Teken van de tijd.

Teken van de tijd.

Het is beangstigend hoe de aarde, waarop we allen leven, aan slijtage onderhevig is. Dagelijks zien en horen we berichten die ons verontrusten. Deze berichten zijn natuurlijk koren op de molen van onheilsprofeten en de secten, toch zullen al deze berichten serieus moeten nemen omdat ze wijzen naar de Bijbel die ons deze dingen heeft voorzegd.

Secten, en secteleiders, spelen in op angsten van mensen en spinnen daar garen bij want het vergroot hun inkomen en macht. Het zou beter zijn dat mensen, die deze berichten doorgeven, ook op “de andere kant” wijzen, namelijk de uitredding door de Here Jezus. In het maandblad “Middernachtsroep” van september 1998 las ik een artikel dat ik straks gedeeltelijk zal doorgeven. Dit blad is gezond bezig, ze geeft niet alleen de ellende en nood door maar wijst óók op de uitweg, namelijk Jezus Christus de Redder en Verlosser van deze wereld. Laten we maar eens bekijken wát er was geschreven:

Vallen er meteorieten op de aarde?
Onlangs was op de radio te horen, en steeds meer is daar over te lezen, dat het gevaar dat onze aarde door één of meer asteroïden getroffen kan worden, steeds groter en waarschijnlijker wordt. Wetenschappers van naam werden geraadpleegd. Men haalde voorbeelden uit Rusland aan, waar in 1947 een komeet insloeg en een oppervlakte van 1500 vierkante kilometer vernietigde. Men sprak er letterlijk over, dat dan de hemel, resp. het wolkendek zich samen zal trekken en de zon niet meer zichtbaar zal zijn. Grote steden en misschien veel delen van de hele aarde zouden vernietigd worden. Men kan de Bijbel naast deze berichten leggen en zich er over verbazen, hoe onze wereld inderdaad met het ergste rekening zou houden, wanneer zij er een vermoeden van zou hebben, dat niets goeds op haar afkomt. Ook de filmindustrie maakt daar steeds meer gebruik van, door bijvoorbeeld kostbare films als “Armageddon” te draaien. Dat deze bioscoop-hit zelfs een Bijbelse naam draagt, geeft aan, dat men toch ergens wat vermoedt. De Bijbel spreekt van geweldige schokken in de tijd vlak voor de wederkomst van Jezus in heerlijkheid. Zij schrijft, dat de aarde, de zee, de lucht en de hemel in beweging raken, sterren van de hemel zullen vallen, dat de hemel zich samen zal rollen als een boekrol en dat de zon en de maan haar schijnsel zullen verliezen. (Lucas 21:25-27; Mattheüs 24:29; Openbaring 6:12-14; 8:8-10) Een wereld wordt op alle mogelijke catastrofen voorbereid, maar zij wil er niets van weten, dat het om gerichten van God gaat, die de aarde zullen treffen.

In de “Basler Zeitung” (20-05-’98) kon men lezen: 

Een meteorietenstorm snelt naderbij
“De meteorenstorm van de Leoniden zorgt in de herfst voor een schitterend hemels vuurwerk. Wat algemeen als vallende sterren bekend staat, vormt voor het eerst een aanzienlijke en ook kostbare bedreiging van satellieten. Het aantal aardse kunstmanen is met 550 nog nooit zo groot geweest, en daarmee neemt het gevaar van een botsing met meteorieten toe. Deze herfst vliegt de planeet aarde door de staart van de komeet “Tempel Tuttle” en maakt het schouwspel aan de hemel van de Leoniden-zwerm mogelijk. Wat waarnemers een gedenkwaardig hemels vuurwerk verschaft, kan anderen slapeloze nachten bezorgen. Enkele van de weer-, communicatie- of onderzoeksatellieten en ook het Russische ruimtestation MIR zou door deeltjes getroffen en beschadigd kunnen worden.”

Milieucatastrofes.
“Aan de catastrofeberichten komt geen einde en schijnen ons in steeds grotere frequentie te bereiken. Wij horen van een reusachtige overstroming in Siberië. Vooral in de regio Jakutien zijn grote delen werkelijk onder water gezet, meerder stormen hebben tot springvloeden geleid. Er zijn tenminste 20.000 mensen voor de watermassa’s gered. In West-Siberië dreigt een milieucatastrofe, die mogelijkerwijze wereldwijde gevolgen kan hebben. In het Karatsje-meer in de zuidelijke Oeral heeft zich op 100 meter diepte een “radioactieve laag” gevormd.

