De laatste dagen

De laatste dagen

Er zijn vele tekenen die erop wijzen, en vele christenen over de hele wereld geloven, dat de laatste dagen dichtbij zijn. 

Veel invloedrijke mensen zijn in het geheim bezig met een wereldwijde samenzwering om ons in slavernij te brengen door een wereldregering, geleidt door een werelddictator, tot stand te brengen.In hun vergaderingen worden oorlogen, revoluties, beurs crashes en ideologische trends gepland en de infrastructuur van de hele wereld wordt beinvloedt.De media doet nooit verslag van dit soort besluiten achter de schermen, maar zoals we straks zullen zien, lekt er informatie naar buiten.We worden gevormd om te geloven dat de wereld afstevent op democratie en vrijheid.De vraag is, waarom denken we dat we in een vrije maatschappij leven als onze opinie door de media gevormd wordt welke weer totaal gecontroleerd wordt door een handjevol mensen? Waarom denken we dat we vrij zijn, als de overheid, de banken en anderen ons totaal controleren? 

De steeds verder toenemende informatietechnologie is een krachtig instrument om ons te controleren.Onze biografische, medische en financiële gegevens stapelen zich op in een steeds groter wordend wereldwijd netwerk van computerdatabases om ons leven te controleren.Elke aankoop die we met bankpasjes of via bestellingen doen wordt ergens geregistreerd en gebruikt door burocraten en tussenpersonen van politiestaten in de wereld. Het is eenvoudig om ze ieder moment op te vragen. 

Telefoongesprekken worden opgenomen en opgeslagen door krachtige computers bij telecommunicatiemaatschappijen in vele landen.Cellulaire telefoons zijn andere instrumenten van de Nieuwe Wereld Orde om de lokaties van burgers in de gaten te houden.Bijna iedereen kan zich dergelijke mobiele telefoons veroorloven daar ze steeds goekoper worden.Zeer weinig mensen weten dat, indien ze aanstaan, het kleine ’tracking devices’ worden door hun lokatie door te geven aan de computer van de telefoonmaatschappij. 

Onze e-mail en internetactiviteiten worden ook in de gaten gehouden en navenant ook onze interesses, persoonlijkheden en vrienden.Als we verbonden zijn met het internet kunnen al onze gegevens op onze computer gelezen en doorgezonden worden naar een centrale tracking database.Vergeet niet dat uw modem tweerichtingsverkeer heeft! Men wil ons doen geloven dat we privacy hebben maar feitelijk is er bijna niets meer van over. 

Verborgen camera’s in toekomstige interactieve tv’s zullen ons in de gaten houden net zoals we zelf naar de tv kijken.Dit alles lijkt veel op wat George Orwell in zijn boek ’negentien vier en tachtig’ geschetst heeft

We worden dag en nacht door spionagesatellieten gadegeslagen.Hun precisie is zo groot dat ze de titel kunnen zien van de krant die u op straat leest.Videocamera’s houden ons in warenhuizen, bedrijven, openbare plaatsen en zelfs op straat in de gaten.Sommige daarvan zijn zichtbaar, sommige zijn onzichtbaar, en u weet waarschijnlijk niet wie u in de gaten houdt! Dit wereldomvattende controlesysteem is zo effectief dat ze u overal ter wereld kunnen opsporen.En het wordt met de dag krachtiger.We worden moderne slaven aan een ’elektronische lijn’

Naarnate ons dag na dag meer creditkaarten en bankpasjes worden verstrekt en we ze op des te meer plaatsen kunnen gebruiken, des te minder zal er contant geld in omloop zijn.Er zal een situatie optreden waarbij contante transacties ’verdacht’ zullen worden en ons zal verteld worden dat contant geld alleen nog door criminelen en voor het ’witwassen van geld’ wordt gebruikt.De werkelijke reden is dat ze de geldstromen in de wereld in de gaten willen houden hetgeen niet met contant geld mogelijk is.De cashloze maatschappij en financiëel toezicht zijn present! En niet door dwang, maar door gevoelige en geleidelijke veranderingen in onze percepties zodat we het gewillig en gelukkig zullen accepteren. 

Geleidelijke en subtiele manipulatie is het sleutelwoord, mensen realiseren zelfs niet eens dat ze zich in de maling hebben laten nemen, bedrogen hebben en hun zielen buiten werking gesteld.De satan is los en slimmer dan ooit, en door God toegelaten om ons zwaarder dan ooit te beproeven zodat er een duidelijk onderscheid zou zijn: wie aan de kant van God staat en wie niet. 

Verwacht dat de zaken steeds slechter zullen worden en de situatie zal escaleren tot een totaal wereldwijd dictatorschap onder leiding van ’het beest’(Antichrist), zoals geprofeteerd in de bijbel [1]. De tekenen van onze tijd laten zien dat we de Grote Verdrukking (Apocalypse) naderen. Niemand, behalve God, weet precies wanneer dit gaat gebeuren. 

