De wereld en de antichrist

De wereld zal de antichrist met open armen ontvangen.
Dagelijks werken we onbewust mee aan de komst van dit duistere figuur.

Dit artikel heb ik geschreven om te waarschuwen voor het gevaar dat dagelijks op de loer ligt want zonder we het beseffen werken we mee aan de komende wereldmacht die vooral Joden en Christenen op de korrel zal nemen. Tijdens het lezen van dit artikel komt u bekende bedrijven en instanties tegen die allemaal iets, soms rechtstreeks en soms indirekt, te maken hebben met de komende wereldmacht. Veel aanhangers van de antroposofie weten waarschijnlijk niet eens dat er mensen in hun organisaties te vinden zijn die er bedenkelijke gedachten op na houden en daarom kunnen dit soort mensen hun gang gaan. Ik heb royaal gebruik gemaakt van .De Muurkrant. die goede achtergrond informatie geeft, daarnaast heb ik een paar persartikelen van het KNP opgenomen die op de Muurkrant aansluiten. Verder heb ik een klein deel uit de brochure van Edward Griffin opgenomen omdat deze een duidelijk beeld geeft van de financiële verwevenheid in het bedrijfsleven en de politiek. Het is opvallend dat we in .De Muurkrant. soms namen tegenkomen die we terug vinden in andere uitgaven van .Bijbel:Aktueel!. terwijl we meestentijds andere bronnen hanteren. Dit schrijven moet niet als een Bijbelstudie beschouwd worden maar meer als een waarschuwing voor de komende dingen, een antichrist komt niet zomaar uit de lucht vallen maar heeft een lange voorbereidingstijd nodig. Uiteindelijk zijn geheime groepen al eeuwen bezig de situatie zo te laten escaleren dat de mensheid om een sterke man schreeuwt. Als de voortekenen ons niet bedriegen zou het jaar 2000 wel eens kunnen beginnen onder leiding van een werelddictator die momenteel al onder ons leeft. Er zijn zelfs bronnen die zeggen dat deze man in 1962 is geboren en momenteel in het Midden Oosten woont, als dát het geval is zou hij wel eens de motor kunnen zijn achter de huidige .vredespolitiek. van Clinton en Arafat

Fascisme.
Ik kom uit een protestantschristelijk gezin en heb de Christelijke lagere school bezocht, het was een paar jaren na de tweede wereldoorlog toen ik daar heen ging. U begrijpt wel dat de geschiedenislessen bijna geheel gevuld werden met de duistere periode die nog maar heel kort was geleden. De meester vertelde ons dat het fascisme meer een religie was dan een politieke stroming. Nu ruim veertig jaren later begrijp ik wat de man bedoelde, het fascisme zit de aanhangers diep in de ziel gegrift en daarom valt het ook te begrijpen waarom een Mevr. Rost van Tonningen tot op hoge leeftijd deze verderfelijke leer aanhangt. Menig mens komt er niet graag voor uit dat hij de rassenleer van Rudolf Steiner aanhangt waardoor Hitler zich gesteund voelde toen hij verschillende volken probeerde uit te roeien maar wanneer men zegt een antroposoof te zijn klinkt het heel anders en intellektueler. Deze verwerpelijke leer, die haar oorsprong heeft in het occulte denken van Madame Helena Petrovna Blavatsky heeft onder de intelligentsia enorme opgang gevonden. We mogen niet eenvoudig stellen dat deze mensen daardoor per definitie racistisch zijn maar vele balanceren door deze levenshouding op de rand van het fascistische ravijn. Madame Blavatsky ging er van uit dat er .onder. en .boven. rassen zijn en dat uiteindelijk het .Arische-type. over zou blijven, als ik dit hoor moet ik weer denken aan de geschiedenislessen van zo.n veertig jaren geleden.

Ondanks de enorme terugloop van het leden aantal in de antroposofische vereniging is het verdorven gedachtengoed van Blavatsky en haar medestanders diep in de maatschappij doorgedrongen. Mensen die niet aan de .normen. voldoen worden letterlijk uitgeroeid door allerlei rampen en ziekten over hen uit te strooien. Men laat oorlogen escaleren in Afrika terwijl het Joodsevolk onder druk wordt gezet om het land weg te geven aan de Palestijnen. 

Men doet voorkomen dat Israël van levensbelang is voor de stabiliteit in de wereld en de andere kant van het verhaal is dat de VN de volkerenmoord in Zaïre op z.n beloop laat. Volgens het Amerikaanse Tv-station .Netwerk 23. hebben de geheimediensten het AIDS virus bewust ontwikkeld en losgelaten in Afrika om de bevolking daar te decimeren en zelf de enorme bodemschatten te exploiteren. De hierboven genoemde zaken passen precies in het streven van Blavatsky om een .superras. te kweken en de weg vrij te maken voor .een verlicht despoot uit Azië.. Deze despoot komt me angstig bekend voor en wel uit de Bijbel die in Openbaring 13 spreekt van een .beest. die de aarde zal regeren:

En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En [ik] [zag] een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. En [het] [beest] opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het [beest] aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en [weer] levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, En dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.
                                                                                                                                               
Openbaring 13: 1-18

Het is toch frappant dat Helene Blavatsky over de zelfde man spreekt waarover de Bijbel duizenden jaren geleden al sprak, niet alleen het boek Openbaring schrijft over de komende werelddictator maar ook Daniël vertelt ons van zo.n wreed en meedogenloos figuur. Napoleon en Hitler waren zijn voorloper en hebben miljoenen mensen de dood ingedreven maar de man die nu staat te komen zal de oorzaak van nog grotere ellende zijn. Sinds midden 1700 hebben mensen gewerkt aan de komende werelddictator, men heeft zijn weg voorbereid doormiddel van list, bedrog en manipulatie. De oorsprong van dit probleem ligt in Adam Weishaupt die een professor in Ingolstadt was. Deze man was een geniale, gedreven, man die zich had voorgenomen de mensheid klaar te maken om een vazal van satan aan de macht te brengen.

Hij wist dat er enige generaties overheen zouden gaan maar dat de .grote dag. eenmaal zou komen omdat de machinerie die hij in gang had gebracht nooit meer te stoppen zou zijn. Hij maakte gebruik van mantelorganisaties die zich in bestaande verenigingen en groepen penetreerden. De vrijmetselaarsloges werden door hem misbruikt en dóór die loges kreeg zijn streven ook invloed in de regeringen en vorstenhuizen. Zo is het bekend dat van al de Amerikaanse presidenten en maar een paar waren die geen lid zijn, of geweest zijn, van de vrijmetselarij. Daarnaast zijn deze mensen ook altijd lid van geheime genootschappen zoals de Trilateralecommissie, de Bilderbergers en andere duistere groepen. In het vervolg van dit artikel komt u namen tegen van zakenmensen en andere hooggeplaatsten bij de Antroposofischebank, veel van deze mensen zijn ook lid van dergelijke geheime genootschappen en als we een schema zouden maken komen we wereldwijd de zelfde namen in onderlinge verbindingen tegen. Dit lijkt u misschien een vreemde zaak maar door de jaren heen ben ik steeds weer opnieuw de zelfde namen tegen gekomen in verschillende geheime organisaties. Zo is de oud-president George Bush lid van het occulte genootschap .Skull & Bones. en daarnaast ook lid van de Trilateralecommissie. De .groten der aarde. zijn bezig om de totale macht naar zich toe te trekken en voor hen is elk middel toegestaan om hun streven uit te voeren. Adam Weishaupt heeft gelijk gehad want vele mensen zijn een gewillig werktuig geworden, zelfs zo blind en gewillig dat ze niet beseffen dat ze op een gegeven moment als oud vuil bij de straat worden gezet als ze niet meer nodig zijn. Laten we eens zien wat één van de mantelorganisaties voor ons in petto heeft en hoe ze zich probeert in te dekken tegen kritiek doormiddel van enkele artikelen uit de .Muurkrant. en de persberichten van het KNP:

Aanwezigen op recentelijk gehouden Bilderberg conferentie

AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:

Op de geheime Bilderberg conferentie die van 30 mei tot 2 juni jl. in King City bij de Canadese stad Toronto is gehouden, waren enkele Nederlan­ders aanwezig. Behalve jaarlijkse aanwezigen als koningin Beatrix, de Ameri­kaanse superban­kier David Rockefeller en Henry Kissinger, waren aanwezig de Leidse professor in de economie Victor Halberstadt, VVD-leider Frits Bolkestein, Unilever topman Morris Tabaksblat, Heineken topman Karel Vuursteen en Ad Melkert, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en als waarnemer de Prins van Oranje. Zoals alle voorgaande jaren was de conferentie strikt besloten. Nieuws­gierige journalisten werden op een afstand gehouden en er werden achteraf geen perscommuniqués afgegeven. Alle deelnemers aan de conferentie doen zoals gewoonlijk geen uitlatingen. David Rockefeller bedankte jaren geleden op een van de Bilderberg conferen­ties de aanwezige journalisten voor het feit dat zij deze conferenties veertig jaar lang uit het nieuws hebben gehouden. Kritische Amerikaanse journalisten zijn er inmiddels in geslaagd een ledenlijst samen te stellen van alle deelnemers. Zo prijken op de lijst de Italiaanse superindustrieel Giovanni Agnelli, ex-NAVO topman Peter Carrington, de mediagigant Conrad Black, de Amerikaanse senator en vrijmet­selaar Sam Nunn, ex-topman van de Council on Foreign Relations Winston Lord, de Britse superbankier Eric Roll of Ipsden die de Warburg Bank leidt, president van de Wereldbank James Wolfensohn, de dubieuze megaspeculant George Soros en William F.Buckley. Buckley, die drie weken geleden in Nederland was om ons land voor zijn drugsbeleid te prijzen, is een groot voorstan­der van legalisatie van drugs. Hij is een regelmatig gebruiker van dope. Buckley is samen met David Rockefel­ler, een van de machtigste mannen achter de schermen van de politiek. Hij is, net als David Rockefeller, lid van de Council on Foreign Relati­ons, bezoekt de zittingen van de Trilaterale Commissie, is lid van de uiterst rechtse Roomse Malthezer ridderorde en is ooit vroeger ingewijd in het sinistere Skull & Bones genootschap, verbonden aan de universi­teit van Yale. Winston Lord behoort ook tot dit genootschap. Amerikaanse burgerrechtenbewegingen die zo langzamerhand genoeg hebben van decennia kat-en-muis spelletjes door de politieke en financiële elite van de wereld, hebben een gezamenlijk persbericht uitgegeven en naar alle belang­rijke persbureaus en kranten in Amerika gestuurd, tachtig in totaal. Associated Press, UPI, Reuters, New York Times, Wall Street Journal, LA Times, tal van regionale kranten en de belangrijkste week- en opiniebladen in Amerika zijn geïnfor­meerd, alsmede CNN en de meeste andere belangrijke nieuwsprogram­ma’s in Amerika. Resultaat? Niets, maar dan ook niets kwam daarvan in de pers terecht. Het publiek werd niet geïnformeerd. Dit is een duidelijk bewijs dat de internationale Bilderberg conferen­ties bewust uit het nieuws worden gehouden.

Alleen de Toronto Star en enkele kleinere regionale kranten in Canada hebben iets over de conferentie gemeld. Maar het gebeurt vaker dat lokale kranten wel over conferenties berichten als zij vlak voor hun deur worden gehouden. Zoiets is moeilijk te negeren.  Opmerkelijk genoeg heeft ook het NOS Journaal aandacht aan deze bijeenkomst besteedt. Inmiddels is in Amerika bekend geworden dat er een overeenkomst bestaat tussen de Bilderbergers en de American Newspaper Publishers’ Association om de conferenties uit het nieuws te houden. ”Deze beslissing is reeds jaren geleden genomen. Het is nooit officieel aangekondigd, het is het gezamen­lijke beleid van de grootste nieuwsagentschappen”, aldus Marcella Oran, een Franse journalist die in Canada is gestationeerd en al jarenlang voor de grootste Franse nationale radiozender werkt.

Lienden, 1 juli 1996 Persbureau Het KNP

Deze geheime organisatie blijft het liefst maar op de achtergrond terwijl ze toch hele belangrijke beslissingen nemen. Vergeet niet dat deze mensen in beleidsfuncties zitten van hun land en dus de kronkelwegen van de Bilderbergers volgen in hun beslissingen. Veel van deze mensen hangen ook de gedachte aan dat ze .supermensen. zijn die weten wat .goed. voor de wereld is en dus voor hun eigen positie.

Bloed is een zeer bijzonder sap

Volkszielen, wortelrassen, semieten en Ariërs beschreef Rudolf Steiner op het breukvlak van de negentiende en twintigste eeuw. Bijna zou je geloven dat de antroposofie door en door fout is. Dat de, door de nazi’s in 1933 verboden, antroposofischebeweging de grondlegger is van de rassentheorieën gehanteerd door de nazi’s. En dat terwijl antroposofen beweren dat de antroposofie niet racistisch is. Een duik in de theorie is op zijn plaats. De Theosofen geloofden dat bij het aanbreken van de Nieuwe Tijd de Maitreya, de verlossende nieuwe wereldleraar, zou komen. In 1909 was het zover. De theosofen hadden de nieuwe ’universele dictator’ gevonden in een Indiase jongen uit de hoogste hindoe-kaste der Brahamen: Jiddu Krishnamurti. De Duitse afdeling van de Theosofische Vereniging erkende de nieuwe Maitreya niet. Voordat ze stierf had madame Blavatsky, de oprichtster en spiritueel leidster van de Theosofische Vereniging, immers uitgesloten dat de Maitreya zich snel zou manifesteren. De secretaris-generaal van de Duitse afdeling der theosofen, Rudolf Steiner, tekende protest aan tegen de zijns inziens gevaarlijke, irrationele, ja zelfs ’satanische’ ontwikkelingen in de Vereniging. Dit protest resulteerde uiteindelijk in de ’kerk’ scheuring. Rudolf Steiner richtte als alternatief de Antroposofische Gesellschaft op, met hemzelf als ’geestelijk leraar’ aan het hoofd. Het merendeel van de Duitse leden van de Theosofische Vereniging volgde Steiner.

Het medium

Om over de antroposofie als leer een mening te kunnen hebben is het niet alleen noodzakelijk om kennis te hebben van de geschriften van Rudolf Steiner. De oorspronkelijke leer is namelijk gegeven door de grondlegster van de Theosofische Vereniging, madame Blavatsky. Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) stelde zich op als medium. Blavatsky beweerde dat zij via telepatie middelen kreeg toegereikt, die zij in dienst stelde van de theosofie. Als grondboek voor de theosofie heeft zij .De geheime leer. geschreven. Blavatsky heeft haar hele leven volgehouden dat de inhoud van haar boeken gegeven is door Koet Hoemi en Morya. Koet Hoemi en Morya waren volgens Blavatsky haar boeddhistische meesters die ergens half verborgen in de Himalaya leefden. Deze twee meesters stuurden haar niet alleen brieven, maar brachten haar ook wonderbaarlijke bezoeken. Zij waren het die haar grote delen van De geheime leer zouden hebben gedicteerd. In trance zat ze dagen achtereen te noteren - ’bij vol bewustzijn’ vond zijzelf. Zelf noemde zij zich niets dan opschrijfster of doorgeefster.

Wortelrassen

In De geheime leer van Blavatsky, hét grondboek van de theosofie, en ook van de antroposofie, wordt een alternatieve evolutietheorie gegeven. De evolutie gaat volgens Blavatsky in cycli. Onze aarde, natuurlijk ook een levend en evoluerend organisme, verandert voortdurend van vorm.

Zij doorloopt een serie van zeven ronden; tijdperken van miljoenen jaren. Het einde van elke ronde wordt gekenmerkt door fysiologische gedaantewisselingen, zoals vloedgolven, verdwijnendecontinenten en klimaatsveranderingen. Toch verschijnt de aarde na zeven van zulke ronden weer in haar oude gedaante. Een soortgelijke evolutie maakt de mensheid mee, die in elke ronde ten tonele verschijnt als zeven achtereenvolgende ’wortelrassen’. De individuele mens volgt door een reeks van incarnaties de aarde in al haar stadia en keert na een lange reis door alle wortelrassen, uiterlijk weinig veranderd en innerlijk opgeknapt terug. Kort gezegd: de mensen maken via reïncarnatie een evolutie door naar een steeds hoger bewustzijn. Navolgers van Blavatsky hebben haar rassenleer kunnen misbruiken voor racistische doeleinden. Het probleem zit daarbij in het feit dat Blavatsky beweerde dat er in haar tijd een overlapping is tussen het vierde wortelras en het vijfde wortelras.

