Irak de speelbal van satan.

Irak de speelbal van satan.
(Dit schrijven is mede tot stand gekomen van uit onbekende bronnen)

Petrus spreekt in de onderstaande Bijbeltekst over de profeten uit het verleden die wél geprofeteerd hebben over de Here Jezus Christus maar zelf niet de vervulling hebben gezien in de Here Jezus Christus.

“Hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen, die door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan.”  1 Petrus 1:12

Zo is de profeten ook vergaan als ze moesten profeteren over de eindtijd, ze mochten het allemaal op afstand bekijken, inzien.

In het hier na volgende zien wij de verschrikkingen waartoe een mens in staat is, de president van Irak, Saddam Hoessein zit zichzelf als de grote koning welke eens Jeruzalem zal binnen rijden op een wit paard.

Hoe de ontwikkelingen in het Midden-Oosten zullen verlopen kunnen we (nog) niet overzien, wél staat als een paal boven water dat wát er ook gebeuren zal, het volk Israël de zwarte Piet zal worden toegeschoven en vreselijke gevolgen zal onder vinden.

Deel 1; ‘Mesopotamië’ Land tussen twee rivieren.
De Grieken noemden de langgerekte, vruchtbare vallei tussen de Tigris en de Eufraat, “Mesopotamië”. “Land tussen twee rivieren”. In het gebied waar thans het huidige Irak ligt, lag de dageraad van de menselijke geschiedenis en het begin van de grote beschavingen, van na de zondvloed. Meer dan 3000 jaar lang bloeiden hier verschillende beschavingen en kreeg de wereld van de Bijbel er voor een deel zijn gestalte. In 1849 trokken twee Engelsen, Henry Loftus en Harry Churchill de woestijn van zuidelijk Mesopotamië in op zoek naar het land Sinear. Hun zoektocht werd geïnspireerd door een bijbeltekst uit Genesis.

Genesis 11:2-3: “Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden.”

Hier verrezen de machtige steden als Oer (Ur), Babel, Akkad en Oeroek.

De legendarische koning van Oeroek was Gilgamesj. Volgens de Soemerische koningslijst zou hij 126 jaar over Oeroek hebben geregeerd tussen 2900 en 2700 v. Chr. Rond zijn persoon ontwikkelde zich het bekende Gilgamesj-epos. Dit epos werd in het 2e millennium voor Christus vastgelegd en teruggevonden in de bibliotheek van de Assyrische koning Assoerbanipal te Nineve.

Akkad is een verloren stad. Archeologen nemen aan dat ze gelegen moet hebben in de buurt van het huidige Bagdad, maar de resten ervan zijn nooit gevonden. Toen Loftus en Churchill  het gebied binnentrokken, vernamen ze geruchten over ruïnes van een oude stad in Neder-Mesopotamië, op de linkeroever van de Eufraat. Toen ze op de plek aankwamen vonden ze inderdaad een enorme ruïneheuvel die een terrein met een omtrek van tien kilometer bedekte. Ze bleven daar drie maanden en keerden vervolgens huiswaarts met enkele kleitabletten, stukken aardewerk en een grote ongeschonden grafurn, die vol stond met teksten in spijkerschrift.

Loftus kon geen spijkerschrift lezen en hij wist dus niet wat zijn willekeurige collectie van inscripties voor de wetenschap zou betekenen. Toen hij in Engeland terugkeerde, vernam hij dat de naam Oeroek op verschillende kleitabletten was gegrift. Hij had één van de oude bijbelse steden ontdekt, die onder het zand van de woestijn van Sinear begraven liggen.

Men ontdekte dat de naam Sinear overeenstemde met de naam Soemerië. In de daarop volgende vijftig jaar werden nog diverse andere grote steden ontdekt waaronder Oer, Eridoe, Nippoer en Babel, de stad die door de Grieken Babylon werd genoemd. De eerder genoemde Assyrische koning Assoerbanipal die regeerde te Nineve van 669 tot 626 v. Christus zou op een dag toen hij in zijn paleis een groep geleerden te gast had, in de richting van de woestijn hebben gewezen en het volgende hebben gezegd.

