Einde van het genade tijdperk.

Einde van het genade tijdperk.

Lezen: Mattheüs 24:3-42
Het lijkt mij zinvol om eens stil te staan bij de toekomst, een toekomst zoals we die in de Bijbel beschreven vinden. De tijd waarin wij leven wordt steeds verwarder en soms lijkt het ons toe dat de dagen steeds korter worden en de mensheid gewelddadiger. Daarom bespreken wij in deze studie de toekomst van het volk Israël én de Gemeente.

Sinds het reddende offer van onze Here Jezus Christus op het kruishout van Golgotha, tot aan het moment dat de Here Zijn gemeente van de aarde wegneemt leeft de mensheid in het genadetijdperk. Niet alleen Christenen leven in dit tijdperk, ook ongelovigen mogen van de genadeperiode mee profiteren zolang de Heilige Geest, die in de Gemeente aanwezig is, op aarde is. De Heilige Geest, die gebonden aan de Gemeente is, zal de aarde verlaten op het moment dat de Gemeente wordt weggenomen: De wereld mag als het ware “mee liften” in de (betrekkelijke) rust.

Voor hen die de Here niet kennen, of niet willen kennen, zal er, nadat de Heilige Geest van de aarde is weggenomen, een vreselijke periode van angst en onrust aanbreken:

“Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, Liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, Verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God.”  2 Timotheüs 3:1-4

De wetteloosheid en het egoïsme van de mensheid zal ongekende vormen aannemen. Dagelijks zien wij de vervulling van 2 Timotheüs 3:1-4 rondom ons, mensen kunnen elkaar moeilijk verdragen, gezinnen vallen uiteen en op straat is een mens vaak niet meer veilig. Dagelijks lezen wij in de kranten over het vele geweld, op straat, in de gezinnen, op scholen en in het verkeer.

Zaterdag 16 november 2002 sloeg het “Leger des Heils” alarm in de media vanwege de verharding van de maatschappij, zo denkt een groot deel van de bevolking dat “pech in het leven” eigen schuld is. Even een overzichtje:

44%  van de bevolking denkt dat echte armoede in Nederland niet bestaat.
75%  van de bevolking is van mening dat het gemakkelijk is om jarenlang ten onrechte een uitkering te ontvangen.
72%  van de bevolking vreest dat ons land ten onder gaat aan egoïsme, desinteresse, gebrek aan respect en intolerantie, bekommeren zich steeds minder mensen om kwetsbare groepen.
1,2 miljoen  mensen boven de 18 jaar voelen zich buitengesloten.
Meer dan 1 miljoen mensen zeggen helemaal geen vrienden te hebben.
77%  van de bevolking zegt dat wanneer een tienermeisje zwanger is het haar eigen schuld is.
Zelfs mensen die AIDS en overdraagbare infectie ziekten hebben moeten het zelf maar uitzoeken.
Zo lopen gehandicapten, ouderen, daklozen, asielzoekers en etnische minderheden grote kans om buiten gesloten worden van de maatschappij.
10% van de Nederlanders voelt zich momenteel geheel buitengesloten volgens het “Leger des Heils”.

De Bijbel laat ons zien dat zolang de Heilige Geest, de weerhouder, op aarde aanwezig is de volledige wetteloosheid zich nog niet kan ontplooien. Maar als er nu al zo’n onverschilligheid onder de mensheid gevonden wordt, hoe groot zal de wreedheid en onverschilligheid binnenkort dan wel niet zijn:

“Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; [wacht] slechts tot dat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.”  2 Thessalonicenzen 2:7

Met het woord “Hij” wordt de Heilige Geest, de Geest van de Here, dus de Here zelf bedoeld. Vanuit de Bijbel weten wij dat de duivel op dit moment nog wél veel macht heeft, maar dat hij niet tot het uiterste kan gaan zo lang de Here, door Zijn Geest, in de wedergeborenen, op aarde aanwezig is:

“Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. Ik schrijf u, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik heb u geschreven, kinderen, want gij kent de Vader. Ik heb u geschreven, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.” 
Johannes 2:12-17

Het is geen automatisme dat de Here ons persoonlijk beschermt, we lezen in het hier navolgende dat wij in de Here moeten blijven en Hij dan, of daarom, in ons blijft:

