Macht!! (1)

Macht!!
deel 1
(Het beest uit de aarde en het beest uit de zee openbaren zich)

1 En ik stond op het zand der zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van [Gods] lastering. 2 En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers [voeten], en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht. 3 En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. 4 En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve? 5 En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en [gods] lasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om [zulks] te doen, twee en veertig maanden. 6 En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen. 7 En hetzelve werd [macht] gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk. 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld. 9 Indien iemand oren heeft, die hore. 10 Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat [zelf] in de gevangenis; indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen. 11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams [hoornen] gelijk, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen. 14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en [weder] leefde, een beeld zouden maken. 15 En hetzelve werd [macht] gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. 16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; 17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams. 18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.

Momenteel leven wij in ’visionaire’ tijden, de profeten zagen eeuwen geleden in ’gezichten’ deze tijd. Voor ons die in deze dagen leven is alles zo gewoon, maar als we de geschiedenisboeken lezen is de maatschappij zoals we ze nu kennen heel erg jong. Alleen al het vervoer heeft zo’n snelle ontwikkeling meegemaakt dat het niet voor te stellen is. Onze grootouders hebben de eerste treinen, motoren, auto’s, vliegtuigen en ruimtevaart meegemaakt. Zelfs de ontwikkeling van de fiets hebben deze mensen van nabij meegemaakt. Het is onvoorstelbaar dat een 80- of 90-jarige dit alles heeft moeten leren kennen en er mee leren werken! Was het daar maar bij gebleven! Naast de ontwikkelingen op het genoemde gebied is er een veel grotere ontwikkeling geweest op het gebied van de communicatie. Als vorige dictators als Napoleon en Hitler deze mogelijkheden hadden gehad was het leed niet te overzien geweest. Want technisch is het mogelijk om alle betalingen elektronisch te laten verlopen. Een aantal jaren geleden is men begonnen met ’elektronisch betalen’ en dat heeft een enorme vlucht genomen. Wanneer nu een machtige leider wil is het contante geld van de ene op de andere dag overbodig!

Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle betalingen via de banken lopen en dat er achter deze banken een controle-apparaat zit dat alles controleert. Maar daar is de kous nog niet mee af! Stel: u betaalt elektronisch in bijv. de supermarkt. Elk artikel heeft een streepjescode en automatisch worden de bedragen opgeteld. Maar dat is nog niet alles, want in die streepjescode zit niet alleen de prijs, maar ook de naam van het artikel, land van herkomst, enz. Al deze gegevens worden ook door de ’kassa’ (computer) gelezen en opgeslagen! Voor de winkelier is dit ook gemakkelijk, want aan het einde van de dag weet hij precies wat er verkocht is en wat er besteld moet worden. Als deze gegevens gekoppeld worden aan uw naam en de pincode van uw pasje wordt het lastiger. Stel dat Hitler deze mogelijkheid ook al had gehad en u had onderduikers terwijl u maar met twee volwassenen in een huis woonde? Dan kon men zien dat u babyvoeding e.d., die een ouder echtpaar niet meer mee neemt. Nadat de ’geheime dienst’ al uw aankopen had gecontroleerd kreeg u vast en zeker bezoek!

Maar als we nu eens verder gaan?
Elke Nederlander van 15 jaar en ouder heeft een SoFi-nummer. (pasgeboren trouwens ook al!) Stel dat dit SoFi-nummer nu uw ’totale’ nummer gaat worden voor de bankpas, verzekeringsnummer, bij te belasting, uw werkgever, de sociale dienst, bij uw kerk, enz. enz. Dan wordt het gevaarlijk! En toch gaat het steeds maar verder die kant op, de sociale diensten gaan straks de gegevens van de belastingen en van de Rijksdienst voor het wegverkeer naast elkaar leggen. Op zich is dat natuurlijk niet gek, want iemand met een minimum uitkering kan niet in een auto rijden van zo’n 20 tot  30.000 gulden. En toch is het gevaarlijk! Wat is de volgende stap? Technisch is heel veel mogelijk, zo veel zelfs dat we dag en nacht gecontroleerd kunnen worden. Een chip is zo klein dat deze met duizenden gegevens in ons lichaam geplaatst kan worden. Deze gegevens kunnen naar believen van buitenaf veranderd worden zonder dat we ook maar iets voelen. Als we nu eens terug gaan naar de supermarkt: De kassa bij de supermarkt wordt dan zo ingericht dat de alleen winkelier kan zien of uw saldo groot genoeg is voor uw boodschappen en zijn kassa (computer) neemt via de bank dat bedrag van uw saldo af. De andere gegevens worden automatisch ergens anders opgeslagen! Omdat er een ’chip’ in uw rechterhand, of in uw voorhoofd, is aangebracht moet u die plaats even voor een ’scanner’ houden, eigenlijk net zo’n ding als de ’lezer’ van de streepjescode. Als zo’n ’chip’ is ingebracht kan letterlijk alles daarin worden opgeslagen! Bijvoorbeeld: Uw paspoort, uw medische gegevens, uw financiële toestand, lidmaatschap van een kerk, strafblad, enz.  enz.

