Een versnelde leegloop (1)

Bestaat er een versnelde leegloop uit de kerken?
Deel 1

Wie zijn nek durft uit te steken loopt de kans dat het hoofd er af wordt gehakt” zegt men wel eens en dat was het geval deze week ook weer eens. Het is bekend van de leden van de werkgroep “Bijbel:Aktueel!” dat ze geen warme voorstanders zijn van kerkelijkeorganisaties, niet vanwege de kerkleden maar omdat de organisatie op zich een gevaarlijke, glijdende helling is die uiteindelijk de ondergang van haar leden bewerkt. (Hier gaan we straks verder op in want een grote sponsor van de Wereldraad van Kerken vinden we terug in de groepen van de New Age en de komende Wereld Regering van Openbaring 13) Deze week kregen we het verwijt dat we “inhakken” op kerkelijke funkties en wel door een man die Drs. als titel voert. Nu zou je denken dat zo’n figuur wel met argumenten zou komen maar niets is minder waar, het bleef bij een paar ongefundeerde kreten, natuurlijk wel kreten die het goed bij de goegemeente doen. De Drs. had schijnbaar de moeite niet genomen om de tientallen Bijbelteksten te controleren op hun waarheid én de context waarin ze waren geciteerd. De felle reaktie van deze persoon brachten mij tot het schrijven van dit artikel, ik heb de archieven nog maar eens nagezocht en elke keer schrik ik van de overvloed van aanwijzingen naar het komende oordeel en de vervlakking van de gevestigde kerken. Of ik het leuk vind? Nee natuurlijk niet, ik denk met heimwee naar de vijftiger jaren terug toen de kerken nog vol waren en alles zo vast en zeker was. Die tijd is voorbij, wie had kunnen weten dat de oprichting in 1948 van de Wereld raad van Kerken ten doel had de kerken uit te hollen? Welke oprechte rooms-katholieke gelovige zou willen geloven dat het satanisme vaste voet in het Vaticaan heeft en welke Amerikaan geeft graag toe dat hun leiders, inclusief de presidenten, lid zijn van obscure en occulte genootschappen? Wie het weet en erkent is al een heel eind op weg en zal dan ook inzien dat “Bijbel:Aktueel!” niet genadeloos inhakt op de kerken en hun ambten, die zal juist inzien dat al dat georganiseer uiteindelijk de mensheid nog verder van Christus afdrijft. Laten we eens heel eerlijk zijn, zou uw kerk lid van de Wereldraad van Kerken zijn als er geen overkoepelende synode was? Nee, uw kerk zou zelfstandig zijn, zonder betaalde krachten die om hun baan veilig te stellen hun heil in de organisatie zoeken.

Tijdens mijn dagelijkse werk kom ik nog al eens in sportzalen, scholen en kerkgebouwen, en met de beheerders van deze gebouwen kom ik nogal eens in gesprek. Sommige ken ik al jaren maar met één heb ik wat intensiever contact door een vroegere gezamenlijke werkgever. Kortgeleden kwam ik weer eens in de kerk waarvan hij de beheerder is en hij vertelde me dat de kerkzaal verbouwd zal worden, hij was er trots op dat er een professioneel podium in komt, hij zag het “helemaal zitten”. Een groter podium betekent voor hem meer baromzet en dus meer inkomsten. Half spottend vroeg ik hem of er dan ook een paar rijen banken uit gaan en hij bevestigde me dat er inderdaad drie rijen uitgaan. Een uur later kwam ik in de kerkzaal en ik zag dat er bij de vorige verbouwing ook al drie rijen uit waren gegaan, men vulde dit dan wel met stoelen op maar er waren al heel wat zitplaatsen verloren gegaan. Thuisgekomen sloeg ik aan het rekenen en toen schrok ik, in een periode van vijf of zeven jaren waren er in dat gebouw toch minstens vierhonderd plaatsen verloren gegaan en dat op een aantal van de oorspronkelijke duizend plaatsen? Die vierhonderd zijn er dan nogal wat! Loopt die kerk dan zo snel leeg? Wát is er toch in vredesnaam aan de hand met de kerken, wie of wat is de oorzaak van de leegloop? Ik hoop dat we samen aan het eind van dit artikel tot de ontdekking zijn gekomen wie de werkelijk oorzaak is maar eerst zal ik u enkele getallen doorgeven die pijnlijk duidelijk aangeven hoe groot de leegloop uit de kerken is. Hiervoor gebruik ik gegevens zo die in “Uitdaging” gepubliceerd:

Leegloop kerken lijkt te versnellen.
De leegloop van de grote kerken is nog niet gestopt, en lijkt procentueel zelfs nog iets groter te worden. De afgelopen vijf jaar raakten de drie “Samen Op Weg Kerken” (hervormd, gereformeerd en luthers) 340.862 leden kwijt - een verlies van bijna 187 mensen per dag. In vijf jaar nam het aantal inwoners van ons land toe met 364.739, ofwel een toename van bijna 200 mensen per dag. De - in absolute cijfers - grootste protestantse groeier, de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt), krijgt ongeveer 3 leden per dag erbij, vrijwel uitsluitend dankzij biologische aanwas. ‘t Is angstig om te zien hoe snel de Evangelische Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden inkrimpt. Een nieuwe kerkelijke en evangelisatorische strategie blijft uit, evenals bij de beide andere participanten in “Samen Op Weg”. Ze moesten maar opschieten met dat proces - anders zijn er straks geen deelnemers meer. Of is het Evangelisch Werkverband (naast het werk van de Hervormde bond voor inwendige zending op g.g., een behoudend en evangelisch getint gezelschap in hervormde kring) te beschouwen als een begin van de dringend nodige koerswijziging?

Doorslaggevend.
Het beeld is duidelijk. Groei voor evangelische gemeenschappen, stabiliteit tot lichte groei bij kleinere reformatorische groepen en verlies bij oecumeninisten en/of vrijzinnigen. Een vaste opinie gecombineerd met een evangelisatorische houding, is doorslaggevend voor de groeikansen. Daarom is ‘t wel erg morbide dat sommige genootschappen hun beleid zelfs een halve eeuw lang niet kunnen aanpassen aan de realiteit….

Reformatorisch en evangelisch.
We zien het groeitempo van de reformatorische langzamerhand afnemen. Vóór 1980 lag de gemiddelde groei van de vijf in de overzicht vermelde reformatorische kerken ruim boven de 1% per jaar. Nu komt dat dicht in de buurt van de 0,6%. Vergeleken met de bevolkingsgroei blijven deze groepen min of meer stabiel. Maar het geboorte-overschot is groter dan bij de bevolking in haar geheel. Dat betekent dat deze groepen veel jongegeren kwijt raken aan andere kerken of aan “de wereld”. De groei van evangelische gemeenschappen is opmerkelijk, maar dat is nog niet één tiende van wat nodig is om de ontkerkelijking op te vangen. Trouwens wat betekent een groei van enkele procenten over vijf jaar? In die tijd is de bevolking gegroeid met 2,41%. Een geringere groei dan dat, is relatief gezien verlies.

Niet aansluiten.
Bijna over de gehele linie is te zien dat mensen minder bereid zijn zich bij een kerk aan te sluiten. In sommige gemeenschappen zie je bij de dalende ledencijfers een toename in het aantal belangstellenden of vrienden. Ook veel (groeiende) evangelische gemeenten worden geconfronteerd met hoge aantallen vaste bezoekers, die zich niet willen aansluiten.

Kerkelijk overzicht over vijf jaar. 

