Drama in de Eindtijd

Drama in de Eindtijd

* Het drama van de Eindtijd
* Het Boek Openbaring
* Het merkteken
* Een persoonlijk woord

Het drama van de Eindtijd
In het licht van de gebeurtenissen rondom ons die veelal in bijbelse profetieën voorzegd zijn, is het duidelijk dat wij leven in wat genoemd wordt ’de eindtijd’ en dat we klaar moeten zijn om hierin naar het bijbels patroon te kunnen volharden. We zien voor onze ogen dat de wetteloosheid hand over hand toeneemt en constateren een totale verschuiving der waarden. De moraal zakt meer en meer en een bewustzijn van onrecht is in grote delen van onze maatschappij nauwelijks nog aanwezig. Er is geen reden voor angst of vrees, want God heeft de gehele wereld in Zijn hand. Wij moeten in dat licht ons standpunt bepalen en de waarheid onder ogen durven zien. Dat standpunt betekent dat we de moed hebben ons te bezinnen op wat God in Zijn Woord over die eindtijd voorzegt, zodat we ons daarop kunnen voorbereiden. Er moet een keuze gemaakt worden, waarvan we de consequenties nauwelijks kunnen overzien, maar waarover de Bijbel geen twijfel openlaat. Het is heel opmerkelijk dat men in grote delen van onze christelijke samenleving er weinig of niet aan toekomt zich hierin te verdiepen.

Centraal staat in deze beschouwing het Boek Openbaring, de hoofdstukken 12 tot 15. Elders geef ik de herkenbare gevolgtrekkingen hiervan. Mede hierdoor is het voor ons van het grootste belang te weten wat de Bijbel leert over de antichrist en wat hiermee samenhangt, want deze gaat het nabije toekomstbeeld beheersen. Vooropgesteld is dat de Bijbel ons leert dat wij moeten uitzien naar de wederkomst van de komende koning, Jezus de Messias, en ons verwachtingspatroon hierop moeten instellen. Maar aan Diens komst gaat de openbaring van de antichrist vooraf. Maar wij weten ook dat Jezus deze bij Zijn komst zal doden. Ik geloof dat de geest van de antichrist reeds krachtig werkzaam is in Europa. In hoeverre deze werking doorgang vindt is afhankelijk van de gelovigen. De eerste brief van Johannes laat er geen twijfel over bestaan dat de komst van de antichrist voorafgaat aan de komst van Jezus. 1 Johannes 1:18 zegt dat er vele anti-Christussen zijn opgestaan en maakt melding van de antichrist, een persoon die onder ons leeft. Verder spreekt 1 Johannes 4:3 van de ’geest van de antichrist’, dat is de persoon van satan. Voor een goed begrip dienen wij te weten dat Jezus bij en mede door het kruis ’...de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd’ (Kolossenzen 2:15). Satan heeft veel van zijn macht verloren en kan zich niet meer openlijk handhaven. Hij gebruikt dus een mens die hij volledig beheerst en die voor hem optreedt, de antichrist. Daar kom ik later nog op terug. Zijn wij in staat deze geestelijke macht te trotseren of zal hij ons overwinnen? Die vraag is nog niet beantwoord. Ik zal nu bespreken wat de Bijbel zegt over de antichrist. Deze zaken worden in duidelijke bewoordingen weergegeven. De bekende leraar Derek Prince geeft hiervan een goede beschrijving.

Eerst moeten we de betekenis begrijpen van het woord Christus. Het woord Christos komt uit de Griekse taal en het komt overeen met het Hebreeuwse woord Messias. Als we spreken over Jezus Christus, spreken we over Jezus de Messias. Dus de antichrist is de anti-messias. Het Griekse woord anti heeft twee betekenissen. Eerst betekent het ’tegen’ en ten tweede ’in plaats van’ en beide betekenissen kunnen hier toegepast worden. De ’geest van de antichrist’ is tegen de ware Christus en wil hem uit de weg ruimen of ’terzijde stellen’ en Hem vervangen door de valse Christus, dat is de antichrist. Er heeft zich in onze tijd nog een ’Christus’ aangediend, die zich ’Maitreya de Christus’ noemt. Zijn eigen naam is Moebarak Ahmad. Deze bevindt zich sinds 1977 in Londen en noemt zich de ’nieuwe wereldleraar’, die de mensen een nieuwe leer brengt die eigenlijk heel eenvoudig is en velen aanspreekt. Zijn boodschap is: ’Eerlijk alles delen, want de mensheid is één’ en daarmee wint hij een groot gehoor.

