De Joodse Messias

Jezus als Messias de Zoon van Jozef

Als wij het Nieuwe Testament lezen, nadat wij kennis genomen hebben van de rabbijnse Messiasverwachting met betrekking tot de Zoon van Jozef, vallen wij van de ene verbazing in de andere. Hier moet de vraag gesteld worden, of dit alles allemaal op toeval berust, of dat wij hierin de hand van God mogen zien. Wat zien wij?

Als het geslachtsregister van Jezus gegeven wordt, wordt iets heel bijzonders verteld. Hoe heette de man van Maria ? Terwijl er een keuze kon zijn uit een groot aantal namen, heet de man van Maria uitgerekend ’Jozef’ en wordt Jezus regelmatig ’Ben Joseef’, ’de Zoon van Jozef ’ genoemd. ’Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die de Messias genoemd wordt.’ (Mattheus 1:16 ) Hier wordt de Messias al meteen getoond als de Zoon van Jozef.

Natuurlijk weten wij, dat de Joden gewend waren om iemands afkomst te vermelden, door hem ’de zoon van’ te noemen. Zo zou Jezus ’Jeshoea ben Joseef ’ (Jezus de Zoon van Jozef) genoemd kunnen worden. Mogelijk zal dit ook vaak gebeurd zijn. Maar... het gaat nu om de wijze waarop de Bijbel dit weergeeft.

Terwijl het Nieuwe Testament de nadruk legt op het feit, dat Jezus door een wonder Gods mens geworden is en dat Maria wel Zijn moeder was, maar Jozef niet Zijn vader, is het opmerkelijk, dat Hij regelmatig ’de Zoon van Jozef’ genoemd wordt. Als de Bijbel hiermee bedoelt te zeggen, dat Jezus toch gewoon een Zoon van Jozef is, ontkracht de Bijbel meteen het wonder van Jezus’ Goddelijke afkomst. Dat kan dan toch eigenlijk niet de bedoeling zijn. Of... laat de Bijbel zien, dat de mensen in Jezus’ tijd Hem hielden voor Messias Zoon van Jozef? Wij geven enkele voorbeelden.

’Filippus vond Natanaël en zei tot hem: wij hebben Hem gevonden, van wie Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth .’ (Johannes 1:46 ) ’De Zoon van Jozef’ is de vertaling van ’Ben Joseef’, de naam van de eerste Messias. Dat Natanaël hier ook aan de naam van de Messias gedacht heeft, blijkt uit zijn antwoord. Filippus zei er namelijk niet bij dat het om de Messias ging. Natanaël begreep direct, dat het over de Messias ging. Hij wist echter dat de Messias uit Bethelehem en niet uit Galilea zou komen en reageerde als volgt: ’Kan uit Nazareth iets goeds komen?’ (Johannes 1:47 )

In de volgende teksten lijkt het alsof het tegendeel aangetoond wordt. ’De Joden dan morden over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik ben het brood, dat uit de hemel nedergedaald is, en zij zeiden: is dit niet Jezus, de Zoon van Jozef , wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt Hij nu: Ik ben uit de hemel nedergedaald?’ (Johannes 6:41,42 ) Vanuit christelijk oogpunt wordt hier juist gezegd, dat Jezus gewoon de zoon van Jozef is. Vanuit Joods oogpunt staat er iets bijzonders.

De Here Jezus zei hier, dat Hij uit de hemel nedergedaald was. Dit was zowel een Messiaanse gedachte als ook een vreemde gedachte. Aangenomen werd, dat - zoals wij later zullen zien - de Messias in Genesis 1 al in de hemel aanwezig was. Maar Hij zou ook in Bethlehem komen. Hij zou geen engel uit de hemel zijn, maar een nakomeling van David . Het lijkt wel of de Joden op dit moment zich vertwijfeld afvragen, waar zij met Jezus aan toe zijn.

’En Hij kwam te Nazareth , waar Hij opgevoed was, en Hij ging volgens Zijn gewoonte op de sabbat dag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. En Hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is: de Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna sloot Hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht. En Hij begon tot hen te zeggen: heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. En allen betuigden hun instemming met Hem en verwonderden zich over de woorden van genade, die van Zijn lippen kwamen en zij zeiden: is dit niet de Zoon van Jozef ?’ (Lucas 4:16-22 )

Toen de mensen in de synagoge onder de indruk waren van Jezus’ woorden en Hem met open armen ontvingen, noemden zij Hem: ’De Zoon van Jozef’. Meestal wordt dit uitgelegd, alsof de mensen hun afkeuring uitspraken, maar zij waren op dit moment juist zeer ingenomen met de Here Jezus, die net verklaard had, dat de Messiaanse woorden uit de profetie van Jesaja op Hem van toepassing waren. Daarop noemden zij Hem: ’Zoon van Jozef’. Bedoelden zij met ’Jozef’ de man van Maria , of bedoelden zij, dat zij Jezus zagen als ’Messias de Zoon van Jozef’? Mijns inziens het laatste!