“En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft. Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; En iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.”
1 Johannes 3:24 – 1 Johannes 4:4

De macht van satan is beperkt, hij heeft een bepaalde “speelruimte” maar deze “ruimte” is wel mede afhankelijk van de gelovigen. Neem nu eens verschillende kerken, ze zijn samen “op weg gegaan”, hebben de letterlijke tekst van de Bijbel verlaten en zijn op dit moment vervallen aan de New Age en moeilijk te bereiken voor het evangelie. In de kerken is zo veel ruimte gegeven aan satan dat we kunnen stellen dat hij in vele gevallen oppermachtig is, vooral aan de top van de “samen op weg kerken”. In die kerken wordt al heel lang geen geloof meer gehecht aan een spoedige wederkomst van de Here Jezus Christus, laat staan aan een persoonlijke bekering en daardoor de inwoning van de Heilige Geest. Zodra de Heilige Geest, die in Zijn Gemeente woont, Zich van de aarde verwijdert heeft zal er zo’n gewelddadige tijd aanbreken die er nooit geweest is en daarna ook nooit weer zal komen:

“Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.”  Mattheüs 24:21

Voor hen die de Here Jezus Christus als Verlosser hebben aangenomen zal er geen grote verdrukking zijn want ze behoren de Here toe. Ik merkte op dat de Here doormiddel van de Heilige Geest in de Gemeente woont, in elke gelovige afzonderlijk. Op het moment dat de Here Zijn Geest van de aarde weg neemt zal de Gemeente van Christus noodzakelijkerwijze van de aarde moeten worden weg genomen. Het kan niet anders zijn dan dat de Gemeente zal moeten vertrekken, want de “Weerhouder” moet vertrekken. Mattheüs 24:40-41 verwijst daar summier naar:

“Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden.”

Vaak wordt er gezegd, en eigenlijk is dat helemaal terecht, dat de Evangeliën niets te maken hebben met de Nieuw Testamentische gemeente. Het is opvallend dat de Here in Mattheüs 24, welke over de grote verdrukking voor Israël en de wereld gaat, een paar “tussen-regels” uitspreekt welke gaan over “achter blijven en aangenomen worden”. Daarom neem ik de vrijheid om te denken dat de Here hier voorzichtig verwijst naar toekomende dingen.

Op het moment dat de Here Zijn Gemeente wegneemt is het genadetijdperk voor bij. In dit tijdperk, genade tijdperk, kan een mens door genade, behouden worden en op het moment dat het genadetijdperk afgesloten wordt is die gelegenheid voorbij. Een vergelijkbare situatie, als het ware een type van de Gemeente, zien wij in de geschiedenis van Henoch. Hij werd van de aarde weggenomen vóór de zondvloed terwijl Noach met zijn gezin dóór de verdrukking van het noodweer moest gaan.

A.     Henoch kunnen we in deze situatie als type of voorafschaduwing van de Gemeente van Christus zien.

B.     Noach als een type van het volk Israël mag worden gezien:

“En Henoch wandelde met God, nadat hij Metuselach verwekt had, driehonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijfenzestig jaar. En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.”  Genesis 5:22-24

Na dat Henoch was weggenomen verviel de mensheid steeds dieper in zonde. Dit zal ook plaatsvinden nadat de Gemeente is weggenomen, de mensheid zal wreed en nog meer op zich zelf gericht worden, zoals ze ook was in de laatste jaren voor de zondvloed.

In zijn boek “De moderne dagen van Noach” zegt Paul J.M. van Teeffelen het volgende:

Wat gebeurde er wereldwijd voordat de zondvloed kwam? Op de vraag wanneer de zondvloed over de aarde kwam, wordt meestal een vaag antwoord gegeven. Dat is best te begrijpen want het tijdstip van de zondvloed is ook al erg lang geleden. Om precies te zijn: volgens de Bijbelse chronologie vond de zondvloed plaats ruim 1650 jaar na de schepping van Adam, of naar onze tijd toegerekend: ruim 4300 jaar geleden. Die wereldwijde zondvloed werd ruimschoots van tevoren (120 jaar) door God voorzegd en duurde iets meer dan een jaar (370 dagen). Van de toenmalige wereldbevolking ontkwamen er maar 8 personen ‑ Noach en zijn gezin ‑ door middel van een ark. Waarom is dit verre verleden zo interessant voor ons mensen aan het einde van de 20e eeuw? Wel, om tenminste twee redenen heeft het ons veel te zeggen:

In de eerste plaats omdat de Here Jezus juist dit verre verleden noemt in directe verbinding met Zijn wederkomst. In Mattheüs 24:38-39 staat geschreven:

’Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de (weder‑)komst van de Zoon des mensen zijn’.