De nood van de wereld wordt immers zó groot, dat alleen een wereldleider in staat zal zijn de verwachte rampen te keren. De naam Maitreya betekent niet zoals men wellicht zou menen ’Grote Meester’ (hoewel dat er wel mee bedoeld wordt). Veel meer betekent het: de vijfde Boeddha, ofwel Meester van de ’Vijfde inwijding’. Hiermede wordt een zogenaamd esoterisch proces aangeduid (dat is: ervaring van een mysterie door ingewijden in de geheimleer), en alleen hierdoor weten we al dat we terechtkomen op het terrein van de Oosterse religies van India, Tibet, Thailand, maar ook op het terrein van de astrologie, de vrijmetselarij en de theosofie, en van de westerse mysterie-godsdiensten zoals het mithraïsme en de illuminati.

Ik ga hier nu verder niet op in, maar ik wil toch nog vermelden dat deze Maitreya een propagandist heeft die de hele wereld rondreist, de ’profeet’ Benjamin Creme. Maar u moet ook weten dat deze beweging alleen al in Nederland 72 ’transmissie-groepen’ heeft, die tweemaal per jaar door Benjamin Creme getraind worden in het ’transmitteren’. Dat is een vorm van gedachtenbeïnvloeding op afstand. Dit zou in werking treden op de ’verklaringsdag’ van Maitreya, waarbij hij de mensheid zou overschaduwen. Zij geven een maandblad uit waarin deze zaken beschreven worden. Er is ook een boek: chenen met als titel ’Boodschappen van Maitreya de Christus’. Het bijzondere is dat hij erkent niet ’de Messias’ te zijn.

In 1 Johannes 2:18 lezen we drie: chillende uitdrukkingen. Vele anti-Christussen, de antichrist, dat is een persoon, en de geest van de antichrist (4:3). Elke antichrist wordt beheerst door de geest van de antichrist. In de geschiedenis zijn er vele geweest. De joodse encyclopedie noemt ten minste veertig valse messiassen sinds Jezus’ tijd. Dat waren allen anti-Christussen. Ook de geschiedenis van Europa noemt er vele. Meer dan eens is een antichrist hoofd van de kerk geweest. Als we zien naar het Midden-Oosten, was de islamiet Mohammed een uitzonderlijke antichrist. En ook nu zijn er velen. 1 Johannes 2:22 geeft er een beschrijving van: ’Dit is de antichrist die de Vader en de Zoon loochent’ Ook nu zult u rondom u vele anti-Christussen ontmoeten. Wat hen tot antichrist maakt is de geest van de antichrist. Het is een geestelijke macht die in hen en door hen werkt. En in 1 Johannes 2:18 -23 en in hoofdstuk 4:3 worden ons tekenen gegeven van die geest van de antichrist. 1 Johannes 2 zegt: ’Zij zijn van ons uitgegaan.’ De antichrist begint in connectie met de kerk. Maar Johannes zegt: ’Zij waren uit ons niet, want dan zouden zij bij ons gebleven zijn’. Wij moeten echter wel verwachten dat de antichrist begint in verbinding met de kerk, welke dan ook. Men moet goed letten op de aangekondigde tekenen en wonderen. Menig charismaticus denkt dat elk teken of wonder een bewijs is voor de waarheid en dat wat hij predikt de waarheid moet zijn. Dat is niet geheel juist. De Schrift zegt dat de antichrist (en zijn profeet) vele wonderen zal verrichten. Het moet u niet verwonderen dat veel afleidende stromingen een schijn van religie hebben.

In 1 Johannes 2:22 lezen we: ’Wie is de leugenaar dan wie loochent dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist die de Vader en de Zoon loochent.’. De antichrist ontkent de Vader en de Zoon. Hij ontkent niet het bestaan van God, maar de relatie van de Vader en de Zoon. Ook de islam heeft dat teken zeer nadrukkelijk. Die spreekt van Allah, maar geen moslim zal ooit erkennen dat Jezus de Zoon van God is. Op de muur van de Dome of the Rock in Jeruzalem is gebeiteld: ’God heeft geen zoon nodig.’ In de Koran staat hetzelfde.
Veel westerlingen gaan naar het Midden-Oosten en worden gemakkelijk misleid, want de Moslim zegt: ’Ik geloof in Jezus, als een profeet’.

Een ander teken van de geest van de antichrist vinden we in 1 Johannes 4:1-2. De antichrist ontkent dat Jezus in het vlees is gekomen. De Messias kwam als een man van vlees en bloed. Dat zal de geest van de antichrist niet erkennen. En dan 1 Johannes 4:3 ’Iedere geest die Jezus niet belijdt is niet uit God.’