Dacht u dat deze mogelijkheden in de verre toekomst lagen?
Vergeet het maar! In Den Haag hebben zwerfkatten in vele gevallen een ’transponder’ (soort chip) ingebracht gekregen toen ze waren gevangen. Een dierentuin heeft exotische vogels zo’n ding ingebracht om dat deze dieren nogal eens werden gestolen en door deze apparaten gaan er signalen af als ze uit de tuin worden meegesmokkeld. Technisch is het allemaal mogelijk, dat het zal komen is zeker, maar we weten niet wanneer het zo ver is. Maar we weten wel dat het stapje voor stapje verder gaat. Fabrikanten maken steeds nieuwe elektronische produkten met de bedoeling ze te verkopen. De meeste uitvindingen zijn op zich niet slecht, maar laten zich gebruiken door verkeerde mensen voor een verkeerd doel. De trein was een pracht van uitvinding, maar.... Hitler bracht de Joden en anderen er mee naar de gaskamers! Chemie heeft ons geweldig geholpen, hoeveel medicijnen genezen ons en wat moesten we zonder plastic, bestrij-dingsmiddelen en wasmiddelen? Maar sinds de eerste wereldoorlog zijn er duizenden mensen op het slagveld een vreselijke dood gestorven door gifgas. Elke uitvinding wordt misbruikt door mensen die denken de macht in eigen hand te moeten nemen. Als er inderdaad een totalitair systeem komt, en het komt, kan deze uit zo’n 40   50 databestanden putten via ’het persoonlijke nummer’. Enkele van deze databanken zijn: De verloskundige of gynaecoloog, het kraamcentrum, de kruisvereniging, de crèche of kinderdagverblijf. Verder nog: Het gemeentehuis, de Raad van Arbeid (kinderbijslag), consultatiebureau, de huisarts, de ziektekostenverzekering, de WA-verze-kering, de basisschool, de gemeente afd. leerplichtzaken, de bibliotheek, Donald Duck, de sportclub, de tand- en schoolarts. Maar dan zijn er ook nog: Bank en giro, de PTT-telefoon, dienstplichtzaken, Arbeidsbureau, Gem. Sociale dienst, het GMD, werkgever, vakbond, woning-verhuurder, Rijbewijs, enz.  enz. Deze lijst is aan te vullen met tientallen andere bestanden want de ene verkoopt z’n bestand aan de andere. Zelf kocht ik een tweedehands auto, particulier. Kort voor de APK keuring kreeg ik van de importeur bericht dat via een dealer de keuring het best tot z’n recht zou komen. Over bestanden verkopen gesproken!

De mensheid, maar ook het merendeel van de christenen, beseften niet hoe diep deze poel is! Een christen zou het beter kunnen weten als hij de Bijbel serieus zouden nemen. De kerken waarschuwen niet voor deze dingen omdat de kerkleer voorop staat in het denken en het boek Openbaringen voor hen een gesloten boek is. In het boek Openbaringen staat te lezen op welke wijze de ’eindtijd’ zal verlopen. Eeuwenlang heeft men nooit begrepen hoe het mogelijk zou kunnen zijn dat de dictator, Anti-Christ, in staat zou zijn om de wereldhandel in de hand te houden. Maar tegenwoordig is dat helemaal geen punt meer, want de kassa’s, betaalautomaten, com-puters en andere elektronica staan rechtstreeks met elkaar in contact. Veel instellingen zijn nu al onderling verbonden via een datanet dat per telefoonlijn gaat. De politie kan een kenteken in bijv. Amsterdam invoeren in de computer en enkele seconden later komt er van de Rijksdienst voor het wegverkeer uit Veendam de naam en het adres van de eigenaar, inclusief de verzekeringsgege-vens!

