De oordelen

De oordelen

De uitdrukking “het laatste oordeel”, dat vaak gebruikt wordt in de kerken, wordt in de Bijbel niet  gevonden! Ook de gedachte, die aan deze uitdrukking te grondslag ligt, is de Bijbel vreemd. In “De drie formulieren van enigheid”, door Abraham Kuyper lezen we het volgende:

Dr. Abraham Kuyper.
Ten laatste geloven wij, volgens het Woord Gods, dat, als de tijd, van den Heere verordend (die alle creaturen onbekend is), gekomen, en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit den hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk Hij opgevaren is, met groote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een Rechter te zijn over levenden en doden; deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En alsdan zullen persoonlijk voor dezen groote Rechter verschijnen alle menschen, zoowel mannen als vrouwen  en kinderen, die van den aanbeginne der wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn, verdagvaard zijnde door de stemme des archangels en door het geklank der Goddelijke bazuin. Want alle die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen te zamen gevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in hetwelk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die alsdan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk te worden. Alsdan zullen de boeken (dat is, de consciëntiën) geopend en de doden geoordeeld worden, naar hetgene zij in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad. Ja de menschen zullen rekenschap geven van ijdele woorden, die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht; en dan zullen de verborgenheden en geveinsden der menschen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de boozen en goddelozen, en zeer wenschelijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen: dewijl alsdan hunne volle verlossing volbracht zal worden, en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite, die zij zullen gedragen hebben; hunne onnozelheid (onschuld) zal door allen bekend worden; en zij zullen de schrikkelijke wrake zien, die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld hebben in deze wereld. Dewelken overwonnen zullen worden door het getuigenis hunner eigen consciëntiën (boeken, notities bij de Here), en zullen onsterfelijk worden, doch in zulke voege, dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijne engelen bereid is. En daarentegen, de geloovigen en uit- verkorenen zullen gekroond wor-den met heerlijkheid en eere. De Zone Gods zal hunnen naam belijden voor God Zijnen Vader en Zijne uitverkorene engelen, die alle tranen van hunne oogen afgewischt worden; hunne zake, die nu tegenwoordigijk door vele Rechteren en Overheden als kettersch en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zake des Zoons Gods te zijn. En tot genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijk doen bezitten, als het hart eens mensch nimmermeer zoude kunnen bedenken. Daarom verwachten wij dien grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de belofte Gods, in Jezus Christus onzen Heere.

De Bijbel spreekt namelijk over verschillende oordelen, die zich in vier opzichten van elkaar onderscheiden. Abraham Kuyper, de grote voorman van de gereformeerden, zag net zal zijn leermeesters maar één gezamenlijk oordeel en verketterde iedereen die anders dacht op grond van de letterlijke tekst van de Bijbel. Op zich is dit niet zo vreemd omdat, zoals we al zo vaak hebben besproken op Bijbelstudie avonden, de kerken zich in de plaats van het uitverkoren volk, Israël, gesteld hebben. Als Kuyper die dwaalgedachte had verlaten waren de waren de kerken nu niet, of minder leeggelopen. In vele Bijbelstudies van onze werkgroep komt steeds weer de dwaling van de kerken naar voren die zegt het ‘geestelijke Israël’ te zijn. Kerkleden zouden wel eens kunnen denken dat dit een stokpaardje van ons is, maar ook weer de gedachten over ‘het laatste oordeel’ hebben te maken met deze dwaling. Wie het zicht op het werkelijke Israël ontnomen is kán geen inzicht hebben over z’n eigen toekomst in de eeuwigheid. Neem nu alleen eens de NBG-vertaling van 1 Thess. 4: 18*, de Staten-, Luther-, Leidse- en Telos-vertaling zeggen met betrekking de wederkomst van Christus voor de gemeente: ‘vertroost elkaar met deze woorden’.  De NBG-vertaling zegt: ‘vermaant elkaar met deze woorden’, uit de laatste vertaling komt het opgestoken vingertje naar voren waarmee men wil zeggen: ‘pas op, doe goed je best want onverwacht komt Christus! Het doet denken aan de novembermaand waar in kinderen soms worden gedreigd met Sint Nicolaas; ‘wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is krijgt de roe’. Als het niet zo’n serieuze zaak was zou je er om kunnen lachen maar de kerkleer, ook Abraham Kuyper, stelt de traditie en de oude roomse leer boven de Bijbel!

