De Geest van de Pinkster-Charismatische eenheid(2)

The Spirit of the Pentecostel-Charismatic Unity
De Geest van de Pinkster-Charismatische eenheid
deel 2

De stilte van instemming.
Waar zijn de Pinksterstemmen die Rome afwijzen? Die zijn er niet! In feite is de stilte oorverdovend! De rally’s, de conferenties, de bladen en de boeken, allen accepteren unaniem in totale en absolute eenheid de Rooms Katholieke Kerk, en dat zonder één stem van verontrusting! De wereldwijde Pinksterbeweging is één van een onheilspellende kalmte - een verbiedende stilte dat die gastheren  van de hemel tot stilte zouden kunnen roepen. Er is een andere verschrikkelijke stilte. Het komt uit het bastion van de Katholieke-charismatische vernieuwing. Waarom is er geen protest tegen de afscheiding van hun kerk en van de apostolische waarheid? Rome houdt nog steeds vast ’aan nieuw leven van de zondaar door de waterdoop’. Redding komt door goede werken, sacramenten van genade, persoonlijke offers en een verdienstelijk systeem. Er is geen verzekering voor de individuele ziel.

Vergeving van zonden door vasten, boetedoening, gebeden en aflaten. Verlossing van de ziel wordt nog steeds voltooid in de louterende vlammen van. Het vagevuur. Gebeden tot de Maagd Maria worden uitgesproken en ze wordt vereerd als mede-verlosseres met Christus. Maria is nog steeds Rome’s koningin van de Hemel. (Zie: Jeremia hoofdstuk 44) De Heiligen worden gezien als bemiddelaars. Verering  van relikwieën, beelden en heiligen is nog steeds geaccepteerd. En Christus wordt elke minuut van de dag geofferd in de offering van de mis voor de zonden van de levenden en de doden. Het communebrood of hostie wordt vereerd als de echte God van de hemel. Redding door geloof alleen in Christus en Zijn vergoten Bloed wordt officieel én persoonlijk afgewezen. Geen, protest, gemopper, onenigheid of zelfs gefluister van ongerustheid wordt gehoord. In een dodelijke stilte volgen Charismatische leiders en hun miljoenen volgelingen deze dogma’s, beslissingen en pauselijke rondzendbrieven van hun kerk. Deze leringen waren onbekend in de vroege kerk en zijn eeuwen later gekomen. Geen voorzichtigheid wordt betracht, en geen waarschuwing voor deze door mensen gemaakte religieuze-structuur wordt gegeven aan de 650.000.000 medekatholieken. In tegenstelling wordt het anti-bijbelse en afvallig systeem ’stil’ gehouden en respectvol intact gelaten De huidige toestand wordt in de toekomst aangehouden. De eliminatie van elke gedachte van verandering werd her-bevestigd door de Paus vlak voordat hij de Charismatische conferentie verwelkomde. Hij zei: ’Hou in gedachten dat de lering van de Concilie van Trenthe, betreffende de noodzaak van integrale belijdenis van sterfelijke zonden nog steeds aanwezig is en voor altijd in de kerk aanwezig zal blijven... De liefde, bovennatuurlijk begrepen, voor toegeeflijkheid, verbonden als zij zijn met de zekerheid van zonden en de sacramenten van verzoening, met het geloof in het hiernamaals, speciaal in het vagevuur, met de mogelijkheid van het terugkeren van de verdiensten van het mystieke lichaam, dat met de commune van de heiligen is, is een veelomvattende identiteitskaart van de authentieke Katholieken’  (Pauselijke redevoering tot de Heilige Boetepriesters, het Katholieke register, 28 februari 1981). Een geest heeft succes gehad in het verenigen van niet-katholieke Pinkstermensen samen met authentieke en historische Roomsen. Dit verbazende kunststuk werd uitgevoerd door een geest die reël en krachtig is. Het is niet een nieuwe geest omdat deze ook de geboorte van de Rooms Katholieke Kerk zelf bewerkte, 2 ½ eeuw na de dood van de apostelen. Ze is ontwikkeld, gecontroleerd, geïnspireerd, gedirigeerd en grootgebracht, en heeft het Rooms Katholicisme gebruikt voor dit uur. Vandaag heeft die geest de Pinkstermensen zelfs doordrongen en is bezig om de Pinksterkinderen naar ’huis’ terug te brengen, naar..... Rome.