Bevolking van Nederland

15129150

154938889

+ 2,41%

Rooms Katholieke Kerk  

5550389

5459790

-1,63%

Nederlands Hervormde Kerk      

2470934

2194473

-11,19%

Gereformeerde Kerken in Nederland

773932

714951

-7,62%

Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt)     

116902

122749

+5,00%

Gereformeerde Gemeenten Ned/Nrd. Amerika

91837

97395

+4,50%

Christelijk Gereformeerde Kerken

75780

75282

-6.00%

Nederlands Gereformeerde Kerken

29622

29795

+0,58%

Gereformeerde Gemeenten in Nederland

19092

20177

+5,68%

Evangelisch Lutherse Kerk

22695

17275

-23,88%

Doopsgezinde Sociëteit 

15400

13341

-13,37%

Unie van Baptisten Gemeenten

12335

12252

-0,67%

Broederschap van pinkstergemeenten    

10000

12000

+20,00%

Bond van Evangelische Gemeenten

10026

9755

-2,70%

Remonstrantse Broederschap

9805

8438

-13,94%

Leger des heils

7932

7752

-2,27%

Oud Katholieke Kerk

6327

6887

+8,85%

Rafël-Nederland

1369

2274

+66,11%

Kerk van de Nazarener  

874

1226

+40,27%

Evangelische Gemeenten Parousia

471

756

-60,51%

Jehova’s getuigen

31661

32585

+2,92%


Statistieken geven altijd een kil en koud beeld weer en zijn daarom in praktische zin eigenlijk niet te gebruiken want naast de officiële uittocht van kerkleden is er ook nog een “stille” uittocht die niet in cijfers te vatten is. In mijn direkte omgeving zijn er bijvoorbeeld mensen die wél lid van een kerk zijn maar er weinig of niet komen. Over een heel jaar genomen zullen deze mensen gemiddeld 3 á 4 keer in de kerk komen terwijl ze de vaste bijdragen aan die kerk trouw overmaken. Dit kan in de praktijk betekenen dat er van de duizend ingeschreven leden zo’n 750 wekelijks een kerkdienst bezoeken terwijl de overige 250 zich maar weinig laat zien.

Enkele jaren geleden is er ook eens een enquête geweest onder de kerkleden over het gebruik van de Bijbel, het was schrikbarend om te horen dat maar een heel klein percentage van de aktieve kerkleden dagelijks uit de Bijbel las! Persoonlijk maakte ik eens mee dat een vrouw een boekhandel binnenstapte en om een Bijbel vroeg want haar zoontje ging naar de Christelijke school en begon vragen te stellen over de verhalen die de juf voorlas en dat ze zelf geen Bijbel in huis had! De verkoper wilde haar een normale NBG Bijbel meegeven maar dat wilde ze niet, ze vond die Bijbel te moeilijk, het moest een kinderbijbel worden. Toen de vrouw de winkel verlaten had vertelde de Vrijgemaakt Gereformeerde verkoper mij lachend dat haar man al enkele jaren ouderling was in de Gereformeerd Synodale Kerk. Waar moet zo’n kerk in vredesnaam haar leiders weghalen, in ieder geval leiders met (Bijbelse) ruggegraat. Of is de vrijblijvende prediking van de moderne theologen al zo ver doorgedrongen?