Een theorie die makkelijk kan leiden tot de gedachte van een heersende superioriteit van het ene ras boven het andere. Verdedigers van Blavatsky, bijvoorbeeld de Nederlandse politicus Roel van Duijn, beweren dat Blavatsky met haar wortelrassen niets kwaad bedoelde. Blavatsky was volgens van Duijn immers overtuigd van menselijke gelijkrechtigheid. Blavatsky’s bewering van de overgang van het ene wortelras naar het andere wortelras heeft volgens van Duijn niets te maken met ons begrip van rassen en vindt plaats door alle rassen heen.

De verlosser

Eén van de volgelingen van Blavatsky was Karl Haushofer. Deze Haushofer werd in 1869 in Beieren geboren en beheerste het Sankriet, Japans en Hindi. Haushofer had zich ontwikkeld tot een deskundige op het gebied van de oosterse mystiek. Na de eerste wereldoorlog doceerde hij geopolitiek aan de universiteit van München en introduceerde tijdens zijn colleges het begrip Lebensraum. Eén van de studenten van Haushofer was Rudolf Hess. Rudolf Hess heeft Karl Haushofer uiteindelijk aan Hitler voorgesteld. De professor, beladen met boeken over de geopolitiek, bezocht Hitler regelmatig toen deze bezig was met het schrijven van .Mein Kampf.. Dit was na het mislukken van de Münchense putsch in 1923. In 1924 wijdde Karl Haushofer Hitler in in ’De geheime leer’. Dit was in het ford Landsberg, waar Hitler gevangen zat. Voordat Hitler met Haushofer in contact was getreden was hij al bekend met het occulte denken, verkregen via de leden van het Thule Gesellschaft. Haushofer wilde Hitler de geheime leer doceren omdat hij tijdens het proces tegen Hitler na de München putsch zo onder de indruk van hem was gekomen dat hij geloofde dat Hitler de .Nieuwe Messias. kon zijn die ooit de verlosser van het Duitse volk zou worden.

De übermensch

Haushofer doceerde aan Hitler dat het vierde wortelras (het Atlantische) uit zeven onderrassen bestond. De leiders van deze onderrassen zouden geen gewone mensen zijn geweest. Zij bezaten bovenzintuiglijke oorsprong en verschenen aan hun tijdgenoten als übermensch, een soort godmens. Eén van de onderrassen zou het Atlantische superras geweest zijn. Dit ras leefde in het gure noorden (Thule) van het later verzonken eiland Atlantis, en was het Arische onderras. Volgens de geheime leer zouden de Arische volkeren door de grote Manu, de laatste der zonen van god, of übermenschen uit Atlantis zijn gebracht. Onder leiding van de Manu zouden de Ariërs geëmigreerd zijn naar de Himalaya in Tibet. Van daaruit zouden de Ariërs verspreid zijn over India en Europa.

De geopolitiek die Haushofer doceerde kwam voort uit de theorie over het ontstaan van het vijfde wortelras. Hij leverde de Duitsers een excuus om terug te keren naar die gebieden in het Aziatische achterland, waarvan algemeen werd aangenomen dat daar het Arische ras was ontstaan. Op die subtiele manier zette hij Duitsland aan geheel Oost Europa te veroveren en door te dringen in het binnenland van Azië tussen de Wolga en de Jangste-Kiang over een afstand van bijna vierduizend kilometer. Daarbij hoorde in het uiterste zuiden het hoogland van Tibet. Haushofer meende dat wie dat gebied volledig beheerst, haar economische bronnen aanboorde en haar militaire defensie organiseerde, een onwankelbare macht over de hele wereld zou krijgen.

Behalve de mystieke leer over het ontstaan van het Arische ras leerde Haushofer aan Hitler de evolutie van de mensheid te bezien tegen een achtergrond van gigantische tijdspanorama’s. Door hem bekend te maken met de geheime leer, verruimde Haushofer Hitlers tijdsbewustzijn en leverde hem een wereldomspannend beeld van de evolutie van de aarde. Hij ging de invloed na van boze machten en hij illustreerde de manier waarop die machten de werkelijke ontwikkeling van de mensheid in de weg hadden gestaan en wel in ieder stadium van de evolutie van het menselijke bewustzijn. Door degelijke lessen leerde Haushofer Hitler dewerkelijke motieven kennen van het Luciferiaanse wezenwaardoor hij volgens Haushofer werd bezeten. Tenslotte speelde Haushofer de rol van Mefistofeles toen hij Hitler inwijddein de occulte betekenis van het bloed en de rol die occulte bloedrituelen zouden spelen bij het tot stand brengen van een magische mutatie in het Arische ras. Een mutatie, die een nieuw stadium in de menselijke evolutie zou inleiden, de geboorte van de übermensch.

Mutatie

Na de lessen in Landsberg werd Haushofer een leidend figuur van het geheime genootschap ’Vril’ of ’lichtende loge’. Vril is een oude Indiase naam voor de enorme energiebronnen die beschikbaar zouden komen als gevolg van de verruiming van het etherische lichaam of het menselijke tijdsorganisme. Het doel van Vril was om studie te doen naar de oorsprong van het Arische ras en de manier waarop de magische vermogens die in het Arisch bloed sluimerde gewekt konden worden. Vril had behalve leden uit Duitsland ook leden uit Tibet, Japan, India, Kashmir, Turkistan en Ceylon. De mensen uit Vril bestudeerden de wetten van de metamorfose in planten en ze meenden dat Goethe de eerste Europeaan was die door contemplatie een gedeeltelijke verruiming van zijn etherische organen tot stand bracht. Dit zou de reden zijn van zijn genie en zijn opmerkelijke buitenzintuiglijke gaven. Binnen Vril heerste de mening dat het oogmerk, om een mutatie van het Arische ras teweeg te brengen, volmaakt onmogelijk was in termen van de materialistische wetenschap van de twintigste eeuw. Die stelt namelijk dat alle verschillen tussen rassen uitsluitend veroorzaakt zijn door een langdurige blootstelling aan invloeden van het milieu. De materialistische wetenschap was volgens Vril een komplot van middelmatige geesten, een joods marxistische liberale wetenschap. Deze materialistische wetenschap zou plaats moeten maken voor een noords-nationalistische wetenschap; een magische wereldbeschouwing gebaseerd op de cosmologie van de geheime leer.

Uiteindelijk heeft Adolf Hitler van de theorieën van Vril gebruik gemaakt toen hij verklaarde dat het Arische ras het enige ware was. En slechts het Arische ras kon deelnemen aan dat heldhaftige avontuur, die plotselinge magische sprong in de menselijke evolutie. Om deze magische sprong te verwezenlijken wilde Hitler een orde stichten, de nationaal-socialistische beweging. Om de locatie, de algemene kenmerken, de prestaties en de erfenis van het Indo-Germaanse ras te onderzoeken hadden de nazi’s onder aanvoering van Himmler de nazistische stichting Ahnenerbe opgericht. De Tibetaanse Lama’s die via deze stichting in Berlijn terecht waren gekomen werden na de nederlaag van de nazi’s bij Stalingrad vervolgd. Zij hadden immers gefaald in hun opdracht Lucifers macht in te schakelen voor de nazi-taak.

Oersemieten

In 1939 is door frau Marie Steiner het boek de AKASHA-kronieken uitgegeven. Het boek is een bundeling van de door Rudolf Steiner in 1904 in het tijdschrift Luzifer-Gnosis geschreven artikelenreeks over het ontstaan van de aarde. Net als Blavatsky beschrijft Steiner in deze Kronieken het bestaan van zeven elkaar opvolgende wortelrassen. Steiner stelt dat de westerse mensheid tot het vijfde -het Arische- wortelras behoort. Hij beschrijft tevens hoe volgens hem de overgang van het vierde naar het vijfde wortelras is verlopen. Uit de AKASHA-kronieken stijgt het beeld op dat de mensen van het vierde wortelras -het Atlantische- nog geen ik-bewustzijn hadden.