* NBG vertaling:
‘daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen we altijd met de Here wezen. ‘Vermaant elkander dus met deze woorden’.

Andere vertalingen geven de grondtekst beter weer en passen daarom ook beter in de Bijbelse toekomstverwachting, want het mag voor de christen géén vermaning zijn als Christus terug komt maar het moet een vertroosting zijn als die grote dag daar is. Hier onder geef ik enkele vertalingen van 1 Thessalonicenzen : 17 & 18 weer:
       
Luther vertaling:        
‘daarna zullen wij, die leven en overblijven, tezamen met hen weggerukt worden in de wolken den Heer tegemoet in de lucht, en zullen alzo altijd bij den Heer zijn. Zo troost nu elkander met deze woorden.’

Leidse vertaling:
‘daarna zullen wij die overgebleven zijn en het beleven tegelijk met hen op wolken  weggevoerd worden, den Heer in de lucht tegemoet. Zo zullen wij altijd bij den Heer zijn. Vertroost elkander dus met deze woorden.

Telos vertaling:
‘Daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Vertroost daarom elkaar met deze woorden’.

Bible in Basic Englisch:
‘Then we who are still living will be taken up together with them into the clouds to see the Lord in the air: and so will we be for ever with the Lord. So then, give comfort to one another with these words’.

Zoals we lazen hoeft die dag geen ‘rampdag’ te worden voor de mensen want het ‘oordeel’ bestaat uit vier fasen en loopt voor ongelovigen heel anders af dan voor hen die hun leven aan Christus hebben toevertrouwd:

 1e. Degenen die geoordeeld worden.
 2e. De plaats van het oordeel.
 3e. De tijd van het oordeel.
 4e. Het resultaat van het oordeel

Het oordeel van de gelovigen in Christus:

1. De zonden van de gelovigen zijn geoordeeld aan het kruishout van Golgotha.

Lezen: Joh. 19:17-18 ( Het gevolg van deze gebeurtenis is de rechtvaardiging van de gelovige.)

Lezen:
2 Cor. 5:21     “Hij is voor ons tot zonde gemaakt....opdat wij..”
Gal. 3:13        “Christus heeft ons vrijgekocht..”
1 Petr. 2: 24   “Onze zonden....”
1 Petr. 3: 18   “Want Christus is éénmaal.....”

Uit de bovenstaande teksten blijkt dat Christus een eenmalig offer heeft volbracht en dat christenen, uit elke generatie daardoor vrijgekocht zijn. De roomse leer die zegt dat door de eucharistie Christus steeds weer opnieuw verlossing brengt is en Babylonische dwaling want Christus is eenmaal om de zonde gestorven.

De Bijbel zegt dat het “avondmaal” een gedachtenis maaltijd is terwijl de roomseleer zegt dat de hostie een sacrament is en dat het heil daardoor verkregen kan worden. Oók de reformatorische kerken beweren dat het avondmaal een sacrament ( heilsmiddel, een hulpmiddel) is maar dit gaat lijnrecht tegen de woorden van Christus Zelf in! (Matth. 26: 26-29)

Christus is éénmaal gestorven om de mens, wie dat wil, door genade te behouden.