In het begin van dit schrijven vroeg ik me af waarom er een versnelde leegloop bezig is vanuit de kerken en met het stellen van deze vraag wist ik eigenlijk het antwoord al, de kerken zijn geïnfiltreerd vanuit de duisternis. Op de zelfde wijze als Eva in Genesis 3 zijn de kerken gevallen omdat ze het Woord van God niet letterlijk namen. Eva vertrouwde meer “op haar gezonde verstand” dan op de woorden van God en door de jaren heen zijn er vele “theologen” geweest die beweerden “verstandig” te zijn maar hun ongeloof op een gehaaide wijze camoufleerden. Zonder het te beseffen zijn ze slachtoffer geworden van infiltranten, van mensen die de duisternis volgden en toch les gaven aan de studenten in de theologie. De kerken zijn door die vroegere studenten gemaakt tot een sociale en “milieubewuste” instituut dat gedwee aan de leiband loopt van de New Age onder leiding van de Wereld Raad van Kerken, die op haar beurt weer gefinancierd wordt door de machtsbeluste en New Age minnende familie Rockefeller. Heden ten dage lopen er vele lijnen naar de new Age die uiteindelijk de antichrist van Openbaring 13 aan de macht zal brengen, een antichrist die in eerste instantie erg religieus zal zijn en daarmee de ontredderde kerken mee zal slepen. De kerken maken zich drukker om het milieu van de wereld dan om het zondige milieu in de harten en de gedachten van hun leden, dit is koren op de molen van de duivel die Eva ook al influisterde dat God haar te kort hield. Eva wilde zich “ontplooien” en wie kent die kreet niet? Heden ten dage willen we ons allemaal ontplooien, desnoods ten koste van onze gemoedsrust, een gemoedsrust die we al jaren niet meer kennen want de duivel heeft heel geraffineerd eeuwen lang naar deze dagen toe gewerkt.

In 1748 werd Adam Weishaupt geboren en zijn eerste scholing kreeg hij van de Jezuïeten, naar de geschiedenis ons vertelt was hij niet in staat om enige vorm morele discipline te verdragen en daarom brak hij op een gegeven moment met de Jezuïeten. Hij, Adam Weishaupt, werd op een gegeven moment professor in het Kanonieke recht aan de universiteit van Ingolstadt in Beieren. De Franse socialist Louis Blanc noemde Weishaupt als stichter van het staats socialisme “één van de meest grondige samenzweerders die er ooit heeft bestaan”. Zo richtte Weishaupt de Orde der Illuminaten op met het Alziend oog als symbool, een symbool dat tot op de dag van heden afgedrukt staat op de Amerikaanse dollar. Onder dat oog staat de tekst “Ordo ab chaos”, wat wil zeggen “We creëren een orde door eerst een chaos te ontwikkelen”. Zo’n streven is precies wat Adam Weishaupt predikte, de bedoelingen van deze samenzweerder kwamen aan het licht in 1786 toen een koerier te paard getroffen werd door een bliksem inslag. De politie vond toen in zijn tas documenten waaruit de bedoelingen bleken van Weishaupt en zijn vele hooggeplaatste aanhangers. In de tien jaren dat de Orde der Illuminaten actief was had ze zich in tal van organisaties binnengedrongen. Zo waren b.v. de Vrijmetselaars zwaar geïnfiltreerd en waren de hoger ingewijden gezworen aanhangers van de ideeën van Weishaupt. De uiteindelijke bedoeling van de Illuminaten was, en is, een totale wereldoverheersing, een Nieuw Wereld Orde, een orde die de meeste Amerikaanse presidenten ook nog steeds voorstaan. Denk maar aan president Bush tijdens de Golfoorlog, hij gaf met regelmaat te kennen dat er vanaf die oorlog een Nieuwe Wereld Orde zou komen. Op de Amerikaanse presidenten komen we later terug, verschillende van hen hebben trouw gezworen aan occulte genootschappen en zijn tevens Vrijmetselaar in de hoogste regionen. In Amerika kent de Vrijmetselarij veel meer graden dan in b.v. Nederland, naar men weet zijn daar zo’n 33 graden en hoe hoger men komt des te occulter de inwijdingen worden. Dat er op de dollar een Alziend oog is afgebeeld is op zich niet zo’n wonder want met de grote trek naar Amerika liepen rijke Vrijmetselaars voorop om hun geluk te beproeven en hun ideeën gestalte te geven.

