Het zwijgen van Jezus

Het zwijgen van Jezus

 Mattheüs 26:63  Doch Jezus zweeg stil.

 De Here Jezus heeft veel gesproken gedurende zijn dienst van 3 jaar op aarde. Maar er waren ook momenten dat Hij zweeg. Ook van dit zwijgen gaat een spreken uit. Zwijgen kan ook iets actiefs zijn, soms kan van zwijgen en sterkere boodschap uitgaan dan van woorden. In onze levens kan het ook gebeuren dat Hij zwijgt, dat de hemel van koper lijkt of dat het lijkt dat onze gebeden  niet hoger komen dan het plafond.

Het is goed om na te denken waarom de Here Jezus zwijgt aan de hand van een aantal teksten uit de Bijbel.

Matth. 26:63 Doch Jezus zweeg stil

De Here Jezus stond voor de Hogepriester, er was gezocht naar valse beschuldigingen maar die waren niet gevonden. Hij geeft geen antwoord, Hij gaat niet voor Zichzelf pleiten omdat het hen helemaal niet om de waarheid gaat. Zo kan het ook in ons leven gaan, we bidden, vragen en zoeken naar het antwoord, maar de waarheid van de Bijbel bevalt ons niet en we houden vast aan onze eigen ideeën. We hebben willen en wetens onze oren gesloten voor de waarheid van de Bijbel. Hoe triest is dat want dan kan er een moment komen dat de Heer niet meer tot ons spreekt.

Psalm 32:3 “…zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg”

David had gezondigd en wilde dit niet belijden. Het gevolg van Davids zwijgen/niet belijden was dat God ook zweeg. David zat in diepe ellende. Pas toen hij zijn zonde beleed en naliet ging de hemel open en was er weer contact met God. Zonde is altijd een belemmering tussen God en ons. Zonde brengt altijd scheiding en zolang wij niet belijden dat we hebben gezondigd zal God niet tot ons spreken. Als er zonde is in ons leven wordt ons gebedsleven dor en er is geen echte gemeenschap met God, want Hij zwijgt.

1 Samuel 28:18 “omdat gij naar de Here niet geluisterd hebt”.

Saul ging zijn eigen weg en raadpleegde de Here niet. Het gevolg was dat na verloop van tijd de Here van Saul week. De Here heeft ons Zijn Woord en Zijn Geest gegeven, maar als wij voortdurend niet luisteren naar wat Hij zegt in Zijn Woord of als wij niet reageren op de werking van Zijn Geest dan bedroeven we Zijn Geest of doven we de werking van Zijn Geest zelfs uit.

Johannes 13:7  Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan.

Soms is het de tijd nog niet, is het nog te vroeg voor ons om bepaalde dingen te begrijpen. We kunnen soms dingen vragen aan God maar krijgen geen antwoord, want Hij zwijgt. God is echter vele malen groter dan wij en Zijn gedachten zijn vele malen hoger dan onze gedachten. Daarom kan Hij anders beslissen dan wij denken of hopen. Hij overziet het geheel, wij slechts een klein stukje. Hij beschermt ons soms door te zwijgen als wij dingen vragen die we nog niet aan kunnen.

Lukas 23:9  “Hij ondervroeg Hem met vele woorden, maar Hij antwoordde hem niets.”

De Here Jezus staat voor Herodes. Herodes hoopte één of ander teken (vs. 8) door Hem te zien geschieden. Dan antwoordt de Here Jezus niets. Hij gaat niet in op de verlangens van Herodes om een teken of wonder te zien gebeuren. Hij kan alles, maar Hij doet niet alles wat wij wensen of begeren. Het kan zijn dat wij iets heel graag willen, maar dat Hij blijft zwijgen. Soms kunnen we bijna “claimen” dat Hij iets moet doen, maar God is soeverein. Het moet ons altijd in de eerste plaats om God Zelf gaan en niet om een verlangen van ons, hoe mooi ook.

Mattheüs 15:23  “Doch Hij antwoordde haar niet een woord”.

Een Kananese vrouw roept Hem: “Here heb medelijden met mij”. De Heer antwoord haar in eerste instantie niet, want Hij beproeft haar geloof. Als Hij ziet dat ze aanhoudt reageert Hij wel degelijk. Zo kan de Heer ook in ons leven (soms) zwijgen om ons geloof te beproeven, te toetsen of we wel echt in Hem geloven en op Hem vertrouwen. Omdat de vrouw gelovig volhardt reageert de Heer: “O, vrouw, groot is uw geloof”.

Johannes 11:6 “Toen Hij dan hoorde dat hij ziek was, bleef Hij daarop nog 2 dagen ter plaatse”.

Maria en Martha hadden een bericht naar de Here Jezus gestuurd met de inhoud: “Here, zie, die gij liefhebt, is ziek”. Als de Here Jezus dit hoort gaat Hij niet direct naar Bethanië, maar blijft Hij toch nog 2 dagen waar Hij was. Soms zwijgt de Heer, gaat Hij niet in op onze vragen, om ons voor te bereiden op een groter iets. Toen Hij in Bethanië kwam na een paar dagen was Lazarus al overleden en begraven. Maar Hij deed dit om hen voor te bereiden op een groot wonder: “Lazarus, kom naar buiten”. Het wachten was bedoeld om de heerlijkheid van God te laten zien. Natuurlijk had Hij Lazarus wel lief, want dat zeggen de mensen als Hij bij het graf is: “Zie, hoe lief Hij hem had”.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.