“In zeer oude tijden waren daar machtige steden waarvan de muren zijn verdwenen, maar op de kleitabletten bezitten wij nog steeds de taal van hun machtige bewoners. Een van deze oude steden was Babel. Deze stad wordt voor het eerst genoemd in het boek Genesis en in verband gebracht met een heerser genaamd Nimrod.”

Genesis 10:8-10: “En Kusch verwekte Nimrod; deze was de eerste machthebber op aarde; En het begin van zijn koninkrijk was Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear”.

Babel wat in het Hebreeuws “Verwarring” betekent, vormde het begin van de menselijke heerschappij op aarde na de zondvloed.

Spijkerschrift deskundigen dateren het begin van deze stad op 3500 voor Christus.  Volgens overleveringen was het de grootste stad waarop de zon ooit heeft geschenen. Haar muren, 90 meter hoog en 22 meter breed, omsloten een gebied van 500 vierkante kilometer. Op deze nimmer geëvenaarde muur stonden 250 torens van 30 meter hoogte. Om de stad lag een brede gracht en midden door de stad stroomde de rivier de Eufraat die het gehele jaar door zorgde voor voldoende water. Volgens een overlevering was er in de stad een voedselvoorraad aangelegd waarvan de gehele bevolking ca 20 jaar kon leven. Alles was erop gericht om eventuele aanvallen van God het hoofd te kunnen bieden.

Vanaf het begin is Babel bekend geworden als de stad die zich tegen alles verzette wat maar iets met God te maken had. Babel is het grote voorbeeld van de opstandigheid van de mens tegen God. In plaats van zich op Gods bevel over de aarde te verspreiden, streefde de mens naar centralisatie en bouwde ze een stad om haar eigen glorie te onderstrepen.

Genesis 11:4: “Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden.”

Het gaat hier duidelijk om menselijke ambities zoals in latere tijden ook elders op aarde tot uitdrukking is gekomen in de bouwwerken van verschillende beschavingen. De Bijbel leert dat God onaangenaam was getroffen door de hoogmoed en de uitwassen van de mens toen Hij zag waar ze in Babel mee bezig waren. Hier werden de machten van het kwaad samengetrokken. Hier lag satans kwade bedoelingen met de mens, de bakermat van alle valse godsdiensten en andere demonische invloeden. De Bijbel maakt duidelijk dat Babel uiteindelijk zou worden als Sodom en Gomorra.

Jesaja 13:19: “En Babel, het sieraad der koninkrijken, de trotse luister der Chaldeeën, zal worden als Sodom en Gomorra, toen God ze ondersteboven keerde; het zal in eeuwigheid niet meer bewoond worden noch bevolkt zijn van geslacht tot geslacht.”

Jesaja 13:17-20 vertelt dat deze verwoesting het gevolg was van de inval der Meden.

De meeste Mesopotamische heersers richten hun begerige blikken op de landen in het Nabije-Oosten, waaronder het volk van Israël. Na het koningschap en de dood van Salomo viel zijn twaalfstammenrijk uiteen in twee gescheiden rijkjes, het koninkrijk Israël (tien stammen) met Samaria als hoofdstad en Juda (twee stammen) met Jeruzalem als hoofdstad. In 720 v.Chr vielen eerst de tien stammen in de macht van Assyrische plunderaars en werden zij uit hun land in ballingschap weggevoerd naar Assur. In ( 2 koningen 17) wordt verslag gedaan van de ondergang van het tienstammenrijk. Zij hadden andere goden vereerd en niet naar Gods opdrachten gewandeld. Daarom verwierp God de tien stammen. Vervolgens trok  de Assyrische koning Sanherib  ( 704-681 voor Christus), een jaar of twintig nadat Israël door Assyrië was veroverd, op tegen alle versterkte steden van het overgebleven Juda  nadat hij alle landen en hun gebied had verwoest. Om de verwoesting van Jeruzalem tegen te gaan ging de koning Hizkia van Juda op naar het huis des Heren en bad tot de Here.

Jesaja 37:16-20: “Here der Heerscharen, God van Israël, die op de cherubs troont, Gij, Gij alleen zijt God over alle koninkrijken der aarde; … Neig uw oor en hoor; open, Here, uw ogen en zie; hoor al de woorden van Sanherib, die hij heeft doen overbrengen om de levende God te honen…Nu dan, Here, onze God, verlos ons uit zijn macht; dan zullen alle koninkrijken der aarde weten, dat Gij, Here, alleen God zijt.”