Het einddoel is, zo als ik al eerder schreef, de totale wereld overheersing. Dit wil men bereiken met elk denkbaar middel, men spioneert er lustig op los, verdraaid de waarheid, indoctrineert, perst af waar mogelijk, beïnvloedt de openbare mening. Het doel van de beïnvloeding is de omverwerping van de democratische regeringen en van de godsdiensten, speciaal het christendom, om dan in die enorme chaos, die er op zal volgen, een “sterke man” en een “nieuw geloof” te installeren. Uiteindelijk wil men dan die sterke man als wereldleider, een wereldleider die in wreedheid andere diktators in de schaduw zal stellen. Sinds de oprichting van deze duistere Illuminaten Orde is men stapsgewijs de gedachtengang van Weishaupt gevolgd, de Franse revolutie, de Eerste Wereldoorlog, de Russische revolutie en de Tweede Wereldoorlog zijn een paar van die stappen. Weishaupt wist dat tijdens zijn leven de Nieuwe Wereld Orde niet ingesteld zou worden, dat het zelfs wel tweehonderd jaar zou kunnen duren, maar hij was er zeker van dat de trein nooit meer te stoppen zou zijn.

Ogenschijnlijk zijn we langzamerhand heel ver van de kerken en hun leegloop afgedwaald maar niets is minder waar. De kerken waren ook in de plannen van de Illuminaten opgenomen, op zich hebben de volgelingen van Lucifer, de duivel, geen moeite met een vrijzinnige en vervlakte kerk. Daarom traden al heel gauw “theologen” in diens van de universiteiten die aanstaande predikanten opleiden. En het duurde dan ook al niet zo heel erg lang voordat er tot in de kleinste dorpen van Europa de vrijzinnigheid gepredikt werd. Adam Weishaupt kon tevreden zijn, de duivel, zijn meester, preekte elke zondag victorie in vele kerken. De duivel heeft helemaal geen bezwaar tegen “een” religie, hij heeft bezwaar tegen de prediking van het Woord van God!

Ik ben er van overtuigd, ik weet het zeker want waar een dominee het Woord naar waarheid predikt groeit het aantal bezoekers per week, dat na enige tijd de Provinciale Kerk Vergadering de dominee schorst is natuurlijk een ander verhaal. De plaatselijke Hervormde Kerk waar ik hier op doel groeide in een paar jaren aanzienlijk in ledental, enkele vrijzinnige leden waren het er niet mee eens en nu hebben ze hun zin, de leden vertrekken uit de kerk en bezoeken tegenwoordig Evangelische Gemeenten in de omgeving omdat het Woord daar (nog) wel wordt verkondigd. De kanker die Weishaupt strooide woekert tot in de kleinste kerkgemeenschappen door.

Op de zelfde wijze gaat het op elk terrein in de wereld, in de economie, in de politiek, in de gezondheidszorg en zelfs in de voedselvoorziening. Het komt voor dat landen met opzet voedsel wordt onthouden om regeringen te dwingen naar de pijpen van de Illuminaten te dansen. Oliebaronnen en bankiers bepalen wat goed of fout is en bewerken de publieke opinie doormiddel van de media die voor een groot deel in hun handen zijn. Wereldwijd zijn er verbindingen tussen multinationals, regeringen, geheime diensten, kerken (door infiltratie) en de volgelingen van Adam Weishaupt die in het geheim opereren doormiddel van groeperingen en organisaties.