Zij werden geleid door ’godsgezanten’ die via zogenaamde inwijdingsplaatsen, de mysterietempels, met de goden verkeerden van waaruit het menselijk geslacht werd bestuurd. Binnen het vierde wortelras heeft Steiner het vijfde onderras, de oersemieten, laten ontstaan. Bij dit ras heeft zich pas de ik-bewuste denkkracht kunnen ontwikkelen, maar dit ontwikkelde zich slechts zeer langzaam en geleidelijk. Ook de laatste onderrassen van de Atlantiërs konden nog maar weinig begrijpen van de beginselen van hun goddelijke leiders, is in de AKASHA te lezen.

De uitverkorenen

Om nu vanuit de laatste onderrassen der Atlantiërs het vijfde wortelras te laten ontstaan heeft Steiner de beste individuen uit de laatste onderrassen uitverkoren laten zijn door ’de leider’, en hen door diezelfde leider laten afzonderen op een bepaalde plaats op aarde -in midden Azië-. De leider bevrijdde hen zo van alle invloeden van diegenen die waren achtergebleven of op dwaalsporen geraakt. De leider, de Manu, stelde zich tot taak zijn volgelingen zover te brengen dat zij in de eigen ziel konden kijken en door eigen denken de beginselen zouden kunnen begrijpen volgens welke zij tot dusver waren geleid. Beginselen die zij vaag vermoedden, maar niet helder hadden voorzien. Binnen deze afgezonderde groep liet Steiner de goddelijke leider in mensengedaante optreden. Steiner schreef dat de Manu aan de uitverkorenen leerde dat, wat zij zichtbaar voor ogen hadden, door onzichtbare machten werd bestuurd; dat zij dienaren waren van deze onzichtbare machten en dat zij met behulp van hun denken de wetten van deze onzichtbare machten tot uitvoering moesten zien te brengen. Het vijfde wortelras moest alles uit het menselijk leven op de hogere wereld richten. Dit ras moest leren door eigen gedachten zichzelf te leiden. Maar een dergelijke zelfstandigheid kon alleen tot zegen zijn wanneer de mens zich zelf in dienst stelt van de hogere krachten.

De kiem voor het vijfde wortelras, die rond de Manu verzameld is, bleef uiteindelijk zo lang afgezonderd bij de Manu tot deze kiem krachtig genoeg was om in de nieuwe geest te werken. De uitverkorenen werden ingewijden zodat ze in het begin van het vijfde wortelras leiders konden worden van de overige mensheid. Steiner schakelde de Manu echter niet zomaar uit. Hij liet de Manu eerst nog zijn eigen groep aanvoeren waarna de leiding langzaam over zou kunnen gaan op menselijke ingewijden. Steiner schreef dat tegenwoordig de vooruitgang nog steeds uit een mengsel van bewust en onbewust handelen en denken van de mensen bestaat. Pas aan het einde van het vijfde wortelras, als via het zesde en zevende onderras een voldoende aantal mensen tot weten in staat is, zal de grootste ingewijde zich openlijk voor hen kunnen ontsluieren. En deze menselijke ingewijde zal dan de opperste leiding verder kunnen overnemen, zoals de Manu dat gedaan heeft aan het einde van het vierde wortelras. Naast de wortelrassen kende Steiner ook betekenis toe aan het begrip ras zoals dat gewoonlijk gebruikt wordt. Met name in zijn lezingenbundel ’Bloed is een zeer bijzonder sap’ kende hij speciale betekenissen aan de verschillende rassen toe. Bij het zwarte, etherische ras, begint volgens Steiner de wijziging van het algemene menselijke uiterlijk. Vanuit dit zwarte ras zou vervolgens het Maleisische ras zijn ontstaan waarin zich de ademhaling en het zenuwstelsel van het astrale leven zou hebben ontwikkeld. In het Mongoolse zou zich vervolgens het ik hebben ontwikkeld. Nog verder in de ontwikkeling zou volgens Steiner het Europese ras zich hebben ontwikkeld; de mogelijkheid om abstracte voorstellingen te maken, om inspiratie op te doen, en om intuïtie te ontwikkelen.

Volksgeesten

Behalve over rassen heeft Steiner ook over volken geschreven. Hij heeft dit in het boek ’De Volkszielen’ gedaan. In dit boek maakt Steiner niveauverschillen tussen de individuele mens, het volk, het ras en de mensheid als geheel. In dit boek laat Steiner allerlei geesten en engelen bestaan die de zielen van de verschillende niveaus zijn. Steiner spreekt in het boek ’de Volkszielen’ over volksgeesten.

Deze moeten volgens hem worden opgevat als aartsengelen, als wezens die klaar zijn met de omvorming van hun astrale lichaam tot Geestzelf of Manas en die bezig zijn hun levenslichaam tot Buddhi om te vormen. In het midden tussen deze wezens en de mensen plaats Steiner de engelwezens. Deze zijn bezig met de omvorming van het astrale lichaam tot Manas of Geestzelf, maar zij zijn nog niet helemaal klaar daarmee. Deze engelen zouden met hun hele ziel betrokken zijn bij datgene wat in de antroposofie het astrale lichaam wordt genoemd. Daardoor hebben de engelen volgens Steiner volkomen begrip voor wat de mens persoonlijk als verdriet en vreugde kan beleven. Maar omdat zij hoog boven het menselijke Ik uitstijgen, omdat zij een deel van de hogere wereld in zich op kunnen nemen, dringt hun bewustzijn tot die gebieden door, waar de bewustzijnswereld van de aartsengelen zich bevindt. Zij zijn werkelijk de bemiddelaars tussen de aartsengel en de mensen als individu, is te lezen in ’de Volkszielen’. De engelen ontvangen de bevelen van de volksgeesten en brengen die binnen in de afzonderlijke zielen en daardoor ontstaat dan datgene, waardoor het individu iets ten uitvoer kan brengen, niet alleen voor zichzelf, maar voor een heel volk. Steiner stelde dat de mens niet alleen als individu moet streven naar een vooruitgang, maar dat de afzonderlijke volkeren ieder een eigen aura bezitten en dat op dit aura de aartsengel werkt die boven het volk zweeft en de opdrachten geeft met betrekking tot datgene wat dat volk in het groot tot taak heeft. Steiner heeft in zijn .Bloed is een zeer bijzonder sap. een nadere omschrijving van de doelen van verschillende volkeren gegeven. Zo zou het doel van de Romeinen geweest zijn om de rechtspraak te ontwikkelen. De Kelten zouden de opgave gehad hebben om de kijk op het ik van de Europese bevolking te herzien. De Britten zouden als doel de bewustzijnsziel met een naar buiten tredend ik verder hebben ontwikkeld. Tenslotte zouden de Duitsers uiteindelijk het ’ik’ tot volle ontwikkeling hebben gebracht.

Goetheanum

Eén van de zaken waarop de antroposofen wijzen als het gaat om het wassen in onschuld ten aanzien van racisme is het in 1922 in brand steken van het door Steiner gebouwde Goetheanum. De voornaamste reden om het Goetheanum in brand te steken was een enorm houtsnijwerk dat de drie-eenheid van het kwaad uitbeeldde. Steiner had hier jaren aan gewerkt en het beeldde uit hoe Jezus Christus als vertegenwoordiger van de mensheid Lucifer en Ahriman overwint. Op zowel openbare als besloten lezingen had Steiner gesproken over de demonische geestdie in de ziel van Hitler huisde en de nazistische Weltanschauung inspireerde. Hitler was erdoor in woede ontstoken en één van Hitler’s occulte leermeesters, Dietrich Eckhart, wist hem over te halen het proberen te vernietigen. In zijn afkeuring van het nazisme liet Steiner zien dat het occultisme van de nazi’s en dat van hemzelf uit dezelfde ruif kwam. Steiner geloofde alleen dat het Joodse ras geen enkele betekenis meer had omdat de lans van Phineas in het lichaam van Christus aan het kruis was gestoken. Volgens de theorie van Steiner is de lans van Phineas in het oude testament het symbool van de unieke macht van het bloed van het Joodse ras en speelde een rol van beslissende betekenis bij het uiterlijke ritueel van de kruisiging. Op die lans werd namelijk de spons met azijn naar de mond van de stervend Christus gebracht; een symbool voor het feit dat het Joodse bloed veranderd was in gal en niet langer van betekenis was voor de evolutie van de mensheid, aangezien dat vervangen was door het bloed van het nieuwe verbond voor de hele mensheid. Deze lans zou zich in de jaren dertig in Oostenrijk hebben bevonden. De nazi’s geloofden wel in de macht van deze lans. Ze hadden hem dan ook naar Berlijn overgebracht en tot het laatst van de oorlog stevig bewaakt.

