Macht!! (2)

Macht!!
deel 2

Europa’s eerste New Age stad.
Het New Age centrum ligt vlak bij het Europese Parlement.
Rotterdam-Lienden. Het KNP.
Een weinig bekend stadje in Oostelijk Frankrijk kan zich thans beroemen op de naam ’New Age hoofdstad van Europa’. Wij ontvingen onlangs een artikel uit her Duitse Christelijke tijdschrift ’Topic’, nr. 7 van juli 1991. Het korte bericht spreekt voor zichzelf. De inhoud is het volgende, incl. een kopie van een circulaire ter promotie van deze opmerkelijke bijeenkomst. In feite spreekt deze advertentie voor zichzelf: ’Het stadje Mulhouse in Frankrijk noemt zich ’Eerst New Age Stad’. Alle groeperingen zijn er vertegenwoordigd: Sjamanen, Indiërs, Lama-meesters, etc. Tijdens deze bijeenkomst zal de grote eucharistie gevierd worden onder leiding van de Orde der Franse Tempeliers. Tot nu toe werden deze bijeenkomsten alleen in Californië gehouden. Maar, sneller dan we verwacht hadden, heeft men ook in Europa voet aan de grond gekregen.’ Deze aankondiging is in veel kranten in Duitsland en Zwitserland verschenen. Opvallend is dat Mulhouse binnen een magische cirkel ligt: Freiburg (Duitsland), Basel (Zwitserland), een Straatsburg (Frankrijk). We hoorden dat er sprake is van een geweldige toename van occulte en andere bovennatuurlijke manifestaties binnen deze driehoek. Aldus het artikel in de ’Topic’. We krijgen hierdoor goed zicht op de ontwikkeling van de New Age beweging in Europa. We zouden geamuseerd kunnen glimlachen, als we mensen horen beweren dat er alleen in Californië sprake is van occultisme, omdat we weten dat er op veel andere plaatsen in de wereld hier sprake van is. We denken aan Boulden, Colorado en Sedona, Arizona, 2Santa Fe, Taos en New Mexico als belangrijkste vertegenwoordigers. Al deze plaatsen worden door aanhangers van de New Age beweging gezien als krachtscentra. Het is belangwekkend om bij het lezen van genoemde advertentie te zien, dat er verband bestaat tussen verschillende culturele groeperingen. Indianenstammen uit Noord- en Zuid Amerika gaan hand in hand met Afrikaanse, Aziatische oosterse spirituelen. Is het niet verbazingwekkend dat de grote Eucharistie, een verwijzing naar het laatste avondmaal van Jezus, hierbij betrokken wordt. Nog opmerkelijker is het feit, dat de Eucharistie gelanceerd wordt door de Franse Orde van Tempeliers, een van ouds bekend occulte groepering. Zij hebben altijd vastgehouden aan het idee dat zij de bewaar-ders waren van de oude mystieke bloedlijn, waaruit een grote wereldleider zou voortkomen. Zoals J.R.Church al schreef in zijn bekende boek ’Guardians of the Grail’ was het geheime doel van de Tempeliers ’de Merovingische bloedlijn’ te bewaren in de hoop op een dag wereldregering te kunnen vestigen met een koning op de troon, een koning die er aanspraak op zou kunnen maken een nakomeling van Jezus Christus en Maria Magdalena te zijn’. Ook schreef Church dat ’de Tempeliers witte uniformen droegen met op de borst een groot rood kruis. Veel legendes over de Orde der Tempeliers doen de ronde. Zij waren de bewaarders van de Heilige Graal, de zgn. beker waaruit Jezus tijdens het laatste avondmaal gedronken heeft, ook beweerden ze nakome-lingen te zijn van de Graalfamilie, in de lijn van Maria Magdalena’. Hun leerstellingen en rituelen zijn uitgesproken Godslasterlijk. Hun recente openbare optreden moet echter niet uit het oog worden verloren. Hun opvattingen schijnen thans alle culturele en politieke hinderpalen te over-stijgen. Een grote hoeveelheid mystieke leringen doet op het ogenblik goed. Het systeem, dat de grote wereldleider welkom zal heten, kan niet ver meer weg zijn.