Ter inlossing van Gods belofte worden de invasietroepen van de Sanherib buiten de muren van Jeruzalem vernietigd.

Jesaja 37:36: “Toen ging de Engel des heren uit en sloeg in het leger van Assur honderdvijfentachtigduizend man. Toen men vroeg in de morgen opstond, zie, zij allen waren lijken.”

Ook de Babylonische koning Nebukadnezar, rukte met zijn gehele leger in 587 voor Christus tegen Jeruzalem op. Volgens de profeet Jeremia was de Babylonische overheersing door God opgelegd. Een opstand tegen de Babyloniërs maakte geen deel uit van Gods plan en zou daarom bestraft worden. Niettemin kwam de bevolking van de stad toch in opstand en werd de stad volledig verwoest en het grootste deel van de bevolking in ballingschap weggevoerd naar Babylonië. Op deze manier kwam er ook een einde aan het koninkrijk Juda.Vanaf 539 voor Christus werd Mesopotamië een onderdeel van het Perzische rijk en kwam er een einde aan de duizenden jaren oude Mesopotamische beschavingen.

Sinds Faisal ibn-Hussein zich in 1922 tot koning van Irak heeft laten kronen bestaat er opnieuw een rijk in het oude “Mesopotamische” tweestromen land. Dit rijk wordt  vandaag geregeerd door Saddam Hoessein de “Slager van Bagdad” die opnieuw een einde wil maken aan het voortbestaan van Israël. Maar daar zal hij niet in slagen want de wereld is aangekomen in de eindtijd waarin God niet meer toestaat dat de kinderen van Israël uit hun land worden verjaagd. Gods toorn is opgewekt tegen de volken die Zijn erfdeel willen vernietigen. Gods toorn richt zich op de machtige staten met hun heersers die zittend op hun troon, vertrouwend op hun macht en wijsheid, denken dat ze niet kunnen struikelen.

Maar God zal hen verblinden en misleiden omdat ze Zijn woord hebben veracht en Zijn verbond met het nageslacht van Abraham; Izaäk en Jakob hebben genegeerd.

In het boek “The Rise of Babylon” doet de auteur Charlie Dyer, verslag van een bezoek aan Bagdad in 1988. Hij vergelijkt de macht van Saddam Hoessein met die van de Babylonische heerser Nebukadnezar. Tijdens zijn bezoek aan Bagdad was er een optocht gaande waarin soldaten meeliepen die waren uitgedost in Babylonische kledij en met zwaarden, speren en schilden. Ook liepen er kinderen mee met muziekinstrumenten uit de tijd van het oude Babylon en trokken er eindeloze rijen soldaten voorbij. Saddam Hoessein vergelijkt zichzelf graag met Nebukadnezar en droomt ervan eens op een dag op een wit paard Jeruzalem binnen te rijden om de stad van de joden te bevrijden.

Maar Hij die in de hemel zetelt, spot met dit soort figuren.

Jesaja 40:23-24: “Hij geeft de machthebbers over ter vernietiging. Hij maakt de regeerders er aarde tot ijdelheid; nauwelijks zijn zij geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks wortelt hun stek in de aarde, of Hij blaast reeds op hen, zodat zij verdorren, en een storm neemt ze op als stoppels.”

God heeft Zijn koning al gesteld over Jeruzalem. De Here zal genadig neerzien die op Hem wachten. Voor hen zal Hij zijn hart openen, hen inzicht geven en Zijn profetieën openbaren. Zij die op Hem wachten zullen nooit beschaamd worden.

Deel 2; Irak in deze dagen.
Israëls vijanden tieren (Irak)

Tijdens de Golfoorlog van 1991 werd nog eens goed duidelijk dat ook Irak tot één van Israëls gevaarlijkste vijanden behoord. Israël had geen enkele bemoeienis met deze oorlog maar toch vuurde Irak 39 Scud-raketten af op Tel Aviv. Terwijl de Palestijnen in Bethlehem en andere plaatsen van vreugde op de daken van hun huizen stonden te juichen vanwege dit optreden van hun grote held Saddam Hoessein, zag een groot deel van de Israëlische bevolking zich genoodzaakt met gasmaskers op in schuilkelders door te brengen.