Deze zou ongeveer vijf miljoen kubieke meter groot zijn en zich met een snelheid van 80 meter per jaar naar kleinere waterlopen bewegen, die tot de monding van de grote Siberische rivieren Tobol, Irtysch en Ob behoren. Wanneer dit in de rivieren terecht zou komen, dreigt heel Siberië en de Noordelijke IJszee vergiftigt te worden.” (“Die Welt” 20 juli 1998)

“De reusachtige, 10 meter hoge vloedgolf, veroorzaakt door een zeebeving in Papoea-Nieuw-Guinea, heeft eind juli vele duizenden doden gekost en hele dorpen verslonden. Het aantal doden in de media steeg dagelijks met duizenden. De hele wereld was geschokt. China heeft eveneens in juli twee vloedgolven achter elkaar meegemaakt, en er dreigt verder onheil. Men is bang, dat ook het niveau van de Han-rivier zal stijgen. Experts rekenden met een grotere catastrofe dan die van 1954”. (“Die Welt”, 20 juli 1998)

”De woestijn wordt zee” luidde een opschrift boven een verslag van de ononderbroken regenstromen in het noordwesten van Argentinië. Drie maanden regende het bijna onafgebroken. Dit normaal gesproken hete, droge gebied, waar tot nu toe een glas water een kostbaarheid was, was praktisch overstroomd. 2,7 Miljoen hectare land stond onder water en de totale katoenoogst werd vernietigd. Meer dan 100.000 mensen waren geëvacueerd en leden honger. Ondanks, of juist vanwege de verschrikkelijke regenstromen ontbrak het aan voedingsmiddelen en drinkwater. Zelfs poedermelk voor de kinderen kon niet gebruikt worden, omdat het water besmet was en men nieuwe cholera-epidemieën vreesde. Tegelijkertijd heerste er een hittegolf in Texas en Californië, en in het zuiden van Europa (Spanje, Frankrijk en Griekenland), er woedde de ene bosbrand na de andere. Vulkanen, die lange tijd rustig waren, braken weer uit. Aardbevingen nemen in frequentie en hevigheid toe. De wereldwijde weersomstandigheden schijnen te veranderen. Iets meer dan 12 jaren geleden vond in de Oekraïne de catastrofe met de reactor van Tjernobyl plaats, waardoor talrijke mensen radioactief besmet werden. Maar reeds komen de media met nieuwe verschrikkelijke berichten:

Atoomalarm,
100 mogelijke Tjernobyls liggen in Rusland op de loer. Juri Balashov, woonachtig in Krasnojarsk, een Russische raketspecialist en verantwoordelijk voor het “testen van de inzetbaarheid van de Russische SS-N-18 raketten (NAVO-code), heeft in een oproep aan nucleaire- en raketspecialisten “in de hele wereld” alarm geslagen. Hij heeft er op gewezen, dat de 208 SS-N-18 raketten, die in de Russische onderzeeboten van de Deltaklasse III van de Noorzeevloot zijn gestationeerd en die in open zee rondvaren, “drijvende bommen zijn, die elk moment kunnen exploderen, met onafzienbare gevolgen ….”

Balaslov verwijt de Russische militaire leiding, dat zij de raketten in de onderzeeboten, tot lanceren gereed, opslaan, hoewel zij hun “vervaldatum” allang overschreden hebben en de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden niet – of slechts gebrekkig uitgevoerd werden. Ze zijn aan het verroesten. En dat bij zeer giftige drijfgassen, die door contact met water kunnen exploderen. “De raketten zijn met nucleaire kernkoppen uitgerust, 100 Tjernobyls sluimeren in de rompen van onze onderzeeboten … “ Berichten van westerse geheime diensten hadden op 5 mei bij hun regeringsleiders al voor de grootste opwinding gezorgd. Op een Russische onderzeeboot in de Barendszee had een explosie plaatsgevonden. Na S.O.S-oproepen, die van verschillende kanten opgevangen werden, namen Russische schepen het meteen op sleeptouw en brachten het naar een basis op het Kola-schiereiland. In de steden daar, Moermansk en Severomorsk brak – volgens westerse berichten van de geheime diensten – paniek uit. Scholen werden gesloten, de bevolking werd van Jodiumpillen voorzien. Men vreesde een reusachtige radioactieve besmetting …. Volgens berichten van geheime diensten, heeft een lek of een explosie in één van de onderzeebootraketten plaatsgevonden. De giftige brandstof had de slechts twee millimeter dikke raketwand doorgevreten. Uit de naar de haven gesleepte onderzeeboot kon de raket “op het laatste moment nog uitgeladen worden. De onderzeeboot blijft echter volledig besmet. En de omgeving ook.” 
(P.-D. nr. 22/1998)