De schrijvers van het artikel vonden de locatie Mulhouse opvallend. Zij wezen op een ’Magische driehoek’ die bekend staat op zijn occultisme. Het roept bij ons herinneringen op aan de verschil-lende krachtscentra die we eerder in dit artikel noemden en bij de New Agers in de Verenigde Staten bekend zijn, ze komen vaak op deze plaatsen bij elkaar om hun aardgoden en medicijnmannen te vereren en om nieuwe kracht op te doen. Toch heeft de schrijver het op een punt mis. Hij plaats Mulhouse binnen de driehoek Freiburg-Basel-Straasburg. Maar in feite ligt het New Age stadje net en westen van die driehoek. Dus samen met de drie genoemde steden markeert Mulhouse een vierde punt op de landkaart. Dit vierkant ligt precies op het punt waar Duitsland, Frankrijk en Zwitserland bij elkaar komen. Dus in het hart van Europa. Helaas is het een verduis-terd hart. De hartslagen hebben geestelijke wedergeboorte, waaruit een wereldleider kan voortkomen, die als god aanbeden zal worden. Hij zal zijn volgelingen er van overtuigen, dat hij vrede en waarheid op aarde zal brengen. Hij is echter de belichaming van de oude leugen: satan zelf. Het is een onheilspellend teken, dat het Europese Parlement bijeenkomt in het Palais de l’Europe in Straatsburg. Deze belangrijke hoofdstad ligt dus midden in een occult centrum. Het ligt op korte afstand van Mulhouse. De geest van dit wereldrijk wordt steeds duidelijker. Dáárom moet de christenheid wakker worden. De kerken lopen leeg, verschillende omroepen hebben programma’s waarin ’kerkleden’ vertellen dat ze zo verrijkt werden door de ’vernieuwing’ die ze ontvingen door New Age therapieën. Men blijft soms wel in de kerken en draagt dan de New Age gedachten uit binnen de kerk. Kortgeleden werd er een enquête gehouden onder kerkleden in Duitsland en daaruit bleek dat velen geloofden in reïncarnatie. (Meerdere levens voor één persoon!) De New Age religie bevat vele onderdelen, het is net een supermarkt, ieder neemt er maar uit wat lekker is! Zo gelooft de ene in leven op andere planeten, de andere in reïncarnatie en weer een ander in het herstel van ’Moeder Aarde’, Gaya.

Voor de mensen die macht zoeken is de cirkel bijna rond, het geld is er overvloedig, de religie is klaar en het politieke instrument werkt fantastisch! (de VN).  Momenteel (aug/sept 1993) komt er te weinig geld binnen bij de VN omdat veel landen de contri-butie te laat betalen, maar dit probleem zal snel worden overwonnen. De ’hoge heren’ op de achtergrond zullen hun instrument heus8 niet weg doen, ze hebben de VN hard nodig voor hun doel: Totale wereldoverheersing! In zijn brochure ’Het geheimenis der wetteloze’, uitgegeven door Stg. Moria, schrijft dhr. v.Baren op blz.9 e.v. ons het volgende:

De orde der Illuminaten
De samenzwering achter het moderne communisme leidt met zekerheid eveneens naar de Orde der Illuminaten, die op 1 mei 1776 werd opgericht door een zekere Adam Weishaupt, een professor in het Canonieke recht aan de Universiteit van Ingolstadt in Beieren.

