Ik ben de Waarheid

Ik ben de waarheid


De moderne mens zegt dat er geen absolute (stellige/besliste) waarheid is.
Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Waarheid is, zo zegt men, hoe ieder
individu het ervaart en ziet. Dit is volslagen tegengesteld aan wat Gods Woord zegt, nl.: “Ik ben de Waarheid”.


Dat Hij, Christus Zelf, de waarheid is wordt steeds door Gods Woord bevestigd. Hij
is het vleesgeworden, Mens geworden, Woord. De Bijbel is geschreven door allerlei verschillende mensen die zijn geïnspireerd door de Heilige Geest, de Geest der waarheid (Joh. 15:26, 16:13), daarom is het Woord dan ook het Woord der waarheid (Ef. 1:13) en daarom kan De Here Jezus Christus voluit zeggen: “Ik ben de Waarheid”.


Johannes1:14 bevestigt dit ook nog eens: “HetWoord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. Met het Woord dat vlees is geworden wordt de Here Jezus bedoeld en van hem wordt dan ook gezegd dat Hij vol waarheid is.


Als Hij in Johannes 14:6 zegt: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”, dan bedoelt Hij dat het echt waar (waarheid) is, dat Hij de Weg is en dat via deze Weg ook het echte leven kan worden bereikt. Dus Leven met een hoofdletter. Hij is eveneens het waarachtige Licht(Joh. 1:9), het ware Brood (Joh.6:32) en de ware Wijnstok (Joh.15:1).


Hij heeft de waarheid geopenbaard én is de waarheid, zonder Hem zouden we nog in het duister tasten omtrent de Waarheid. Zonder Hem zouden we niets begrijpen van de OT typen, offers en plechtigheden zoals beschreven in de wet van Mozes. Mozes heeft ons de wet doen kennen, waar deze typen, ceremonieën en plechtigheden in zijn vermeld, maar Hij heeft de
Waarheid hier over geopenbaard. In Hem heeft het zijn ware betekenis, zijn vervulling, gekregen. Het wees alles naar Hem die zou komen. Johannes 1: “want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen”


Hij toont ons de waarheid omtrent de weg tot de Vader, tot het ware leven, de ware heiligheid, ware rechtvaardigheid, ware genade etc. In Hem is de Wortel, de Bron, van alle waarheid.


Iemand die Gods Woord kent en heeft aanvaard weet dat Zijn Woord de waarheid is, je hoeft alleen maar te denken aan profetieën aangaande de komst, het leven, lijden en sterven van de Here Jezus. Tal van profetieën wijzen op Hem en deze zijn allemaal uitgekomen. Ook als we letten op wat de Bijbel zegt over Israël zien we dat Gods Woord telkens weer wordt bevestigd. Zeker in onze tijd zien we dat Israel, zoals voorzegd, steeds meer alleen komt te staan, iedereen keert zich tegen Israel en dit zal alleen maar toenemen. Het loopt uit op een climax,de grote verdrukking, met aan het einde de komst in Jeruzalem op de Olijfberg van de Koning der koningen. Alles loopt uit op de komst van de Here Jezus op de Olijfberg in Jeruzalem, zo wordt ons gezegd door het Woord der waarheid.


Er worden vele waarheden verkondigd, maar er is maar één waarheid die vrij kan maken en dat is Jezus Christus, Joh. 8:32. Helaas zijn volgens Rom. 2:8 veel mensen “der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn”. Het zijn mensen die de “waarheid Gods vervangen door de leugen”, Rom. 1:25.  Dat zien we ook in toenemende mate in onze tijd, de mens, het schepsel, denkt het beter te weten dan Zijn Schepper………. Bijzonder is dit, want de wereld wordt steeds meer een chaos met oorlogen, klimaatveranderingen, forse toename van geweld in alle landen, ook daar waar geen oorlog is, telkens weer nieuwe schandalen etc.


Aan ons, die de Waarheid kennen, is de opdracht gegeven  aan deze Waarheid gehoorzaam te zijn, wij mogen ons laten onderwijzen, vertroosten en terechtwijzen door het Woord derWaarheid. We horen het  te overdenken en toe te passen in ons leven. Bovendien worden wij opgeroepen Hem te aanbidden in geest en waarheid, Joh. 4:23.


Tot slot: Psalm 119:30 “Ik verkies de weg der waarheid Ik stel uw verordeningen voor mij”. Dat wij mensen mogen zijn die een bewuste keuze maken voor de weg der waarheid, de weg van Jezus Christus.

 
 


  

  
 


 
 


  

  

  

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.