In de tweede plaats omdat de toenmalige wereldbevolking, die vermoedelijk ongeveer gelijk was aan de huidige wereldbevolking (ca. 6 miljard mensen), beheerst werd door alles wat zichtbaar was, waaronder een prachtig klimaat en een buitengewone economie. Dit laatste is al af te leiden uit het feit dat de Here in Mattheüs 24 en Lucas 17 de nadruk legt op het zichtbare: eten, drinken, huwen, ten huwelijk gevende, koop en verkoop, land‑ en huizenbouw. Dit kenmerk sluit wereldwijd aan met onze tijd, waarin ‑ voordat de Here wederkomt‑ eveneens niets bemerkt wordt.

Overigens, over de tijd, voorafgaande aan de zondvloed, zijn niet zoveel gegevens voor handen. De Bijbel geeft een hoofdlijn aan en weinig détails. Toch wil dat niet zeggen dat we ons geen beeld zouden kunnen vormen. Er bestaat een nauwkeurige tijdrekening van de ruim 1650 jaren, voorafgaande aan de zondvloed. Het eerste beeld dat we ons dus kunnen vormen betreft de hoge leeftijden van de toenmalige generaties.

Noach leefde 600 jaar vóór de zondvloed, en 350 jaar daarna, dus hij leefde tot het jaar 2006 (telling vanaf schepping Adam). Sem, Cham en Jafeth, zonen van Noach, werden ongeveer 100 jaar vóór de zondvloed geboren, dus omstreeks het jaar 1556. (ná de schepping) Sem leefde nog 502 jaren na de zondvloed, dat wil zeggen: tot het jaar 2158 (telling vanaf schepping Adam). Bij deze hoge leeftijden vallen ons direct enige bijzonderheden op, zoals: Adam heeft de vader van Noach (Lamech) gekend en Enos heeft zelfs nog Noach meegemaakt. Dat betekent dat alles van de schepping van Adam af mondeling kon worden doorgegeven aan vele latere generaties.

Maar niet alleen mondeling. Ook de schrijfkunst heeft al in die vroege tijden bestaan, hetgeen is af te leiden uit later gevonden kleitabletten. Voorts hebben Noach, zijn vrouw, zijn zonen Sem, Cham, Jafeth en hun vrouwen al hun ervaringen meegenomen in de tijd na de zondvloed. Zoals opgemerkt leefde Noach zelf nog 350 jaar na de zondvloed. Het is opmerkelijk dat de overleveringen van volken, van wie de geschiedenis teruggaat tot het begin van het menselijke geslacht, steeds 10 aartsvaders kent in de geslachtlijst van vóór de zondvloed. (Andere culturen kennen ook het zondvloed verhaal, dit loopt wonderwel parallel met de Bijbel). Met name betreft dit Egypte, Babylonië, China en India.

Ook is er in algemene zin een overeenstemming, niet alleen met betrekking tot de ongewoon hoge leeftijden van deze 10 aartsvaders, maar ook dat tijdens het leven van de laatste de zondvloed plaatsvond. Bovendien komen we in tal van overleveringen het exacte tijdstip van de zondvloed tegen, die Gods Woord, de Bijbel, ons aanreikt, n.l. de 17e van de 2e maand. Voordat we de toestand op aarde bezien, onmiddellijk voorafgaande aan de zondvloed, gaan we eerst zo betrouwbaar mogelijk na welke voorstelling we ons kunnen maken van de waarschijnlijke grootte van de toenmalige wereldbevolking. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

Onze wereld kende van 1830 tot 1930, dus in 100 jaar, een verdubbeling van de bevolking, dat wil zeggen van 1000 - naar 2000 miljoen (hierbij zijn de slachtoffers van de 1e Wereldoorlog buiten beschouwing gelaten), een groei die zich als volgt voortzette:

1930 2000 miljoen 
19603000 miljoen 30 jaar
1975 4000 miljoen 15 jaar
1988 5000 miljoen13 jaar
1994 5500 miljoen6 jaar
1999  6000 miljoen5 jaar

De levensomstandigheden van de eerste tijd op aarde waren aanmerkelijk gunstiger dan in de huidige tijd, zoals hoge leeftijden en vruchtbaarheid;

1e. Archeologische vondsten, waaronder grote kolenlagen, bevestigen het ideale klimaat gedurende de ruim 16 eeuwen van de voortijd;

2e. Het houden van kudden (veeteelt), het wonen in een stad, het maken en bespelen van muziekinstrumenten (citer en fluit), en het bewerken van koper en ijzer (smeden) bestond van geslacht op geslacht.

De Bijbelse chronologie in de ruim 1650 jaren vóór de zondvloed geeft ons inzicht omtrent 9 oudvaders die afstammen van Adam, volgens de lijn Seth.

Omtrent de lijn Kaïn wordt geen duidelijk inzicht tot de zondvloed gegeven.  Maar in Genesis 4:17‑24 staat dat Kaïn een stad bouwde en tenminste 5 generaties nakomelingen had. Zo kunnen we in die ruim 1650 jaren van 10 generaties (lijn Seth) en tenminste 5 generaties (lijn Kaïn) uitgaan. Bedacht moet worden dat de toenmalige menselijke leeftijd en vruchtbaarheid vele honderden jaren omvatte. Bijvoorbeeld Metusalach verwekte zijn zoon Lamech toen hij 187 jaar geleefd had. En Noach verwekte zijn zonen Sem, Cham en Jafeth, nadat hij 500 jaar geleefd had. Flavius Josephus schrijft over meer dan 50 kinderen (zonen en dochteren) van Adam en Eva.

Stellen we ‑ mijns inziens voorzichtig‑ het gemiddelde gezin op 5 kinderen, ook gegeven de uitstekende levensomstandigheden, dan ontstaat de volgende berekening:

1e generatie (Adam‑Eva) 2
2e generatie (Abel)(lijnen Seth‑Kaïn)5
3e generatie 25
4e  generatie 125
5e generatie625
6e generatie 3.12
7e generatie 15.625
8e generatie 78.125
9e generatie 390.625 
10e generatie 1.953.125
11e generatie 9.765.625
12e generatie 48.828.125
13e generatie 244.140.625
14e generatie 1.220.703.125
15 generatie 6.103.515.625

Dat is dus ruim 6 miljard mensen, een aantal dat ongeveer gelijk is aan de huidige wereldbevolking. Zoals opgemerkt bleven van de toenmalige bevolking slechts 8 mensen over, die zich in de ark bevonden. Dat waren Noach, zijn vrouw, zijn drie zonen Sem, Cham, Jafeth en diens vrouwen. Toen de zondvloed kwam was Noach 600 jaar en ieder van zijn zonen ongeveer 100 jaar. Deze 8 mensen brachten hun ontwikkelingen uit de voortijd (schrijfkunst, landbouw‑veeteelt, industrie‑gereedschappen, cultuur, economie, bouwkunst, muziek, onderwijs e.d.) mee naar de periode na de zondvloed. En van die periode na de zondvloed zijn archeologische ontdekkingen gedaan. Zo kunnen we iets meer begrijpen van de toestand in de wereld, onmiddellijk voorafgaande aan de zondvloed. De vloed waarin de complete mensheid, 6 miljard mensen, op Noach en zijn gezin na, ten onder ging in het water. (Tot zo ver Paul J.M. van Teeffelen.)

Noach werd bewaard voor de verdrinkingsdood door de ark die hij in gehoorzaamheid aan de Here God bouwde. Maar hij moest wél door de woedende elementen heen, storm, regen en natuurgeweld was zijn deel. Zo zal het Israël ook vergaan, niet alleen het volk dat wij kennen als de Joden maar ook de andere stammen die op dit moment onder de volken der aarde verstrooid leven. Zij zullen door de grote verdrukking, beschreven in Mattheüs 24, moeten gaan en alle nood, verdriet en gewelddadigheid aan den lijve moeten ondervinden. Eigenlijk net zo als Noach die geschud en gebeukt door de natuurelementen uiteindelijk behouden aan land kwam in een gereinigde schepping.