Er bestaat wereldwijd onderling contact tussen bedrijven, instanties, politiediensten, banken en dergelijke. Op de achtergrond moet er wel iets of iemand zijn die belang heeft bij deze dingen. Men zegt wel eens dat een aantal mensen doorgeslagen is en aan een ’komplot theorie’ lijdt. Het zou mogelijk zijn, maar er zijn langzamerhand te veel gegevens die wijzen op zo’n ’komplot’ tegen de mensheid! Door het ’KNP’ te Lienden is een, beperkt, schema afgedrukt in haar ’pers-berichten’ van 1992. Dit schema geeft aan welke groepen en personen proberen de wereldmacht door manipulatie in handen te krijgen.
  
Toelichting schema: Eén Wereldreligie & Wereldregering’.
Het schema dient om de namen van organisaties en bewegingen die in de persartikelen genoemd worden voor te stellen in hun onderlinge samenhang. Het is een ’globaal’ schema dat bekeken dient te worden als een netwerk.  Hieronder volgt een korte omschrijving van de organisaties en bewegingen die wel in het schema, maar niet in de persberichten voorkomen.

Nimrod
Van Nimrod wordt gezegd in Genesis 10:9 ’Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des HEEREN’ dit is : zonder vrees voor God en schaamte voor de mensen. Hij wordt gehouden als stichter van Babel.

Occultisme:
Onder Occultisme wordt verstaan de leer van de geheime wetenschappen, dat wil zeggen, alleen bestemd voor ingewijden. Hieronder vallen onder andere astrologie, magie en theosofie.

Astrologie:
Astrologie houdt in dat aan de sterren invloeden toegekend worden op bijvoorbeeld de mens. (sterrenwichelarij)

Moeder- kind religie:
Hiermee wordt bedoeld de ten tijde van Nimrod ontstane aanbidding van ’de goddelijke moeder en het kind’. Deze aanbidding heeft zich vanuit Babylon verspreid over de hele wereld. Het komt 2voor in het oude Egypte, India, China, Griekenland, het heidense Rome en de tegenwoordige Rooms-Katholieke kerk.

Jezuïeten:
Het zijn leden van de door Ignatius van Loyola gestichte orde, die in 1540 pauselijk bevestigd werd. Het doel van de Jezuïeten is de Reformatie te stuiten met alle mogelijke middelen. ’Het doel heiligt de middelen’

Illuminati:
Een op 1 mei 1776 opgerichte orde. De oprichter was Adam Weishaupt, destijds professor in het canonieke recht aan de universiteit van Ingolstadt in Beieren, Duitsland. Het doel is devernietiging van het christendom en de overname van alle burgerlijk gezag.

Club van Rome:
Een groep van particulieren uit alle wereldsteden die bezorgd is over de toenemende dreiging van de vele met elkaar verbonden problemen, waartegenover de mensheid zich gesteld ziet. Doel: het bepalen van fysieke grenzen en bepalingen die aan de vermenigvuldiging van de mens en materiële activiteit op onze planeet gesteld zijn.