De wandel van de gelovigen wordt nu, op dit moment, geoordeeld:
Tijd:      Altijd (vanaf het opstaan tot het slapen gaan!)
Plaats:   Overal (Denk aan Jona die dacht te vluchten voor de God van Israël)
Gevolg:  In geval van zonde volgt kastijding opdat de “gevallene” tot Hem terug keert. (Denk o.a het overspel van David dat zwaar werd bestraft, 2 Samuël 11 & 12)

Lezen:
1 Cor. 11: 31-32; “Indien we ons zelf zouden beoordelen...”
1 Petr. 4: 17        “Want nu is het tijd.......oordeel begint....”
1 Cor.  5: 5          “Leveren wij hem in de naam van Jezus.....opdat zijn geest....”
2 Sam. 7: 12-14   “Wanneer hij ongerechtigheid bedrijft......”
 
De werken van de gelovigen zullen straks worden geoordeeld.
Tijd:      
1 Cor. 15: 22-23;   “Christus als eersteling.... vervolgens....die van Christus zijn.”
Matth. 16:             “Een ieder vergelden naar zijn daden....”
Lucas 14:14          “Terug betaald.....bij de opstanding...”
1 Cor. 4:5              “Velt geen oordeel voor de tijd dat de Here komt.”
Openb. 22: 12       “Zie, ik kom spoedig......Loon bij mij..”
2 Tim. 4:8              “De krans der rechtvaardigheid....”

Plaats: 
1 Thess. 4: 13-18
  “In de lucht....”

Basis :  
1 Cor. 3:12-15  “Een ieders werk zal aan het licht komen...”
(Ook het bedrog en andere daden komen aan het licht, maar wie de zonden, met name genoemd, nu voor de Here gaat belijden zal daar vrij van zijn.

Gevolg:
1 Cor. 3:13-15  “beloning of verlies, maar hij zelf zal gered worden! “

Een christen is dus al geoordeeld en zal dit niet weer overkomen zoals Abraham Kuyper beweerde want in Christus is de zonde geoordeeld op het kruishout van Golgotha.

Een christen wordt dagelijks wél beoordeeld op zijn of haar daden, waar ook ter wereld en als er zonde in een christen wordt gevonden volgt er kastijding opdat de ziel behouden wordt!

De werken van de gelovige zullen later worden geoordeeld, op het moment dat we de Here ontmoeten in de lucht en onze werken bepalen of we met edele grondstoffen “gebouwd” hebben of met afval zoals stro en hooi. Van die beoordeling hangt onze positie af in de eeuwigheid.*

* De gedachte dat men alleen maar behouden kan worden en verder niets heeft zich onder invloed van ‘rome’ zo erg vastgezet dat weinig christenen beseffen dat er óók gradaties zijn in de status van de christenen in de eeuwigheid.  1 Cor. 3:13-15 spreekt bv. over een redding zónder beloning! Alleen al uit deze tekst mogen we opmaken dat er een wezenlijk verschil in heerlijkheid kan zijn in de zalige eeuwigheid! Broeder Kits, nestor van o.a. ‘Het Brandpunt’, “Zoeklicht’ en tentevangelisatie, zei altijd dat hij werkte voor zijn beloning omdat behouden was sinds z’n bekering.

De volkeren zullen geoordeeld worden.
Tijd: 
Mattheüs 25:31-32. Wanneer de Zoon des mensen komt............ En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden.....
Mattheüs 13:40-41 En de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden.........

Plaats:
Joël 3 1-2  In het dal van Josafat, ik zal daar in het gericht treden...
Joël 3: 12-14 Het dal der beslissing, de dag des Heeren is nabij....

Bais waarop:
Mattheus 25: 40 Voorwaar, in zo verre u dit aan één van deze mijn minste broeders..*
Joël 3:3,6-7  En over Mijn volk het lot wierpen..... Kinderen van Juda verkocht.......
Ik zal hen doen opstaan..en vergelding op uw eigen hoofd doen neerkomen......**

*Men gelooft dat deze “broeders” het Joodse overblijfsel is, die gedurende de “groteverdrukking” tot Jezus, hun Messias, bekeerd zijn na de opname van de gemeente.
** Jodenhaat, zelfs alleen maar verbaal, zal altijd op ons hoofd neerkomen.