De ’Slager van Bagdad’ droomde dat hij eens op een dag, net als zijn grote Babylonische voorganger Nebukadnezar, op een wit paard Jeruzalem binnen zou rijden om de stad van de Joden te bevrijden.

Nebukadnezar II was koning van Babylonië van 605-562 vC. In 587 vC maakte hij Jeruzalem met de grond gelijk en ging de tempel in vlammen op.

11 Koningen 25:1“In het negende jaar van zijn regering, in de tiende maand, op de tiende van de maand, rukte Nebukadnezar, de koning van Babel, zelf met zijn gehele leger tegen Jeruzalem op.”

Saddam Hoessein blijkt een onberekenbare avonturier die zich van niemand iets aantrekt. Er is geen oorlogsmisdaad die de ’Moeder van alle Dictators’ niet heeft gepleegd. Hij liet ontelbare individuen vermoorden, w.o. zijn twee schoonzonen. Hij heerst door dood en verderf te zaaien. Tegenstanders worden vermoord en hij aarzelt ook niet om gifgas te gebruiken zoals in 1987-1989 tegen de Iraakse Koerden in het noorden van Irak waarbij naar schatting 200.000 mensen op de meest gruwelijke wijze werden vermoord.

Een jaar na zijn staatsgreep lanceert hij een aanval op Iran. In de daarop volgende achtjarige oorlog (1980-1988) verloren één miljoen mensen het leven. Zeker 100.000 Iraniërs werden volgens Teheran het slachtoffer van Iraakse aanvallen met zenuw -en mosterdgasssen. Ongeveer één op de tien stierf aan de gevolgen van die chemische aanvallen. En rond de 6000 Iraniërs hebben tot op de dag van vandaag medische hulp nodig. De ’Moeder aller oorlogen ’ zoals Saddam de Golfoorlog noemde, heeft niet tot zijn val geleid. Hij deelt nog steeds de lakens uit, bijgestaan door zijn al even gewelddadige zoons en een hele groep lakeien.

Volgens verschillende bronnen hebben de door de Verenigde Naties ingestelde wapeninspecties na de Golfoorlog niet het gewenste resultaat opgeleverd want Irak zou nog steeds een grote hoeveelheid grondstoffen voor chemische en biologische wapens bezitten. Richard Butler, ex-hoofd van de VN-wapeninspecteurs, waarschuwde onlangs voor een ramp als Saddam geen halt wordt toegeroepen. Er zijn naar schatting 400 locaties in Irak w.o. scholen, moskeeën, ziekenhuizen en warenhuizen waar gewerkt wordt aan de productie van nucleaire wapens en waar dit wapentuig ook opgeslagen ligt, aldus de Sunday Telegraaf die dit heeft vernomen van westerse inlichtingendiensten. Onder deze wapens bevind zich ook 610 ton chemicaliën waarmee het uiterst dodelijke VX-gas kan worden geproduceerd.

Volgens Amerikaanse bronnen is Irak voorbereidingen aan het treffen voor het inzetten van het chemische wapentuig indien het tot een treffen met Amerika mocht komen. Irak zou over een paar honderd Scud-B raketten beschikken, alsook over ca 50 Al Hussein raketten met een reikwijdte van 600 kilometer. Volgens het Engelse blad Sunday Times van 25 februari 2000 bestaan er ook aanwijzingen dat Irak inmiddels over een negental kernwapens beschikt.

De eerste atoomproeven zouden op 19 september 1989, diep onder de grond zijn uitgevoerd op ca 150 km ten zuidwesten van Bagdad. Onderdelen kwamen in de jaren ’80 o.m. uit Rusland, Frankrijk en Zuid-Afrika leverden in het geheim verrijkt uranium. De Russen gaven de exacte tijdschema’s van de Amerikaanse spionage satellieten rond de aarde, zodat een explosie op het juiste tijdstip ten uitvoer kon worden gebracht, namelijk als de Amerikaanse satelliet aan de andere kant van de aarde zou zijn. De geregistreerde aardschok die dag was 2.7 op de schaal van Richter. Dit zijn zeer alarmerende ontwikkelingen waar de wereld zich ernstige zorgen om zou moeten maken omdat de Slager van Bagdad niet zal aarzelen deze wapens te gebruiken.