Zo zal het Israël ook vergaan, aan het einde van de Grote verdrukking zal ze de Here Jezus herkennen als de Verlosser, de Messias:

“Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.”  Zacharia 12:10

En in Openbaring 1:7 lezen wij:

“Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.”  Openbaring 1:7

Het uitverkoren volk, alle 12 stammen van Israël, krijgt dan zoals Noach een nieuwe start, ze mag het Duizendjarige Rijk binnen gaan en aan het hoofd van de wereldbevolking staan:

“Zo zegt de Here der heerscharen: Wederom zullen er volken komen en inwoners van vele steden. En de inwoners van de ene zullen zich begeven naar die van de andere, en zeggen: Laten wij toch heengaan om de gunst des Heren af te smeken en om de Here der heerscharen te zoeken; ook ik wil gaan. Ja, vele natiën en machtige volken zullen komen om de Here der heerscharen te  Jeruzalem te zoeken en de gunst des Heren af te smeken. Zo zegt de Here der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is.”  Zacharia 8:20-23

In het kort gezegd zal Israël éérst een zware periode van verdrukking tegemoet gaan volgens de Bijbel, het Woord van de Here. Maar zal uiteindelijk aan het hoofd van het overblijfsel van de mensheid staan zoals de Here beloofde in Zacharia 8:20-23. Wij kunnen ons af vragen of de geprofeteerde verdrukking nu, op dit moment, al begonnen is, dagelijks wordt het volk getroffen door aanslagen, bedrog en leugens van de Arabieren. Het heeft er alle schijn van dat de Arabieren, onder invloed van satan, de Here God willen treffen in Zijn hart, in het volk Israël. Dagelijks wordt de mensheid getroffen door natuurrampen, honger en oorlog. In een deel van Angola komen kinderen beneden de 5 jaar niet meer voor, die zijn allemaal overleden door ziekte en honger.

Uiteindelijk zal satan de grote verliezer zijn én miljoenen mensen meeslepen in zijn definitieve val. Dit zijn mensen die de Here Jezus niet hebben willen accepteren als Verlosser en Zaligmaker:

“Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon  kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont Hem al wat Hij zelf doet, en Hij zal Hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, Opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen, zullen leven. Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in Zichzelf. En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de Zoon des mensen is.”
Johannes 5:27-29

Maar voor dat het zo ver is staat er nog het één en ander te wachten voor de mensheid en Israël, het volk dat een aardse bediening ontvangen heeft van de Here.

We laten Israël even rusten en gaan naar Genadetijdperk.
Het genade tijdperk is veel ruimer bemeten dan de uitverkiezing van Israël als “volk des Heren”. Het genade aanbod is er voor élk mens, voor de Jood en de heiden. Elk mens dat de Here Jezus Christus aanneemt als Verlosser en Zaligmaker mag van Zijn genadeaanbod gebruik maken. Dit hebben wij te danken aan de verblinding van het volk Israël. De apostel Paulus beschrijft het in de Romeinenbrief als volgt, in Romeinen 11:11-13 lezen wij:

“Ik vraag dan: zij zijn toch niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet! Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid! Ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening.”  Romeinen 11:11-13

Door hun, Israël’s, val is de rijkdom van Christus tot de heidenen gekomen met het doel Israël tot naijver, jaloersheid te wekken. God wil hen duidelijk maken dat wanneer ze ongehoorzaam zijn de Here God met anderen verder gaat, mensen uit de heidenen. Daarom mogen wij tot de Here gaan, niet omdat de wedergeboren christenen vervangers zijn voor de Israëlieten maar als reden tot jalousie. Daarom heeft de Here Jezus zijn genade aanbod óók voor de heidenen ingesteld:

Hij heeft in Mattheüs 11:28-30 het volgende gezegd:

“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

En verder heeft Hij ons beloofd dat wanneer wij in hem geloven wij behouden zijn en niet verloren kunnen gaan:

“Opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.”  Johannes 3:15-18

Wij hebben dus eeuwig leven in Hem, dit wil zeggen dat we dan IN HEM zijn, vandaar ook dat een wedergeboren mens nood-zakelijkerwijze van de aarde moet worden weggenomen op het moment dat de geest van de Here van de aarde vertrekt. Wij hebben immers eeuwig leven IN HEM?

