Mattheüs 24 De Grote Verdrukking

De Grote Verdrukking
Mattheüs 24

De eerste avond in het nieuwe seizoen doen we een ’voorstudie’ op Openbaring 12, het leek me verstandig deze keer Mattheüs 24 met elkaar door te nemen. Dit Bijbelgedeelte slaat in eerste instantie op Israël en daarom leek het me nuttig hun positie te belichten. Maar al te vaak laat het christendom deze toespraak van de Here op zichzelf slaan maar als we goed lezen zien we duidelijk dat dit niet het geval is. Er zit een kardinaal verschil tussen de Gemeente en het uitverkoren volk, de Gemeente heeft een hemelse bediening terwijl het onbekeerde deel Joodse volk een aardse heeft. We moeten in de gaten houden dat de Gemeente de periode die de Here beschrijft in Mattheüs 24 niet, of niet helemaal zal meemaken. Het moment van de opname der Gemeente zou wel eens heel dichtbij kunnen zijn, we zullen elke dag rekening moeten houden met die grote en feestelijke dag. Dit alles wil niet zeggen dat er voor een Christen geen tegenslagen te verwachten zijn op korte termijn want we weten niet hoelang de Here het nodig acht dat de Gemeente op aarde aanwezig is. Het is heel goed mogelijk dat de Gemeente zware tijden tegemoet gaat, we leven nu eenmaal in de eindtijd en er is van alles mogelijk. We moeten niet vergeten dat aan de Gemeente van Christus hier en daar ook nogal wat zonde en vuiligheid hangt en dat de Here momenteel de Gemeente schudt in al haar voegen om haar te ontdoen van het kaf dat tussen het koren zit. De oogst staat voor de deur maar we moeten er rekening mee houden dat er dolik met de tarwe is opgegroeid:

Lezen: Mattheüs 13:24-30, evenals het tarweveld vervuild is met ’vreemd zaad’ dat niet in de tarweschuur mag, is de Gemeente ook opgegroeid met dwalingen welke van de duisternis komen. Satan is vanaf het begin geïnfiltreerd geweest in de plaatselijke groepen met dwalingen die op zich heel vroom lijken maar onbruikbaar als de dolik zijn, éérst lijkt het net echt maar naarmate de tijd vordert komt het kwaad aan het licht.  Op dit moment valt de ene na de andere groep uiteen door dwalingen die wél het gevoelsleven bevredigen maar geen enkele eeuwigheidswaarde hebben.

Om enkele te noemen:
1e De afgodische Mariaverering, volgens de roomsen de vrouw met de twaalf sterren uit Openbaring 12.(Komen we in de studie over Openbaring weer tegen.

2e Infiltratie door ’moderne theologie’ die op dit moment klaar is voor de komende wereldreligie van de antichrist, in eerste instantie onder leiding van de Paus en consorten.

3e Valse ervaringen, wereldwijd, in de Charismatische- en Pinksterbeweging, zoals vallen, lachen en gillen in de geest.

4e Valse leringen in de evangelische stromingen, we zouden Israëlieten zijn, de mens zou goddelijk zijn in z’n wezen en wereldgelijkvormigheid op materieel gebied.

5e Er is een streven naar ’Gemeenteopbouw’ en groei naar steeds grotere groepen, verschillende voorgangers laten zich er op voorstaan dat ze ’de bediening van Gemeente opbouw bezitten, dit zal onherroepelijk uitlopen op hoogmoed en val.

We moeten er met elkaar op letten dat we ons ver houden van deze dingen, loop maar weg als mensen een dwaalleer willen verdedigen of promoten.