Vele organisaties:
Zoals u kunt zien zijn voor ons bekende organisaties in dit schema opgenomen. Veel mensen kunnen niet geloven dat bijv. de VN ook in dit schema thuis hoort. Toch is de VN bij uitstek geschikt om de macht in de wereld tot zich te nemen en over te dragen aan de toekomstige dictator 666. Laten we het volgende voorbeeld nemen: Zodra Israël terroristen uitwijst staat de hele wereldpers en de VN op z’n kop, maar als Turkije 1000 Koerden op één dag vermoordt lezen we er bijna niets van in de kranten, dan moet een heel klein berichtje op teletekst ons informeren. En als dit één keer voor gekomen zou zijn was het nog te begrijpen, maar Turkije doet dit regelmatig! Niet alleen Turkije maakt zich schuldig, maar ook Jordanië Egypte en andere Midden-Oosten landen doen dit straffeloos! De VN heeft andere belangen, want volgens het schema zit er een geestelijke macht, Gods tegenstander, achter de VN besluiten. Israël is Gods volk en de satan heeft er alle belang bij dat dit volk er onderdoor zal gaan. Veel ’wereldleiders’ zijn lid van geheime genootschappen en werken bewust of onbewust mee aan een wereldregering. Steeds weer duiken bekende namen op. Bijv. de ex-president van de USA, Jimmy Carter, is erg actief op de achtergrond van het wereldgebeuren. Er kan geen beslissing genomen worden over het Midden-Oosten of hij is er bij betrokken!  Er zijn christenen die niet kunnen geloven dat Carter bij de geheime genootschappen hoort omdat hij ’baptist’ is maar veel christenen weten niet dat de familie Rockefeller in het begin van deze eeuw 30 miljoen dollar heeft gestoken in de verarmde baptisten universiteit en dat daardoor de afgeleverde wetenschappers en predikanten door en door geïndoctrineerd zijn met de ideeën van de ’Rockefeller fundation’ die een wereldregering voor staat. Daardoor is een groot deel van het baptisme de vrijzinnige richting ingegaan, men is in naam nog wel baptist maar ken niet of nauwelijks een persoonlijk geloof. Ook ex-president Bush is 2lid van zo’n orde die in het schema voorkomt, alleen al de titel doet mensen denken aan een doodskop met gekruiste botten. Het volgende persbericht wil ik u dan ook niet onthouden!

President Bush lid van geheime orde.
Sliedrecht - Lienden. Het KNP -
George Bush is sedert 1948 lid van een geheime orde genaamd ’The Order’ of ook wel ’Skull & Bones’ wat betekent ’Schedel en botten’. Leden van deze in 1833 aan de Yale Universiteit opgerichte orde hebben elkaar geheimhouding gezworen, nimmer buiten hun tempel in New Haven, Connecticut, over deze orde te spreken met derden. De werkwijze van deze orde is terug te voeren op de dialectiek van de bekende Duitse filosoof Hegel. Op een stelling (these) volgt een tegenstelling (antithese). Deze kunnen niet los van elkaar blijven staan, maar versmelten tot een synthese. Doel van de orde is middels deze wijze de maatschappij en de wereld te veranderen en een nieuwe wereldorde tot stand te brengen. De praktische uitwerking van deze methode in de twintigste eeuw is als volgt: These: Financiering van marxistisch Rusland door onder andere particuliere bankiershuis Brown, Brothers, Harriman. Onder andere de bekende Amerikaan W. Averell Harriman (van 1941 tot 1946 ambassadeur in de Sovjet Unie) was lid van Skull & Bones. (Anti these): Financiering van Nazi-Duitsland door onder andere Union Banking Corporation. Naast de Nazi-Bankiers H.J. Kouwenhoven en J.G. Groeningen was de vader van President Bush directeur van deze bank en tevens Skull & Bones -lid. Synthese: Het ontstaan van de Verenigde Naties als eerste stap naar de Nieuwe Wereldorde.

Rijkdom, de weg naar wereldmacht
Deze mensen die vaak erg rijk zijn en uit ’goede’ families komen hebben geen belang bij meer geld, alles wat ze kunnen bezitten hebben ze al gekocht. Ze hebben bijna alles wat ze wilden, één ding ontbreekt nog en dat is wereldmacht! Deze macht is alleen te verwerven als men alles goed organiseert, via de juiste personen en kanalen. In het volgende bericht wordt één en ander duidelijk gemaakt, op welke wijze men werkt.

Wie regeert de wereld?
Het KNP - Antwerpen - Lienden.
John Swainton, de vroegere uitgever van de New York Times zei over de ’ethos’ van de democratische pers: ’Een vrije pers bestaat niet. Jullie, beste vrienden, weten dat en ik eveneens. Niet een van jullie zou het wagen eerlijk zijn mening te zeggen. Het werk van de journalisten bestaat er veel meer in de waarheid te versluieren, te liegen, alles te verdraaien, laster verspreiden, de voeten van de Mammon kussen en zichzelf, zijn land en zijn ras voor het dagelijks brood steeds weer opnieuw te verkopen. Wij zijn werktuigen en slaven van de financiële mastodonten achter de schermen. Wij zijn marionetten, die huppelen en dansen, wanneer zij aan de touwtjes trekken. Ons kunnen, onze talenten en zelfs ons leven behoort hen toe. Wij zijn niets anders dan intellectuele prostituées.’ Deze gedurfde uitspraak geldt niet alleen voor de democratische pers, maar weerspiegelt ons tijdsbeeld. Politiek, economie, wetenschap en ideologie worden gebruikt en misbruikt door filantropen, die over lijken gaan. ’Wij doen het voor de democratie’, maar het grootste slachtoffer is telkens weer ’de democratie’. De meester-poppenspelers zijn onzichtbaar, maar af en toe kunnen we een glimp opvangen van bizarre figuren achter de schermen, die een even bizar poppenspel spelen. Hun doel: Een nieuwe wereldorde oprichten, waarin zij alle touwtjes in handen hebben.