Het is in ons informatie tijdperk dat voor de eerste keer in de geschiedenis de technologie ons in staat stelt iedereen op het aardoppervlak direct en totaal te controleren.Binnenkort zullen we zien dat de universele biometrische identifiër, waarschijnlijk een klein apparaatje, een microchip welke onderhuids in het lichaam kan worden gebracht, geïntroduceerd zal worden.Het zal aanvankelijk alleen worden voorgesteld maar later verplicht om door iedereen op aarde, arm of rijk, gedragen te worden.Dat zou dan al onze pasjes en identificatie papieren vervangen.Dit zou heel wel mogelijk het merkteken kunnen zijn dat op iemands hand of voorhoofd zal worden gegeven door de ’valse profeet’ zoals voorspeld door de apostel Johannes in het boek openbaring[2]. Degene die weigeren dit merkteken, de naam van het beest of het getal (666) van zijn naam te dragen, zullen niet kunnen kopen of verkopen.Degenen die noch het beest noch zijn beeld aanbidden en zijn merkteken niet ontvangen zullen gestraft worden door het tyranieke dictatoriale systeem en mogelijk worden geëxecuteerd. [3]. Degenen die dit merkteken ontvangen en het beest en zijn beeld aanbidden, zullen drinken van de wijn van Gods gramschap en gepijnigd worden met vuur en zwavel in aanwezigheid van de heilige engelen en het Lam Jezus Christus. [4]. Er is nog een ander belangrijk aspect aan dit merkteken.De valse profeet is in staat om de mensen te misleiden om het merkteken aan te nemen en het beeld van de antichrist te aanbidden. [5]. Wij, als christenen, kunnen het niet accepteren om dit merkteken te dragen, ongeacht wat de consequenties zullen zijn.We weten niet precies wat dit merkteken zal zijn maar we zouden het moeten kunnen identificeren wanneer de tijd daar is. 

We zouden ook in staat moeten zijn om de antichrist te identificeren die ongetwijfeld een zeer slimme en charismatische wereldleider en een verdorven leugenaar en bedrieger zal zijn die zijn kracht zal ontvangen van de ’draak’ (Satan).Hij zal oorlog voeren tegen de heiligen en hen overwinnen, maar zal vereerd worden door allen ’wiens namen niet geschreven staan in het boek des levens van het Lam dat geslacht is, sedert den grondlegging der wereld’ [6]. 

Gedurende het rijk van de Antichrist zullen de gelovigen in Jezus Christus de grootste vervolgingen om hun geloof te verduren krijgen. [7]. 

De eindtijdgebeurtenissen staan in detail en symbolisch beschreven in de openbaring aan Johannes welke is geschreven in ongeveer 90 AD door de apostel Johannes terwijl hij in ballingschap leefde op het eiland Patmos Dit is de openbaring van Jezus Christus, aan Hem door God gegeven en aangekondigd door Zijn engel aan Johannes met de verzekering:

’Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.’(Openbaring 1:3)

Wanhoop niet, er is hoop! Jezus Christus is niet voor niets voor ons gestorven. Degenen die tijdens hun leven voor hun geloof lijden of gemarteld worden zullen hun eeuwige beloning hebben.  Deze webpagina’s worden constant bijgewerkt, ons doel is om hoop te geven aan onze medegelovigen en zoveel informatie te geven die hun geloof versterken als onze tijd en bronnen toestaan.Laat de Heer, onze Verlosser ons helpen in deze inspanningen voor de glorie van Zijn Naam.Komt u aub spoedig terug voor verdere updates. 

[Opm. EIW: gebruikte bijbelvertaling: NBG 1951]
Verwijzingen

1. De volgende boeken en hoofdstukken uit de bijbel hebben betrekking op de laatste dagen, de Grote Verdrukking, de wederkomst van Jezus Christus, Zijn duizendjarig rijk, het laatste oordeel en de wereld daarna: 

De apocalyptische boeken: De openbaring aan Johannes; Daniël 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12

De profetieën van Jezus Christus gedurende Zijn bediening: Matteüs 13, 24, 25; 
Marcus 13; Lukas 12, 13, 17, 21

Anderen uit het Nieuwe Testament: 1 Korintiërs 15; 1 Tessalonicenzen 4, 5; 2 Tessalonicenzen 1, 2; 2 Petrus 3; 2 Timoteüs 3

De volgende boeken en hoofdstukken uit het Oude Testament hebben betrekking op eindtijdgebeurtenissen in het algemeen: 
Jesaja 2, 11, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 49, 60, 65, 66; Jeremia 30,31; 
Ezechiël 34-48; Joêl; Sefanja; Zacharia 8, 13, 14; Maleachi 3, 4

2.
11.En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit.En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen,die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15.En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17. [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 18.Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig  (Openbaring 13:11-18)

3.
2. En ik zag (iets) als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods   (Openbaring 15:2) 4. En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die nog het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend, en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.  (Openbaring 20:4)

4.
9.En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem:Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,  10. die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.: 11. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. 12. Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.  (Openbaring 14:9-12)

5.
20. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. (Openbaring 19:20)

6.
7. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 
8.  En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.
  (Openbaring 13:7-8)

7.
9. En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden: 10.  En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? 11.  En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.  (Openbaring 6:9-11)

17. En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.  (Openbaring 12:17)

Overgenomen van: http://www.casema.net/~henryv

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.