Lucas 22: 19-23

Heeft Judas aan het avondmaal deelgenomen?  

Johannes de Heer schrijft daarover in een zeer oud “Zoeklicht” het volgende:
“Er bestaat hieromtrent verschil van mening. Sommigen menen op grond van het verhaal in Lucas 22:19-23 ja te mogen zeggen, terwijl anderen aantonen dat dit niet het geval is.

”En Hij nam brood en nadat Hij had gedankt, brak Hij het en gaf het hun en zei: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de drinkbeker na de maaltijd, en Hij zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Evenwel, zie, de hand van hem die Mij overlevert, is met Mij aan de tafel. Want de Zoon des mensen gaat wel heen zoals bepaald is; wee evenwel die mens door wie Hij wordt overgeleverd. En zij begonnen onder elkaar zich af te vragen wie van hen het toch kon zijn die dat zou doen.”  Lucas 22:19-22

Wij menen ons bij de laatste uitspraak, dat het niet het geval is, te moeten aansluiten en dat Judas wél heeft deelgenomen aan het Pascha, doch niet aan het avondmaal, dat dáárna werd ingesteld. Laat mij hieronder een antwoord weergeven dat A. Dalmeyer gaf in “Auf der Warte”.
Hij zegt daarin o.m.: “Alle vier evangelisten schrijven over de laatste avond, die de Here met Zijn discipelen doorbracht, en waarop Hij met hen het paaslam at en het avondmaal” (beter is het te spreken van het “gedachtenismaal” zoals de Here dit Zelf noemde. [“Bijbel:Aktueel!”] ) instelde.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.