Weishaupt werd door de Franse socialist Lois Blanc genoemd als de stichter van het staatssocialisme en afgeschilderd als de ’meest grondige samenzweerder die ooit heeft bestaan’. Veel van de bizarre kenmerken en symbolen kregen hierin een plaats, in het bijzonder de piramide met de driehoek als losse top bovenaan, waarin het ’Alziend Oog’. Adam Weishaupt werd 6 februari 1748 geboren en kreeg zijn eerste scholing bij de Jezuïeten. Hij was echter niet instaat enige vorm van morele discipline te verdragen en raakte vanwege zijn opstandige jeugd in hevige onmin met de Jezuïeten. Hij keerde zich tot de erkende Franse radicalen, waaronder Rousseau, en met name tot de occulte filosofie van de Manicheanen, een geheime oosterse sekte die actief was in Egypte, Syrië en Perzië In het jaar 1786 deed de politie in Beieren, na het vinden van bepaalde papieren bij een koerier die door de bliksem getroffen was, huiszoeking in het huis van een vooraanstaande advocaat, Von Zwack geheten. De politie legde beslag op documenten en brieven die aan het licht brachten, dat hij een hooggeplaatst lid was van een uitgebreide samenzwering, genaamd ’De orde der Illuminati’. Door de eeuwen heen zijn de vormen van het Illuminatie, dat ’Verlichten’ betekend, gebruikt door vele geheime sekten en occulte organisaties. De voornaamsten onder hen waren de Illumbrados in Spanje, de Guerinets in Spanje, en de Roshaniya in Afghanistan en Pakistan. Maar deze bemoeiden zich in de eerste plaats met psychologie en geestelijke doeleinden, een voorspiegelde innerlijke wijsheid en meesterschap van het menselijke denken over de geheimen van het heelal. Achteraf bleek dit in de materiële structuur te passen. De samenzwering die in Beieren ontdekt werd was van een geheel andere soort. Hierin werd een economisch principe ontwikkeld dat voor die tijd geheel nieuw, zo niet onbestaanbaar was. In grote lijnen zien we dit systeem nu ontwikkeld worden. De Inglostadtse professor was er in de beginjaren van de Illuminaten-Orde reeds spoedig in geslaagd zijn Orde als geheime genootschap in een ander geheim genootschap binnen te loodsen, namelijk in de Beierse Vrijmetselaarsloge ’Theodor zum guten Rad’ en had zijn anti-christelijke en ondermijnende ideeën ten tijde van de ontdekking van de documenten op de verongelukte koerier reeds op grote schaal ingang doen vinden onder de Vrijmetselaars van vele Europese landen. Dit is niet zo verwonderlijk, want de meeste vrijmetselaars voelen zich aangetrokken tot het geheimzinnige, het rituele. Duizenden vooraanstaande Europeanen bleken dit jaar (negen jaren na de oprichting van de Orde) reeds betrokken te zijn bij de werkzaamheden van Weishaupt en werkten georganiseerd voor een doel dat slechts aan hun onbekende hoofdleiding bekend was. Het einddoel van de Illuminati, dat via spionage, infiltratie, indoctrinatie, afpersing, omkoperij, bedreiging en beïnvloeding der openbare mening tot stand zou moeten komen was: Omverwerping van democratische regeringen en godsdiensten, speciaal het christendom, om dan in de enorme chaos, die zou volgen, die de massa zou doen roepen om een ’sterke man’ en een nieuw geloof,- zelf de macht te grijpen en een satanische werelddictatuur in te stellen. Hier vinden wij het ’Geheimenis der wetteloosheid’ van 2 Thess 2, ter voorbereiding van de Anti-Christ ten voeten uit. Enige jaren later verhuisde de machtsinvloed samen met enige Duitse emigranten naar Amerika, waar men het machtscentrum piramidaal construeerde en het nu bestaat om in onze tijd hun symbool, de piramide met het alziend oog, op het één dollar biljet te projecteren. Een van de brieven van Weishaupt aan van Von Zwack, welke Robinson (professor in de natuurkunde en de filosofie aan de universiteit van Edinburg, Schotland) citeert in zijn ’Proof of Conspiracy’ is zo schokkend en merkwaardig, dat we het volgende er uit willen aanhalen.

’Met dit plan’, aldus Weishaupt, ’zullen we de gehele mensheid kunnen leiden. Op deze manier, en met de eenvoudigste middelen, zullen we alles in beweging en vlammen zetten. Onze ’satellieten’ moeten zo worden geplaatst en geïnstrueerd, dat we in het geheim politieke onderhande-lingen kunnen beïnvloeden’. Recente onderzoekingen wettigen het vermoeden dat de voorstelling van de Piramide met de zwevende topsteen na het Vrijmetselaarscongres in Willemstad, Duitsland, in 1782 gehouden, internationale maçonnieke betekenis kreeg. In 1782 waren de Beierse Illuminaten bijzonder actief binnen de kringen van de Vrijmetselaars. Von Knigge, Adam Weishaupt’s tweede man, die er op het Congres in slaagde vele Vrijmetselaars en Tempeliers aan te trekken voor de Illuminaten-Orde. Vooral het ’Alziend Oog’ is van oudsher een vrijmetselaars symbool. Dit oog en de piramide spelen in vele occulte en kabbalistische groepen en grote rol, terwijl de spreuken ’Annuit Coeptis’ en ’Novus Ordo Seclorum’ natuurlijk ook een Luciferiaanse (satanische) uitleg toelaten. De uitdrukking ’Nieuwe Orde’ klinkt ons sinds Hitler niet aangenaam in de oren.