Er is nog een groot gevaar voor de Gemeente van Christus: Evangelisten, voorgangers en anderen worden steeds vaker op de korrel genomen , of de roddels nu waar zijn of niet; Ga er niet op in! Als een voorganger of een ander fouten maakt of in zonde valt is het niet onze taak dit sappig door te vertellen, de Gemeente van de Here loopt er altijd schade van op en u wordt dan gebruikt als degene die ’het ook al zei …… ’

Dát zorgen, angst en wanorde de mensheid bedreigen staat vast, we kunnen op grond van de Bijbel stellen dat we midden in de eindtijd leven en dat:

1e De economie zal verder inzakken door: Natuurrampen, oorlogen en terrorisme en de wankele situatie in Rusland

2e De natuur zal nooit weer op orde komen, er is op dit moment een ’zusje’ van El Nino  onderweg die vreselijke kou en droogte zal veroorzaken.

3e Epidemieën zullen zich verder uitbreiden door natuurrampen, armoede en geweld.

4e Daarbij staat de ergste bedreiging voor de deur en wel het Islamitisch fundamentalisme. We zullen overal ter wereld, óók in ons land, uitbarstingen van het fundamentalisme meemaken. Amerika heeft de haat verder versterkt door bombardementen op extreme Islamieten die aanslagen zouden beramen. De Hamas heeft al gedreigd Israël aan te vatten omdat het volk ’vriend’ van Amerika is. De terrorist Ben Laden heeft gezegd dat hij niet eerder rust dan dat de Joden en de Christenen vernietigd zijn.

5e Het uitverkoren volk, Israël, zal dagelijks in angst en problemen leven.

Lezen: Mattheüs 23: 37 tot Mattheüs 24: 1-51

Lezen Mattheüs 24:1
Dit schriftgedeelte heeft een tweeledige vervulling, in vers 1 lezen we over de verwoesting van de tempel in het jaar 70 na Chr. De Here zegt hier ’dat er geen steen op de andere gelaten zal worden’, dit is letterlijk vervuld toen de soldaten van Rome de stad in brand staken. Door het verzengende vuur smolt het bladgoud waarmee het tempeldak was bedekt, het vloeibare goud droop tussen de stenen en daarom braken de soldaten de tempel steen voor steen af om het gestolde goud tussen de voegen vandaan te halen.

Lezen: Mattheüs 24:2-5:
In vers 3 geeft de Here inzicht aan Zijn discipelen omdat ze ’een teken vroegen’, de Here geeft een indirect teken in vers 32, Hij geeft het zinnebeeldige teken van de vijgenboom. Door de Bijbel heen wordt het volk Israël als ’vijgenboom’ aangeduid, we komen hier later op terug. De Here waarschuwt uitdrukkelijk voor mensen die doormiddel van satanische verleiding beweren ’de Christus’ te zijn. Toch zullen er vele Joden, én religieuze heidenen, achter de valse messiassen aanlopen en hun on-dergaan tegemoet gaan, het zal uitlopen op dé valse messias en wel de antichrist uit Openbaring 13.

Lezen Openbaring 13: 1-10.
Deze valse messias zal aanbeden worden door het grootste deel van de wereldbevolking, in onze da-gen leeft dit figuur hoogst waarschijnlijk onder ons. Het zal een charismatisch figuur zijn met kennis van vele wereldproblemen en omdat hij door satan wordt gesterkt zal hij uitzonderlijke kennis en macht ontvangen. Waarschijnlijk zal hij ongeveer 31/2 jaar gematigd zijn en gebruik maken van de Wereld raad van Kerken onder leiding van de roomsekerk. Na die 31/2 jaar (vers 5) zal hij zich als god verheffen en heeft hij de kerken en religies niet meer nodig, hij wil zelf de norm zijn.

Er bestaat een sterk vermoeden dat de volgende paus zijn zetel in Jeruzalem zal plaatsen en dat de antichrist die zetel gaat overnemen na de gematigde periode.

In de zaterdagseditie van de Telegraaf wordt de Maytrea week op week aangekondigd, of dit de antichrist is weten we niet, wel weten we dat door deze aandacht het pad geëffend wordt voor de antichrist.