De werktuigen.
Om dit doel te bereiken gebruiken ze handige werktuigen, die dag in dag uit sleutelen aan de nieuwe wereldorde. Hun gereedschapskoffertje is gevuld met round-tablegroepen en organisaties, die oppermachtig en internationaal zijn: R.I.I.A., C.F.R., Bilderberg en Trilateral Commission. Laten we even een tipje van de sluier oplichten.

C.F.R. en R.I.I.A.
De CFR, Council of Foreign Relations, werd in 1921 gesticht met financiële steun van de Rockefellers. Deze raad was de Amerikaanse tak van de ’British Royal Institute on International Affairs’, RIIA. De RIIA is het geesteskind van de Britse geldmagnaat Cecil Rhodes, oprichter van de Rhodesstichting. Rhodes droomde ervan de Verenigde Staten en het Britse wereldrijk terug te verenigen. Alhoewel David Rockefeller niet langer voorzitter is van de CFR zwaait hij nog steeds de scepter over deze organisaties, waarvan de leden steeds Amerikaanse staatsburgers zijn. Zij geven het vierjaarlijkse tijdschrift Foreign Affairs uit, en organiseren regelmatig samenkomsten en seminaries. Belangrijke bijeenkomsten zijn ’Top-Secret’. Of de wind nu uit democratische of republikeinse hoek waait, heeft geen belang, de CFR bepaalt de Amerikaanse politiek. Zij is immers de regering achter de regering.

De Bilderberggroep
Deze organisatie dankt haar naam aan het hotel in Nederland, waar in 1954, onder voorzitter-schap van prins Bernhard, prinsgemaal van ex-koningin Juliana, de eerste samenkomst plaats vond. Onder strikte geheimhouding komen de Bilderbergers regelmatig samen - vermoedelijk jaarlijks. Regelmatig wordt hun ledenlijst aangepast met kersverse personen uit de hoogste lagen van de bevolking. De leden behoren meestal tot de NATO-landen - vooral de VS en West-Europa. De familie Rothschild is de leidende Europese kracht achter de Bilderberggroep en deelt haar macht met haar Amerikaanse partners, de Rockefellers. Zelden zien studies of berichten over de Bilderbergers het licht. De deelnemers hebben jarenlang het bestaan van hun groep ontkent, totdat een klein lek haar bestaan openbaarde.

Trilateral commision.
In 1973 werd de Trilateral Commission door David Rockefeller in het leven geroepen. Op hun jaarlijkse officiële bijeenkomst is de onafhankelijke pers niet welkom. De seminaries en andere bijeenkomsten zijn echter minder actief. De leden komen uit de bovenste lagen van de VS, Canada, West-Europa en Japan. Geruchten doen de ronde dat binnenkort ook leden uit de bovenste lagen van Mexico zouden toegelaten worden. Af en toe worden persberichten of berichten met de naam ’Triangle Papers’ uitgegeven. Hun vroegere tijdschrift ’Trialoque’ bestaat niet meer. David Rockefeller was sinds het ontstaan van de ’Commission’ de Noordamerikaanse voorzitter, maar werd onlangs opgevolgd door de ex-chef van de Federal Reserve Bank, Paul A. Volker. De voorzitter van de Europese tak is Otto Graf Lambsdorff. De Trilateral Commission hield dit jaar in Lissabon haar jaarlijkse bijeenkomst. Thema’s waren o.a. de nieuwe geopolitiek, regionalisme, globalisme, handelspraktijken en geohandel. Het is vreemd dat in de reguliere pers zo weinig te lezen valt over deze dingen terwijl de meeste gegevens toch openbaar zijn. Dat wil niet zeggen dat de besluiten en de vergaderingen openbaar zijn, deze mensen die nooit gekozen zijn voor deze dingen menen toch de werd te moeten besturen. Ze zijn, en hun voorgangers, al een paar eeuwen bezig de wereldmaatschappij klaar te maken voor hun doel. Opvallend was het bericht in het Algemeen Dagblad van Dinsdag 7 september 1993 waarin geschreven wereld dat ’Gladio’, de geheime organisatie onder de NAVO vlag, maar met verbindingen naar o.a. Loge P2, dat onder leiding staat van het Vaticaan door middel van