Hij heeft Israël al openlijk met oorlog gedreigd wanneer de situatie met de Palestijnen in hun nadeel mocht uitvallen. Evenals in het verleden zijn het met name de Russen en de Fransen die hem de nodige technische bijstand verlenen bij de fabricage van allerlei oorlogstuig. Volgens de Irakese ambassadeur in Moskou, Abbas Khalaf, is Rusland de belangrijkste handelspartner van Irak.

Vernietiging Irakese kerncentrale in Osirak.
De Fransen waren indertijd ook al actief betrokken bij de bouw van de Osirak kernreactor in Tuwaitha, 20 kilometer van Bagdad. Deze reactor diende volgens de Irakese regering voor het vreedzaam gebruik van kernenergie. Maar de toenmalige premier Menachem Begin verklaarde dat de centrale slechts bedoeld was voor de ontwikkeling van atoomwapens Het was Israël ter ore gekomen dat er verrijkt uranium voor de reactor onderweg was, genoeg voor de productie van 5 Hiroshima-bommen. Desondanks liet de wereld Saddam Hoessein zijn gang gaan waarop Begin besloot de centrale met een precisiebombardement te verwoesten.

De Israëlische commandoactie vond plaats op 7 juni 1981 onder de codenaam ’Operatie Opera’ nadat Saddam Hoessein had gedreigd Israël met vier atoombommen te zullen vernietigen. Er namen veertien Israëlische vliegtuigen aan de aanval deel. Acht F-16 Falcons, ieder uitgerust met bommen van 1000 kilogram, en zes F-15 Eagles die de F-16 escorteerden.

De wereld reageerde geschokt, furieus en verontwaardigd vanwege de, zoals men dat noemde, ongehoorde brutaliteit van de Israëlische actie. De Arabische landen, Frankrijk, Engeland en het Internationaal Atoomagentschap reageerden woedend op de aanval van Israël. De Veiligheidsraad kwam op 21 juni 1981 in een spoedzitting bijeen en veroordeelde Israël in resolutie 487, in krachtige termen. De New York Times beschuldigde Israël van ‘staatsterreur’ en veroordeelde de actie als een ‘onvergeeflijke agressie’. Ook het Amerikaanse ministerie van BZ onder de regering Reagan sprak van een ‘zorgelijke ontwikkeling’. Maar de wereld mag Israël wereld dankbaar zijn want als Begin indertijd niet had ingegrepen dan zou de Irakese reactor een ernstige bedreiging zijn geworden voor het hele Midden Oosten en wie weet ook de rest van de wereld.

Het Internationale Bureau voor Atoomenergie trok de beschuldiging in twijfel dat Saddam kwade bedoelingen in petto had, omdat Irak in 1970 het verdrag tegen de verspreiding van kernwapens had ondertekend. De toenmalige inspecteur-generaal Grümm had kennelijk vergeten dat Saddam had gedreigd Israël met atoomwapens te zullen vernietigen. Toen men deze inspecteur later confronteerde met de feiten dat Irak hoogverrijkt uranium had verkregen en het de beschikking had over splijtstoffen, was Grümms reaktie  “daarover heeft niemand mij geïnformeerd .’ Maar dat was wel degelijk het geval want Israël had alle informatie waarover het beschikte, aan het Bureau voor Atoomenergie doorgespeeld, maar daar had men er niets mee gedaan! Zo konden de Fransen ongestoord doorgaan met de bouw van de centrale waarvoor het materiaal door Rusland en andere landen werd geleverd.