De nieuwe geboorte en duisternis
De uitdrukking ’wedergeboren’ staat hoog in het vaandel van de Pinkstermensen en de Charismatischen. De hele Charismatische beweging is bekend met het gebruik van deze Bijbelse term, maar is hun claim van opnieuw geboren worden werkelijk legitiem? Met andere woorden; is de Charismatische beweging echt of is het een produkt van een valse geest?

Het Woord van God zegt:’ Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God’
(1 Petrus 1:23).

De wedergeboorte is een realiteit en verbindt de mens aan het Woord van God. Hij wordt één met de Waarheid. De Heilige Geest van God maakt dat wie waarheid gelooft; de waarheid liefheeft, vecht voor de waarheid, mensen brengt tot de waarheid en er naar zoekt mensen in de waarheid te houden. - het Woord van God. De Bijbelse wedergeboorte schept een mens dat licht van de duisternis kan onderscheiden en gelooft dat het licht tegenover de duisternis staat en mijdt . Hij zou, net als zijn Heer, het duister moeten haten. (zie Hebr. 1:9) Zijn nieuwe liefde, de eerste vrucht van de waarheid ’verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid’ (1 Kor. 13:6). Het hele zijn van een nieuwgeboren kind van God bestaat uit waarheid; het Woord van God. Vreemd genoeg toont de ’wedergeboorte-ervaring’ in de Pinkster- en Charismatischebeweging weinig of geen interesse in de waarheid. In plaats van liefde en de nadruk op de waarheid verwerpt de Charismatische beweging de Bijbelse eer, die de leer der waarheid is. Verder hebben de Pinkster-en de Charismatische groepen er genoegen in een broederschap te vormen met de ergste vorm van duisternis, het Rooms Katholicisme.

De Redder zei: ’Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.’

Wanneer de ’geest’ de vorming van een wedergeboorte claimt, en weinig of geen interesse in de waarheid toont, kunnen we op gezag van Gods Woord vaststellen dat die geest niet de Heilige Geest van God is. Verder, wanneer die geest mensen terug laat keren tot- of broederschap laat aangaan met, de duisternis dan is alle twijfel betreffende zijn identiteit afwezig. Het is de geest van de antichrist. Dit is het echte gezicht van het Pinksteren. Ze wordt geleidt door een geest van de duisternis omdat ze geen liefde voor de waarheid toont en mensen tot zonden en broederschap leidt met dat wat God haat.

Heilig in het omgekeerde
De Geest van onze levende God is een van Heiligheid. Het volledige Oude- en Nieuwe Testament onthult het overtuigende bewijs voor dit feit De Geest van God riep en roept nog steeds naar absolute afscheiding van elke openbaring van kwaad. De geest die door de katholieke priesters werkt bewerkt het tegenovergestelde. Hij roept op tot een hernieuwing van die dwaling binnen het Romanisme die een walging zijn voor de Heilige God. Verder zoekt het eenheid tussen hen die zeggen Christus te dienen en de spirituele duisternis. Gods Woord roept op tot scheiding (lees II Kor. 6:14-18). De geest van de pinksterbeweging is in staat van oorlog met onze Heilige God. De echte geest achter Pinksteren, met al zijn vormen, variaties, namen en al de aangeslotenen, is niet de Heilige Geest van God. Het is de geest van de duisternis. Pinksteren maakt geen aanstalten in richting te gaan van de persoonlijke heiliging. De reden? Hun motiverende en besturende geest is niet de geest van heiligheid. Het is niet de Christus waarvan de Bijbel zegt ’Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven..’ (Joh. 14:16) De Pinkster- of Charismatische geest is één van valsheid, verleiding en leugens. Het is ’een andere jezus’ en ’een andere geest’ en ’een ander evangelie’, precies zoals toen de apostel  zijn zorg uitdrukte naar de Korintische kerk (II Kor. 11:4)

Wanneer mensen hun gedachten laten beïnvloeden door Charismatische- of Pinkster programma’s, dan spelen ze met het occulte. Zij gaan samen met spiritisme, verschijnend in een geraffineerde en verleidelijke vorm. In de Pinkster- of Charismatische beweging is spiritisme verborgen onder de mantel van Christendom welke een bijna perfecte camouflage geeft.