Zolang de Geest, de Heilige Geest, op aarde aanwezig is blijft de genade door het bloed van de Here Jezus. Zodra de Gemeente weg is zal de mensheid het zelf moeten rooien en als in die donkere tijd iemand tot geloof in de Here Jezus Christus komt zal deze een ontzettend moeilijke tijd tegemoet gaan. Het zal niet meer mogelijk zijn om zich vrij te bewegen of iets te kunnen kopen of te verkopen, voedsel kopen zal een onmogelijke zaak worden. Men is dan overgeleverd aan de liefdadigheid van anderen die de mogelijkheid nog wel hebben. De mensheid zal van de vroege morgen tot te late avond gecontroleerd worden volgens de Bijbel:

“En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.”  Openbaring 13:15-17

In het verleden is veel gespeculeerd over dit schriftgedeelte, de meest fantastische oplossingen hebben Bijbeluitleggers bedacht. In de film “Als een dief in de nacht” zag je de acteurs met tatoeages op het voorhoofd rondlopen en ook heeft men in het verleden wel eens gedacht aan een brandmerk met een satanische afbeelding. Deze merktekens hebben het nadeel dat ze op een pijnlijke wijze aangebracht moeten worden en dat bij wijze van spreken bij elke kassa, gebouw of op straat een controleur moet staan.

De techniek heeft de fantasie ingehaald want tegenwoordig kan men bijna pijnloos een chip in brengen doormiddel van een injectienaald. Met deze chip kan de komende werelddictator elk mens persoonlijk volgen, waar deze ook op aarde is. Na de 2e Wereldoorlog, in 1948, schreef George Orwell het boek “1984” waarin hij een dictatuur beschrijft die vreselijk is. Orwell kon toen nog niet weten wat er 50 jaren later technisch mogelijk zou zijn, maar zijn fantasie komt akelig dicht bij de hedendaagse werkelijkheid. Hij beschreef een soort schilderij aan de muur waarop “Big Brother”, Grote Broer, de werelddictator, was te zien. Zijn donkere ogen waren kleine camera’s waarmee de spionnen van de dictator overal in het land, tot in de slaapkamers, de mensheid kon controleren.

Tegenwoordig worden wij in straten en gebouwen vaak doormiddel van camera’s in de gaten gehouden, camera’s die soms kleiner zijn dan de kop van een lucifer! De controle is in een vergevorderd stadium en zal binnenkort nog strakker aangehaald worden. Het komt steeds vaker voor dat pinpassen vervalst worden, het is voor gekomen dat iemand thuis, in Nederland, was en ondertussen met zijn pingegevens, terwijl de pas bij hem thuis was, in Frankrijk geld is opgenomen. Als dit steeds vaker voor komt zullen de mensen vragen om een andere methode, een methode die niet vervalst kan worden door b.v. een chip in het lichaam aangebracht. In Amerika zijn kortgeleden chips bij mensen ingebracht, een complete familie liet dit triomfantelijk met camera’s vastleggen. De stakkers beseffen niet dat ze ten dode zijn opgeschreven, de eeuwige dood. Al de miljarden dollars die nodig zijn om het systeem op te zetten, zijn niet geïnvesteerd om een paar zieke mensen of demente bejaarden te beschermen. Nee, dat geld is geïnvesteerd om er véél geld aan te verdienen.

Met subsidie en steun van overheden is een compleet volgsysteem opgezet, via satellieten kan iemand met een geïmplanteerde chip gevolgd worden. Met een chip kan iemand toegang gegeven worden in bepaalde gebouwen, of geld worden overgeschreven aan de kassa van de supermarkt. Een duidelijk voorbeeld maken we vaak mee, als ik b.v. geld op nemen wil bij de bank ga ik naar een kleine glazen ruimte naast de ingang van het bankgebouw. 

Om in die ruimte te komen moet ik de pinpas door een sleuf halen die naast de deur aangebracht is, zonder deze handeling kom ik niet binnen en kan ik geen geld uit de pinautomaat halen.