Opus Deï **
Enkele jaren geleden werd in Nederland een geheime wapenopslag ontdekt van Gladio. De regering en met name de Minister President Lubbers deden nogal geringschattend over deze organisatie, het zou een club van uiterst rechtse oud-strijders zijn. De organisatie zou volgens de regering zijn opgeheven op dat moment. Maar onderstaand kranteartikel laat zien dat de regering er mee op de hoogte was en hen klandestien betaalde:

Zwart geld voor Gladioagenten
ROTTERDAM - De Nederlandse staat heeft topambtenaren, hooggeplaatste militairen en sleutelfiguren in het bedrijfsleven jarenlang zwart betaald voor hun werk als agent van de geheime verzetsorganisatie Gladio. Zij kregen maandelijks duizenden guldens aan honoraria en onkostenvergoedingen met de uitdrukkelijke opdracht inkomsten niet aan de belasting op te geven. Het ondergronds netwerk, dat officieel ’Inlichtingen & Operatiën’ heette, stond formeel onder leiding van premier Lubbers en de minister van defensie (sinds 1989 is dat Ter Beek). De zwarte betalingen aan de tientallen Gladioagenten werden gedaan uit een speciale kas voor geheime operaties, die onder beheer stond van het ministerie van algemene zaken. De betalingen werden gecontroleerd door de voorzitter van de Algemene Rekenkamer, het onafhankelijke controle orgaan dat wordt geacht kritisch toe te zien op de uitgaven van de overheid

Drie miljoen gulden.
Uit de staatskas werd jaarlijks drie miljoen gulden beschikbaar gesteld voor het werk van Inlichtingen & Operatiën. Daaruit moesten reizen ten behoeven van opleidingen bij buitenlandse inlichtingendiensten, onkosten en honoraria worden betaald. De agenten kregen voor hun diensten vergoedingen tot soms vele duizenden guldens per maand, afhankelijk van hun werk en functie in het ondergrondse netwerk. De betalingen werden zonder enige vorm van controle gedaan. Pas in het midden van de jaren tachtig moesten de agenten hun onkosten specificeren. Dat gebeurde op gezag van de ministeries van algemene zaken en van defensie die toezicht hield op de uitgaven voor het ondergronds netwerk. Om geheimhouding te waarborgen moesten die zijn voorzien van niet bestaande namen, mogelijk bonnen en kwitanties.

Opgeheven.
De verzetsorganisatie Inlichtingen & Operatiën, na de Tweede Wereld oorlog opgezet om in geval van een nieuwe bezetting door een buitenlandse mogendheid (zoals de Sovjetunie) over te gaan tot sabotage daden, blijkt vorig jaar in alle stilte te zijn opgeheven. Zonder er ruchtbaarheid aan te geven heeft minister Ter Beek (Defensie) de geheim agenten bedankt voor hun diensten en de organisatie ontmanteld.

** Opus Deï is in februari 1997 in verband gebracht door een onzoekscommissie in België met de bende van Nijvel die in het begin van de tachtiger jaren dood en verderf zaaide in en rond Nijvel in België. Alle lijnen lopen naar de heer Vanden Boeynants die betrokken was in illegale wapenhandel en witwassing van geld. De commissie hoopt dat ze doorgaan met haar werk maar twijfelt daar sterk aan omdat er hoge regeringsfunctionarissen uit de EEG-landen bij betrokken zijn, dit ook in verband met vermoedelijk Gladio.