Vallen in de Geest
’Wat de wereld vandaag de dag nodig heeft zijn tekenen, wonderen, en nog eens wonderen’. Dit zei evangelist Jou Hughes, spreker tijdens de Full Godspel Business Men’s  bijeenkomst van 26 juli 1982 te Nashua, New Hampshire. De menigte kreeg hun teken, het fenomeen dat bekend staat als ’vallen in de geest’. Velen die naar voren stapten zagen een hand op hun afkomen en enkele seconden later vielen ze in een staat van bewusteloosheid. De beleving is normaal bij elke Charismatische--groep in de gehele wereld, ongeacht geloof, kleur of ras.

De vraag naar tekenen en wonderen is niet nieuw. De Redder zei als antwoord op een vraag om tekenen ’Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet.’. (Mat. 12:39) Het hele proces van het Charismatische ’vallen in de geest’ draagt een stempel. Niet die van God, maar van de duisternis. Ten eerste zei de Redder dat het vragen om tekenen een vrucht van het kwade was. Het verlangen was geïnspireerd door satan. Ten tweede is de hand van demonische krachten duidelijk door het vallen zelf. Mensen vallen niet bewusteloos neer, ze worden stijf en vallen achterover in, wat kan worden omschreven als, een ’ceremoniële val’. Allen gaan volgens het zelfde patroon. Zij ervaren allen dezelfde trance of met verlies van bewustzijn.

Het Woord zegt dat satan het prachtig vindt de mens te laten vallen. Hij zij tot Christus ’Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden.’ (Matth. 4:9) Tijdens een voorval hoorde de Redder deze getuigenis betreffende een kind dat door demonen was bezeten ’Heere! ontferm U over mijn zoon; want hij is maanziek, en is in zwaar lijden; want menigmaal valt hij in het vuur, en menigmaal in het water.’’(Matth. 17:15) Toen dezelfde demonisch bezeten persoon tot Christus werd gebracht ’en als hij Hem zag, scheurde hem terstond de geest; en hij vallende op de aarde, wentelde zich al schuimende.’ (Mark. 9:20) In tegenstelling tot het vallen zegt de stem van Christus, zoals geschreven in het Woord: ’Sta op, neem uw beddeken op, en wandel’.’(Joh. 5:8) Vallen in de geest veroorzaakt altijd een verlies van persoonlijke controle. Mensen voelen een trance of verlies van mentale mogelijkheden. Vele jaren werden vrouwen bedekt met dekens om verhalen over schandalige situaties te voorkomen. Nu doen oplettende bewakers dezelfde taak. De Bijbel waarschuwt ’En de geesten der profeten zijn den profeten onderworpen. Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de Gemeenten der heiligen. Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt’’ (2 Kor. 14:32-34) De Pinkster ervaring is niet afkomstig van God; het is een produkt van kwade geesten, de auteurs van geestbeïnvloeding en zintuigelijke misleiding. Dat staat in contrast met de mens die bevrijd was van demonische controle, en zij vonden ’den bezetene zittende, en gekleed, en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had, en zij werden bevreesd.’.  (Mark. 5:15). Mensen van de wereld bekend op het gebied van demonie hebben de bovenstaande ervaring omschreven als één van satan’s middelen. Kurt Koch zegt: ’Ik kan het fenomeen vallen in de Geest niet accepteren als het werk van de Heilige Geest’. (Occult ABC pag. 115) Merel F. Unieer schrijft ’Prominente genezers en Charismatische leiders maken een fatale blunder door deze dingen als echte gaven van de Heilige Geest te verklaren.

Ze zouden het moeten herroepen... de steeds- vergrotende Charismatische verwarring in de kerk van vandaag vertegenwoordigd een slimme lichtkrans - gekroonde strategie van satan om Gods mensen te verdelen en hen onder een zeer subtiele, maar zo echte vorm van occulte te brengen’ (What Demons Can Do To Saints (Wat demonen heiligen kunnen aandoen), pag. 164 - 188)

De Redder adresseert de volgende woorden tot de Pinkster-Charismatische wereld: ’Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!’. (Matth. 7:22-23)

De opkomende wereldkerk
In de woorden van Talmadge Spence, Th. D., D.D., zoon van de vroegere Bischop Hubert T. Spence van de Heilige Pinkster Kerk en zelf een voormalig Pinkster voorganger, ’In de afgelopen oecumenische bewegingen zijn er twee dringende bewegingen geweest waarin het nodig was om samen te werken en om effectief te zijn. Zij zijn: geest en leer. We kunnen zeker zijn, nu er een eenheid is bereikt door de ’Geest’, dat er tevens een eenheid van leer ontstaat. Eerst komen de fouten, dan de weg en daarna tenslotte de leer.