De eerste keer dat dit voorkwam was reeds bij de veroordeling van Jezus en het joodse volk maakte een slechte beslissing. Pilatus vroeg hen: ’Wie zal ik vrijlaten Jezus of Barabbas?’ En zij zeiden niet Jezus, maar Barabbas. Het was een dwaze beslissing. Jezus had nooit iets anders dan goed gedaan, Barabbas was een misdadiger. Een moordenaar en zij kozen voor hem. En dat was een beslissing van de hele menigte. Welke geest veroorzaakte deze beslissing? De geest van de antichrist. Dit vinden we bevestigd in 1 Corinthiërs 2:8: ’En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.’

Dit had niets met het heidendom te doen, want het heidendom weet niets van Jezus. Deze geest kan alleen openbaar worden waar Jezus gepredikt is. Het is een weloverwogen ontkenning van het bestaan van Christus die dan door een ’anti’ vervangen wordt. In 2 Thessalonicenzen 2:1-4 wordt de kerk aangezegd dat de komst van de antichrist voorafgaat aan de komst van Jezus. Jezus komt pas nadat de komst van de antichrist heeft plaatsgevonden. In:3 wordt de antichrist genoemd de mens der wetteloosheid. Hij wordt ook de zoon des verderfs genoemd. Paulus zegt dat, voor de antichrist geopenbaard wordt, er een grote afval (van gelovigen) moet komen. Een grote afval van de geopenbaarde waarheid in het Nieuwe Testament. Want zolang de kerk haar waarheid vasthoudt is er een barrière tegen de antichrist.

Er zijn duidelijke tekenen van die afval in de gevestigde kerken. Door de eeuwen heen zijn er christelijke leiders van laag allooi geweest. Immoreel en van gering of laag geloof. De moderne theologie is daar een voorbeeld van. Vooral in de Episcopaalse kerk zijn er bisschoppen en priesters die aan de opstanding van Jezus twijfelen, evenals in de rooms-katholieke kerk. De hiërarchie heeft dit nog niet bevestigd. Een grote roomse organisatie heeft in november 1993 wereldwijd een halve pagina grote advertentie geplaatst (voor Nederland was dat in de Telegraaf) waarin verklaard wordt dat ’Maria in Fatima de bekering van Rusland voorspelde’. Maar wat nog meer is: in die advertentie staat dat Jezus wil dat de aanbidding van het Onbevlekte Hart van Maria op aarde ingevoerd moet worden.

Verder lezen we: ’Hij die mijn Hart omhelst zal de eeuwige zaligheid verwerven en zijn ziel zal door God bemind worden als een bloem die ik neerleg om Zijn Troon te versieren.’ Dit zijn verhalen die door miljoenen als waarheid geslikt worden. Dit is natuurlijk met uitschakeling van Jezus Messias. Er is tevoren nog nooit zo’n afvalverschijnsel geweest als in de huidige tijd. Dit is satans manier om de wereld voor de antichrist voor te bereiden. Het is de geest van de antichrist die Jezus uit de kerk dringt. Maar bedenk, dat is pas de eerste stap. De tweede is Hem te vervangen door de valse Christus, die opmerkelijk genoeg door ’de gehele aarde’ wordt aanvaard. Vragen genoeg hoe dit mogelijk is. Nu terug naar 2 Thessalonicenzen 2:4-5. Paulus zegt dat de antichrist zich verzet tegen God. Hij claimt God te zijn en hij wil zich zetten in de tempel van God. De vraag is welke tempel. Mijn persoonlijke opvatting, die door meerderen gedeeld wordt, is dat het de tempel in Jeruzalem zal zijn, gebouwd door de joden zelf, die nu bereid zijn een nieuwe tempel te bouwen. In veel winkels in Jeruzalem is een maquette van de in Ezechiël 40 genoemde tempel te zien. Zij leiden daartoe Levitische priesters op. Dat is een ingewikkelde opleiding. Het verzorgen van zonde- en schuldoffers, de reinigingsoffers, het doden van dieren, wat te doen met de huid en het bloed. De religieuze joden nemen dat heel serieus en doen wat zij kunnen om de tempelbouw voor te bereiden. Bedenk eens dat het joodse volk al eeuwen lang geen tempel meer heeft en derhalve ook geen zond- en schuldoffers. Zij zijn erg verlangend weer een tempel te hebben. Er is een leer onder de rabbijnen die zegt dat degene die hen de tempel teruggeeft de Messias zal zijn.