Vandaag zijn verschillende landen opnieuw actief in het verlenen van hulp aan een van de gevaarlijkste regiems ter wereld. Irakese ambtenaren die iets hebben losgelaten tegenover de VN-commissie over Iraks huidige geheime atoomplan zijn op gruwelijke wijze vermoord. Maar ondanks zijn brute optreden blijft Saddam Hoessein bijzonder populair bij een deel van zijn bevolking. Ook de Palestijnen dragen hem op handen en zelfs in de Arabische wereld groeit de sympathie voor de eens door hen verguisde Irakese leider. De regeringen van Egypte Jordanië en Syrië zijn druk bezig de contacten met Bagdad te intensiveren. Dat is op zich niet zo, n wonder want deze landen behoren alle drie tot de coalitie van broeders in het kwaad die in toekomende tijd tegen Israël zullen optrekken. Zij behoren tot de landen die in Psalm 83 worden genoemd.

Psalm 83:5; Zij zeggen: “Komt, laten wij hen als volk verdelgen zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht”.

Ook Saddams grote vriend Arafat behoort tot dit fraaie gezelschap. Hoessein heeft al een woning voor hem gereserveerd in Bagdad wanneer hij zijn zetel in Ram-allah onverhoopt moet verlaten. Arafats vriendschap met de leider van Irak bleek ook al tijdens de invasie in Koeweit toen grote aantallen getrainde Palestijnse eenheden aan de zijde van de Irakese troepen het oliestaatje binnentrokken. Ook de duizenden Palestijnen die in Koeweit werkzaam waren kozen de kant van Hoessein. Uit dank voor al deze hulp ontving Arafat naderhand een hoge Irakese onderscheiding. Na de Golfoorlog executeerde Koeweit een flink aantal van de Palestijnse verraders en de rest werd uit het sjeikdom verjaagd.

Een opinieonderzoek in de Autonome Palestijnse gebieden wees onlangs uit dat 80% van de Palestijnen opnieuw de kant van Saddam Hoesein zullen kiezen bij een aanval van Amerika.

Opbouw leger Irak.
Saddam Hoessein bevindt zich nog steeds op het wereldtoneel. Het is bekend dat afgezanten van Osama Bin Laden de laatste jaren hebben samengewerkt met het Irakese leger en dat speciale commando’s van Bin Laden in dat land zijn opgeleid in het omgaan met verkeersvliegtuigen. Na de Golfoorlog heeft Saddam Hoessein een nieuwe militaire strategie ontwikkeld. De Republikeinse Garde, Saddam’s belangrijkste legerdivisie, is opgesplitst in kleine mobiele eenheden die voor langere periode zelfstandig in een bepaald gebied kunnen opereren. Amerikaanse spionage satellieten hebben ontdekt dat deze kleine eenheden beschikken over ondergrondse brandstof, munitie en voedsel depots in het centrale deel van Irak en in het noorden van het land.

Volgens militaire deskundigen beschikt het Irakese leger over een hand gedragen lasersysteem waarmee de radar van vijandige vliegtuigen volledig kan worden ontregeld en piloten totaal verblind kunnen raken. Een primitieve versie van dit laserwapen, geplaatst op tanks in de oorlog tegen Iran, veroorzaakte blindheid bij 5000 Iraniërs. De meeste van hen zijn blind gebleven of hebben door de laserstralen andere blijvende lichamelijke gebreken opgelopen. Daarnaast zijn deze kleine eenheden uitgerust met tactische chemische wapens. Militaire deskundigen gaan ervan uit dat de Irakese strijdkrachten momenteel beschikken over een anti-tank granaat voorzien van kleine hoeveelheden Sarin ’VX-gas en mosterdgas. Wanneer deze granaten exploderen verspreiden ze dodelijke gassen over de vijandige troepen.

De Amerikanen zijn er nagenoeg zeker van dat Irak er opnieuw in is geslaagd een ’Superkanon’ te ontwikkelen. Dit kanon is geschikt gemaakt om er nucleaire, chemische en biologische wapens mee af te vuren op doelen in de Golfregio. De granaat wordt na afgevuurd te zijn, verder door een raket aangedreven.

Het oorspronkelijke ontwerp van dit kanon is afkomstig van Gerald Bull een Canadees, één van de meest prominente geleerden op het gebied van raketten en veldartillerie. Hij heeft Irak destijds geholpen bij het verbeteren van Scud-raketten, maar heeft zich voornamelijk bezig gehouden met de ontwikkeling van een 424 mm kanon dat mortieren kon afvuren over een afstand van ruim 2500 kilometer. Bull is in 1990 in Brussel vermoord waarbij de schuldigen nooit zijn gevonden.