Gevolg:
Mattheus 25: 46. “De eeuwige straf” voor hen die de Joden vervolgden... “Het eeuwige leven voor de rechtvaardigen” 
   
Als we dit lezen moet de angst de mensheid om het hart slaan, wanneer we denken aan de tweede wereldoorlog en de behandeling van de Joden door de Duitsers, Polen, Russen, Fransen, Kroaten en ook...Nederlanders zien we hier wat de Here met dit soort volken zal doen. Vaak denken we alleen maar aan de grove Joden vervolgers zoals de fascisten maar laten we niet vergeten dat Engeland en Amerika ná de tweede wereldoorlog verschrikkelijke dingen hebben gedaan toen de Joden per schip naar het land Israël wilden gaan. Honderden Joden zijn omgekomen omdat die twee landen verhinderden dat de Joden aan land gingen. Daarbij heeft Amerika een kwalijke rol gespeeld met vluchtende Joden die voor de tweede wereldoorlog naar Cuba wilden vluchten. Dat land wilde de Joden uiteindelijk niet binnenlaten en Amerika had door z’n invloed de toenmalige Cubaanse regering kunnen dwingen hen aan land te laten. ( Amerika beïnvloedde de toenmalige Cubaanse economie. ) En hoe zou het zitten met Zwitserland dat voor miljarden guldens aan Joods goud ‘achterover heeft gedrukt’? Laten we ook eens heel goed nadenken over de kerkelijke leer die zegt dat de kerk het ‘geestelijke Israël’ is want op grond daarvan heeft Adolf Hitler zich verdedigd naar de kerken toe. Hij gebruikte citaten van o.a  Luther die een Jodenhater was!

Het oordeel van de levende naties:  De dood wist  het verleden niet uit *Het oordeel van de grote witte troon:  
Geen opstanding, levende genaties worden direct geoordeeld op aarde. Een opstanding “de doden” geoordeeld. 
Geen “boeken”.   Hemel en aarde vloden weg, “Boeken werden geopend”.
Drie groepen: Schapen, bokken, broederen.    Eén groep: ‘De doden’
Tijd: Wanneer Christus verschijnt.    Tijd: Nadat Hij duizend jaar geregeerd heeft.

* Vele mensen laten zich na hun dood verbranden, cremeren met een verdoezelend woord, heel vaak neemt men diep in z’n hart het zekere voor het onzekere. Men denkt dan: ‘Stel dat er na dit leven toch nog een oordeel is, dan ben ik mooi niet meer te traceren.” In Aziatische landen, zoals India, is deze methode eeuwenlang in gebruik en ik heb vele getuigenissen gehoord van mensen die daar rond hebben gezworven dat juist India een vreselijk demonisch land is. Of dit met elkaar verband houd weet ik niet maar het geeft me wel te denken dat juist Europa sinds de invoering van de ‘lijk-verbranding’ erg demonisch is geworden. Toch zal een vernietiging van het lichaam de mens niet ‘behoeden’ voor het oordeel van de grote witte troon want mét de laatste adem verlaat ook de ziel het lichaam. Broeder Wim Malgo schreef ooit eens in een boek dat mensen die hun lichaam laten verbranden de eeuwigheid door moeten brengen als een ziel zonder lichaam, dit zou volgens hem de eeuwige kwelling van zelfverwijt alleen maar verhogen.