Dat is niet schriftelijk, maar ik geloof dat de leider die de tempel terug aan de joden geeft overweldigende steun zal hebben van de meeste joden over de gehele wereld. En dan gaat Paulus verder in 2 Thessaloncenzen 2:5-7. Er is een macht die hem weerhoudt. Dat is een kwestie waar veel discussie over is. Ik ben geneigd te zeggen dat het de Heilige Geest is. Maar merk op dat er staat: ’totdat deze verwijderd is’. De engelse Bijbel zegt ’out of the way’. Niet dat hij weg is. De Heilige Geest komt, en gaat niet nadat Hij eenmaal over de aarde is vrijgegeven. Hoe dat gaat bepaalt God. En dan zegt Paulus in: 8 dat Jezus Zelf persoonlijk de antichrist zal doden door Zijn verschijning als Hij komt. Er is een belangrijke reden waarom wij uitzien naar de wederkomst van Jezus. De Bijbel zegt dat Jezus komt voor hen die naar Zijn wederkomst uitzien. Dat is niet het geval voor alle christenen vandaag. Zij hebben veel andere prioriteiten. Maar na drie en een half jaar onder de antichrist en wat er op volgt, denk ik dat onze prioriteiten veranderen.

Zeer belangrijk is dan wat Paulus zegt in: 9, namelijk dat de komst van de antichrist vergezeld gaat van veel dramatische tekenen en wonderen. De enige manier om de waarheid te kennen is door de Schriften. Paulus gaat verder met te zeggen dat er slechts één bescherming tegen het bedrog van de antichrist is en dat is de liefde tot de waarheid. Jezus zegt: ’Gods Woord is de waarheid’  Dat betekend meer dan eens of tweemaal per week naar de kerk gaan en luisteren naar een prediking. En meer tijd aan een open Bijbel te besteden dan men doet voor de televisie.

Zo is een belangrijk gegeven, dat teven een groot discussiegegeven openbaart, namelijk de tekst in 1 Thessalonicenzen 4:16, 17: ’Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel, en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van den hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen’ Dus dat geschiedt bij Zijn wederkomst, waarbij elk oog Hem zal zien.

Het Boek Openbaring:
Nu gaan we naar het Boek Openbaring. dit beschrijft de komst van de antichrist aanvankelijk in symbolen. De kern van het boek wordt gevonden tussen de hoofdstukken 10 en 15, waarbij de antichrist en zijn merkteken een grote plaats innemen. Hoofdstuk 13 beschrijft een wild beest dat opkomt uit de zee. De zee vertegenwoordigt politiek (regeringen) en dit vreemde dier heeft zeven hoofden en tien horens. Het heeft een lichaam van een luipaard, de voeten van een beer en de muil van een leeuw. De Bijbel leert ons dat de luipaard zijn vlekken niet verandert. Deze antichristelijke macht blijft antichristelijk tot het eind, dat een vuurpoel beschrijft. Zelfs als het dier zijn naam veranderd, kan het zijn vlekken niet veranderen. Dit beest ontvangt drie dingen van de draak (de draak is satan): zijn kracht, zijn troon en grote macht. En dan wordt beschreven dat één van zijn hoofden als ten dode toe wordt gewond... en weer geneest. En als dat gebeurt gaat de hele wereld achter hem aan. Dat wil zeggen dat de hele wereld de antichrist volgt en aanbidt. Opmerkelijk is het dat dit gebeuren een imitatie is van de dood en opstanding van de ware Christus.

Er is een interessant contrast tussen de ware Christus en de valse. Toen Jezus Zijn bedieningsperiode begon, bood satan Hem macht aan over de gehele aarde, koning over alle koningen, op voorwaarde dat Hij hem zou aanbidden. Jezus weigerde, met het Woord als grondslag. Maar de valse Christus aanvaardt dat wel. Met het aanbidden van de antichrist wordt satan aanbeden. Dat is de belangrijkste ambitie van satan, aanbeden te worden.

