Armageddon.

Armageddon.

Het woord Armageddon is afgeleid van Har-magiddo (berg van Megiddo).

Het woord “Armageddon” komt alleen voor in Openbaring 16:16, waar het in verband gebracht wordt met de laatste grote eindstrijd der volken, die plaats zal hebben op Israëls’ grondgebied. Bij deze oorlog gaat het niet om politieke redenen of uitbreiding van het grondgebied, maar wordt het in wezen een samenspanning van de koningen der aarde tegen de Here en Zijn Gezalfde. (Psalm 2) Met deze oorlog, die de vreselijkste aller tijden zal zijn, wordt de totale vernietiging van het Joodse volk worden beoogd. In deze strijd zal de satan zijn hoogste troeven uitspelen in een woedende, wanhopige  poging, om alsnog zijn troon aan de Allerhoogste gelijk te maken. (Jesaja 14: 13-14) Wetende dat het Koninkrijk van Christus nadert, zal hij in uiterste machtsontplooiing trachten te voleindigen, wat hem in de loop der eeuwen en vooral in de tweede wereldoorlog slechts ten dele gelukte, namelijk de uitroeiing van het Joodse volk. In het geval dat deze opzet zou slagen, dan was daarmee het Koningschap van Christus door satan tot een onmogelijkheid gemaakt een had hij de strijd van God gewonnen. Maar die in de hemel woont lacht en de Here spot met de enorme legermachten, die door de koningen der aarde, in opdracht van drie onreine geesten uit de afgrond op de been zullen worden gebracht. (Openbaring 16:13-14)

Hoewel zoals gezegd het woord Armageddon slechts éénmaal in de Bijbel voorkomt, wordt nochtans op vele plaatsen in het profetisch woord over de daarmee bedoelde eindstrijd der volkeren gehandeld. Uit de ons daarin verstrekte gegevens weten wij, dat de uitgestrekte Vlakte van Jizreël, ook wel genoemd de Vlakte van Megiddo, de voornaamste verzamelplaats zal zijn van de verbonden legers van de koningen der aarde. Al in de boeken Richteren, Koningen en Kronieken wordt melding gemaakt van grote veldslagen, die in de oude tijden op die vlakte hebben plaats gevonden. Ook later hebben vele legers, van Nebukadnezar af tot aan Napoleon toe, in de vlakte van Jizreël hun bivak opgeslagen of strijd geleverd. In Openbaring 16:12-16 lezen wij, hoe de geesten van de draak, de antichrist, en de valse profeet zullen uitgaan naar de koningen van de gehele aarde, “om hen te verzamelen tot de grote oorlog op de grote dag van de almachtige God .. en hij verzamelde hen op de plaats, die in hetHebreeuws genoemd wordt Armageddon”  

Echter, hoe groot de Vlakte van Jizreël  ook moge zijn, nochtans zal deze niet voldoende plaats kunnen bieden aan de miljoenen legers van de antichrist en zullen deze zich dan ook verspreiden over de bergen van Israël. We lezen van Gog’s legerscharen, dat deze in het bergland verslagen zullen worden (Ezechiël 39:2-4)  Ook Jeruzalem zal rondom door legers worden ingesloten.

Zacharia 14 geeft dramatische bijzonderheden over de belegering van Jeruzalem en zegt daarvan: “Dan zal ik de volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal worden genomen, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De rest van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal niet worden uitgeroeid” (Zacharia 14:2) De gedachte, dat deze profetie slaat op de inname van Jeruzalem door Titus in het 70, wordt afdoende gelogenstraft door het vers dat er direkt op volgt: “Dan zal de Here uittrekken om tegen de volken te strijden, zoals Hij vroeger streed ten dage van de krijg; Zijn voeten zullen ten dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde”(Zacharia 14:3-4)  

Als satans’ bedoeling: de totale vernietiging van het volk Israël, bijna bereikt is, dan verschijnt aan de hemel het teken van de Zoon des mensen en heeft de wederkomst des heren plaats op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid, waarbij Hij vergezeld zal worden van de hemelse legerscharen, gehuld in witte klederen en op witte paarden. Wanneer Christus Zijn voeten zal plaatsen op de Olijfberg, vanwaar Hij eens is opgevaren, zal deze berg, mogelijk door een enorme aardbeving, (Openbaring 16:17-20 ; Jesaja 24: 19-20), middendoor splijten en een zeer groot dal vormen, waardoor de Joden kunnen vluchten naar de bergen. 

Christus wederkomst zal het begin zijn van de eigenlijke eindstrijd.

Dan gaat letterlijk in vervulling, wat geprofeteerd is in Psalm 2:2. Het zal een ontzettende strijd zijn, waarbij de wereld zal schudden op haar grondvesten. Een afgrijselijke plaag zal de legers der volken treffen, waarvan de beschrijving herinnert aan de verschijnselen, die optraden bij de atoomaanval op Hirosjima en Nagasaki. Wie bij dat vreselijke gebeuren niet onmiddellijk werd gedood door de alles verzengende vuurgloed, werd levend verteerd door uitstralende radioactiviteit. Dit komt overeen met wat wij lezen in Zacharia 14:12. Verder zal er een grote verwarring ontstaan onder de daar aanwezige troepen, dat ze totaal verblind en verbijsterd elkaar te lijf zullen gaan en elkaar vernietigen. Het gevolg zal een vreselijk bloedbad zijn, zoals de aarde nooit eerder heeft gekend. (Openbaring 14:20

Als Christus de slag vernietigend zal hebben zal hebben afgerekend met de Goddeloze legermachten, dan is voor altijd een einde gekomen aan de heidense heerschappij der volken en daarmee het “einde der heidenen”, waarvan Jezus sprak in Lucas 21:24. De antichrist en zijn valse profeet worden levend in de poel des vuurs geworpen (Openbaring 19:20), terwijl de satan wordt gebonden en voor duizend jaar verdwijnt in de afgrond (Openbaring 20:1-3). 

Daarna zal in het Dal van Josafat, dat gelegen is aan de voet van Jeruzalems’ oostmuur, de gerichtstroonworden opgericht, waarvoor alle volken der aarde zullen worden gedaagd, om zich voor Christus te verantwoorden naar hun houding en gedrag ten opzichte van de Joden. (Volkerengericht). Veel mensen verwarren deze gerichtstroon met de grote Witte Troon uit Openbaring 20. Daar is echter sprake van het laatste oordeel, dat zal eerst plaats vinden aan het eind van alle dingen, dus ná de opstanding der doden.  

Als Israël op het moment van Christus’ wederkomst zijn Koning zal hebben aanvaard en satan als “overste dezer wereld” is uitgeschakeld, staat niets het Koninkrijk van Christus (1000 jarige rijk) meer in de weg en zal Hij plaats nemen op de troon Zijner heerlijkheid te Jeruzalem. Dan breekt de gezegende tijd aan, waarvan we lezen in Jesaja 9:6.

Bron: “Profetisch perspectief” door C. van der Haagen. 

Werkgroep ”Bijbel:Aktueel!”

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.