Een andere keer was er echter een grote weerstand tegen de Here Jezus. ’En het geschiedde, toen Jezus deze gelijkenissen ten einde gebracht had, dat Hij vandaar wegging. En in Zijn vaderstad gekomen, leerde Hij hen in hun synagoge, zodat zij versteld stonden en zeiden: vanwaar heeft Hij die wijsheid en die krachten? Is dit niet de zoon van de timmerman ? Heet zijn moeder niet Maria en zijn broeders Jakobus en Jozef en Simon en Judas? En behoren zijn zusters niet allen bij ons? Vanwaar heeft Hij dan dit alles? En zij namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus zei tot hen: een profeet is alleen in zijn vaderstad en in zijn huis ongeëerd.

En Hij deed daar niet vele krachten wegens hun ongeloof .’ (Mattheus 13:53-58 ; zie ook Marcus 6:1-6 )

Toen de mensen Hem aanvaardden, was Hij ’de Zoon van Jozef’. Toen zij Hem afwezen, was Hij ’de Zoon van de timmerman ’. Is dit verschil slechts een toevalligheid, of hebben de mensen, toen zij Hem aanvaardden, echt gemeend, dat Hij Messias de Zoon van Jozef was?

Verdere gegevens over Messias de Zoon van Jozef
Hoewel dit alles heel opmerkelijk is, is dit nog maar het begin. In dit verband is het heel opmerkelijk, dat na de geboorte van Jezus ineens sprake is van een wenende Rachel. Het leven van Messias Zoon van Jozef is met de eerste Jozef bij moeder Rachel begonnen en de draad wordt weer opgepakt als deze Messias op aarde is en er weer verdriet bij de moeders is en dit aan Rachel verbonden wordt. (Mattheus 2:18 )

Terwijl Ben Joseef een bondgenootschap met Egypte zou sluiten, komt Egypte ook in het leven van Jezus ter sprake. Als kind wordt Hij naar Egypte gebracht en vindt Hij er bescherming tegen Herodes , die Hem naar het leven staat.

’Zie, een engel des Heren verschijnt Jozef in de droom en zegt: sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte, en blijf aldaar, totdat Ik het u zeg; want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen. Hij stond op en hij nam in de nacht het kind en zijn moeder en week uit naar Egypte, en daar bleef hij tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen.’ (Mattheus 2:13-15 )

Van Messias Zoon van Jozef was gezegd, dat Hij door het Woord van God zou opstaan, waarna de mensen Hem ’Messias’ zouden noemen. Opmerkelijk is, dat dit zo ook in vervulling gegaan is bij de Here Jezus. Hij stond in het water van de Jordaan , de hemel ging open en God verklaarde, dat Jezus de door Hem gezonden Messias was (zie Mattheus 3:17 ).

Terwijl Messias Zoon van Jozef Zijn werk in Galilea zou beginnen, is Jezus juist ook daar begonnen. En op een bepaalde dag is Hij met een grote schare mensen de stad Jeruzalem binnengegaan, precies zoals de rabbijnen aangekondigd hadden. Na de verzoeking in de woestijn begon Jezus Zijn werkzaamheden in Galilea (zie voor Galilea bijvoorbeeld Mattheus 4:12 en Lucas 4:1 en voor de intocht in Jeruzalem Mattheus 21:1-11 ).