Doordat Jezus hem overwonnen en van zijn wezenlijke macht beroofd heeft kan hij dat zelf niet meer bereiken, en zoals gezegd, treedt een mens die geheel door hem beheerst wordt, voor hem op. Hij viel toen hij aan God gelijk wilde worden en God verwees hem naar de planeet aarde. Er is iets dat alleen God gegeven moet worden en niet aan een ander. Wat is dat? ’Aanbidding’. Als dat satan lukt, dan herstelt hij zijn oorspronkelijke claim, aan God gelijk te zijn en aanbeden te worden. Maar zeer waarschijnlijk weet hij ook dat het zijn laatste kans is. Openbaring 13 leert ons dat hij gedurende twee en veertig maanden die macht zal houden. Dat is 3 1/2 jaar. :6 zegt dat hij voortgaat met het lasteren van God. :7 zegt dat hij oorlog voert tegen de heiligen en hen overwint. Maar tevens dat hij macht uitoefent over de ganse aarde. Wie zijn die heiligen? Ik denk dat het mensen zijn als u en ik en op dit punt in de geschiedenis krijgt de antichrist de macht zelfs ware gelovigen te misleiden hem te aanvaarden, indien zij niet waakzaam genoeg zijn. : 8 zegt dat hij aanbeden zal worden door de ganse aarde en allen die daarop wonen, uitgezonderd een klasse van mensen? : Zij wier namen staan ingeschreven in het boek des levens van het Lam. Dat zijn gelovigen die God boven alles gesteld hebben en voor wie Jezus de rots is waarop zij hun geloof gebouwd hebben, ongeacht de consequenties van dien. :11 spreekt ons van een tweede beest met twee horens als die van het lam, maar dat spreekt als de draak (satan). Zoals in dit verband de zee regering en politiek voorstelt, verbeeldt de aarde religie. Satan neemt beide machten over, politiek en religie, de valse religie. Het lijkt vriendelijk en aardig, maar is zonder liefde en uitmate wreed. Ik denk dat religieus terrorisme erger is dan ongelovig terrorisme. Denk maar eens aan de inquisitie, toen duizenden hun leven lieten op de brandstapel. Het was erg genoeg onder het communisme, maar het is erger onder een valse religie.

In Openbaring 19:20 wordt dit tweede beest de valse profeet genoemd. Met andere woorden, satan wil profetie gebruiken om zijn doel te bereiken. Het is van groot belang te weten dat niet alle profetie ware profetie is en we moeten leren de ware van de valse te onderscheiden. Die valse profeet bewerkt (Openbaring 13:12) dat allen die op aarde wonen het eerste beest (de antichrist) zullen aanbidden welks dodelijke wond genezen was. Hij gebiedt dat men een beeld maakt voor het beest dat een geest ontvangt en kan spreken. Zij die weigeren het beeld te aanbidden (: 15) zullen gedood worden. Wij hebben hier een bedrieglijke drie-eenheid. De draak komt overeen met de Vader, het beest met de Zoon, de valse profeet met de Heilige Geest. Het beeld van het beest komt overeen met de kerk. Satan begint nooit iets nieuws. Het neemt wat God heeft gedaan en imiteert dat.

Het merkteken
Dan wordt ons verteld dat men een ’merkteken’ moet aanvaarden, aangebracht op de rechterhand of op het voorhoofd. Veel is reeds gespeculeerd over dit ’merkteken’. Vooral de New Age-beweging heeft naar veel voorbeelden gezocht. Maar God heeft ons ervoor bewaard dat dit bekend zou worden. Anders zou nu de gehele wereld ermee volgeplakt worden. God gebiedt ons dit merkteken, als erkenning van de antichrist, te weigeren. Het gevolg is dat zij die dit weigeren, ’niet meer kunnen kopen of verkopen’, kortom we komen in grote problemen. Maar hij die aan God gehoorzaam is, mag ook op God vertrouwen. Het is wel duidelijk dat daar een groot Godsvertrouwen voor nodig is. Het is interessant dat ook God een teken maakt voor Zijn volk. Maar Hij doet dit alleen op het voorhoofd. Het maakt voor de antichrist niet uit of en wat u gelooft. Maar voor God wel. En het teken van de ware gelovigen zijn de namen van de Vader en van de Zoon.

Het teken van de antichrist is het merkteken tot zijn erkenning. De Bijbel spreekt van: een merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam. Het getal van zijn naam is 666. Daar zijn talloze fantasieën over gegeven. Maar daar is eigenlijk niets mystieks mee, want in het Hebreeuws en het Grieks hebben letters getalswaarde. Een naam heeft dus een numerieke waarde.

Aangezien men aanneemt dat Johannes het boek in het Grieks schreef zou deze taal toegepast moeten worden. Volgens Derek Prince een kenner van het Grieks bij uitstek, heeft de naam van Jezus in het Grieks (iésos) de getalswaarde van 888. De valse Christus is dus 666. We hebben dus twee elementen waaraan de ware antichrist herkend kan worden: bij zijn aanstelling wordt hij als ten dode gewond en ’weder levend’, en we kunnen zijn naam berekenen. Ik zal me hier niet aan fantasieën wagen.

Het tweede gegeven is dus (Openbaring 13:14) dat er een beeld gemaakt wordt vóór de antichrist (niet ’van’). De sleutel van dit geheel vinden we in Openbaring 20:4: ’En ik zag de zielen van hen, die gedood waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aanbeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaar lang.’