Jomanda

Rudolf Steiner heeft een verdacht racistische theorie ontwikkeld, ondanks dat hij vond dat iedereen de kenmerken van de rassen moet kennen om zich verder als ’ik’ te kunnen ontwikkelen. Steiner was tevens een propagandist van het vermengen van de verschillende rassen, zodat een nieuwe mens zou kunnen ontstaan met alle goede eigenschappen van de diverse rassen in zich verenigd. Hij verwachtte dan ook dat aan het einde van ons vijfde tijdperk het woord ’ras’ alle betekenis zou verliezen.

De mensheid zou in de toekomst zo zijn onderverdeeld dat men die onderdelen geen ’rassen’ meer zou kunnen noemen. Het probleem met de antroposofie zit niet zozeer in de dogmatische zelfverrijkers en economische uitbuiters die je in alle geledingen van de maatschappij en onder alle dekmantels vindt, maar veeleer in de ideologie zelf die niet gespeend is van de elementaire regels van het methodologische denken en geworteld in een mythologie à la ’Jomanda’, en waaruit met een beetje slechte wil racistische en zelfs nazistische denkbeelden gedestilleerd kunnen worden.

Bronnen:

  • Artikel Jiddu Krishnamutri van René Zwaap, Groene Amsterdammer, 27 september 1995
  • Hoefslag, Roel van Duijn, Meulenhoff Amsterdam, 1988
  • AKASHA-kronieken, Rudolf Steiner, Nederlandse uitgave, Vrij Geestesleven Zeist, 1977
  • De Volkszielen, elf voordrachten gehouden in 1910 te Kristiani (Oslo), Rudolf Steiner, in Nederland uitgegeven door Vrij Geestesleven te Zeist.
  • Het huis dat Hitler bouwde, Stephen H Roberts, Sidney, 1938, Nederlandse uitgave, Uitgeversmaatschappij eigen volk, Haarlem, 1939
  • De lans van het lot, in Nederland uitgegeven in 1974 door Ankh-Hermes BV te Deventer
  • Bloed is een zeer bijzonder sap, Rudolf Steiner, lezingencyclus uit 1906

------------------------------------------------------------------------

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr. 291, november 1995

Om u te laten zien dat de .gelovigen. nog steeds hun vreemde ideeën aanhangen en zelfs zéér serieus nemen wil ik u het volgende doorgeven, vooral omdat .ontwikkelde. mensen met een hoge maatschappelijke positie pleitbezorgers van deze dwaling zijn.

UFO Theorieën uit rechts-extremistische koker

AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:

De meest bizarre verklaringen omtrent het UFO verschijnsel zijn momenteel te beluisteren bij allerlei ’onafhankelijke’ UFO onderzoekers en dito verenigin­gen. Een theorie die beweert dat UFO’s uit ’Neuschwabenland’ komen, stamt rechtstreeks uit nazistische bron. Ook theorieën die zeggen dat UFO’s geheime Nazi wapen­technologie is, komen voort uit rechts-extre­mistische filosofieën. De grondlegger van deze ’Neuschwabenland’ theorie is de 78-jarige Miguel Serrano, een rechts-extremisti­sche Chileense academicus die ooit ter gelegenheid van Hitlers honderdste geboortedag in de Chileense hoofdstad een feest organiseerde waar Duitse neonazi.s aanwezig waren. Van 1939 tot 1945 was Serrano hoofdredac­teur van de belangrijkste Nazi krant in Chili. In de jaren na de oorlog was Serrano Chileens ambassadeur in diverse landen en bij de Internationale Atoomenergie Commissie in Wenen.

Volgens Serrano heeft Hitler op 30 april 1945 nooit zelfmoord gepleegd, maar leeft hij nu op Antarctica, waar hij met een nucleair aangedreven onderzeeboot eind 1947 is aangekomen. Op Antarctica bevindt zich volgens Serrano een omvangrijk gat in de aarde dat de toegang verschaft tot een onderaardse wereld, waar een groot en onoverwinnelijk mensenras huist die een beschaving heeft opgebouwd die vele malen hoger staat dan de aardse beschaving.

In de holle aarde woont een geestelijke superelite die van binnen uit de wereld bestuurt. Het Duitse volk zou rechtstreeks van deze halfgoden afstammen. Hitler zou tijdens zijn leven via telepathisch contact instruc­ties van deze geestelijke meesters hebben ontvangen. Serrano beweert zelfs dat Hitler nog steeds leeft. Door het totaal andere klimaat, de andere levens­verhoudin­gen en de geringe­re zwaartekracht in het binnenste der aarde, zouden mensen niet meer sterven. Hitler zou volgens Serrano zelfs jonger zijn geworden. Hitler wordt vereerd als een goddelijk wezen want hij kan zelfs vanuit zijn schuilplaats de loop der sterren beïnvloeden. Wat betreft Neuschwabenland: In 1938/1939 vond er onder leiding van de Nazi-kapitein Alfred Ritscher een Duitse Antarctica expeditie plaats. In totaal werd 600.000 km2 landijs afge­speurd. Het gebied dat onderzocht werd, noemde men Neuschwaben­land, en werd bij het toenmalige Deutsche Reich ingelijfd. Deze expeditie die inder­daad heeft plaatsgevon­den, vormt de basis van de waanzinnige theorie van Serrano. Het standaard werk van Serrano heet ’De Gouden Band’, dat opgedragen is aan Rudolf Hess, lid van het occulte Thule Genootschap, van waaruit later de Nazi-partij zou voortkomen. In dit boek heeft Serrano zijn denkbeelden verder uitgewerkt. Serrano ontkent pertinent de moord op zes miljoen joden. Hij noemt de holocaust .het grootste bedrog uit de menselijke geschiede­nis.. .Joden openbaren zich hierin als zwendelaars.. Serrano’s UFO theo­rieën vinden bij steeds meer ufologen aanhang. Hij beweert ook dat de UFO’s die sinds 1945 de wereld bezoeken onder leiding staan van het leger van Odin en afkomstig zijn uit het binnenste der aarde. Hun taken zijn spionage en het ingrijpen in de loop van de wereldge­schiede­nis als alles dreigt uit de hand te lopen. Op de vraag waarom de meeste wetenschappers het bestaan van UFO’s ontken­nen, antwoordt Serrano dat .het internationale jodendom en de door hun gecontro­leerde media nooit zullen toegeven dat deze voor hun gevaarlijke macht bestaat.. In Duitsland en Oostenrijk zijn steeds meer video’s te koop waar een duidelijke link gelegd wordt tussen UFO’s en geheime wapentechnologie van de Nazi’s. Maar dit verband is niet zo onschuldig als het lijkt. Eén van de verspreiders van dit soort materiaal is de neo-nazi Ernst Zündel, die beweert dat de UFO’s zich opmaken voor het laatste gevecht om de wereldheerschap­pij waar een hersteld nationaal-socialisme zal zegevie­ren. Een ander Duitse extremist, D.H. Haarmanns, beweert grotendeels hetzelfde als Serrano. Hij legt bovendien een verband tussen de theosofische leer van Blavatsky, astrologie, ecologie, spiritisme en New Age. Haarmanns’ uitgeve­rij verspreidde brochures met titels zoals ’Vrijheid voor Rudolf Hess’ en ’Buitenlanders eruit!’. Hermann Oberth, die bekend is geworden door de ontwikkeling van Hitlers V-2 raket, werkte na de Tweede Wereldoorlog niet alleen voor het Amerikaanse leger en de NASA, maar was na zijn terugkeer in Duitsland ook korte tijd lid van de NPD, een neo-nazi partij in Duitsland. Opmerkelijk genoeg is hij ere-voorzitter van Duitslands grootste UFO studievereniging.

Lienden, 9 mei 1995. Persbureau Het KNP

In het laatste bericht zien we ook weer dat het de machthebbers van de aarde helemaal niets uitmaakt met wie ze samenwerken want Hermann Oberth werkte na de tweede wereldoorlog in Amerika, ja zelfs in dienst van de regering. Op zich is dit niet zo.n heel groot wonder want de volgelingen van Adam Weishaupt en Madame Blavatsky zijn aan de weerszijden van de oceaan te vinden en deze hadden en hebben regelmatig contact met elkaar via de geheime genootschappen. Deze wereld is vergeven van geheime en occulte groepen die met elkaar proberen de wereldmacht te verdelen onder elkaar en de samenbindende factor is het occulte zoals we kunnen lezen in het volgende persbericht:

Politieke machtselite VS verstevigd greep op instituties

Het geval Wolfensohn en Deutch

AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:

De nieuwe topman van de Wereldbank, James D. Wolfen­sohn, is een trouwe bezoeker van de jaarlijkse Bilderberg conferenties.