Terug naar Mattheüs 24.
Lezen vers: 6-7.
De oorlogen en geruchten van oorlogen zijn de laatste eeuw niet van de lucht geweest, deze eeuw zag twee wereldoorlogen, de Russische revolutie, de Vietnam oorlog, oorlogen in Azië en Afrika en tegenwoordig bevecht de ene bevolkingsgroep de andere in ex-Joegoslavië. Er is in de geschiedenis geen eeuw geweest waarin zoveel oorlogen werden uitgevochten en nog is het einde er niet. De Here spreekt ook over natuurrampen, in de laatste 100 jaar volgen de aardbevingen zich per 10 jaar verdubbeld op.

Lezen vers: 8.
Voor Israël zijn al deze dingen pas het begin de weeën, dit wil zeggen dat het ergste nog moet komen. Dit volk zal, indien de Israëlieten niet persoonlijk tot geloof komen, door een diep dal gaan, het is verschrikkelijk wat er allemaal staat te gebeuren.

Lezen: vers 9-10.
Er zal een grote verdrukking over deze aarde komen maar speciaal zal het volk Israël het mikpunt worden van de demonische aanvallen van satan. De haat der volkeren is momenteel al het deel van Israël maar het zal nog veel heviger worden. Wanneer we Openbaring 12 gaan behandelen zullen we zien dat de nood zo hoog wordt dat God Persoonlijk moet ingrijpen en hen verbergen moet in de woestijn. Door de enorme druk zullen vele Joden ten val komen, deze mensen zullen anderen verra-den en overleveren aan de antichrist.

Lezen: 24: 11.
De Here zegt dat er valse profeten zullen optreden, persoonlijk denk ik dat deze valse profeten zich dienstbaar zullen opstellen aan de antichrist en zijn afgodische religie. Dit slaat ook weer terug op vers 10, wie niet mee wil doen zal door deze mensen worden verraden zoals altijd wanneer mensen een valse religie aanhangen. In onze dagen zien we dit in het christendom, wie met de valse leringen niet mee wil gaan wordt de plaatselijke Gemeente uitgeschopt, vaak met enige roddels en achterklap als natrap. De voorbereidingen van de demonie zijn al zo lang bezig als de Gemeente bestaat en hoe dichter de voleinding van deze bedeling nadert, des te gemener worden de aanvallen.

Lezen: 24:12-14.
Met de wetsverachting wordt hier gedoeld op de Joodse religie, ze is dan wel zonder Christus maar kan wél als een soort tuchtmeester worden gezien want wie ontzag heeft voor God zal zich ook aanpassen aan zijn normen en waarden. De Here zegt dat wie volhardt tot het einde behouden zal wor-den, met andere woorden wie zich aan God en Zijn geboden wil houden zal inzicht ontvangen. De kerken hebben altijd beweerd dat éérst het evangelie gepredikt moet worden voordat Christus komt voor de Gemeente, kerken hebben een mengvorm gemaakt van wet en genade, kerk en Israël. Maar dat is niet waar want als de Gemeente is weggenomen zal het evangelie van het koninkrijk over de gehele aarde gepredikt worden o.a door de Twee getuigen, geloof maar dat er menige rechtstreek-se Tv-uitzending aan hen gewijd zal worden.

Lezen: Openbaring 11:3-12
De Gemeente is op dit moment weggenomen, antichrist zal verschrikkelijk huis houden en naar we aannemen zullen de kerken de eerste 31/2 functioneren als religieuze instelling.