Dan zien we naar Openbaring 17:12 en 14 waar ons wordt verteld dat de tien horens op het hoofd van het beest tien koningen zijn, die op dezelfde tijd aan de macht zijn als de antichrist, en hun macht aan hem overdragen. En deze tien koningen vormen het laatste stadium van heidense overheersing op aarde, voor Jezus wederkeert. Voor een nadere verklaring moeten we naar het Oude Testament. Daniël 2:31-33 geeft de outline van de menselijke geschiedenis vertegenwoordigd in een beeld. Daniël moet de verklaring verborgen houden tot de eindtijd. De keizer Nebukadnezar ziet een beeld in een droom en vraagt Daniël de uitleg ervan. Het beeld heeft een hoofd van goud, borst en armen van zilver, buik en lendenen van koper, zijn benen zijn van ijzer, zijn voeten deels van ijzer, deels van leem en de Bijbel maakt duidelijk wat deze vier delen betekenen.

De eerste vier delen zijn vervuld;
1e Het hoofd van goud was Babylon.
2e De schouders en armen Medo-Perzië.
3e De twee armen, een voor Media en een voor Perzië. 
4e De buik en de lendenen van koper verbeeldden het Griekse rijk onder Alexander de 
    Grote

Dit waren de belangrijkste delen van het beeld. Dan komen we aan de benen van ijzer en zij stellen het Romeinserijk voor, maar merk op dat er twee benen waren. Het Romeinse rijk was verdeeld in twee delen. West-Rome met de hoofdstad Rome en Oost-Rome met de hoofdstad Byzantium. Het is van belang, want als dit imperium wordt gereproduceerd, moeten beide benen gereproduceerd worden. Dus Europa zoals we het nu kennen, kan niet de uiteindelijke vervulling zijn.

Dan komen we tot de voeten van ijzer en leem en die moeten de uiteindelijke heidense macht zijn, want de steen die zonder mensenhand losraakt (het koninkrijk van Jezus) valt op die voeten en verbrijzelde ze (Daniël 2:34). Dat moet dus het heidense dominium zijn dat Jezus verbreekt bij Zijn wederkomst. De tien tenen moeten overeenkomen met de tien koningen, want beide zijn de laatste toestanden van de heidense rijken. Als we dus iets gaan zien van het herstel van het Romeinse rijk, moeten het beide benen zijn. Mensen spreken nu over de huidige stand van Europa als de uiteindelijke staat, maar dat lijkt op een been met alle tien de tenen aan één voet. Ook is Europa niet de finale van de uiteindelijke Bijbelse vervulling. Europa is belangrijk, maar het is niet het uiteindelijk centrum van het toekomstbeeld.

Het centrum moet zijn in het Midden-Oosten. Jezus’ wederkomst zal op de berg bij Jeruzalem zijn en als de antichrist Hem succesvol wil imiteren, zal dat ook daar zijn. Als we dus twee benen en tien tenen hebben, zijn vijf staten van het oude Romeinse machtgebied in Europa, maar laten we nagaan wat de vijf ten zijn van de rechtervoet. Dan moeten wij vijf namen noemen in het Midden-Oosten: Griekenland, Turkije, Syrië, ’Palestina’ en Egypte. Dat is het beeld van het oostelijke Romeinse rijk. Een ding dat dit bevordert is een één-wereld-religie die kan makkelijk komen. Israël is het centrum van drie monotheïstische wereldreligies, judaïsme, christendom en islam. Als die drie verenigd zouden worden, beslaan zij dat hele gebied. Er is slechts één probleem dat die vereniging belemmert: Jezus van Nazareth. Als die uit de weg geruimd zou kunnen worden, is er niets dat die drie religies in de weg staat. En men is druk bezig die Jezus uit de weg te krijgen. Zowel de leiders van de rooms-katholieke kerk als de anglicaanse kerk hebben in hun kerken diensten uitgevoerd waarbij zij vertegenwoordigers van de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme en andere heidense religies samen brachten en zich richtten tot één God (!). Overbodig te zeggen dat daar voor Jezus geen plaats was, eerder was er een mogelijkheid om Jezus kwijt te raken. Er zijn vandaag in de westerse wereld duizenden mensen die bezwaren hebben tegen de verklaring die Jezus gaf: ’Ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door Mij.’. De geest van de antichrist is elke dag en elk uur aan het vechten tegen deze waarheid. Voor de rooms-katholieke kerk neemt Maria in niet geringe mate die plaats in. Nu komen we tot Daniël 8:20-23 dat twee koninkrijken onderscheidt. Een ram vertegenwoordigt Perzië en een geit vertegenwoordigt Griekenland. In de droom die Daniël had, vernietigde de geit geheel het ram. In andere woorden: Griekenland verovert Perzië geheel. Dat werd vervuld in de campagne van Alexander de Grote. In tien jaar veroverde hij de gehele oude wereld zelfs tot India toe. In de droom zag Daniël de voornaamste hoorn van de geit afbreken en in de plaats daarvan kwamen vier kleinere horens. Nu moeten wij in de geschiedenis nagaan wat dit betekent.