Lucifer (Satan) bereidt met zijn anti-christelijke bewind immers ook een ’Nieuwe Orde’ voor. In het zelfde Jaar waarin Hitler aan de macht kwam (1933) werd F.D. Roosevelt (een nakomeling van John Adams) president. Terwijl Hitler zijn ’Nieuwe Orde’ predikte, luidde Roosevelt, zelf een hoge ingewijde in de Maçonnerie (Vrijmetselaar, Illuminaat) zijn socialistische ’New Deal’ (nieuwe aanpak, nieuwe orde) in, waarin uiterst linkse figuren als Steward Chase, Adlaï Stevenson, Felix Frankfurter, Abe Fortas, Alger Hiss, John Abt, Nathan Witt, Nataniël Weyt en Charles Kramer de dienst uitmaakten. De vijf laatstgenoemden, waaronder Alger Hiss, werden allen als Sovjetspionnen ontmaskerd. De verraderlijke rol van Roosevelt, met Alger Hiss als leider van de CFR Braintrust naast zich, op Yalta-conferentie, is algemeen bekend. Dat dit Piramide symbool met achterdocht bekeken mag worden, blijkt ook wel uit het feit dat één der mede-ontwerpers, omstreeks 1772 zelf Vrijmetselaar zijnde, lid is geweest van een openlijk satanisch genootschap in Engeland, dat onder leiding stond van Sir Francis Dashwood, minister van financiën onder koning George II. Deze afgrijselijke instelling stond beken onder de naam ’Helluvuur-club’ (Zwarte magie, sexueleorgiën en politieke samenzwering). Tot zo ver Ing. J.I. van Baaren in ’Het geheimenis der Wetteloze’. (In de evangelische boekhandel zijn div. brochures verkrijgbaar over dit onderwerp o.a. ’Bestaat er een plan?’)

De lijnen die Adam Weishaupt in 1776 uitzette zijn nog steeds werkzaam. Hij, Weishaupt, wist ook wel dat de ’totale controle’ onderleiding van satan tijdens zijn leven nog niet zou kunnen plaats vinden, maar dat er één á twee eeuwen nodig zouden zijn. Nu in 1993 is het wel mogelijk om het ’Luciferiaanse-rijk’ op te richten, de techniek is er klaar voor, de economie is zo ’globaal’ (wereldomvattend) dat een simpele ingreep voldoende is! De religie is er ook klaar voor, de lid-kerken van de Wereld Raad van Kerken houden regelmatig met de Rooms Katholieke Kerk en alle andere wereldreligie’s ’gebedssamenkomsten’. Iedere aanwezige bidt dan tot zijn/haar eigen god, wat die god dan ook moge zijn. Zo’n samenkomst houdt in dat iedere aanwezige in ’zijn waarde wordt gelaten’, eigenlijk zegt de wereldraad van kerken daarmee dat iedere ’god’ goed is! Dit is nu wat de New Age beoogt, alles is god, god in ons zelf vinden, in materie en in de natuur. De gedachte dat we ’Moeder Aarde’ moeten redden komt ook uit de samensmelting van religies voort. ’Moeder Aarde’, Gaya, wordt openlijk aanbeden door o.a. feministische theologen. De aarde, vrouwelijk, brengt alle leven voort zegt men en dat moet verlost worden van de (mannelijke) uitbuiting. Wie zich een heel klein beetje verdiept in de New Age begrijpt plotseling waarom alles zo snel veranderd ten nadele. Weishaupt heeft ook hiervoor de grote lijnen uitgezet, hij was zo geslepen dat hij de christelijke kerk zichzelf van binnen uit liet uithollen!