Deze groeperingen en organisaties, die op tal van manieren hun invloed proberen uit te breiden en te bestendigen, hebben het doel om binnen een bepaalde tijd een situatie in de wereldpolitiek te creëren waarbij een wereldregering door grote delen van de wereldbevolking geaccepteerd zal worden. Deze wereldregering, of dit wereldbestuursorgaan, zal tevens de antichrist met zich mee brengen die in het Bijbelboek Openbaringen voorspelt wordt. Deze wereldregering is beter bekend als de Nieuwe Wereldorde, zoals deze door de voormalige president Bush en allerlei New Age stromingen wordt gepropageerd. Informatie uit binnen- en buitenland, toont aan dat de meeste organisaties, hoe onderling verschillend ook, dezelfde doelen nastreven, nl. de instelling van een wereldregering met een wereldleider aan het hoofd, die behalve politiek leider ook een religieus leider zal zijn. Dit brengt met zich mee dat er een wereldparlement, een wereldleger, een wereldgrondstoffen directoraat, een wereldvoedsel directoraat en een wereldbelasting directoraat ingevoerd zal worden, compleet met mondiaal geaccepteerd gestandaardiseerd geld. In het Openbaringen wordt daarbij melding gemaakt van het feit dat elke wereldburger een merkteken toegediend krijgt. Dan zal de controle op de wereldbevolking compleet zijn. Deze antichrist zal volgens de Bijbel de laatste fase van de huidige bedeling inluiden, De laatste fase van de genade tijd loopt bijna af en de komende antichrist staat als het ware voor de deur. De “voorbewerkers” van de antichrist zijn sinds Adam Weishaupt bezig een “volmaakte wereld” te creëren maar ik wil uitdrukkelijk stellen dat het hierbij niet alleen gaat om de mensen die deze kwalijke doeleinden uitvoeren. Heel vaak zijn de betreffende personen ter goeder trouw en menen zich daadwerkelijk in te zetten voor een betere wereld, maar het gaat om de duistere en occulte machten die dit streven inspireren. Een streven dat uiteindelijk gericht is op de verheerlijking van de mensheid en de mens op de plaats van God neer te zetten. Pogingen die uiteindelijk geïnspireerd worden door de tegenstander van God, de duivel. Wanneer dit uiteindelijk gerealiseerd gaat worden is onduidelijk. Dát dit gerealiseerd gaat worden laat de Bijbel geen twijfel duidelijk zien. De Bijbel leert dat er een tegenstander van God bestaat die weet dat zijn tijd kort is en rondgaat als een briesende leeuw. Door de zondeval is Satan de overste van deze wereld geworden. Maar God zelf bepaalt de grenzen waar binnen zijn tegenstander mag woeden. Satan is de vader der leugen en de mensenmoordenaar van den beginne. Hij beïnvloedt het denken van de mens, zijn handelen en zijn wil. Hij probeert op alle mogelijke manieren zijn antichristelijk rijk op aarde te vestigen. Daarvoor gebruikt hij alle mogelijke middelen, zelfs de gevestigde religies die de Bijbel ontkrachten en uiteindelijk naar het land der fabelen verwijzen. Tijdens de “Verlichting”, óók een pijl uit de koker van Weishaupt en consorten, zijn de theologische opleidingen geïnfiltreerd en in onze dagen plukken de kerken daar de wrange vruchten van.

Dit wat betreft het theologische aspect van het wereldgebeuren. Nu moeten de onderdelen besproken worden zoals deze zich ten opzichte van elkaar verhouden. Ik zal in het hierna volgende een beschrijving te geven van die organisaties en groeperingen die invloed uitoefenen op de binnenlandse en buitenlandse politiek van de belangrijkste Westerse landen, maar ook, en dat is veel belangrijker, op de wereldpolitiek. Er bestaat een netwerk van onderlinge contacten en relaties. Daarom kan gesteld worden dat de belangrijkste politieke zaken in de wereld worden geregeld door slechts een handjevol mensen, strak georganiseerd en via strikte hiërarchische lijnen. In de hele geschiedenis heeft de mens gestreefd naar macht en machtsuitbreiding. Zijn begeerte naar macht en heerschappij is haar reeds vele malen fataal geworden. Het boek Genesis laat zien hoe er na de zondeval een wereldleider op stond om de wereld te onderwerpen. De naam van deze geweldenaar die niets of niemand ontzag wasNimrod. Kenmerkend was het wrede en militante karakter van zijn regeerstijl. De Bijbel laat ook zien dat God genoeg van deze geweldenarij had en dat Nimrods’ rijk uiteen viel. In deze tijd vond er ook een explosie plaats van occultisme en magie. De Babylonisch-Assyrisch-Chaldeeuwse en Egyptische heidense mysteriën-religies ontstonden in dit tijdperk. Tot op de dag van vandaag zijn deze invloeden aanwijsbaar in de New Age beweging. Feitelijk is er niets nieuws onder de zon, alleen de verpakking is anders. De Gnostiek die de laatste eeuwen veel invloed heeft gehad, en door de eerste christenen in de tijd kort na de Hemelvaart van Christus als een groot gevaar voor het christelijkgeloof werd beschouwd, mag zich op het huidige moment in een grote belangstelling verheugen.