Lezen: Mattheüs 24:15-21
De gruwel der verwoesting zal zich voordoen tijdens de Grote Verdrukking en heeft niet plaats gevon-den in het verleden. Officiële kerkelijke theologie wil ons doen geloven dat deze ’gruwel’ Antiochius  Epifanes was die een varken in de tempel heeft geslacht. Deze Griekse overwinnaar wilde de Griekse (Hellenistische) cultuur invoegen in het Jodendom. Om dit voor elkaar te krijgen begunstigde hij de ’Griekse partij’ en benoemde uit hun midden de hogepriesters. In 168 voor Christus leed hij een ne-derlaag tegen de Romeinen en nam daarvoor wraak op de Joden, Jeruzalem werd bezet en gedeelte-lijk verwoest. Daarnaast roofde hij Tempelschatten en moest de Joodse eredienst vervangen worden voor de Griekse. Hij wijdde de tempel aan de Griekse god Zeus en boven op het brandofferaltaar plaatste hij een heidens altaar waar hij een varken op offerde.

We weten allemaal dat een varken voor het Israëlische volk een onrein dier is en de ’Bijbelse Ency-clopedie’ spreekt over deze daad als een ’gruwel die verwoesting aanbrengt’ en verwijst naar tal van teksten, waaronder Mattheüs 24:15. Dat dit nooit de door de Here Jezus  genoemde ’verwoesting’ kan geweest zijn  is bewezen door het feit dat de Antiochius Epifanes in 164 voor Christus gestorven is, de Here sprak zijn rede uit rond het jaar 33 en de gruwel lag toen, net als nu in de toekomst. Hier zien we wéér hoe mank de kerkleer gaat, men plaatst rustig zaken in een andere tijd om de leer te staven, dit noemt men ’inlegkunde’. Zodra er dus tijdens de herstelde offerdienst een onrein dier wordt geofferd is dat het teken voor de Joden om te vluchten naar de bergen. Men zal in grote paniek moeten vluchten, er zal geen tijd zijn om bezittingen mee te nemen, zo snel zal de angst om zich heen grijpen.

Vers 19 zegt dat het zwaar zal worden voor de vrouwen die zwanger zijn en voor hen die een kind aan de borst hebben, Hij geeft zelfs het advies om te bidden opdat het niet in de winter zal vallen. Met deze tekst in de hand kunnen we stellen dat er bij de Here een wijziging kan komen in vaststaande feiten, niet dat het niet oordeel uitblijft, maar wel wil de Here genadig zijn en tegemoet komen aan de problemen van de mensen.

Lezen vers 21-22:
Deze verzen spreken over een ongekende verdrukking, zo erg dat het nog nooit eerder is voorgekomen en nooit weer komen zal. Het is onvoorstelbaar, alle Jodenvervolgingen te samen zullen nog niet zo vreselijk als de laatste 31/2 onder de werelddictator, de antichrist. Het is zelfs zo erg dat de Here de dagen moet inkorten, we kunnen hier denken aan zonsverduistering   en stof in de lucht door aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.

Lezen vers 23-28:
Tijdens de Grote Verdrukking zal er een grote verwarring zijn, schijnbaar zullen mensen zich opdringen als Christus maar tegenwoordig is het al niet anders, vaak komt het voor dat mannen zich zelf als messias uitroepen. Als we die Maytrea mogen geloven is hij ’de’ Christus, hij heeft zich al jarenlang laten aankondigen, hier kunnen we aan zien dat hij de ware niet is want die komt onverwacht, net zo als de bliksem langs de hemel schiet.

Lezen vers 29-31:
Als de verdrukking beëindigd schijnen de aarde en het heelal totaal op de kop komen te staan, het schijnt dat elk evenwicht uit de kosmos is weggenomen, alles wordt door elkaar geschud. Op dat moment zal Christus in Zijn volle glorie naar de aarde komen, er wordt gesproken over ’een teken’ en ik heb het vermoeden dat dit een voor de joden bekend teken zal zijn. Engelen zullen de aarde door-kruisen en ze zullen Joden en Israëlieten verzamelen uit alle delen van de wereld. Als we dit lezen zien we de waanzin van hen die beweren ’Israël’ te zijn, van mij mogen ze door de grote verdrukking maar ik ben liever bij de Here.