Derek Prince geeft hier een duidelijk overzicht van.
Na Alexander kwamen de opvolgers, de successors en zij verdeelden het rijk van Alexander tussen hen. Er was daarbij veel strijd, maar in het eind bleven vier koninkrijken over, precies als beschreven in de droom. Deze vier waren het koninkrijk Macedonië onder Antychonus (Macedonië = Noord-Griekenland), Pergamum onder de dynastie der Atalieden (Klein-Azië nu Turkije), Syrië onder Sylucis, wat ongeveer overeenkomt met het huidige Syrië, en tenslotte Egypte onder de Ptolemeeën. Dit zijn de vier koninkrijken: Macedonië, Pergamum, Syrië en Egypte. En in de verzen 9 tot 11 van hoofdstuk 8 zag Daniël een kleine hoorn - de antichrist - komen uit de vier andere hoornen. De meeste bijbelcommentaren zijn het erover eens dat deze kleine hoorn de antichrist is. Daniël 8:23 zegt: ’Er zal een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. En zijn kracht zal sterk zijn’. Die koning is weer de antichrist en let op de tijd. Het ziet uit op de verre toekomst (: 26) als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt (: 23) en de menselijke rebellie de climax bereikt heeft.

We moeten derhalve uitzien naar Griekenland, Turkije, Syrië of Egypte. Daniël 7:20 zegt: ’Er waren tien horens op zijn hoofd en dan kwam een andere hoorn op waarvoor er drie uitvielen.’ Die ene hoorn was groter en was vol grootspraak. Die horen voerde oorlog tegen de heiligen en overwon hen,... totdat God recht verschafte (: 22).

De tien horens (koningen) volgen dan die kleine hoorn die de heiligen bestrijdt. Toen die opkwam vielen drie van de andere koningen. In Daniël 8:9 lezen we over dezelfde kleine hoorn: ’Er kwam een kleine hoorn op, die zeer groot werd tegen het zuiden, het oosten en tegen het Sierraad’ (Israël).

De antichrist die opkomt vergroot zijn koninkrijk in drie richtingen. Dat is naar het zuiden, dat is Egypte, naar het oosten, dat is Syrië, en naar het heilige land. Als hij zijn rijk vergroot in die richtingen, waar vandaan start hij? Hij moet dus uitgaan van twee van de vier koninkrijken. Dat zijn in moderne namen Griekenland of Turkije. Volgens Derek Prince zal dat waarschijnlijk Turkije zijn, want dat strekt zich uit naar Syrië, naar Israël en naar Egypte. Dat beheerst het gehele oostelijke deel van de Middellandse zee, het laatste beeld van het drama. Die kleine hoorn zal mogelijk verrijzen in Pergamum, dat is het moderne Turkije. Er was daar een stad daar genaamd Pergamum, dat was na Alexandrië een belangrijke stad in de oude wereld. Het was ook het centrum van de aanbidding van Zeus, de oude God. En er was een beroemde tempel met een altaar voor Zeus. Maar Pergamum was ook het centrum van keizer-aanbidding in de oude wereld. Er is dus een geestelijke achtergrond in Pergamum die nog vervuld moet worden. In Openbaring 2:13 spreekt Jezus tot de gemeente in Pergamum en Hij zegt: ’Ik weet waar gij woont, daar waar de troon van satan is.’. Dat is in Pergamum.

In Openbaring 13:2 lezen we over de antichrist: ’En de draak (satan) gaf hem zijn kracht, en zijn troon en grote macht.’  Hier volgt dan de tekst die spreekt over een dodelijke wond die genas. ’En de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest (antichrist) de macht had gegeven en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? Wie kan er oorlog tegen voeren? ’.