Hij volgt per 1 juni as. Lewis Preston op, die vervroegd aftreedt wegens ziekte.

De afgelopen vijf jaar was Wolfensohn aanwezig op de Bilderberg conferen­ties in respectie­velijk New York, Baden-Baden, Evian (Frank­rijk), Athene en Helsinki. Hij zal hoogstwaarschijnlijk wederom aanwezig zijn op de Bilder­berg conferentie dit jaar, die volgens betrouwbare bronnen ergens in Zwitser­land gehouden zal worden. Wolfensohn, die zijn functie bij de investeringsbank Wolfensohn Incorpo­ra­ted af zal staan aan Paul Volcker (ex-president van de Centrale Bank van de Verenig­de Staten), is lid van de Council on Foreign Relations (CFR), een eliteclub die adviezen geeft aan de Amerikaanse regering met betrekking tot het buiten­landse beleid. Volgens sommigen is de CFR een soort schaduwrege­ring in de Verenigde Staten, een elite-orgaan dat de touwtjes in handen heeft. Lewis Preston, de scheidende topman van de Wereldbank is trouwens ook lid van de CFR. Lawrence Summers, die aanvankelijk één van de kanshebbers voor de topposi­tie van de Wereldbank was en die reeds een carrière achter de rug heeft bij de Wereldbank, werd uitein­delijk gepasseerd. Hij is eveneens lid van de CFR. Een andere recente benoeming door Clinton, de nieuwe directeur van de CIA, en tot voor kort de huidige onderminister van Defensie, John M. Deutch, is weliswaar geen bezoeker van de Bilderberg confe­renties, maar heeft enkele jaren geleden wel deel uitgemaakt van de Trilaterale Commis­sie, een economisch elite-overleg­orgaan tussen Amerika, West-Europa en Japan, opgericht door David Rockefeller en Zbigniew Brzezinski, beide lid van de CFR en oprich­ters van de Trilaterale Commissie in 1976. Rockefeller zit in het internationaal adviescomité van de Chase Manhattan Bank en is, evenals Wolfensohn, stamgast op de Bilderberg conferenties. Deutch bekleedde ooit een topfunctie bij het Amerikaanse ministerie van Defensie. Tot voor kort was hij een van de directeuren van de Citicorp/Ci­ti­bank, waar hij samen met Onno Ruding de belangrijkste bankzaken regelt. Ruding was vorig jaar samen met Rockefeller en Brzezinski aanwezig bij de zitting van de Trilaterale Commissie. Ruding maakt ook deel uit van een adviesco­mité dat de Federal Reserve bijstaat in kapitaalmarkt vraagstuk­ken. Tot 1990 was Deutch als hoogleraar chemie verbonden aan het Massachusetts Institu­te of Technology. Ook is Deutch al zeer vele jaren lid van de CFR. Wolfensohn en Deutch hebben dus één ding gemeenschappelijk: beiden zijn zij lid van de Council on Foreign Relations.

De benoeming van Deutch (Clinton heeft sterk aangedrongen bij Deutch om de functie te aanvaarden) betekent dat de CIA directeur nauw betrokken wordt bij het buitenlands beleid. Deutch gaat deel uitmaken van de regering. De adjunct-directeur van de CIA, de door Clinton in december benoemde William O. Studeman is eveneens lid van de CFR. Paul Volcker, de opvolger van Wolfensohn, is trouw lid van de Bilderberg conferenties én lid van de Trilaterale Commissie en tot vorig jaar een van de directeuren van de CFR. Volcker stond jarenlang aan het hoofd van de Federal Reserve, de centrale bank van de VS. Het bestuur van deze bank bestaat in zijn geheel uit leden van de CFR. De man die verantwoordelijk is voor de benoeming van Deutch, president Bill Clinton, staat al vele jaren op de ledenlijst van de Council on Foreign Relations. Clinton was vorig jaar ook aanwezig bij de genoemde Trilaterale Commissie! Hier is geen sprake meer van toeval. Wat hier gebeurt, is dat leden van een hechte politieke elite elkaar de bal toespelen.

Lienden, 19 april 1995, Persbureau Het KNP

Door de jaren heen ontdekte ik, met behulp van veel lectuur die me werd toegezonden, een rode draad door de hedendaagse geschiedenis heen. Zo las ik in enkele brochures van de Stichting .Moria. uit Hilversum dat tijdens de tweede wereld oorlog Amerikaanse en Duitse industriëlen elkaar de bal toe speelden. Dat het zelfs zo ver ging dat bv. Edsel Ford, zoon van Henry Ford I miljoenen dollars verdiende door oorlogsmateriaal te produceren voor de Amerikaanse regering en in het geheim veel geld verdiende door als .stroman. op te treden voor de belangen van IG-Farben die .ver-Amerikaanst. werd. Aan de Duitse kant werkte men overigens net zo en behartigden de Duitse industriëlen de belangen van de Amerikaanse superrijken in Europa. Uit de brochure .Kanker en politiek. heb ik het volgende overgenomen:

Terwijl de Nazi.s zich ten oorlog voorbereiden, begrepen ze, dat ze moeilijkheden zouden krijgen in de Verenigde Staten vanwege hun kennelijk Duitse investeringen. Alle hierna volgende bedrijven waren algemeen bekend als Duitse ondernemingen: De Bayer Company (Prof. Bayer was één der oprichters van IG-Farben); Lederle Laboratories; American I.G. Chemical Coporation; de Sterling Drug Company; Wintrop Chemical: Metz Laboratories; Hoffmann-La Roche Laboratories; Frederick Stearns & Company; J.T.Baker Chemical Company; Whitehall Laboratories; Frederick Stearns & Company; The Nyal Company; Dern & Mitchell Laboratories; Chef-Boy-ar-Dee Foods; Breck Inc; Heyden Antibiotics; Mac-Gregor Instrument Company; Antrol Laboratories; Loesser Laboratories; Taylor Chemical; The Ozalid Corporation; Alba Pharmaceutical; Bristol Meyers Drug Inc.; Vegex Inc.; Squibb & Sons Pharmaceutical, en vele tientallen meer. Al deze bedrijven stonden ingeschreven in het handelsregister, waarin men ook de namen van de commissarissen kon lezen; zij hadden allen Duitse namen (Ik heb dit alles uitvoerig nagegaan in oudere uitgaven van het officiële handelsregister en in soortgelijke publikaties.[Edward Griffin, schrijver van .Kanker en Politiek]) Maar goed: terwijl de Nazi.s zich dus ten oorlog voorbereiden, begrepen ze, dat er iets gedaan moest worden om te voorkomen dat de Amerikaanse regering bij een oorlog deze bedrijven in beslag zou nemen, als vijandelijk vermogen. En zo begonnen ze de Duitse investeringen te camoufleren, en wel op verschillende manieren. In de eerste plaats werden de Duitse commissarissen en directeuren vervangen door mannen met Amerikaanse namen. Zo verdwenen namen als .Schmitz., en namen als Walter Teagle (President-directeur van Standard Oil) en b.v. Edsel Ford (zoon van Henry Ford I en vader van Henry Ford II) en dergelijke begonnen te verschijnen in de raden van commissarissen en de directie van de voornaamste IG-Farben bedrijven in Amerika. Ook wisten ze veel te verdoezelen achter een netwerk van lege N.V..s, met niet bestaande aandeelhouders. Tevens werd een dankbaar gebruik gemaakt van het Zwitserse bankgeheim; in Zwitserland kan men nl. bankrekeningen op nummer openen (en niet verplicht op naam) Tenslotte verscheen er voor de buitenwereld één reusachtige N.V., een Zwitserse onderneming, genaamd: .IG-chemie.  In 1938 werd deze gehele zaak onderzocht door de Centrale Commissie voor de Effectenhandel in de VS. En tijdens dit onderzoek werd o.a. Walter Teagle  uitgenodigd plaats te nemen in de getuigenbank. Zoals ik eerder gezegd heb, was Walter Teagle de hoofddirecteur van Standard Oil en commissaris van de Amerikaanse IG-Farben . Men stelde Taegle een paar vragen:

Wist hij, wie de eigenaars waren van het Amerikaanse IG-Farben, het bedrijf, waarvan hij zelf president-commissaris was?