We zien niet alleen een beweging naar een religieuze broederschap door de neo-oecumenischen naar de Rooms Katholieke Charismatische beweging, maar ze zien tevens een tot stand komen van een enkelvoudig en definitief religieus concept die de vertegenwoordiging van de laatste religie zou kunnen zijn, die van de antichrist.  (Rome: Crusade or Crucible? (Rome: kruisvaart of smeltkroes?) pag. 126-127).

Een sterke geest beweegt zich door het labyrint van de Pinkster-Charismatische vernieuwing. Die geest is dezelfde bedrieglijke stem die in de hof sprak en zei: ’Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.’. (Gen. 3:5). Het is de vijand van onze Heilige God, een opstandige geest uit de duisternis. De apostel waarschuwde voor de komst van deze ’Andere geest’ (2 Kor. 11:3-4) En nu wordt de stem van die geest gehoord, roepend om eenheid en de formatie van de universele samengestelde eindtijd religie zoals beschreven in de Openbaring aan Johannes.

Aanvulling 1984
Het tempo versneld zich. Kortgeleden zijn grote stappen gemaakt door de Pinkster-Charismatische geest in haar race voor een wereldwijde religieuze eenheid. De operatie gaat nu in drie richtingen - het oecumenische evangelie van Billy Graham, de wereldraad van kerken en tenslotte van de Pinksterbeweging, een hernieuwde richting met het Romanisme. ’Amsterdam ’83’ zag 5000 afgevaardigden en evangelisten van over de gehele wereld die samen kwamen. De ’Billy Graham’s Internationale Conferentie van rondreizende evangelisten’ was anders dan zijn andere meetings. Het was een overgave van het Graham genootschap aan de Pinksterbeweging. ’Charisma’, de stem van de niet-katholieke Pinkstergelovigen, schreef ’Het evenement had een uitdrukkelijke Pinkster Charismatische smaak welke mee leek te gaan in een verschuiving in houding en terminologie van de leidende wereldevangelist en zijn organisatie’. (Charisma, oktober 1983) De directeur van de 700 Club, Pat Robertson, sprak en nodigde deelnemers uit om de handen in een te slaan en hem te volgen in gebed. ’Charisma’ schreef ’Het crescendo van de deelnemers verdrong bijna Robertson die over sprak via de luidsprekers. Er waren duidelijk duizenden Pinksters uit de derde wereldnaties welken gewoon waren zo te aanbidden... Het is onmogelijk te weten hoeveel deelnemers Pinkstermensen waren, maar de schattingen variëren van éénderde tot een-half’. Pinksterspreker Dennis Peterson merkte Graham’s ’verschuiving in de muziek met het enorme aantal hernieuwingsliederen wat gezongen werd in de diensten viel op’. Dr. Paul Cho, voorganger van de grootste Pinkstergemeente van de wereld, vertelde de conferentie dat ze een ’geloofs taal’ moesten ontwikkelen en een ’openbarings kennis’. Hij benadrukte tevens de noodzaak van visies en dromen welke zeggen dat ook dezen geloof voortbrengen. Robert Schuller zei: ’God kan en wil u een visioen geven, een droom. Het idee dat God in uw gedachten plaatst is het ergste om te verkwisten’. Andere Pinkstersprekers waren Luis Palau en Bernhard Johnson. De atmosfeer leidde Billy Graham’s hoofdcoördinator, Dr. Bill Bright, tot de bekentenis dat hij ’nu toestaat dat zijn Campus kruisvaart personeel de Charismatische giften praktizeren, inclusief het spreken in tongen’. De integratie van Graham’s genootschap in de Pinkster beweging zal de vorming van de wereldkerk van de antichrist versnellen. Nu al zijn vele evangelisten onder leiding van Graham gaan samenwerken, en een genootschap aangegaan en, vormen met het Rooms Katholicisme. De duisternis in de wereldwijde religieuze eenheid zal vergroten door de betrokkenheid in het Graham- complex van krachtige satanisch gevoede energie - de oecumenische Pinkster-Charismatische geest van eenheid. Ten tweede, de geest is verplaatst en activeerde een organisatie die bekend staat voor zijn gewelddadige houding tegenover het werk van God - de ’Wereldraad van Kerken’. De Pinkstergeest heeft, net als met het Romanisme, niets veranderd aan het goddeloze karakter en de afschuwelijke acties van de wereldraad. Ondernemen is, zoals gewoonlijk, het bevel van de dag op een radicale verandering na - de aanwezigheid van tongen en vallen in de geest, openbarings belevingen van de Pinksterbeweging.

