Christus als Voorbeeld

1 Petrus 2:21 Want hiertoe zijt gij geroepen, daar
ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld
heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden;


De Here Jezus heeft ons een voorbeeld nagelaten, de bedoeling is natuurlijk dat wij dit voorbeeld navolgen in de dagelijkse praktijk van ons leven. We horen volgens de tekst hierboven in Zijn voetstappen te treden, d.w.z. dat we Hem nauwlettend volgen, als het ware stap voor stap.
En daarbij geleid door Zijn Woord, wat immers een lamp voor onze voet en eenlicht op ons pad is. En alsof het nog niet genoeg is heeft Hij ons ook Zijn Geest gegeven, die ons wil leiden, zoals Hij Israël in de wolk- en vuurkolom naar het beloofde land leidde.


In de evangeliën (Matth. 26:36 ev., Marc. 14:32e.v., Luc. 22:39e.v.) vinden we een prachtig voorbeeld van de Here Jezus. We zien hoe Hij reageert op één van de moeilijkste momenten in Zijn leven. Dat is het moment kort voor Zijn sterven als Hij samen met Petrus, Jacobus en Johannes in de hof van Getsemane is. Het is goed bij het lezen en overdenken te beseffen, dat Hij Mens was, zoals wij en dat Hij dus als Mens reageerde. Er staat van Hem geschreven dat Hij (als Mens) gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen Hij heeft geleden.


De  plaats waar dit gebeurde is de hof van Gethsemane. We zien hier de Here Jezus in doodsangst omdat Hij weet wat er staat te gebeuren, nl. het allerergste: Hij zal door God worden geoordeeld om onze zonden en dat houdt in dat God afstand van Hem moet nemen, Zich van Hem moet distantiëren, omdat Hij de plaats in gaat nemen van schuldige en dus zondige mensen. Hij gaat de plaats in nemen van u/jou en mij. Een groter lijden, dan gescheiden te zijn van God, is er niet. Dit lijden, wat Hem stond te wachten, is onvoorstelbaar groot.


Hoe reageert de Here Jezus op wat staat te gebeuren, op deze vreselijke situatie? Hoe is Zijn houding? Dat is een prachtig voorbeeld voor ons! Hij is enerzijds volkomen op God gericht “niet Mijn wil maar Uw wil geschiedde”. Hij is van plan de wil van God tot het uiterste uit te voeren, hoe moeilijk dat ook is.  “Zie ik kom om Uw wil te doen”, dit besluit
was in de hemel genomen.


Anderzijds vraagt Hij tot 3x toe of de Vader deze  beker wil wegnemen. Hoe menselijk en herkenbaar is dit! Zijn strijd, Zijn pijn, Zijn moeite en Zijn lijden brengt Hij bij God, maar Hij laat Zich hier niet door leiden, Hij heeft de keuze gemaakt om ondanks alles de Vader onvoorwaardelijk te gehoorzamen. Hij heeft gedacht aan de vreugde die vóór Hem lag (Hebr. 12:2).


Hoe gaan wij om met (grote) problemen, handelen wij zoal Hij, volgen we Zijn voorbeeld na? Blijven we enerzijds op God gericht en maken we anderzijds onze nood en onze gevoelens bij Hem bekend? Houden we ons
vast aan Hem, klemmen we ons vast aan de Rots? Delen wij onze pijn en ons verdriet met Hem maar maken ook wij de besliste keuze Hem te volgen?


Om te vertrouwen op God is niet altijd makkelijk, het kan strijd kosten, ook dat zien we bij de Here Jezus. Het is zelfs een zware strijd voor Hem. Maar Hij houdt vol en wil niet anders dan de wil van de Vader doen. In ons leven zal ook strijd komen, want het is niet altijd makkelijk de wil van de Vader te doen. Hij gaat vaak een andere weg dan wij zouden wensen
en dat komt er strijd  in ons leven. Buigen we voor Hem en doen we wat Hij van ons vraagt “niet Mijn wil, maar Uw wil geschiedde” of gaan we onze zelf gekozen weg?  Als we de goede keuze maken zullen we groeien
in ons geloof en in ons vertrouwen op Hem. Zonder strijd geen overwinning, dat is iets wat we moeten bedenken, als we de strijd hebben gestreden en hebben vastgehouden aan Hem, dan zullen we ook de overwinning mogen ervaren, en dat smaakt naar meer!


In Lukas is geschreven dat een engel verscheen om Hem kracht te geven, dat is mooi! Dat geldt in zekere zin ook voor ons, “God is getrouw, die niet zal gedogen (toestaan), dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt”, 1 Cor. 10:13. Dat is een geweldige belofte, onze problemen, onze pijn en ons verdriet kunnen vreselijk groot zijn, maar het zal niet té groot zijn. Dat laat God niet toe én Hij zal voor de uitkomst zorgen, wat een liefhebbende Vader. Híj zal voor de uitkomst zorgen, Híj wil ons helpen, als we ons leven verliezen en op Hem blijven vertrouwen.


Na deze vreselijke strijd van de Here Jezus en nadat Hij kracht gekregen had van de engel stond Hij op en ging Hij naar de discipelen. Hij had Zijn wil in overeenstemming gebracht met de wil van Zijn Zender, Hij was volkomen bereid deze wil tot het alleruiterste uit te voeren.


In Psalm 61, 62 en 63 zien de strijd van David. In Psalm 61 roept David tot God, in Psalm 62 is hij in zijn strijd een fase verder en is hij stil voor God en in Psalm 63 is hij nog iets verder in zijn overgave, hij is één met God, verkleefd aan God. Hoe herkenbaar is dit in ons leven, hoe menselijk en dat mag ook, zo heeft God ons geschapen, maar we moeten als kinderen van God gehoorzaamheid leren, zoals Hij gehoorzaamheid als Mens geleerd heeft.  We moeten leren en vertrouwen dat Zijn weg de
beste weg is, dat Hij als onze Maker, precies weet wat goed voor ons is. En om ons zaken te leren moeten we vaak juist door de diepte heen, door problemen heen, maar als we strijden zoals Hij en zoals David gestreden hebben dan zal er overwinning volgen!
Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.