Wat is belangrijk voor ons allen? Te weten dat de geest van de antichrist aan het werk is en te begrijpen wat zijn doelstelling is: Jezus van Zijn eer en gezag beroven en Hem vervangen door een ander, maar ook te weten wat wij doen moeten in het midden van deze strijd. Het is namelijk van belang te weten dat we in een oorlog gewikkeld zijn. We leven niet in een vredestijd, we leven in een tijd van ontzaglijke druk, spanning en enorme gevaren. We moeten weten dat de gemeente Gods aan grote verleidingsfactoren bloot staat, verleidingen met een grote mate van intelligentie. Enorme machten proberen de kerk te verzwelgen. Hun voornaamste wapen is bedrog. Het is de Heilige Geest die ons leidt in alle waarheid. Deze zal ons waarschuwen tegen de misleidingsfactoren die zich aan ons voordoen. Ik geloof niet dat dit zo vanzelfsprekend is. Er is slechts één weg tot veiligheid. Dat is het Woord van God lief te hebben en te gehoorzamen. Wij staan allen bloot aan verleiding. Een van de grootste verleidingsfactoren is wel te menen dat God ons wel voor lijden zal behoeden en dat wij ’bewaard’ zullen zijn voor de invloed van de antichrist en de vervolging van gelovigen. Jezus zegt dat wie Hem volgen smaad en hoon en het kruis op te nemen, zo niet erger zullen ervaren. ’In de wereld’ zegt hij ’ lijdt gij verdrukking, maar heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen’. De brieven aan de zeven gemeenten in het Boek Openbaring hebben allen als leidraad: ’Wie overwint...’. En Openbaring 7 spreekt over de gelovigen ’... die uit de grote verdrukking zijn gekomen’.

Een persoonlijk woord
Dit is een tijd van voorbereiding, niet alleen voor een nieuwe wereldsituatie, waarin de waardenormen vervagen en van een cultuur in een nieuwe wereldorde, maar ook van de komst van een nieuwe geestelijke bedeling. En naarmate de tijd toespitst tot een culminatiepunt, krijgen veel bijbelse gegevens een helderder inhoud. De mensheid is niet aan toeval onderworpen, maar hij heeft wel een vrijheid van keuze. Er is een goddelijk plan in de kosmos en in het bijzonder met onze planeet - de wereld waarin wij leven - waar wij deel van uitmaken. Aan het eind van elke periode of tijd lijken de menselijke bronnen ontoereikend te zijn om de noden en problemen van de wereld aan te kunnen. Een pseudo-religie zal dit proberen op te vullen.

Voorbereidingen van mensen van goede wil, die luisteren naar Gods stem, zijn nodig om nieuwe waarden van het leven, nieuwe standaards van gedrag, een nieuwe houding ten aanzien van eenheid en samenwerking, die leiden tot goede intermenselijke relaties en een wereld van vrede, te realiseren. binnen het kader van Gods plan is dit zeer wel mogelijk. In het diepst van ons hart weten we: ’Er is iets of iemand boven ons. Naast de zichtbare wereld moet er een grotere werkelijkheid zijn.’ (Ook satanisten geloven dat God bestaat want Satan betekent immers Tegen-God). Voor sommigen is dat ’succes’. En zelfs de meest onverschillige mens heeft in zijn hart nog hoop op een leven na de dood. Een paradijs waar alles vergeven zal zijn. Aldus is religie belangrijk en als het een uitleg verschaft voor menselijke noden, een doelbewust bestaan, relaties en condities, zoveel te beter. De religie waarover wij spreken, is voor de christen in feite niet nieuw. Nieuw is de mogelijke herkenning van de fenomena, die volgens de Bijbel aan Jezus’ wederkomst voorafgaan. Nieuw is voor velen die bijbels erkenning die tot verdieping van het geloofsleven leidt. Waarschijnlijk is eeuwenlang de realisering ervan voor ons uitgeschoven.

New Age-doctrines, zoals die ons nu bij tientallen worden voorgeschoteld, voorzien in de behoeften van velen in deze tijd, voor zover men geen rekening houdt met de weg en de wil van God. Tientallen boeken, christelijk zowel als niet-christelijk, tijdschriften en talloze cursussen en seminars zijn in circulatie. Dit benadrukt de noodzaak ons te bezinnen op de eindtijd en de plaats die wij daarin innemen. Wisselende Bijbelinterpretaties hebben geleid tot een veelheid van opstellingen ten aanzien van de voorbereiding hiervan. Een niet te verwaarlozen factor hierbij is de invloed van de grote ’imitator’, waarbij allerlei schoonlijkende drogredenen de mens van de hoofdzaak ’Jezus’ komst te blijven verwachten’, wegredeneren. God zegt in Zijn woord, dat die komende is. Dit geeft voor hen die zich ontvankelijk verklaard hebben voor Gods woord en leiding in leven en werken, reden dit met nimmer aflatende ijver en volharding door te geven aan hen die hoe dan ook, op hun weg komen. Want er komt, misschien binnen korte tijd, een situatie waarin dat niet meer kan en niet meer mag.
’Wij moeten werken de werken desgene die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan’ (Joh. 9:4)

Werkgroep ’Bijbel: Aktueel!’

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.