Het is net een appel, breng een heel klein beetje ontbinding in de kern en wacht af, na een poosje ziet de vrucht er van buiten nog glanzend uit, maar binnen in is het verrottingsproces op volle gang. Zo ’verwierven’ de kerken ook van binnenuit door de ’Moderne Theologie’!

Op maatschappelijk en politiek terrein gaat het net zo, in de zeventiger jaren waren studentenacties aan de orde van de dag. Het werd op het laatst zo’n wanorde dat de studenten ’inspraak’ hadden in de examenopgaven! Die (inspraak) studenten van toen geven nu op vele posten de leiding aan de maatschappij. Ze zijn nu ’gezeten burgers’ met een huisje, boompje en beestje en leven nu als hun ouders waar tegen ze in opstand kwamen. Maar het gedachtengoed uit de zeventiger jaren hebben ze meegenomen naar hun villawijk, hun gezin én hun baan die ze hebben gekregen! De gevolgen voor de maatschappij laten zich raden, hun ideeën zijn als ’rot in een vrucht’. Ook op de politiek heeft Weishaupt, en na hem anderen, zijn stempel gedrukt, praktisch alle Amerikaanse presidenten waren of zijn lid van één of meer organisaties die aangegeven staan in het eerder afgedrukte schema van het KNP. Toen de golfoorlog met Irak ’afgelopen’ was sprak Bush over een ’nieuwe wereld orde’! (wie had dat meer gezegd?) De dreiging van een ’bestand’ tussen Israël en de PLO komt ook uit de koker van de Illuminaten, want op de achtergrond was ex-president Carter aanwezig! Deze Carter kwam als een raket omhoog bij de toenmalige verkiezingen in Amerika, evenals de huidige president Bill Clinton. Deze mensen zijn naar voren geschoven door de Round Table groepen en zijn er zelf lid van. Maar of nu een Republikein of Democraat president is maakt niets uit, want elke keer komt er één van de ’mensen op de achtergrond’ in het Witte Huis. (Het gaat nu te ver om uit te spitten wie nu waar lid van is, maar wie hier meer over wil weten kan bijv. de brochures van ’Moria’ kopen of inlichtingen vragen bij het KNP te Lienden)

De maatschappij is ’geconsolideerd’, klaargemaakt voor de komende werelddictator en zijn adviseur. (Openbaring 13) Hij kan zich elk moment openbaren aan de mensheid. Zijn bedje is gespreid, alle informatie bestanden zijn, of kunnen, worden gekoppeld. De techniek is in staat een heel klein geheugenchipje in uw rechterhand of voorhoofd aan te brengen. Het grootste deel van de betalingen lopen via de bank, (computer), in de westerse wereld. Dan hebben we het nog niet eens gehad over geestelijke beïnvloeding door middel van de bestaande elektronica! Tegen-woordig zijn er ’brain-machines’ te koop die op de computer kunnen worden aangesloten. De verkopers en vele gebruikers, verklaren dat ze in enkele minuten dieper in het ’transcendente’ kunnen komen door zo’n machine dan door jaren mediteren door middel van bijv. Yoga! Als zo iets echt waar is... wat zou er dan gebeuren met de mensen als ze de chip van 666 in het voorhoofd geplant krijgen? Dan is het mogelijk dat iedereen ’politiek betrouwbaar’ wordt, als een zombie leeft op de wijze zoals George Orwell beschreef in zijn roman ’1984’. Inderdaad kan de Anti-Christ zich elk moment openbaren als... God dat toelaat! De Here God zal het een korte periode toelaten, in totaal zo’n zeven jaar volgens de Bijbel, maar niet eerder dan dat de Gemeente van Jezus Christus van de aarde is weggenomen. Volgens de Bijbel, in 1 Thess. 4:13-18 en 1Cor. 15:50-55, zal de Here zijn Gemeente wegnemen, lees maar eens mee:

13. Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. 14  Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, [weder] brengen met Hem. 15  Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 16  Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17  Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 18  Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.

1 Corinthiers  15
50  Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. 51. Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;
52  In een punt des [tijds], in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 53  Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke [moet] onsterfelijkheid aandoen.
54  En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning. 55  Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?