USA: Biologische catastrofe? Grootste bedreiging van de mensheid.
Amerikaanse veiligheidsexperts lijden in de laatste tijd toenemend aan nachtmerries, wanneer zij aan de komende jaren, denken. Steeds meer vrezen zij, dat militair tweederangs staten en onverantwoordelijke groepen zich van biologische wapens voorzien en de Apocalyps daarmee dichterbij zouden kunnen brengen. Want B-wapenen zijn in elk ziekenhuis laboratorium eenvoudig te vervaardigen en ongemerkt over grenzen en oceanen te transporteren. Irak bijvoorbeeld zou over genoeg biologische wapens beschikken, om het viervoudige van de wereldbevolking te vernietigen.

Ziekten.
In de “Zürcher Oberländer” (15-07-1998), was te lezen, dat het tot steeds meer dodelijke komt door bacteriën, die resistent zijn tegen elke antibiotica. Er wordt gezegd, dat de antibiotica-resistentie een groeien probleem is, waaraan wetenschappers intussen de hoogste prioriteit schenken. “Wanneer niet binnenkort nieuwe antibiotica ontwikkeld worden, dreigen zware ziekten en epidemieën”. Armoede is de oorzaak nummer één, daarnaast echter is een snelle toename van doden door kanker in de ontwikkelingslanden waar te nemen. In de industrielanden zal één op de vijf mensen aan een tumor bezwijken. Er wordt een aanzienlijke uitbreiding van suikerziekte vastgesteld. Tot de verdere plagen van de gezondheid behoren ook aids, gekke-koeienziekte (BSE), de ziekte van Alzheimer enz.

Honger.
Laten wij ook denken aan de verschrikkelijke hongercatastrofen, veroorzaakt door oorlogen of droogte. Alleen al in Zuid-Soedan worden momenteel door de hongersnood bedreigd. Men ziet het in de beelden van de dagelijkse pers, hoe kinderen met hun laatste krachten naar de verdeelplaatsen voor voedsel kruipen of volledig daarheen gedragen moeten worden.

Oorlogen.
Ook de vele oorlogshaarden, burgeroorlogen en de gevaren van nieuwe uitbraken van gewapende conflicten op vele plaatsen van deze wereld kan men niet over het hoofd zien.

Economie.
Ook de economie gaat op en neer. In Japan en andere Aziatische landen is het tot een recessie gekomen. De schulden van de derdewereldlanden worden steeds groter, zij kunnen niet eens meer de rente terug betalen. Arbeidsplaatsen staan onder grote druk. De creditverlenende landen moeten zelf schulden maken om een hoog miljardencredit voor Rusland te kunnen financieren.

In het bovenstaande, uit “Middernachtsroep”, zien het boek Openbaring in vervulling gaan, de mensheid denkt “alles” in de hand te kunnen houden maar op een zeker moment loopt de trein uit de rails en is het tij niet te keren. Zoals het zich laat aanzien zal de  economie vast zal lopen en als het daar bij zou blijven was het nog overkoombaar maar daarnaast is er een grote kans dat alle geautomatiseerde systemen op de aarde het zullen laten afweten.

Naar verwachting zullen vele computersystemen het laten afweten, dat salarissen wat later uitbetaalt zullen worden is op zich geen punt, maar dat energiecentrale’s het laten afweten is levensbedreigend. Electrische apparaten beheersen ons gehele leven, ja het is vaak een zaak ván dood en leven! Daar komt nog bij dat verouderde kerncentrale’s “op hol kunnen slaan”! Het is heel goed mogelijk dat de koelingsprocessen in de war raken of in het geheel niet meer werken, en wat dat? Tjernobyl in het kwadraat?

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.