De Bijbel spreekt ook over een oordeel van engelen:
1 Cor. 6:3   ‘Weet gij niet dat wij over engelen zullen oordelen.......’
Judas 6       ‘Engelen die aan hun oorsprong ontrouw waren....’
2 Petr. 2:4  ‘Bewaard in de krochten der duisternis......’ *

De engelen die ontrouw aan hun bestemming waren komen we in het onderstaande tegen;

* ‘Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, Zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. En de Here zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun [kinderen] baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, Berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte  Hem in zijn hart. En de Here zeide: Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb.’ 
Genesis 6:1-7

We weten van de Here Jezus Christus dat engelen niet zijn bedoeld om te huwen, laat staan gemeenschap met mensen gemeenschap te hebben:

‘Immers, in de opstanding huwen zij niet en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij zijn als engelen in de hemel.’
Mattheus 22: 30

Het oordeel zal dus ‘de zonen Gods’ , de gevallen engelen, niet ontgaan en deze zijn daarom ook opgeborgen in de krochten der duisternis. Maar hoe vergaat het dan de demonen die zich openbaren als ‘ruimte wezens’ en de mensheid de laatste tijd regelmatig ‘bezoeken’? Ook met hen houdt het oordeel Gods zich bezig, evenals met de mensen die hen vereren of ‘contact’ met hen zoeken wat momenteel erg in de belangstelling staat. ‘Kort’ voor de zondvloed, waarover Genesis 6 spreekt, kwamen de demonen naar de aarde en omdat dit nu ook weer het geval is lijkt het er op dat de Here binnenkort ook weer gaat ingrijpen. Niet alleen de gevallen engelen, de demonen, zijn een teken dat de Here spoedig ingrijpt, maar hét grote teken, het volk Israël dat weer mag wonen in het door God uitverkoren land, zegt ons dat de tijd nabij is.

De Here komt spoedig om Zijn oordeel over deze wereld uit te voeren maar eerst zal de gemeente weggevoerd worden in de lucht, de Here tegemoet en laat dat een troost voor ons allen zijn.

Aanhangsel.
Kort overzicht van de komende gebeurtenissen op basis van het studiemateriaal van M.A.Alt, in leven zendelinge en evangeliste in Ned. Indië (Indonesië)

Het eerst volgende dat plaats zal vinden is de éérste wederkomst van Christus in de lucht ( 1 Thess. 4:13-18 en 1 Cor. 15:51-54. Als het Hoofd Zijn Lichaam, dat is de Gemeente, komt halen. Deze Gemeente bestaat uit alle wedergeboren mensen uit alle kerken, richtingen en denominaties. Op dat zelfde moment zullen onze werken worden beoordeelt. (Niet een oordeel over onze zonde (n) want die zijn op Golgotha weggenomen door Zijn offer.

Op dat moment zal de 70e jaarweek (Daniël 9:27) aanbreken en de grote verdrukking vangt aan. De staat Israël kiest zich een “koning”, vermoedelijk de valse profeet (Openbaring 13), het vermoeden bestaat dat dit een Jood zal zijn want anders zal het grootste deel van de Israëlieten hem niet accepteren. (Er zijn Bijbel-uitleggers die vermoeden dat deze persoon uit de stam Dan komt) De kans bestaat dat hij zich als de langverwachte Messias aankondigt en zich laat aanbidden. Het zal een satanisch figuur zijn die wonderen en tekenen voor de ogen van de mensen zal doen en daardoor veel macht zal bezitten. Onder zijn leiding zal de nieuwe tempel gebouwd worden en de Joodse eredienst, inclusief de offerdienst, weer in ere hersteld worden.

Het verenigde Europa zal het herstelde Romeinse keizerrijk blijken te zijn, die zal uiteindelijk verdeeld zijn in tien rijken of leiders. (We moeten hier niet vreemd van op kijken omdat er momenteel meer rijken zijn maar denk eens aan een eventuele samenvoeging van staten, het uiteen vallen van België of iets dergelijks, de ontwikkelingen gaan sinds de val van de Berlijnse muur razendsnel) Dit herstelde keizerrijk zal nauw samenwerken met de “vrouw op het beest” (Openbaring 17), dit zal een kerkelijke of religieuze macht zijn die een voortzetting is van het Babylonische-rijk waar de roomse kerk een getrouwe kopie van is. (Lees ook “Ga uit van haar mijn volk” door D.Thomas, uitgave van “Bijbel:Aktueel!”. Openbaring 6 zal aan de lijve worden ondervonden, aardbevingen, oorlogen in de lucht en op het land, bloed, vuur en tranen.