De kern van tal van heidense religies en mysteriegodsdiensten, en ook van de huidige New Age Beweging leert dat de mens in zijn diepste wezen een God is. Dit is erg belangrijk om te realiseren. En daarmee is de New Age beweging een van de belangrijkste gevaren van het Christelijk geloof. De Bijbel leert dat de mens een door God geschapen wezen is, oorspronkelijk zonder zonde, maar door ongehoorzaamheid tot zonde gevallen. Redding zoals de Bijbel dat leert is alleen mogelijk door de kruisdood van Christus.

New Age
De New Age beweging, waarvan velen dachten dat dit een voorbijgaand verschijnsel zou zijn, heeft vele miljoenen in zijn greep. Voor velen is New Age slechts een geestesgesteldheid en een persoonlijke manier van leven. Niets is minder waar. Hoewel volledig onbekend, bestaan er een aantal strak georganiseerde en internationaal operende New Age organisaties die systematisch de New Age idee verspreiden. DeLucis Trust in New York is een organisatie met veel invloed op politieke besluitvormers. De Lucis Trust, opgericht in 1922 runt vele projecten. Met name de Verenigde Naties wordt in hoge mate bewerkt door de ideeën van de New Age. Er bestaan zelfs zeer occulte groeperingen, onder supervisie van deLucis Trust. die trachten politici te overtuigen van de noodzaak van een nieuwe religieuze wereldorde. De Nieuwe Groep van Werelddienaren, bijvoorbeeld, bereidt de wederkomst van de Christus voor. zij heeft nauwe contacten met de VN en probeert een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen waarbij mensen ontvankelijk gemaakt worden om een spiritueel wereldleider te accepteren als hun redder. Daarom moeten bestaande verschillen tussen de diverse wereldreligies opgeruimd worden. Volgens de New Age komen alle godsdiensten uit een oerstroom van het menselijke denken. Geen enkele religie kan en mag enige exclusiviteit claimen. Daarom vindt men dergelijke New Age organisaties terug bij de oecumene waar sprake is van een dialoog tussen de wereldgodsdiensten. De Wereldraad van Kerken wordt door deze New Age organisaties gezien als de grote promotor van de dialoog tussen de wereldgodsdiensten.

Maytrea beweging
Het uiteindelijke doel is de proclamatie van een wereldgodsdienst. De ideeën werden in 1982 voor het eerst gelanceerd door de leider van de maytrea beweging, Benjamin Crème, die in contact staat met deHiërarchie van de Verheven Meesters. Deze “meesters” een kondigden wereldleraar aan volgens Benjamin Créme. Die Hiërarchie is niets anders dan een occult centrum van waaruit demonische krachten verspreid worden.