Deze “sleuven” zijn bij vele andere toegangsdeuren ook te vinden, zelfs binnen gebouwen vinden we ze op deuren van bepaalde ruimten. Wie toestemming heeft mag de ruimte betreden maar wie dit niet heeft blijft buiten, zelfs als zijn pas wél op de hoofdingang van het gebouw “past”. Technisch gezien is het dus mogelijk bij mensen een chip te implanteren die het mogelijk maakt om alle gegevens op te slaan, óók of u wel of niet mag werken en geld verdienen. Maar óók óf u mag kopen of verkopen!

Daar komt dus nog bij dat elk mens, die voorzien is van een chip, overal te volgen is, zélfs al zou je je diep, in de duizenden vierkante kilometers grote, bossen van Alaska verbergen. Technisch gezien kan dit alles morgen ingevoerd worden, geloof maar dat na de succesvolle proeven van enige jaren geleden en de implantaties, welke vorige maand plaats vonden, de chipfabrieken op volle toeren draaien. Bij grote productie is de kostprijs laag, kortgeleden werd mij nog verteld dat binnenkort levensmiddelen een chip mee krijgen in het verpakkingsmateriaal. Moet u zich eens voorstellen hoe laag de prijs van die, eenvoudige, chip dan moet zijn? Hoe veel winst wordt er gemaakt op een pak melk van nog geen  € 1,00 ? Daar moet dan ook nog eens de kostprijs van een chip af, zo’n ding is straks een centen-kwestie! Neem maar van mij aan dat de ontwikkelingen op dit gebied veel verder zijn dan openlijk toe wordt gegeven en de mensheid onverwacht voor een voldongen feit staat.

Is het u ook opgevallen dat regeringen steeds vaker roepen dat er nog meer terroristische aanslagen aankomen. Dat elk land een grotere veiligheidsdienst moet hebben en dat de politie meer bevoegdheden moet hebben en dat het onveilige gevoel van de mensheid steeds meer wordt aangewakkerd? Wordt het gevoel van onveiligheid met opzet aangewakkerd? Natuurlijk wakkeren de regeringen de onrust steeds meer aan, in de USA kan de bevolking zich laten inenten laten tegen pokken welke als biologisch wapen gebruikt kunnen worden. Maar we kunnen enten wat we willen, uiteindelijk zal de mensheid geconfronteerd worden met biologische wapens, het Bijbelboek Openbaring zegt:

“En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden  toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg.”  Openbaring 9:4-6

Is het u opgevallen dat bij verkiezingen “rechts” de laatste jaren steeds aan de macht komt. Zelfs door manipulatie en bedrog zoals het bij de laatste verkiezingen in Amerika plaats vond? Bush moest ten koste van alles president van Amerika worden, zelfs stembiljetten werden achterover gedrukt, er staat deze wereld op korte termijn iets rampzaligs te wachten.

Dagelijks staat het nieuws dat op ons af komt, via de krant, radio en Tv bol van berichten die corresponderen met de profetieën die de Bijbel ons laat weten over de eindtijd.

Soms denk ik wel eens dat de wereld zwanger is van grote veranderingen en dat de persdiensten ons wee, na wee, door geven. Wij zijn begonnen met het lezen van Mattheüs 24 en lazen daar:

“Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.”  Mattheüs 24:21

Stelt u zich eens voor, al die miljoenen doden in de 2e Wereldoorlog zullen maar een schijntje zijn vergeleken bij de Grote Verdrukking, geweld op geweld zal de mensheid murw maken. Natuurrampen zullen elkaar, als weeën in steeds sneller tempo, opvolgen en steeds meer levens eisen. De mensheid zal een sterke leider zoek en ……. vinden!:

“En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En [ik] [zag] een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? En: Wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. En [het] [beest] opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen.En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.En allen, die op de aarde wonen, zullen het [beest] aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld.Indien iemand een oor heeft, hij hore.”  Openbaring 13:1-9

Het beest uit vers 1 zal de sterke man worden waarom de wereld zal smeken. Deze man zal de mensheid een korte tijd betoveren met zijn oplossingen voor de problemen, oplossingen die uit de koker van satan komen. Het zijn satanische oplossingen voor door de satan veroorzaakte problemen! De satan is een meester in de chaos theorie, een theorie die de laatste jaren ook opgang maakt in het bedrijfsleven en organisaties. Het werkt als volgt:

1e Er heerst een bestaande situatie die op zich (redelijk) voldoet (These)