Na Bull’s dood is Irak doorgegaan met de ontwikkeling van het monster. Amerikaanse en Israëlische inlichtingendiensten waren onaangenaam verrast toen spionagesatellieten vaststelden dat Irak opnieuw de beschikking heeft over zo’n kanon, geavanceerder en effectiever dan het ontwerp van Bull. Er bestaan een tweetal verschillende versies van. Het grootste kanon heeft een diameter van 1000 mm en een lengte van 260 meter met een maximaal bereik van 3000 kilometer. Daarnaast bestaat er een kleinere versie met een diameter van 350 mm en een lengte van 30 meter welke een bereik heeft van 375 kilometer. Militaire bronnen melden dat Irak inmiddels over vier van deze kanon kan beschikken, twee van ieder.

Saddam’s politieke macht en militaire hoofdkwartieren zijn ondergebracht in een volledig ingerichte ondergrondse stad waar de leiders van Saddam’s Baath partij en zijn familie ook zijn gehuisvest. Deze stad ligt aan de oever van de rivier ’Lesser Zab’ in de buurt van de stad Kirkoek, in het oosten aan de grens met Iran. Bronnen melden dat deze schuilplaats in eerste instantie was gebouwd om er nucleaire wapens en explosieven in op te slaan.

Maar sinds 1995 is het omgebouwd tot een complex van tunnels, straten, woongelegenheden, kantoren en een compleet communicatiecentrum van waaruit alle militaire activiteiten gecoördineerd worden. Ook de lange afstandskanonnen worden in deze stad verborgen gehouden.

Op 21 november 2000 nam Hoessein de ’Grote Militaire Parade voor Jeruzalemdag’ af. Dit evenement duurde ruim dertien uur waarbij een groot deel van de bijna zeven miljoen vrijwilligers die zich hebben aangemeld om geheel Palestina te helpen bevrijden, mee marcheerde. Saddam heeft Syrië en Jordanië gevraagd om hem en zijn troepen vrije doorgang te verlenen wanneer het moment van actie tegen Israël is aangebroken. De Bijbel maakt duidelijk dat het niet goed afloopt met Irak. Er zal plotseling een verwoesting over Babel (Irak) komen waarvan men geen vermoeden heeft.

Jesaja 47:11’Maar u overkomt een onheil, dat gij niet weet te bezweren; u overvalt een verderf, dat gij niet vermoogt te verzoenen; u overkomt plotseling een verwoesting, waarvan gij geen vermoeden had.’

Aanval op Irak nabij?
De Amerikaanse president George Bush zegt bijzonder bezorgt te zijn over de ontwikkeling van massavernietigingswapens door Irak en daarom te willen ‘afrekenen’ met Saddam Hoessein omdat hij de toekomst van het hele vrije westen bedreigt. Volgens Bush zijn ‘alle opties op tafel’  “wij zullen alle middelen inzetten om Saddam te verdrijven’ aldus Bush. De Britse leider Tony Blair zei volledig achter Amerika te staan. Hij zei dat de hele wereld zich zorgen zou moeten maken over de Irakese dreiging. Blair schokte Britse parlementariërs met de uitspraak dat hij onder ‘bepaalde omstandigheden’ het gebruik van kernwapens niet wilde uitsluiten. Volgens gevluchte Irakezen is Irak voortvarend bezig met de opbouw van massavernietigingswapens die de dood van miljoenen tot gevolg kunnen hebben.

Israël is voorbereid.
Irak, het land van het oude Babel is van oudsher de tegenstander van God en het volk van Israël. De generale staf van het Israëlische leger gaat ervan uit dat Irak, bij een aanval van Amerika, ook Israël bij deze oorlog zal betrekken.