Terwijl Messias Zoon van Jozef ’de Heelmeester ’ genoemd zou worden, is het opmerkelijk dat Jezus Zichzelf ook zo noemde. ’En Hij zei tot hen: gij zult ongetwijfeld deze spreuk tot Mij zeggen: Geneesheer (dat is: Heelmeester!), genees Uzelf! Doe alle dingen, waarvan wij gehoord hebben, dat zij te Kapernaüm geschied zijn, ook hier, in uw vaderstad.’ (Lucas 4:23 )

Terwijl van Messias Zoon van Jozef gezegd was, dat de Joden Hem zouden volgen, heeft de Here Jezus ook gezegd, dat Zijn schapen Hem volgen. (Johannes 10 )

Het lijden en sterven van Messias de Zoon van Jozef
Ook bij Jezus’ lijden en sterven zien wij feiten, die aan Jozef herinneren. Er is een grote overeenkomst tussen Jozef en Jezus. Jozef werd verkocht en dood verklaard. Later werd hij een groot redder. Voor de reden van Jozefs onbegrijpelijke lijden waren niet zijn broers verantwoordelijk, ook al hebben zij altijd de schuld gekregen, maar was God Zelf verantwoordelijk. ’Maar weest nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want om u in het leven te behouden heeft God mij voor u uit gezonden... Daarom heeft God mij voor u uit gezonden om u een voortbestaan te verzekeren op aarde, en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden .’ (Genesis 45:5,7 ) Het Nieuwe Testament wijst er nadrukkelijk op, dat Jezus’ lijden en sterven in diepste zin niet veroorzaakt zijn door de Joden, maar door God Zelf, Die deze weg gekozen had, om Zijn volk met Zich te verzoenen !

In de toespraak die Stephanus kort voor zijn sterven hield, vergeleek hij het leven van de Here Jezus met dat van Jozef . Ook Jozef was door zijn broers verworpen, maar werd toch hun redder . Hij werd pas door hen herkend, toen zij hem de tweede keer ontmoetten. ’En de aartsvaders verkochten uit naijver Jozef naar Egypte , maar God was met hem en verloste hem uit al zijn verdrukkingen en gaf hem genade en wijsheid tegenover Farao , de koning van Egypte, die hem aanstelde tot hoofd over Egypte en over zijn gehele huis.

En er kwam hongersnood over geheel Egypte en Kanaän en grote verdrukking , en onze vaderen vonden geen voedsel. Maar toen Jakob hoorde, dat er koren was in Egypte, zond hij onze vaderen de eerste maal daarheen; en bij de tweede maal maakte Jozef zich aan zijn broeders bekend en Jozefs afkomst werd aan Farao openbaar.

En Jozef zond heen om zijn vader Jakob te laten komen en al zijn bloedverwanten, vijfenzeventig zielen.’ (Handelingen 7:9-14 )

Van Messias Zoon van Jozef was gezegd, dat hij door Armelius , de valse Messias die wij de antichrist noemen, gedood zal worden. Wat zien wij in de lijdensgeschiedenis van de Here Jezus? Er is een soort Armelius in de persoon van Judas , de man die Jezus verraden en overgeleverd heeft en die door de Here Jezus Zelf ’een duivel’ genoemd werd! ’Jezus antwoordde hun: heb Ik niet u twaalven uitgekozen? En één van u is een duivel.’ (Johannes 6:70 ) ’En onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas , Simons zoon Iskariot, in het hart had gegeven Hem te verraden...’ (Johannes 13:2 )

Van Messias Zoon van Jozef werd gezegd, dat Hij zou strijden tegen Edom en Rome en zou sterven. Bij Jezus komen Rome en Edom ook samen in Zijn lijden en sterven. De Here Jezus kwam bij Herodes, de vertegenwoordiger van Edom en bij Pilatus , de vertegenwoordiger van Rome. U weet toch, dat Herodes een Idumeër was? Dat wil zeggen, dat hij een Edomiet, een nakomeling van Ezau was! Hier kwamen Edom en Rome op een opmerkelijke wijze samen.

Van Messias Zoon van Jozef was gezegd, dat Zijn dode lichaam buiten de poort van Jeruzalem geworpen zou worden. Wij weten, dat Jezus ook buiten de poort aan het kruis gehangen heeft en er gestorven is. Zoals de mensen zouden jammeren om de dood van Ben Joseef , zo hebben velen in Israël geweend om de dood van Jezus.

Het Joodse volk was, zoals het bij Messias de Zoon van Jozef zou zijn, wanhopig en hief een luide jammerklacht aan toen Jezus aan het kruis hing. Lucas beschrijft dit als volgt: ’En al de scharen, die voor dit schouwspel samengekomen waren, keerden terug toen zij aanschouwd hadden, wat er geschied was, en sloegen zich op de borst.’ (Lucas 23:48 )

Terwijl van Messias Zoon van Jozef gezegd werd, dat de dieren Zijn lichaam na Zijn dood niet zouden aanraken, kan iets dergelijks van het lichaam van Jezus na Zijn dood gezegd worden: het is met eerbied behandeld en er is geen been van gebroken.