De Wereldraad van Kerken is opgericht in 1948 met het doel van het bereiken van wereldwijde religieuze eenheid, ten koste van elke prijs. Dat is een eenheid ongeacht geloof, inclusief de Boeddhist, Hindoe, Sikh, Moslim, Grieks-orthodox, afvallig Christendom en Judaïst. Niet alleen is de wereldraad een perfect gebied voor hen die Bijbelse waarheid bespotten en ontkennen, maar de wereldraad is tevens schreeuwerige spreekbuis voor het Internationaal Communisme. In feite zijn onder de leden van vandaag o.a. talloze atheïsten en leden van de Russische Geheime dienst (KGB). De wereldraad van kerken is een zelfverklarende en bewezen vijand van God en de mensheid.

Niettemin nam de Pinkster-Charismatische beweging een ’verheugend en actief’ verblijf binnen de wereldraad van kerken op 24 juli 1983 aan. De 6e vergadering te Vancouver zag een schare van de wereldwijde Pinksterbeweging in verschijning representeren. De nieuwe bestuurder van de Pinkster hernieuwing samen met de InterVarsity beweging en de Oost-Afrikaanse opwekking, Gwen Cashmore, arriveerden een maand eerder met zuster Joan Puls, een Franse non. Een grote tent voor oecumenisch gebed en aanbidding werd opgezet.

De Wereldraad in de ban van Kerken Pinksterbeweging.
Pinksterafgevaardigden organiseerden ’een gebeds bijeenkomst om te bemiddelen bij naam voor al degenen die naar Vancouver kwamen, in drie dagelijkse sessies. Tijdens de vergadering werd een 24-uurs gebedswake gehouden, als ondersteuning van de bijeenkomsten en de persoonlijke verzoeken zoals aangereikt in vredes handboek’ (Charisma, oktober 1983). David du Plessis, die zich richtte tot de voltallige bijeenkomst, drukte zijn enthousiasme uit in de volgende woorden ’Ik ben naar alle vijf bijeenkomsten geweest. Toen ik begon kon ik niets anders zien dan slecht zaad, maar nu overweldigd de tarwe het slechte zaad!’ De Pinksters-in-opkomst gebruikten het kiessysteem om te spreken voor de vergadering en de Zwitserse theoloog Arnold Bitlinger was voorzitter van de bijeenkomst. Hij heeft de publikatie, ’De kerk is charismatisch’, van de wereldraad van kerken geschreven. Het kwam in navolging van ’een consult met Pinkstergelovigen van over de gehele wereld, waaronder Demos Shakarian’.

Er is geen protest gekomen vanuit de Pinksterbeweging over het nieuwe huwelijk. Hun streven om samen te zijn met één van de werelds meest afschuwelijke religieuze organisaties kent geen grenzen. Dit is een herhaling van de Pinksterreactie van het invoegen in Rooms Katholicisme in de Pinkster beweging. Het geloof van het Rome bleef onveranderd, maar dit stoorde de Pinksters niet. Gelijkenis met de wereldraad van kerken is dat het geen inkeer of verandering toont van het pad der goddeloosheid, maar het doet de Pinksterbeweging in geen zichtbare weg pijn. Uiteindelijk zijn de stappen naar eenheid van de Pinksterbeweging met het Rome verhevigd. Veel details zijn duidelijk gemaakt in een verbazingwekkend document dat laatst werd gepubliceerd in het maandelijkse ’New Convenant’, de stem van Rooms Katholieke Pinkstermensen in Amerika. De schrijver, Nick Cavnar, bezocht Dr. Vinson Synan, een bestuurslid van de ’Pinksterheiligingskerk’, een van oudste Pinkstergezindten. Dr. Synan is de door de Pinkstergelovigen de meest gerespecteerde geschied-kundige en geleerde autoriteit in de Pinksterbeweging van de gehele wereld. Zijn vader was bisschop in de Pinksterheiligings beweging. Dr. Synan’s boek ’The Holiness Pentecostal Movement’ (De Heiligheid Pinksterbeweging) werd een klassieker toen het gepubliceerd werd in 1971. Het werd in 1974 opgevolgd door ’Charismatic Bridges’ (Charismatische bruggen).