Nee, dat wist hij niet.

En, meneer Teagle, weet u hoeveel aandelen van de Amerikaanse IG-Farben in handen zijn van de Zwitserse IG-Chemie?.

Ook dat wist hij niet.

En tenslotte zeiden ze: .Meneer Teagle, wij zien hier in onze gegevens, dat er 500.000 (een half miljoen dus) aandelen zijn van de Amerikaanse IG-Farben die zijn uitgegeven op uw naam. Hebt u die Zelf?

Hij zei: .Nee..

O, u hebt dus zelf geen aandelen, maar wie heeft ze dan wel?.

Teagle zei hier op: .Dat weet ik niet. ...

Kunt u zich de onnozelheid indenken van deze man, die steeds maar weer zei, dat hij deze dingen niet wist? Maar ja, ze konden hem niet dwingen te antwoorden. Later tijdens verdere naspeuringen, kwam echter aan het licht, dat Teagle nauwkeurig wist, wie deze aandelen in bezit had. Het bewijs werd geleverd, dat Walter Teagle optrad als vertegenwoordiger van de Rockefeller-belangen, en dat hij deze aandelen hield namens de familie Rockefeller. Dat ik zo diep inga op deze achtergrond, heeft deze reden:

Als u heden ten dage naar Washington gaat en u vraagt de commissie voor de Effectenhandel een lijst van alle farmaceutische ondernemingen in de VS, en als u dan ook de lijsten van aandeelhouders bestudeert om er achter te komen, wie de werkelijke eigenaars zijn van deze ondernemingen, dan zult u vergeefs zoeken naar de namen Rockefeller, Standard Oil, of één der andere algemeen bekende Rockefeller-belangen, zoals b.v. de Ghase Manhattan Bank. En dan zoudt u tot de slotsom komen, dat Rockefeller niets van doen heeft met de farmaceutische industrie ,en ... dan zoudt u zich sterk vergissen! Het was een bewust doordacht plan, dat nog dateerde uit de tijd van het oorspronkelijke .huwelijkscontract. tussen IG-Farben en Standard Oil, dat Rockefeller een overheersende positie zou krijgen in de Amerikaanse farmaceutische industrie, maar dat de achtergrond verborgen zou worden gehouden. En dit laatste was vooral van groot belang tijdens de tweede wereldoorlog, toen Rockefeller-ondernemingen moesten doorgaan voor zeer vaderlandslievende instellingen. Als toen bekend zou zijn geweest, dat Rockefeller in feite één pot nat was met de Duitse firma.s, die volop oorlogstuig maakten, waarmee Amerikaanse levens werden vernietigd, dan zou dit Rockefeller heel wat klanten hebben gekost aan de benzinepompen van Standard Oil. Het was allemaal een knap staaltje van camouflage en verdoezeling, en dat is het heden ten dage nog!.

Steeds weer opnieuw blijkt dat de .groten der aarde. een heel laag moraal hebben en hun positie versterken ten koste van de mensheid. De ene speelt de andere de bal toe, of het nu kapitalisten zijn, of fascisten maakt in feite niets uit want elk .isme. komt uit de zelfde bron, namelijk de donkere bron die Adam Weishaupt heet! De ene speelt de andere de bal toe, zelfs in het .alternatieve circuit. en ook bij de antroposofen gaat men niets uit de weg om het geheime doel te bereiken:

Racisten in de ontwikkelingshulp

De verborgen agenda van een antroposofische bank

”De uitroeiing van de Indianen is een kosmische noodzaak”, zei topantroposoof Wiegert naar aanleiding van een kritisch boekje over de antroposofie. Uit de daarop volgende verhitte discussies bleek dat veel antroposofen Rudolf Steiners rassenleer nog steeds herkauwen. Bepaald niet ongevaarlijk, zeker nu de antroposofische beweging meer en meer uit het isolement kruipt. Een van de succesvolste antroposofische ondernemingen is tegenwoordig de Triodos-bank. Sinds kort doet men daar samen met de humanisten zelfs aan ”ontwikkelingssamenwerking”.

De Triodos is een bank die naar eigen zeggen ”uw geld ook in maatschappelijk opzicht zorgvuldig beheert.” Hij werd in 1980 opgericht door leden van de Antroposofische Vereniging en de Christengemeenschap, beide geesteskinderen van Steiner himself. Antroposofie valt vooral in de smaak bij de vermogenden en een flink beginkapitaal was dus snel gevonden. Directeur van de bank werd baron P. Mackay, tevens voorzitter van de Antroposofische Vereniging en mededirecteur van Triodos’ Duitse zusterbank. De antroposofische bestuursleden van de kersverse bank kwamen voornamelijk uit de top van de NMB, die inmiddels is opgegaan in de ING-Post-bank. De voorzitter van de raad van bestuur van de NMB, E. Scherpenhuijsen Rom, werd voorzitter van de Stichting Triodos. Van een onafhankelijke bank is daarom nauwelijks sprake.

Een korte blik op het lijstje van nevenfuncties van Triodos-bestuursleden maakt duidelijk dat deze ”idealistische” bank zeker niet gerund wordt door mensen uit een ”progressief kleinschalig” circuit. Integendeel, de Triodos lijkt een cynische poging van topbankiers om winst te slaan uit de ”groeimarkt” van kleinschalige bedrijfjes en goedgelovige spaarders. De Triodos geeft haar spaarders een minimale rente en leent hun geld uit tegen het normale tarief. Tel uit je winst. Inmiddels slaat de Triodos ook haar klauwen uit naar België en Engeland.

Controle

Maar winst lijkt niet het enige oogmerk van de Triodos-directeuren P. Blom en baron P. Mackay. Hun chef, de antroposoof Scherpenhuijsen Rom, is namelijk een vooraanstaand lid van de internationale Trilaterale Commissie (Waarvan Rockefeller ook lid is! [Samensteller dit artikel] ). Die commissie is in de jaren 70 opgericht vanuit kringen van puissant rijken om het toen sterk opkomende linkse tij te keren. De controle die de Triodos kan uitoefenen op het alternatieve circuit wordt daar zeer zeker erg op prijs gesteld. Toen Scherpenhuijzen Rom in 1984 Steiner aanhaalde en zei dat ”je zoveel mogelijk de economie, de handel en het bankwezen los moet zien van de politiek” (1) doelde hij dan ook vanzelfsprekend niet op zijn eigen verborgen agenda, maar op linkse actievoerders die eisten dat hij de verkoop van Zuidafrikaanse Krugerrands stop zou zetten. Zijn NMB was de laatste die zich aansloot bij de toenmalige boycot van het apartheidssysteem. De Triodos zorgt steeds voor strategische samenwerking met allerlei progressieve organisaties. Onlangs werd bijvoorbeeld met het AIDS-fonds de Red Ribbon Rekening geopend. Al eerder richtte men speciale fondsen op voor ”biogronden” en windmolens. In ruim 40% van de Nederlandse windmolens zit nu Triodosgeld.

HIVOS

Ook in kringen van ontwikkelingssamenwerking heeft de Triodos inmiddels voet aan de grond gekregen. In 1994/95 werd Triodos beheerder van de leningenfondsen van het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (HIVOS). Daarbij werd vastgelegd dat de Triodos vrijelijk van die miljoenen mag nemen als haar cliënten in de Derde Wereld hun leningen en hoge rente niet terug kunnen betalen. Zodoende loopt de bank geen enkel risico meer. De Triodos-top weet maar al te goed wat een ellende niet terugbetaalde leningen opleveren. De ING-Post-bank is namelijk een van ’s werelds grootste handelaren in Derde Wereldschulden. De NMB haalde in die bloedgeldsector al een omzet van 1,3 miljard per jaar. De HIVOS/Triodos-combinatie heeft onder meer geld geleend aan Asoprodes in Costa Rica, die de cultuur en de leefomgeving van de Guyami-Indianen wil beschermen.(2) Zo kunnen de antroposofen risicoloos nog snel even wat geld verdienen aan de door ”kosmische krachten bedreigde Indianen..