Lezen vers 32-35:
De Here gebruikt hier het beeld van de vijgenboom, in deze boom moeten we het volk Israël zien. In 1948 is de staat Israël opgericht en we kunnen dus zeggen dat de boom toen is uitgesproten. De Here zegt in vers 33 ’dat hét nabij is’ als de boom uitspruit, dit wil dus zeggen dat onze generatie die dit meemaakt ook de voleinding zal meemaken volgens vers 34.

Lezen vers 35:
Hier zien we de macht van het Woord van God, bij de schepping sprak God het ontstond, ik kan me voorstellen dat God ook nu weer zal spreken en alles, de hemel en de aarde zullen uiteenvallen. Satan kan veel maar ook hier zal hij het moeten afleggen tegen de almacht van God de Schepper.

Lezen vers 36:
De Here zegt hier dat niemand kan weten wanneer het moment van Zijn verschijnen komt, zelfs Hij Zelf wist dat niet toen Hij als mens op aarde aanwezig was. Op dit moment weet hij dat natuurlijk wel omdat Hij God is. Als we dit lezen gaan de gedachten uit naar de mensen die voor Zijn komst voor de Gemeente of voor de wederkomst als Koning der aarde berekeningen maken en steeds weer opnieuw falen.

Dit soort mensen verontrusten goedgelovige en zwakke Christenen, ze spelen de duisternis in de kaart want elke keer als hun voorspelling niet uitkomt valt een zeker percentage in een diepe put met alle gevolgen vandien.

Lezen vers: 37-39:
Hier geeft de Here een duidelijk teken, het is een teken waar de hedendaagse christenen mee uit de voeten kunnen.

Als we om ons heen zien zijn er een paar kenmerken die parallel lopen met deze twee verzen;

1e De mensheid is geheel op zichzelf gericht, eten, drinken, luxe, weelde en genotzucht staan voorop.

2e Na een periode waarin minder werd getrouwd is er op dit moment een ware inhaalslag bezig, mensen trouwen massaal na jaren van samenwonen. In de parallelle teksten van het Lucas-evangelie wordt de lijst wat verder uitgebreid, daar wordt ook gesproken over kopen, verkopen, planten en bouwen. Dit is de typering van onze tijd ten voeten uit, huizen schieten de grond uit, mensen kopen wat ze kunnen en bedrijven verslinden elkaar door agressieve overname. Wij leven letterlijk in de tijd van Lot en de mensheid wil dit niet zien.

Lezen: Lucas 17: 28-30!

We gaan verder met Mattheüs 24: 40-41;
Met deze teksten komen we enigszins in verwarring op het eerste gezicht, enerzijds is het een type van de opname der Gemeente en anderzijds heeft dit er niets mee te maken omdat Mattheüs 24 in z’n geheel is bedoeld voor Israël. Persoonlijk denk ik dat de Here hier doelt op de persoonlijke relatie met Hem, de ene accepteert Hem wel en de andere niet. Wijlen broeder Wim Malgo denkt bij deze teksten aan Marcus 13: 27 waar gesproken wordt over bijeen verzamelen van de uitverkorenen. Hij denkt dat de Here een soort horizontale wegrukking van Israël zal uitvoeren, dat wil zeggen dat ach-tergebleven Israëlieten naar Israël worden verplaatst, net zo als Filippus verplaatst werd na de doop van de kamerling en later terug werd gevonden in Asdod (Handelingen 8:40) Over deze teksten is veel gesproken, we kunnen het beste dit maar laten staan voor wat het is want voor dat we het we-ten doen we zelf óók aan inlegkunde.

Lezen vers 42-51;
De Here roept steeds weer opnieuw op tot waakzaamheid zowel Israël als de Gemeente worden steeds weer opnieuw opgeroepen zich niet aan de aarde te binden maar klaar te zijn voor Zijn komst. Voor Israël als de komende Koning en voor de Gemeente als het Hoofd, het Hoofd dat haar vrij kocht van satan.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.