Terwijl van Messias Zoon van Jozef gezegd werd, dat Hij uit de doden zou opstaan, is dit ook met Jezus gebeurd!

Op de vraag waarom Armelius de gelegenheid zou krijgen om Messias Zoon van Jozef te doden, luidde het antwoord van de rabbijnen: hierdoor moeten de harten van de ontrouwe Joden tot verbreking komen en zullen zij gaan zeggen: ’Degene op Wie wij onze hoop gevestigd hadden is gedood. Er is geen andere redding voor ons.’ Het is opnieuw opmerkelijk om te zien, hoe ook dit in het leven van de Here Jezus in vervulling gegaan is. Toen Hij na Zijn opstanding met de Emmaüsgangers opliep, kwam het gesprek over de gestorven Jezus. De Emmaüsgangers wisten niet dat Jezus echt opgestaan was uit de dood en dat Hij nu naast hen liep. Toen spraken zij over hun teleurstelling dat Jezus gedood was en dat nu al hun hoop vervlogen was. Wat zeiden zij? ’Wij echter leefden in de hoop , dat Hij het was, die Israël verlossen zou. Maar met dit al is het thans reeds de derde dag, sinds dit geschied is.’ (Lucas 24:21 ) Zij maakten duidelijk, dat hun hoop vervlogen was. Er was geen redding , geen verlossing .

Messias de Zoon van Jozef en de heidenen
Het is opmerkelijk, dat Jezus precies geworden is, wat Ben Joseef zou zijn, namelijk de Heiland , de Messias van de niet-Joden. Zoals Jozef de redder van de niet-Joden was, zo zou deze Messias de Redder van de niet-Joden zijn.

God had van de Messias gezegd: ’Ik, de HERE, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht der natiën .’ (Jesaja 42:6 )

’Hij zegt dan: het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen; Ik stel u tot een licht der volken , opdat Mijn heil reike tot het einde der aarde.’ (Jesaja 49:6 )

Jezus maakte bekend, dat deze woorden bij Hem in vervulling gegaan waren. ’Wederom dan sprak Jezus tot hen en zei: Ik ben het licht der wereld ; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.’ (Johannes 8:12 )

Prof. J. David Bleich schrijft in ’With Perfect Faith ’: ’Alles wat met Jezus gebeurd is (maar ook met Mohammed) was om de weg te bereiden voor de Koning Messias, opdat de hele wereld God zal dienen.’ Hier erkent een Joods geleerde, dat het leven van Jezus zinvol geweest is als voorbereiding voor de komst van Messias de Zoon van David .

Als wij de verwachting die de Joden hebben van Messias Zoon van Jozef leggen naast het leven van Jezus van Nazareth, dan mogen wij zeggen: Jezus openbaarde Zich aan het Joodse volk als Messias ben Joseef , Messias Zoon van Jozef, die zij verwachtten en die zou komen om te lijden en te sterven, om hen zo met God te verzoenen. Het is niet Joods om Jezus te verwerpen, ook al menen veel Joden dit. Het is onjoods om Hem niet te erkennen. Zijn leven en Zijn uitspraken waren niet in strijd met de leer van de rabbijnen, maar juist in volkomen overeenstemming met de rabbijnse traditie. Daarom wordt het tijd, dat de Joden, zoals Zacharia gezegd heeft en zoals de Talmoed bevestigd heeft, gaan wenen om deze Messias, opdat God Messias Zoon van David kan zenden, die als Koning zal heersen en hen volledige vrede en vrijheid zal schenken.

Het is begrijpelijk dat christenen het iets anders zeggen. Christenen zeggen dan dat Jezus zal wederkomen om als Koning te regeren. Stel, dat het op die dag een dag van grote verrassingen wordt. Stel, dat de Joden dan moeten erkennen, dat Jezus toch de (eerste) Messias was? Stel, dat de christenen dan moeten erkennen, dat Jezus niet los van het jodendom stond, maar dat Hij toch de Joodse Messias is en was? Dan zullen zowel Joden als christenen in zekere zin beschaamd staan!

Hier citeren wij de Messiaanse Jood Yechiel Lichtenstein uit de negentiende eeuw, die zei: ’Natuurlijk is Messias ben Joseef dezelfde als Jeshoea ben Joseef (Jezus Zoon van Jozef ) uit Nazareth.’ Ja, Jezus was Messias ben Joseef, de lijdende en gestorven Messias, die verzoening met God teweegbracht.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.