2e Leiders van organisaties of de directie van een bedrijf heeft belang bij meer rendement en veroorzaakt een chaos die niemand wil. (Anti-these)

3e Als de nood heel hoog geworden is, b.v het bedrijf bijna failliet komt de directie met een voorstel dat in een gewone situatie nooit aangenomen zou worden maar van barre ellende accepteren de werknemers de oplossing. (Syn-these)

De satan heeft zijn pijlen op de mensheid afgeschoten, binnenkort zal de onrust in de wereld groter worden, de situatie is totaal veranderd en straks zal de mensheid van pure ellende accepteren dat ze in haar vrijheid wordt beknot en uiteindelijk achter een werelddictator aanlopen. Laten we daar met elkaar eens goed over na denken, het zijn niet de mensen die deze problemen veroorzaken! De satan manipuleert de mensheid om te zondigen, te moorden en te stelen. Het zijn problemen die door de satan zijn veroorzaakt. Door hem bezeten mensen, mensen die heel goed weten waar ze mee bezig zijn worden problemen veroorzaakt.

Voor de wereld is geen hoop meer, voor de mens persoonlijk nog wel want op dit moment leven wij nog in genadetijd. Straks, als het genadetijdperk is afgelopen wordt de Gemeente van de Here weggenomen, zien wij ook reikhalzend uit naar die dag? De dag waar naar miljoenen mensen naar uit hebben gezien en nog steeds uitzien? Een vergelijkbaar moment dat Henoch mee mocht maken vlak voor de zondvloed?:

“Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die  ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere [mensen], die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. Vertroost elkander dus met deze woorden.”  1 Thessalonicenzen 4:13-18

Ik zie dagelijks uit naar dit grote moment. Mensen uit mijn directe omgeving weten dit maar al te goed. Maar mijn vraag is nu, ziet u ook zo uit naar de komst van de Here? Of bent u niet zeker van uw redding en verlossing, hangt u nog steeds aan de wereld, een wereld die straks voor gelovigen onbewoonbaar is? Dan is het nu tijd om daar eens heel goed over na te denken. We weten niet hoe lang de Here nog genade met de mensheid heeft en als de Gemeente weg gaat is het net zo’n situatie als bij de van de Ark van Noach tijdens de stortvloed van water. Geloof maar dat er mensen geweest zijn die in opperste vertwijfeling zich aan de Ark hebben vastgeklampt en toch verdronken, ze waren te laat!

Toen de deur van de Ark dicht ging was de kans op redding voorbij en kwam de mensheid jammerlijk om in het water. Zodra de Gemeente, de Heilige Geest dus, is weggenomen is bijwijze van spreken de genade deur gesloten en zullen de meeste achterblijvende mensen jammerlijk omkomen in de Grote verdrukking door natuurgeweld en misdadige mensen.

Noach bouwde ongeveer 100 jaren aan de ark die hem in de stormen en watervloeden veilig bewaarde. Hij zag tijdens de bouw, aan het vorderen van het schip, dat de tijd vorderde en op het moment dat de laatste spijker ingeslagen werd wist hij dat de tijd nabij was. De bouw van het schip had hij zelf niet bedacht, nee God had het hem opgedragen, Die had hem verteld wat er zou gaan gebeuren.

De mensheid is in en door de Bijbel óók verteld wat er zou gebeuren, zelfs heeft de Here in de Bijbel vele tekenen en aanwijzingen gegeven. Denk maar eens aan het merkteken dat komen zou en er nu is, zou dit de laatste “spijker”, aanwijzing voor de mensheid zijn?

In de dagen van Noach zal men heel hard gelachen hebben om de “domme en naïeve man”, om Noach die een schip op het droge bouwde. In onze dagen wordt ook smalend gelachen om de mensen die dat “oude boek”, de Bijbel geloven, toen verging het lachen de mensheid plotseling en ook nu zal het zo zijn want de Here heeft in Mattheüs 24 gezegd dat het in het laatste der dagen zal zijn als in de dagen van Noach. De “laatste spijkers” worden nu geslagen, de tijd is nabij.

Hebt u een beslissing voor de Here Jezus Christus genomen? Het is nu nog genadetijd, hebt u het paspoort voor de eeuwigheid met de Here Jezus Christus, onze Redder?

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.