Zo houdt men er rekening mee dat Irak ‘kamikazepiloten’ zal inzetten naar het voorbeeld van de gebeurtenissen op 11 september 2001 in Amerika. Ook vreest Israël een aanval van Saddam’s zelfmoordcommando’s met chemische en biologische wapens. De dreiging zou dit keer niet uitgaan van Scud-raketten zoals tijdens de Golfoorlog omdat Irak nog slechts over een vijftal lanceerinrichtingen en ca 20 Scud’s zou beschikken. Daarbij komt dat Israël inmiddels de beschikking heeft over een eigen ontwikkelde raket die elke vijandige raket al op grote afstand kan vernietigen. In de Golfoorlog slaagden ‘Patriots’ er niet in ook maar één Irakese Scud uit de lucht te halen. Volgens het Israëlische dagblad Ha’aretz hebben Amerika en Israël uitvoerig geoefend op het onderscheppen van Scud’s.

Alle gemeentebesturen van Israël hebben opdracht gekregen de openbare schuilkelders in gereedheid te brengen, te zorgen dat er voldoende benzine in voorraad is en dat noodaggregaten goed functioneren. Tel Aviv wordt net als tijdens de Golfoorlog weer als belangrijkste doelwit beschouwt. De gemeente Tel Aviv heeft drie buurtcentra in gereedheid gebracht voor de opvang van slachtoffers van biologische oorlogvoering. Het Israëlische ministerie van Defensie heeft gezegd niet werkloos te zullen toezien indien Israël aangevallen mocht worden.

Irak zegt Amerika een ‘lesje’ te zullen leren.
Volgens Tariq Aziz, wacht het Amerikaanse leger een totale vernietiging als het Irak mocht aanvallen. “Iedere Irakese stad of dorp zal een Vietnamese jungle voor ze worden. Als de Amerikanen denken dat ze als een soort militaire parade Irak kunnen binnen marcheren, dan hebben zij het mis. Onze Republikeinse Garde zal de eerste verdedigingslinie vormen en vechten van straat tot straat.’ Aziz deed zijn uitspraken tijdens een interview in de Franse krant Le Figaro. De Irakese Vice President Taha Yassin Ramadan noemde President Bush onlangs een ‘crimineel’. Volgens Saddam’s oudste zoon Uday is Irak zich aan het voorberieden op een aanval van Amerika. Hij waarschuwde ook Iran geen militair avontuur tegen Irak te beginnen. Uday beschuldigt Iran achter de aanslag op hem te zitten waarin hij gewond raakte op 12 december 1996. Volgens Hamad Yussef Hammadi, de Irakese minister van cultuur, zal Irak de Amerikanen een lesje leren die ze nooit zullen vergeten. “Wij zullen ieders hoofd afhakken die het waagt de grenzen van Irak over te steken.’ aldus de minister.

De minister van BZ Naji Sabri riep de Arabische landen op hun solidariteit met Irak te tonen door hun grenzen open te stellen voor de duizenden vrijwilligers die Irak willen bijstaan. Volgens Uday heeft Irak het volste recht om massavernietigingswapens te produceren als zelfverdediging tegen de ‘Zionistische’ dreiging. De Amerikanen en Europeanen staan wel toe dat Israël zulke wapens produceert maar staan niet toe dat Arabische landen hetzelfde doen. Niemand zal ons daarvan weerhouden’ aldus Uday. Andere Irakese zegslieden beweren echter dat Irak geen massavernietigingswapens bezit. Irak heeft honderden raketten en ander wapentuig geïmporteerd uit Noord Korea en Rusland. Deze wapens komen via de Syrische luchthaven van Damascus binnen en worden met vrachtwagens en treinen naar Irak getransporteerd. Syrië is lid van de VN Veiligheidsraad maar trekt zich niets aan van het VN-wapenembargo tegen Irak. Sinds dictator Bashar Assad in Syrië de lakens uitdeelt, heeft hij de banden met Irak sterk aangehaald.

Bronnen:
Opgravingen bevestigen de Bijbel, Siegfried H.Horn, 1977 Uitgeverij Veritas, Den Haag. The Ancient Near East, J.B.Pritchard, Princeton 1973. Grote Spectrum Encyclopedie, deel 9.  Uitgeverij het Spectrum, de Meern 1980. A History of Sumer and Akkad, L.W.King, New York 1968. Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie, deel 10, Uitgeverij Scheltens en Giltay NV ’S-Gravenhage.Mysteries van de Bijbel, Uitgeverij Readers Digest 1988. History begins at Sumer, S.A.Kramer, Londen 1956.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.