De ’Stichting Moria’ geeft een aantal goede brochures uit waarin een schat van gegevens staat die deze pogingen duidelijk maken. Zoals in het begin al opgemerkt, men gebruikt volop de moderne uitvindingen zoals de computer en de telefoonlijnen om alles klaar te maken voor de ’grote dag’, de dag dat men alles wil samen smelten. Voor de wereldmacht zijn enkele dingen nodig, nl. geld, religie en informatie. Geld hebben ze door hun adviseursschappen en eigendommen zoals banken en fabrieken. Religie is ook niet zo’n punt, want al jarenlang is de New Age Beweging in de openbaarheid. Veel mensen beseffen niet dat de New Age beweging hen dagelijks ’consolideert’, klaarmaakt voor hun doel. Velen doen aan meditatie en zoeken genezingen bij tal van ’alternatieve genezers’. Hoe veel mensen hebben zich hun toekomst al niet laten voorspellen, hoevelen geloven niet in het herstellen van ’Moeder Aarde’? Zelfs heeft een belangrijk deel van de New Agers hun Messias al klaar en miljoenen mensen, ook kerkleden, zullen in deze val trappen!

Lees het volgende persbericht maar eens:
Maytrea smelt godsdiensten samen
Het KNP - Amsterdam - Lienden.
Van 17 t/m 20 september aanstaande zal Benjamin Creme, de officiële woordvoerder van de Maytrea-beweging, naar Nederland komen. Hij zal tijdens de ’Internationale transmissie-meditatieconferentie’ de Nederlandse transmissie-groepen gaan trainen. Dit zal plaatsvinden in Maastricht. De Maytrea-beweging liet in 1982 van zich horen door middel van paginagrote advertenties in een groot aantal kranten in de wereld. Aangekondigd werd dat Maytrea de Chris-tus zou terugkeren om vrede, harmonie en geluk voor de mensheid te brengen. Als gevolg van allerlei organisatorische miskleunen kwam Maytrea niet opdagen. Volgens Creme wegens gebrek aan interesse en apathie van de pers. Op de transmissie-meditatieconferentie zal Creme tijdens groepsmeditaties zijn volgelingen trainen in het sturen van transmissiekrachten. Deze transmis-siekrachten kunnen via telepathische weg gericht worden op de aura van mensen waardoor hun gedachtenwereld wordt beïnvloed. Via uitstralingskracht van deze transmissies vindt er een heel subtiele vorm van hypnose en uiteindelijk hersenspoeling plaats. Op een wereldtoernee van Creme in de Verenigde Staten en Canada vonden deze dingen plaats. Een door Creme onder hypnose gebracht publiek was als het ware magisch gefascineerd door zijn woorden. Naderhand waren vele aanwezigen zich er niet van bewust wat eigenlijk had plaats-gevonden. Het uiteindelijke doel, niet alleen van Creme, maar ook van de Maytrea-beweging is, de terugkomst van de Maytrea (de ’Genadige’) voor te bereiden. Creme schrijft in zijn boeken dat hij uitgekozen is door een ’Witte Broederschap’, een groep van ’Wijze en Verheven Meesters’, om deze terugkomst daadwerkelijk uit te voeren. Via zijn maandelijkse nieuwsbrieven laat Creme de wereld weten welke boodschappen de ’Meesters’ hem hebben toevertrouwd. Uiteindelijk moet de mensheid klaargemaakt worden om een Wereldleraar te accepteren. De leider van het Siddhi-dorp in Lelystad (een trainingscentrum van transcendente meditatie) verklaarde dat driehonderd mensen in Nederland genoeg zijn om ons land te kunnen overscha-duwen. Dit is ook het doel van de transmissie-conferentie. De transmissie-krachten die gericht zijn op de menselijke aura zullen maken dat de woorden van de Maytrea op telepathische wijze be-grepen zullen worden. De mensheid moet ’mentaal overschaduwd’ en dus ontvankelijk gemaakt worden voor de acceptatie van een wereldleider die de mondiale crisis te lijf gaat. Hij zal als wereldleider gepromoot worden, uitdrukkelijk niet als godsdienstig leider, hoewel zijn denkbeelden diep religieus zijn. Hij komt om de wereld te helpen en inspireren. Op de ’Verklaringsdag’ die volgens Creme ’zeer spoedig’ zal komen, (’de voorbereiding voor zijn openbaar naar buiten treden is nu voltooit’) zal ’ieder in zijn eigen taal de woorden van de Maytrea kunnen opvangen en be-grijpen’. Er zullen ook spontane genezingen plaatsvinden. Tegelijkertijd zal hij in tegenstelling tot wat hij altijd zelf heeft beweerd, een wereldgodsdienst propageren en de mensheid voor-spiegelen dat zij zelf het Koninkrijk Gods op aarde kan vestigen.