Fundamentalisten

De HIVOS werd naar eigen zeggen tot samenwerking gedwongen ”uit de noodzaak van krimp-”(3). Maar gaat dat samen? Aanhangers van de verlichting en racistische zieners met een rotsvast geloof in engelen en reïncarnatie? Het huwelijk werd door het maandblad De Humanist beklonken met een reeks onkritische artikelen over het tijdschrift Onkruid, de antroposofische architectuur, Homeopaten Zonder Grenzen en last but not least het ”caring capitalism” van de Triodos.

De redactie werd overspoeld met boze brieven. Veel lezers waren woest dat ”deze ”Onkruidmaffia” nu ook al in het Humanistisch Verbond is doorgedrongen.” (4) ”Het humanisme hoeft geen leemte op te vullen met propaganda voor een nieuw, vaag geloof, het is juist ontstaan als reactie tégen oud en nieuw (bij)geloof, met als steun de wetenschap.” (5) ”Daarmee is gebroken met de rationele wortels van het Nederlandse humanisme.” (6) De ”sofen” sloegen terug en verweten de ”fundamentalistische humanisten” (7) bang te zijn ”voor de paniek die zou ontstaan als er iets niet begrepen kan worden.” (8) Humanisten ontkennen ”de spirituele werkingen”, maar die ”zijn een realiteit en in principe voor iedereen waarneembaar” aldus Harrie Salman van de Leidse Hogeschool. (9) De discussie is inmiddels verstomd, de mystiek verdween uit De Humanist, maar de samenwerking tussen HIVOS en Triodos bleef.

Ingrijpen

”We kijken meer over de schouders mee dan andere banken”, zegt directeur Mackay. Zo probeert de Triodos invloed uit te oefenen op haar cliënten. Ooit gaf de bankier een linkse boekhandel die geld had geleend de aanwijzing haar etalage wat minder ”radikaal” te maken. De affaire in 1985 rond het milieucentrum De Kleine Aarde laat zien hoever de bemoeizucht van de Triodos gaat.(10)

De Kleine Aarde vertegenwoordigde het progressieve EKO-circuit, de grootste concurrent van de antroposofische biologisch-dynamische landbouw. Het zeer populaire blad van het centrum werd begin jaren 80 politiek steeds kritischer. Door slecht beheer bouwde De Kleine Aarde bij de Triodos een schuld op van anderhalve ton. Die stuurde er toen het antroposofische organisatiebureau Commentor van ex-Triodos directeur Francken op af.

Commentor stelde min of meer de keuze tussen een rechts centrum of een faillissement. Het bureau sneed de enige winstgevende tak van het centrum, de uitgeverij, weg en gaf de hoofdverantwoordelijke voor de financiële problemen, de boekhouder, extra taken. Vervolgens parachuteerde Commentor enkele antroposofen in het bestuur en ontsloeg men de kritische redacteuren van het blad. Ze waren niet ”positief” genoeg, aldus de antroposofen.

Ze werden vervangen door onder meer de voorzitter van de Ekologische Beweging, een club uit het extreemrechtse circuit. De voormalige secretaris van Janmaat, Vierling, is daar ook voorzitter geweest. Het eerste nummer van De Kleine Aarde na de ’reorganisatie’ ging onder meer over de mystiek van edelstenen. De HIVOS is gewaarschuwd.

Eric Krebbers

Welke andere functies hebben (ex-)bestuursleden van de Triodos (gehad)? Een beknopt overzicht:

Directeur Unilever, hoofd Kernenergie Commissie, commissaris McDonalds Nederland, commissaris Boskalis, lid Economische Adviesraad Atlantische Commissie, bestuur Stichting Maatschappij en Politie, beroepsofficier Luchtmacht, Schout-bij-nacht, lid Rotary, vice-voorzitter van de Raad van Advies van het (pro-apart-heid) Veteranen Legioen Nederland, voorzitter van de voorloper van Clingendael, stafmedewerker van Defensie Studie Centrum, penningmeester van de afdeling Amsterdam van de VVD, lid raad van bestuur van de NMB, voorzitter Nederlands Instituut Bank- en Effektenbedrijf (NIBE), lid raad van bestuur van Tropen Instituut, lid Trilaterale Commissie, Koninklijke Marine, president directeur Siemens, hoofddirecteur TNO, uitgever Haagsche Courant, commissaris Kluwer, directeur kabelmaatschappij Enertel, raad van bestuur Hoogovens, raad van bestuur bouwconcern Bredero, voorzitter raad van bestuur TNO, commissaris Textlite, directeur Geldens Groep, commissaris Weweler, Bureau Berenschot BV.

noten

(1) NRC, 14 feb. 1984

(2) HIVOS projectbericht, sept. 1994

(3) volgens HIVOS jaarverslag, 1993

(4) G. Busnach (Amsterdam) in De Humanist, nov. 1994

(5) A.W. Nauta (Luxemburg) in De Humanist, okt. 1994

(6) T.E. Visser (Wilnis) in De Humanist, okt. 1994

(7) W. Hagens uit Huldenberg) in De Humanist, dec. 1994

(8) S. Brouwer (Groningen) in De Humanist, nov. 1994

(9) Haarie Salman, ”Wat de antroposofie van het humanisme kan leren (en omgekeerd)” in  Jonas, 9 juni 1995

(10) De Vuile was van De Kleine Aarde, 1985

------------------------------------------------------------------------

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr. 298, juni 1996

Het zou heel gemakkelijk zijn om meer informatiemateriaal samen te voegen maar dit moet volgens mij voldoende zijn.

We moeten heel goed beseffen dat in deze maatschappij niets los van elkaar staat want als we onze kinderen naar een Vrije School sturen brengen we hen in het hol van de leeuw als we tegen het fascisme zijn. Aan de andere kant kunnen we ons ook moeilijk verweren en de .samenzweerders. boycotten want we maken allemaal wel eens gebruik van medicijnen, tanken we benzine of kopen we een auto. We leven nu eenmaal niet op een eiland en daarom zullen we dagelijks gebruik moeten maken van de diensten van deze duistere mensen. Wél maakt het ons voorzichtig en oplettend wanneer we het dagelijkse nieuws in ons opnemen want óók dit is, en wordt gestuurd door krachten op de achtergrond. Als we alleen al eens kijken naar het land Israël zien we dat we op z.n zachtst gezegd .bedot. worden want voor de eerder genoemde mensen is de olie uit de Arabische landen belangrijker dan het volk Israël. Daarbij komt dan nog het gegeven dat het Jodendom maar één God erkend en de .groten der aarde. vaak verweven zijn met de New Age die een veel godendom aanhangt. De antroposofische groepen maken ook deel uit van de New Age want ze hangen Madame Blavatsky aan evenals vele andere New Age groepen. Door de eeuwen heen hebben verschillende groepen, onder leiding van .geleide geesten. die bezit namen van mensen, de mensheid voorbereid om vrijwillig in slavernij te gaan. De wereldsituatie zal een chaos worden en daardoor zal de overgrote meerderheid van de mensen elke leider accepteren die hen uit de nood kan redden. De prijs die men daarvoor moet betalen zal heel hoog zijn, men zal elke vorm van vrijheid willen opgeven om in rust te kunnen leven. In die tijd van wanorde zal .de grote leider. opstaan en z.n kans grijpen evenals zijn illustere voorgangers dit ook deden. Als de voortekenen ons niet bedriegen zou het wel eens zo kunnen zijn dat die .komende man. al onder ons woont en zich vóór het jaar 2000 laat aankondigen. Laten we niet vergeten dat wij .rustig. in Nederland leven en werken maar dat ons land min of meer een eilandje van rust is op de wereldkaart terwijl onze regering ons .verkoopt. aan een verenigd Europa. De prijs die we met elkaar betalen zal niet op te brengen zijn op de langere duur en de sociale onrust zal óók in ons land tot ongekende hoogte oplopen. In hoeverre de Gemeente van Christus dit nog zal meemaken weten we niet, wel weten we uit de Bijbel dat Christus Zijn Gemeente weg zal nemen voordat de werkelijke hel op aarde losbarst. Laten we als Christenen onze lering trekken uit de uitspraken en daden van de in dit artikel genoemde personen opdat we niet met de wereld ten onder zullen gaan.

Grijpskerk, 24 april 1997.
Werkgroep Bijbel:Aktueel!

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.