het gaat bij het vale paard dus niet alleen om pestilentie, het is een viervoudig Godsgericht zoals dit ook in Ezechiël 14:21 is vastgelegd. Alle ellende komt tezamen onder het vale paard, wetteloosheid, chaos, moord en doodslag, honger, oorlog en pestilentie. In deze eindgerichten gaat de toorn van het Lam over de aarde, over Gods vijanden, over die Zijn offer en Gods Woord verachten en die zich straks openlijk achter de Antichrist en zijn helper, de valse profeet, zullen opstellen, zij die de duisternis hebben verkozen boven het Licht.Zij strompelen voort in de kosmische duisternis.  Het is de tijd van het eindgericht, wanneer de ongerechtigheid vol is en zich voor de gehele dan op aarde levende mensheid duidelijk zal worden met Wie zij te doen hebben. Het Oude Testament maakt duidelijk dat na alle liefde en na alle geduld, het oordeel plotseling niet meer te stoppen is. Opeens zal de tijd der genade op aarde over zijn, de deur gesloten, en Gods toorn over de aarde gaan. Het is een gericht tegen allen die in opstand zijn gekomen, tegen Hem die op de troon zit. Het is ook een gericht tegen allen die de staat Israël van de aardbodem willen wegvagen.   Zij die de kinderen van Israël verachten en hen dwingen hun eeuwenoude erfgoed af te staan aan een door de wereld gecreëerd ‘volk’ dat daar geen enkel recht op heeft.

Is het niet uiterst merkwaardig dat de Wereldleiders de ene na de andere krankzinnige poging ondernemen om de aarde en Gods programma voor onze redding, te gronde te richten? Maar het offer is gebracht en de losprijs door Jezus betaalt. Het vale paard is een uitgesproken Gods gericht, maar is eveneens een voorziening om de aarde te zuiveren ten behoeve van de openbaring van Zijn Koninkrijk. Net zoals de islam trekken vertoond van een aanstormend destructief wereldbeeld zo kan ook de vogelgriep zich op dezelfde manier ontwikkelen.

Bronnen: http://www.recombinomics.com ZionsCry News  27 augustus 2005. http://msnbc.msn.com UN. Health chief offers grim bird flu massage 15 september 2005. http://www.theregister.co.uk Bird flu: we’re all going to die, 2 juni 2005.Met dank aan Jan Smelt voor het toesturen van dit artikel. http://newsvote.bbc.co.uk Bird flu ‘Could kill 150 m people. 3 oktober 2005.

Met vriendelijke groet,
Franklin ter Horst

Zie ook: www.franklinterhorst.nl

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.

Symbolische betekenis van de getallen in de bijbel

Lees meer

Waarom Baptisten geen Protestanten zijn.

Lees meer

Alle wegen leiden naar Rome!

Lees meer

Bekering

Lees meer

Christenen en Naam-christenen

Lees meer