Het Vaticaan, dat in deze strijd om de menselijke geest ook tracht een graantje mee te pikken, verkondigde via een hoge geestelijke, monseigneur Biaggi, dat er ’overweldigend bewijsmateriaal is dat de wederkomst van (Maytrea) de Christus al heeft plaatsgevonden, maar dat een officiële aankondiging hiervan afhankelijk is gemaakt van een definitief besluit van de Paus’.

Maytrea is dertig jaar oud, Pakistaan en woont sinds 1977 op een geheime plaats in Londen. Zijn ware naam is Rahmat Ahmad. (Rahmat is het Arabische equivalent van Maytrea). Hij is de erfopvolger van Tamir Ahmad, die door de Soefi-moslims als de vierde kalief van de Hammadiya-moslims wordt beschouwd. De Hammadiya-moslims zijn rond 1890 ontstaan en tellen wereldwijd ongeveer vijftien miljoen aanhangers. Zij zijn pleitbezorgers voor een samenwerking tussen islam, christendom en hindoeïsme. Rahmat Ahmad kan alleen als leider van de Maytrea-beweging optreden als zijn oom, de genoemde Tamir Ahmad overlijdt. Tamir kwakkelt geruime tijd met zijn gezondheid en in 1982 leek het er even op dat hij afscheid van deze wereld zou nemen. Rahmat is moslim, en zal bij opvolging de vijfde kalief van de Hammadiya-moslims worden. Wordt hij tevens ’de Grote Wereldleraar’?  Volgens Creme zal de Maytrea de wedergekomen Christus van de christenen zijn, de Messias van de Joden, de Man Madhi voor de Moslims, de vijfde Boeddha van de Boed-dhisten en de Krishna voor de Hindoes. (Benjamin Creme is overigens ook hoofd van het in Los Angeles gevestigde Tara-centrum, genoemd naar de hindoegod Tara.) Deze esoterische organisatie leunt voor een belangrijk deel op de ideeën van de theosofen Blavatsky en Alice Bailey. Alice Bailey is de belangrijkste ’ideoloog’ en grondlegger van de huidige New-Age beweging.

Hoewel het Katholiek Nederlands Persbureau betwijfelt in hoeverre de transmissiekrachten die Creme is Maastricht loslaat, bijdragen tot de acceptatie van een Wereldleraar, vindt het KNP redenen genoeg om hiertegen krachtig te waarschuwen. Hier is sprake van paranormale manifestaties waar krachten opgeroepen worden die niet uit God zijn. De hele ideënwereld van Creme en de zijnen is diep occult. Hij geeft dit zelf meerdere malen toe. Gods Woord verbiedt in Deutero-nomium hoofdstuk 1 en 18 alle soorten omgang met het occulte en paranormale. Veel ’christenen’ lachen om dergelijke berichten en beseffen niet welke krachten dergelijke mensen drijven. En toch... ze hadden het kunnen weten, want door de jaren heen is het bekend geworden dat Adolf Hitler een satanist was die gedreven werd door de duisternis. Daarom is het ook zo belangrijk dat de kerkmensen hun ogen opendoen. We kunnen het niet meer met een meewarig lachje afdoen en verder gaan met de TV; de quizzen en de soap-series! Dagelijks worden we ’geconsolideerd’, als we bijv. een jack kopen voor de kinderen moet deze van een bepaald merk zijn. Verschillende merken zijn geïnd op de New Age beweging, bijv. NAF NAF.** De naam wil eigenlijk zeggen: New Age Fashion, New Age Fashion. Ga in het zomerseizoen maar eens schoolspullen kopen voor uw kinderen, de New Age symbolen staan op vele artikelen afgedrukt. Zelfs op de TV zijn tekenfilms die zijn geënt op de New Age, de figuren transformeren van mens naar spiderman of iets anders. Dagelijks komen de New Age gedachten in ons huis via de krant, radio en de TV. Zelfs gaat het zo ver dat New Age steden en dorpen worden gesticht!

**  Nu, anno 1997, zijn er ook bronnen die zeggen dat NAF NAF op het geluid van varkentjes slaat zoals dat in de Franse taal wordt weergegeven, dit zo een mogelijkheid zijn maar is blijft opvallend dat de gespecialiseerde winkels die dit merk verkopen in zoete regenboogkleuren geschilderd zijn zoals de New Age regenboog deze ook weergeeft.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.