Na een korte regering van de “tien koningen of landen” treedt “het beest” (Openbaring 13) op, dit is de antichrist, die als “keizer van het romeinse rijk” op gruwelijke wijze zal regeren. Een vierde deel van de mensheid zal worden uitgeroeid. Hij sluit een verbond met de valse messias van Israël.

Velen uit Israël zullen zich tot de ware Messias bekeren als het volk na de eerste drie-en-een-half jaar van de 70e jaarweek (die 7 jaar zal duren) merkt dat hun “messias” hen heeft bedrogen en een satanisch persoon blijkt te zijn. Velen zullen door toedoen van de valse profeet vanaf dat moment sterven en ook velen uit de andere volken zullen moeten sterven omdat ze de antichrist en zijn beeld niet willen aanbidden en zijn merkteken op de hand of het voorhoofd weigeren. (Openbaring 13).

Als alle ellende in de wereld haar toppunt bereikt zal de Here ten tweede male terug komen, maar nu als Koning en in Zijn gevolg zullen vele honderdduizenden heiligen zijn (de Gemeente, Zijn lichaam) [Judas 15]. Hij zal dan gericht houden over de anti-christelijke volken en de grote eindslag bij Harmágedon vindt dan plaats. De goddeloze legers zullen worden verslagen en “het beest” en de “valse profeet” zullen in de hel worden geworpen.

De satan wordt voor duizend jaar gebonden.(Openbaring 20) De martelaren uit de grote verdrukking zijn uit de dood verrezen en tot de Gemeente toegevoegd. Zij zullen op tronen zitten en grote eer genieten tijdens het komende Vrederijk op aarde.

Het oordeel van de dan nog levende volken (Openbaring 20:11 E.v.) heeft plaats ná de slag van Harmágedon. (De schapen, bokken en de “broederen”) Een deel van de mensen wordt naar het Hades verwezen en een ander deel beërft het koninkrijk (duizendjarigrijk).

Het “Duizendjarig vrederijk”, waar Christus  de wereldregering op Zich zal nemen en het volk Israël tot herstel zal komen, vangt aan voor de gehele aarde.(Openbaring 20)

Na afloop van die duizend jaar wordt de satan weer losgelaten. Gods vijand verzamelt de onbekeerde volken uit het Duizendjarigrijk onder leiding van Gog en Magog en begint te vergeefs een nieuwe opstand. Hun aanval op Jeruzalem wordt door God afgewend. Openbaring 20:7-10)

De hemel en de aarde vergaan. De duivel wordt in de poel des vuurs geworpen (Openbaring 20)

De “tweede opstanding”, die van de ongelovige en goddeloze mensen, heeft plaats. (Ook zij die zich lieten “cremeren”) Het laatste oordeel over hen, die Christus verwierpen, volgt hierop. De gelovigen uit het duizendjarig rijk worden bij de Gemeente toegevoegd. Zij komen niet voor de Grote Witte Troon, maar bewonen straks met de Gehele Gemeente de nieuwe aarde. (Openbaring  21)

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. De Godsstad, het nieuwe Jeruzalem, (Openbaring 21: 9 e.v) zal nederdalen op de aarde en zal de woonplaats van God Zelf worden. Eeuwige gelukzaligheid voor hen allen, die in Jezus Christus hebben geloofd (Johannes 3:16)

De Here Jezus geeft het Koninkrijk over aan Zijn Vader en God is alles in al.

“En zij zullen Zijn aangezicht zien en Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn en lamplicht en zonlicht hebben zij niet nodig, want de Heer, God, zal over hen lichten; en zij zullen regeren tot in alle eeuwigheid.”  Openbaring 22:4-5

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.