Pas daarna kan de Anti-Christ zich openbaren en wordt het hem toegestaan (tijdelijk) zijn schrikbewind te voeren. In de 2e Tessalonicenzen brief, hoofdstuk 2 vers 3-12 staat te lezen:
2 Thessalonica 2

3. Dat u niemand verleidde op enigerlei wijze; want [die] [komt] [niet], tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; 4  Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of [als] God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, Zichzelven vertonende, dat hij God is. 5 Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? 6  En nu, wat [hem] weerhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. 7  Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreeds gewrocht; alleenlijk, Die hem nu weerhoudt, [Die] [zal] [hem] [weerhouden], totdat hij uit het midden zal [weggedaan] worden. 8  En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, dewelke de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; 9  [Hem], [zeg] [ik], wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; 10  En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. 11  En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; 12  Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Als we dit lezen valt vers 7 ons op, hij 666, wordt nl. Nog tegen gehouden door de ’weerhouder’ die nog op aarde is, de Heilige Geest! Hij, de Heilige Geest, ’woont’ in de gelovigen die van Jezus Christus zijn. En zo lang de wedergeboren christenen nog op aarde zijn is ook de weerhouder, de Heilige Geest, nog op de aarde en zolang kan de Anti-Christ, 666, zich niet openbaren. De gemeente kan elk moment van de aarde worden weggenomen, de wereldgeschiedenis is bijna vervuld. Zodra de Gemeente is weggenomen zal ’de hel op aarde’ losbreken, dan zal pas duidelijk worden wat Adam Weishaupt en zijn volgelingen hebben opgebouwd voor Lucifer, satan! Elke oorlog en revolutie die het westelijke-halfrond teisterde waren ’vingeroefeningen’ voor de Illuminaten, elke keer kwamen ze weer een stap dichter bij hun doel. De eerste en tweede oorlog waren het resultaat van hun inspanningen, de Franse revolutie had de primeur en was het eerste ’werkstuk’ van deze samenzweerders. Maar ook de Russische revolutie werd door hen in gang gezet en gefinancierd door, particuliere, Amerikaanse banken. Laat u daarom niet misleiden, vele topfiguren in de maatschappij en politiek werken in stilte mee, of ze nu bij een kerk zijn aangesloten of niet. De ex-presidenten Carter, Reagan en Bush noemen zich ’Baptist’ en toch zijn ze lid van duistere organisaties. Nancy Reagan bestaat het zelfs om advies te vragen aan astrologen! Het is algemeen bekend dat ze een enorme invloed op haar man heeft, men kan zich afvragen welke besluiten door Ronald Reagan genomen zijn op grond van een horoscoop! Arm Amerika. Arme Wereld, waar is deze ongewild en zonder te weten heen gedreven? Arme Kerkmensen, vooraanstaande wereldse- en kerkelijke leiders zijn in de ban van New Age (Illuminati). De Lidkerken van de Wereldraad van Kerken, zitten midden in New Age, ze beweren bijv. willens en wetens; Boeddha is gelijkwaardig aan God! Daarom kan men ook ronduit zeggen dat elk kerklid NIET automatisch tot de Gemeente van Jezus Christus behoort!! Dat elk kerklid niet automatisch de Here tegemoet gaat in de lucht. Lidmaatschap van een kerk is geen garantie, het komt op een persoonlijke beslissing aan. Geboren zijn binnen een ’Christelijk’ gezin is niet voldoende, zelfs niet wanneer u als baby ’in het verbond’ bent opgenomen. Nicodemus, een Joodse Rabbi, was letterlijk binnen het verbond tussen de Here God en Israël geboren. De Here God had met Abraham een verbond gesloten, nakomelingen van Izaäk zouden het volk worden waarin de Here een welbehagen zou hebben en dat uit de lijn Abraham, Izaäk en later Jacob de Messias zou worden geboren. Binnen die, werkelijke, verbondsbelofte was Nicodemus geboren en zelfs was hij één van de geestelijke leiders en toch... het was geen zekerheid des geloofs! Middenin de nacht kwam hij bij Jezus op bezoek om van Hem te horen welke weg hij moest volgen om voor eeuwig met de Here God is vrede te leven. Deze geschiedenis staat beschreven in Johannes 3:1-21.