In het Interview van 1984 nam Dr. Synan het standpunt in ’dat Pinkster en Katholieke charismatici geroepen zijn om samen te staan’. Hij steunde zijn bewering met het getuigenis van de samenwerking met Rooms Katholieken door de vele jaren. In 1973 nam hij deel aan een formele oecumenische dialoog tussen Vaticaanse en Pinkster theologen. Hij hielp bij het organiseren van de 1977 Kansas City Conferentie wat wordt beschreven op de pagina’s 5 en 6 van zijn boekje. In 1978 werkte hij nauw samen met Kardinaal Leo Joseph Suenens in het ondersteunen van de oecumenische Pinkster rally’s door de Verenigde Staten. Het interview benadrukt het feit dat in dit boekje wordt beschreven - de geest van de Pinkster-charismatischebeweging heeft geen interesse in waarheid. Nick Cavnar vroeg ’Wij (katholieken) hebben meer aandacht gegeven aan de taak van het vormen Katholiek charismatischen tot Katholieken. Hoe ziet u dit...?’ Dr. Synan antwoordde ’Ik heb er geen probleem mee als ik een Katholiek-charismatisch persoon zien die zijn kerk liefheeft. Ik denk niet dat er veel belang is bij een Kahtoliek-charismatisch gelovige die zijn kerk verlaat. Het historische feit is dat hij een Katholiek is en getrouw aan zijn kerk is, maar hij is gedoopt in de Geest...’

Een beweging, vele stromingen.
Toen kwam de meest belangrijke vraag. ’Wat denkt u waar dit allemaal heengaat? Waarom is eenheid tussen deze twee groepen (Pinksters en Katholieken) zo belangrijk?’ Het antwoord van de spreekbuis van de Pinksterbeweging ondersteund alles wat gelezen is in dit boekje. Dr. Synan zei:

’Als u het in een historisch perspectief bekijkt vertegenwoordigd Pinksteren een beweging die afkomstig is uit het begin van deze eeuw, Het begon in de heiligingsgemeenten en spoelde naar vele nieuwe Pinkstergroepen stroomde daarna over naar de charismatici in vele Protestante gezindten en vandaar vloeide ze naar de Katholiekekerk... Ik denk dat het duidelijk is dat in de komende decennia van deze eeuw en daarna de Christelijke zaken meer en meer in de handen komen van de Katholieken en de Pinkstergemeenten. En de enige brug tussen deze twee groepen, tenminste in de wortel, is het Charismatische... Pinkstergelovigen, welke de kracht van de Geest benadrukken, is de meest geweldige kracht in het christendom van vandaag. Dit is de kracht die het Christendom zal veranderen en dit is wat de hebben de Pinkstermensen en de Katholieke charismatici gemeenschappelijk. hebben..’  (New Covenant, januari 1984).

De roep om eenheid door de pinkster-charismatici is inderdaad een enorme kracht en zal inderdaad een eenheid veroorzaken in het afvallige gedeelte van het Christendom - de valse bruid van Christus welke in de schrift bekend is als Babylon. Maar wacht! Een andere stem roept. Zijn oproep is niet gebaseerd op de ervaringen van het Pinksteren, maar op een eenheid die gebaseerd is op afscheiding. Dat is afscheiding voor een eenheid gebaseerd op waarheid en heiligheid zoals gedefinieerd is in de Bijbel. De ware Heilige Geest van God zegt ’Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen.’ (2 Kor. 6:17). De lezer moet beslissen welke van deze twee stemmen hij zal gehoorzamen.

Op die beslissing rust de toekomst van Amerika en de Wereld. De huidige maatschappij wordt geconfronteerd met de dreigende uitspraak van een Heilige God voor de goddelozen Afscheiding van kwaad is God’s ultieme verlossing. Het is altijd zo geweest. (zie 2 Kron. 7:14). Het was ook zo met het oude Israël toen dit volk zich verenigde met kwaad. En het is vandaag hetzelfde, in een modern parallel. De geest van de Pinkster-Charismatische eenheid leidt miljoenen terug naar de ruïnes van Roomse leugens, fouten en verafgoding. Het is het systeem dat God haat en Hij heeft beloofd het te vernietigen. Hij zegt ’Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.’ (Openb. 18:4)

Wilson Ewin

Een belangrijk aangevuld vervolg op dit boekje is uitgegeven en het heet ’Evangelism: The Trjohan Horse of the 1990’s’ en het bevat 23 pagina’s.

Vertaling door: Werkgroep Bijbel:Aktueel!

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.