Geheime genootschappen
Verder bestaan er geheime genootschappen, kleine groepen met een samenzweerderig karakter. Geheime genootschappen komen in elk land van de wereld voor. Een geheim genootschap is een organisatie die probeert zijn bestaan te verhullen. Zij bestaan in een primitieve samenleving net zoals in een hoog geïndustrialiseerde Westerse samenleving. Zij kennen een eigen manier om leden te werven, een eigen inwijdingsritueel, een eigen interne code en een eigen levensovertuiging of filosofie. Er bestaan vele soorten geheime genootschappen. De reguliere Vrijmetselarij is geen geheim genootschap; de adressen van de loges staan in het telefoonboek. De meeste vrijmetselaars zijn ter goeder trouw. zij streven daadwerkelijk naar een betere wereld. Het zijn echter de hoogste graden en met name de geheime loges die zich van de reguliere Vrijmetselarij hebben losgemaakt en belangrijke politici als leden tellen.

Italiaanse Vrijmetselaarsloge P2 Gladio
Een voorbeeld van een organisatie die zich van de reguliere Vrijmetselarij heeft losgemaakt is de ItaliaanseLoge P 2 wier bestaan in de jaren tachtig is onthuld. Bijna duizend Italiaanse toppolitici, legerofficieren, topambtenaren, bankdirecteuren, industriëlen en journalisten waren lid van deze loge die een staat in de staat vormde en een duidelijk subversief karakter had, of nog steeds heeft, en van waaruit tal van contacten liepen (lopen) naar links - en rechts-extremistische terreurgroeperingen, westerse inlichtingendiensten, de CIA, drugshandelaren, dictators, het Vaticaan, criminele banken en naar deMalthezer-ridderorde. Belangrijke contacten tussen Italiaanse toppolitici, de CIA, de maffia en het reeds opgeheven geheime stay-behind netwerk Gladio, verliepen via de P-2 loge. Het netwerk, Gladio, was (of is nog steeds) actief in bijna alle landen van West-Europa. De Nederlandse regering ontkende kategorisch dat ze er bij betrokken was maar nadat er een enorme wapenvondst was gedaan kón ze er niet meer onderuit. Bij nader onderzoek bleek zelfs dat de minister van Defensie geld gebruikte voor deze geheime organisatie dat niet naar de regering of de rekenkamer werd verantwoord! De toenmalige ministerpresident, Ruud Lubbers, deed achteraf nogal vaag en noemde deze groep een “samenzweerderig groepje dat allang is opgeheven”. De werkelijkheid is eventjes anders, uit verschillende verklaringen bleek dat Gladio doormiddel van diefstal aan geld en goederen kwam, zelfs wapens werden uit legerdepots weggenomen en het onderzoek naar de diefstal liep altijd “met een sisser af”, officieel was het onderzoek dan vastgelopen. Er zijn een paar (ex) Gladioleden veroordeeld, het is twee maal voorgekomen dat een verdachte de ministerpresident als getuige wilde oproepen maar daar wilde de rechtbank na “enig beraad” niet verder op in gaan. De Gladioleden hadden kunnen weten dat het op deze wijze zou gaan want elke geheime organisatie laat haar mensen vallen als haar bestaan in het gevaar komt. In Nederland waren vooral rechtse mensen actief, o.a. uit de geledingen van het O.S.L, maar ook beroepsmilitairen, geleerden, managers en luchtvaartpersoneel waren in deze gevaarlijke club opgenomen. Opvallend is het dat er in het O.S.L zowel kerkleden uit de uiterts rechtse kerkelijke hoek én liberalen hand en hand samen werkten (werken).

De Loge P-2 was ver over de Italiaanse landsgrenzen actief en er zijn aanwijzingen dat de P-2 nog steeds activiteiten vertoond. Deze hele geschiedenis van obscure gebeurtenissen moet ruim tien jaar naar dato nog geschreven worden! Het doel van de Loge P-2 was de restauratie van een rechts autoritair regime in Italië. Er zijn in West Europa nauwelijks voorbeelden te noemen waarbij op zo’n georganiseerde manier getracht is de legale staatsmacht te ondermijnen met complotten op het hoogste niveau van de staatspolitieke instellingen.

Werkgroep ”Bijbel:Aktueel!”

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.