Gastvrijheid en Corona

Romeinen 12:13  legt u toe op de gastvrijheid.

 We leven in een zeer bijzondere tijd met het Coronavirus. Het covid 19 virus is opnieuw bezig aan een opmars; zeker als we kijken naar het aantal mensen dat wordt besmet, wordt opgenomen in het ziekenhuis of op de ic’s ligt.

Omdat Covid19 veel invloed heeft op het kerkelijke/gemeentelijke leven is het goed om eens na te gaan wat de Bijbel zegt over gastvrijheid. Reguliere diensten mogen immers nog maar met weinig mensen worden bezocht en er zijn allerlei beperkingen. Activiteiten vanuit de kerk/gemeente zijn fors aan banden gelegd. En zelf thuis mag je nog maar een beperkt aantal  mensen ontvangen.

Dat is allemaal zeer vervelend want juist het contact met elkaar is zo belangrijk. Elkaar eens een knuffel, hug geven of een arm om de schouder, of een stevige handdruk kan zo goed doen.

Paulus schrijf aan de broeders en zusters in Rome dat ze zich moeten toeleggen op de gastvrijheid. Dat is natuurlijk een opdracht/advies voor alle tijden. Maar in deze Coronatijd is het misschien wel extra belangrijk om dit te lezen én toe te passen in het gemeentelijke leven! We zien en spreken elkaar immers weinig door de omstandigheden waar we in verkeren.

Het Griekse woord voor toeleggen is op diverse andere plaatsen vertaald met “vervolgen of najagen”. (o.a. Matth. 5:10, Lukas 21:12, Joh. 5:16, Rom. 9:30, er zijn overigens nog veel meer teksten). Vervolgen of najagen wil zeggen ergens heel serieus, bewust en volhardend achteraan gaan.

Op die manier moeten we ook het woord toeleggen uit  Romeinen 12 lezen. Het zou goed zijn als we als christenen heel bewust en volhardend ons zouden toeleggen op gastvrijheid. Dit geldt altijd, maar zeker in deze Coronatijd is dit een zeer actuele tekst. Door het virus hebben we veel minder contact met elkaar, we moeten afstand houden, er zijn minder diensten, het drinken van koffie na de diensten is door de huidige situatie stopgezet etc. Eenzaamheid ligt op de loer of heeft al toegeslagen.

Daarom is het belangrijk dat we juist in deze tijd omzien naar elkaar en gastvrij zijn. We vinden het misschien moeilijk om zomaar iemand te appen, bellen of te mailen om te vragen of hij /zij een kopje koffie komt drinken, maar het is zo belangrijk dat te doen omdat we elkaar dan kunnen spreken, met elkaar kunnen bidden etc.  In deze tijd is het goed creatief te zijn en te bedenken op welke wijze we toch anderen kunnen ontmoeten en spreken. Ik hoorde van mensen die, als ze niet naar de dienst kunnen, met anderen samen naar de dienst gaan kijken. Ze nodigen hen uit of gaan naar andere toe. Dat zijn mooie initiatieven, want zo kun je contact/gemeenschap hebben met elkaar en over de dienst na spreken.

Ieder mens heeft behoefte aan verbinding met anderen, zo zijn we geschapen. Laten we daarom acht geven op elkaar en elkaar opzoeken. Soms moeten we dan uit onze comfort zone stappen en eens anders doen dan we gewend zijn. Dat kan zulke mooie ontmoetingen opleveren. Petrus was de enige die uit de boot stapte en op het water liep, hij kwam uit zijn comfort zone. Wat een ervaring moet dat voor hem zijn geweest  toen hij op het water liep! Daar zal hij nog vaak met warme herinneringen aan hebben gedacht. Stel dat hij was blijven zitten, dan had hij nooit deze ervaring gehad.

Zo is het ook met ons, laten we eens iemand uitnodigen die we niet of niet zo goed kennen, dat is je toeleggen op gastvrijheid. En wie weet wat voor kostbare ervaringen dit kan opleveren. Abraham ontving zelfs, zonder het te weten, engelen door zijn “herbergzaamheid” of gastvrijheid. (Hebr. 13:2)

Gastvrijheid wordt gerekend tot goede werken: 1 Timotheüs 5:10  “inzake goede werken moet van haar getuigd kunnen worden, dat zij kinderen grootgebracht heeft, gastvrijheid bewezen, de voeten der heiligen gewassen, verdrukten ondersteund en alle goed werk behartigd heeft”. We kunnen bidden of de Heer ons namen van mensen in gedachten wil brengen en die mensen dan uitnodigen.

Laten we proactief zijn, daar roept de tekst uit Rom. 12 ons immer toe op, en actief mensen benaderen om onze gastvrijheid te tonen. Ook samen eten kan zo goed zijn. Maaltijden spreekt in de Bijbel van gemeenschap. Je zit bij elkaar, spreekt met elkaar en eet met elkaar. Zo kunnen mooie diepe geestelijke gesprekken ontstaan. Hoe goed en verrijkend kan dit zijn!

Dat is nu echte gemeenschap der heiligen als je samen met broeders en zusters bent en je open en eerlijk je leven deelt. Dat geeft begrip voor elkaar en biedt de mogelijkheid samen te bidden voor noden en te danken voor het goede dat de Heer geeft.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.