1. En er was een mens uit de Farizeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden; 2  Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is. 3  Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. 4  Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, [nu] oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden? 5  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. 6  Hetgeen uit het vlees geboren is, [dat] is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, [dat] is geest. 7  Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is. 9  Nicodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden? 10  Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zijt gij een leraar van Israel, en weet gij deze dingen niet? 11  Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Wij spreken, wat Wij weten, en getuigen, wat Wij gezien hebben; en gijlieden neemt Onze getuigenis niet aan. 12  Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven, indien Ik ulieden de hemelse zou zeggen? 13  En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, [namelijk] de Zoon des mensen, Die in de hemel is. 14  En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; 15  Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 17  Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. 18  Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. 19  En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos. 20  Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. 21  Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.

In het bovenstaande wordt duidelijk dat elk mens persoonlijk moet beslissen of hij Jezus Christus de kans wil geven om hem/haar te verlossen van zonde en voor eeuwig te behouden. Er bestaat geen automatisme op dit gebied, net zo min als het gaat om een maatschappelijke status. Als iemand binnen een advocatengezin geboren wordt is die persoon ook niet automatisch advocaat, daar is een studie voor nodig. Wat de ouders zijn is niet een garantie voor de persoon zelf, die zal zich moeten scholen voor een beroep. Zo is het ook het geval met wedergeboorte en geloof. Men kan best binnen een christelijk gezin geboren zijn, en dit is een prachtige stimulans, maar toch zal ieder voor zich persoonlijk een keuze moeten maken, wil ik wel- of wil ik niet erkennen dat ik zonder Jezus Christus niet voor eeuwig verloren ga. Op, naar velen verwachten, korte termijn zou uw beslissing wel eens grote gevolgen kunnen hebben. De mensheid is momenteel zo’n 6000 jaar op aarde volgens de Bijbel. God de Here werkte zes dagen bij de schepping en de zevende dag rustte Hij. Maar dat is niet het belangrijkste aanknopingspunt voor hen die de Here verwachten op de wolken! Nee, sinds 1948 is het Joodse volk opnieuw een staat en dat is een heel groot teken. De Here God gaat door met Zijn volk en de Gemeente wordt weggenomen van de aarde volgens de Thessalonicenzen en de Corinthe brief. Laten we het nog maar eens (verkort) lezen:

1 Thessalonica   4
16  Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17  Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

1 Corinthiers  15
51  Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; 52  In een punt des [tijds], in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd
worden.

Wie tijdens zijn/haar leven kiest voor Jezus Christus zal ook worden weggenomen voor dat de Anti-Christ zich zal openbaren en zijn hele ’machinerie’ van de totale controle in gang zet. Zodra de Gemeente is weggenomen zal het erg moeilijk worden om niet te dansen naar de pijpen van deze ’satans-knecht’. Dan zal ieder die tot inkeer komt het ’merkteken’, de chip, in de hand of op het voorhoofd, moeten weigeren. De ’bekeerde’ zal dan niet meer kunnen werken, kopen, verkopen, enz. wat alleen een ’geregistreerde’ zal dat toegang hebben tot het economische systeem. Ja het zal zelfs zo ver komen dat iemand die niet wil mee doen met de dictator ter dood wordt gebracht, lees maar eens mee in Openbaringen 13:15

Openbaring  13
15  En hetzelve werd [macht] gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

Jezus Christus heeft ons beloofd dat hij ons, de christenen bewaren zal voor de ure (het moment) der verzoeking.

Openbaring   3
10  Omdat gij het bevel mij te verwachten bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

Dit beloofde de Here via de Apostel Johannes toen hij de openbaringen aangaande de tijd waarin wij leven ontvingen. Wie Jezus Christus als Verlosser aanneemt gaat automatisch ook verlangen naar Zijn komst, dat ’spoort’ met de genoemde tekst, wie Hem verwacht zal bewaart worden voor de ure der verzoeking! Onze Here komt spoedig

Openbaring  22
20. Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

Verwacht u Hem ook? Durft u Hem verwachten? Zo niet... roep Hem aan, belijdt u zonden en Hij zal u verlossen! Maranatha! Kom spoedig Heer Jezus!

’Bijbel:Aktueel!’ 12 september 1993

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.